Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont instalacji elektrycznej w budynku i montaż wyłączników przeciwpożarowych

Przedmiot:

Remont instalacji elektrycznej w budynku i montaż wyłączników przeciwpożarowych

Data zamieszczenia: 2016-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Narutowicza 10 A
70 - 231 Szczecin
Tel.: 261 45 48 39
Fax: 261 45 23 98
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-12 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

Dotyczy:  zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającego wartością kwoty 30 000 euro, realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

 

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na remont instalacji elektrycznej             w budynku nr 15 Glewice i montaż wyłączników przeciwpożarowych,                na następujących warunkach:

 

 1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Instrukcji udzielania zamówień publicznych dostępnej na stronie internetowej: www.15wog.wp.mil.pl obowiązującej w 15 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Szczecinie i na zasadach określonych w zaproszeniu.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

 

Zamówienie należy zrealizować w terminie: 45 dni od dnia przekazania terenu budowy.

 

 1. Zasady prowadzenia postępowania

 

 1. Wykonawca może w terminie do dnia 07.10.2016 r. zwrócić
  się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców biorących udział w realizacji zamówienia o treści zapytań lub wniosków
  o zmianę bez wskazywania źródła, od którego one pochodzą oraz odpowiedź lub stanowisko Zamawiającego.
 2. Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki zamówienia, o czym niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców,
  do których skierował zaproszenie. Jeżeli na skutek zmiany będzie konieczne wydłużenie terminu składania ofert, Zamawiający przedłuży ten termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.
 3. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które
  nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie
  o tym wykonawcę. Wykonawca może w terminie 2 dni złożyć oświadczenie,
  że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
 4. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów opisanych
  w pkt. 4, albo które zawierają błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków
  nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 5. Zamawiający może także wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 4.
 6. Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy:
 • nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 • złożyli dwie konkurencyjne oferty w postępowaniu,
 • w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert nie wykonali
  lub wykonali nienależycie zamówienie publiczne realizowane bezpośrednio dla Jednostki lub jednostek będących na jej zaopatrzeniu.
 1. Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
 • jest niezgodna z Instrukcją;
 • jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.
 1. Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek zamawiającego lub samodzielnie o okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Termin związania ofertą liczy się od dnia, w którym upłynął termin
  na składania ofert.
 3. Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który spełnia warunki udziału
  w postępowaniu oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową. Ocena ofert będzie przeprowadzona według poniższego wzoru:

 

cena najniższa

------------------------------            x 100 pkt.

cena oferty ocenianej

 

 1. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie
  bez podawania przyczyn.
 2. O wyniku postępowania albo jego unieważnieniu Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców, do których wysłał zaproszenie
  do złożenia oferty.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem oceny ich spełnienia.

 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

 1. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie – warunek zostanie uznany
  za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 2 lat wykonał 1 umowę tożsamą z zamówieniem publicznym.
 2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom/podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców (załącznik nr 5 do zaproszenia).

Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców, odpowiedzialność wobec Zamawiającego ponosi wykonawca, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania własne.

 1. nie znajdują się w stanie likwidacji bądź upadłości, chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca przedkłada aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiący przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną techniką w sposób czytelny i trwały.
 3. Każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona
  przez wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana.
 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie o ile nie wynika to z dokumentów dołączonych
  do oferty (np. odpis KRS, odpis CEIDG), musi być załączone do oferty.
 5. Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz pozostałe dokumenty wskazane w zaproszeniu.
 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 7. Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym
  w razie wątpliwości Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność.
 8. Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane
  przez osobę podpisującą ofertę.
 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 10. W celu zapoznania się bezpośrednio z przedmiotem zamówienia, Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej. Termin  wizji lokalnej określa się na dzień 06.10.2016 r., godz. 10:00 Miejsce rozpoczęcia wizji lokalnej: BRAMA GŁÓWNA JW. 1198 Glewice. Osobą odpowiedzialną za wizję lokalną jest Pan Wiesław Wyganowski, tel. 693 421 905. Osoba wyznaczona do asystowania podczas wizji lokalnej  sporządzi  protokół          z wizji.

 

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

 

 1. Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania
  się z wykonawcami:
 •  
 • za pomocą faksu.
 1. Formy porozumiewania się określone w pkt. 1 obejmują wszystkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania, wnioski i informacje kierowane przez zamawiającego do wykonawcy i na odwrót, w tym także złożenie oferty przez wykonawcę.
 2. W przypadku porozumiewania się za pomocą faksu każda ze stron obowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia, wezwania, oświadczenia, wniosku lub informacji.
 3. Dane kontaktowe Zamawiającego umieszczone są w nagłówku zaproszenia.

 

 1. Termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Narutowicza 10 A, 70-231 Szczecin, w terminie
  do dnia 12.10.2016 r., do godziny 09:00, faksem na numer wskazany
  w nagłówku zaproszenia lub w kancelarii jawnej: budynek 18 pok. nr 5
  z dopiskiem na kopercie:

 

„Remont instalacji elektrycznej w budynku nr 15 Glewice i montaż wyłączników przeciwpożarowych.”

 

- Zamówienie poniżej 30 000 euro

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2016 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Narutowicza 10A, budynek 19 pok. nr 1.
 2. Otwarcie ofert jest jawne.
 3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje dane dotyczące wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z informacją o zaoferowanej cenie lub innych elementach mających znaczenie dla oceny ofert oraz informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny

 

 1. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
 2. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca powinien również uwzględnić ewentualne ryzyko, związane nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji zamówienia,
  które mogą i powinny być brane pod uwagę przez profesjonalistę realizującego zamówienie.
 3. Cena musi być podana za realizację całości zamówienia w złotych polskich
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Wykonawca podaje cenę netto (bez podatku VAT) oraz cenę brutto
  (wraz z podatkiem VAT).
 5. Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością,
  a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych należy dokonać sprawdzenia ich poprawności.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający informuje wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
 2. W przypadku uchylania się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę następnego w kolejności wykonawcy.
 3. Za uchylanie się od podpisania umowy Zamawiający uznaje w szczególności:
 • odmowę podpisania umowy;
 • nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.
 1. Projekt umowy zawiera załącznik nr 4 do Zaproszenia. Wybrany wykonawca obowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w projekcie.

 

 

 

 

 

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

 • w zakresie procedury zamówienia:

Pani Wioletta Prajzendanc, Tel. 261 45 48 39 / fax: 261 45 23 98

 

 • w zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Pan Zbigniew Kalicki, Tel. 261 45 20 50

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2016

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.