Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Wykonanie oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2016-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Tyszowcach
ul. 3 Maja 8
22-630 Tyszowce

Osoba do kontaktu:
Mirosław Podgórski, tel. 84 6612134
Województwo: lubelskie
Miasto: Tyszowce
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-10-14 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z  §2 ust.4 zarządzenia Nr 89/2015 Burmistrza Tyszowiec z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro,

na: Wykonanie oświetlenia ulicznego w Tyszowcach i Przewalu

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1 Zadanie nr 1 – Oświetlenie uliczne w Tyszowcach -ul. Kościelna

Szczegółowy opis robót do wykonania zawarty jest w przedmiarze robót i projekcie budowlanym.

1.2. Zadanie nr 2 – Oświetlenie uliczne w Tyszowcach -ul. Podgórze

Szczegółowy opis robót do wykonania zawarty jest w przedmiarze robót i projekcie budowlanym.

1.3. Zadanie nr 3– Oświetlenie uliczne w Przewalu

Szczegółowy opis robót do wykonania zawarty jest w przedmiarze robót i projekcie budowlanym

II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: - 1 - osoba - posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - 3 - osoby - brygada wykonawcza, posiadające świadectwo kwalifikacyjne gr. E. Uwaga: Osoby kierujące robotami budowlanymi powinny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Sprawdzanie ww. warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia

III Przygotowanie oferty.

Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie- listem, faxem) na Formularzu Oferty
w siedzibie Zamawiającego; Urząd Miejski w Tyszowcach ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce , do dnia 14.10.2016 r. do godziny 11:00

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Oferta -Wykonanie oświetlenia ulicznego w Tyszowcach i Przewalu

IV. Zamawiający  dopuszcza składanie  ofert częściowych. 

Zamawiający określa minimalną ilość części jako 1 zadanie.(Trzy zadania- trzy części)

V. Kryterium wyboru oferty- najniższa oferowana cena brutto.

VI. Termin realizacji : do 15 listopada 2016 r. (trzy zadania)

VII. Kontakt z wykonawcą.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Mirosław Podgórski tel. 84 6612134, Urząd Miejski w Tyszowcach ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.