Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Opracowanie dokumentacji oraz wybudowanie pochylni dla osoby niepełnosprawnej...

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji oraz wybudowanie pochylni dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim do wejścia do budynku

Data zamieszczenia: 2016-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZBiLK Szczecin
70-546 Szczecin
ul. Mariacka 25
tel. 91 48 86 333
tel. 91 48 86 352
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-11 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie  pochylni dla osoby  niepełnosprawnej  poruszającej  się  na  wózku inwalidzkim do wejścia do budynku przy ul. Księcia Bogusława X 18 oficyna w Szczecinie w trybie zaprojektuj i wybuduj.
 
1. Termin – Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie:
1)    20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na wykonanie dokumentacji i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia
2)    40 dni kalendarzowych  od dnia wydania pozwolenia na budowę lub wydania zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu na wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej

Uwaga! Przed złożeniem oferty cenowej zainteresowani  wykonawcy zobowiązani są do dokonania wizji lokalnej. W tym celu należy uzgodnić termin z  przedstawicielem zamawiającego  tel. 91 4216713 w Dziale Technicznym ZBiLK, ul. Żubrów 1,
Roboty budowlane będą wykonywane na działce 165/1 obręb 1042 należącej do „Społem” PSS Szczecin, w związku z czym zaprojektowanie i wybudowanie pochylni musi umożliwiać dostawy samochodów do obiektu handlowego „ORION” (Dz.165/1 ,
Obr. 1042).
Dokumentacja projektowa musi rozwiązać kwestie bezpieczeństwa osoby niepełnosprawnej, korzystającej z pochylni.

min. okres gwarancji – 36 miesięcy

2.  Zakres zamówienia obejmuje:
    1) ETAP I - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji  umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydanej przez właściwy organ,
Do obowiązków Wykonawcy w ramach ETAPU  I, należy w szczególności:
1)  wykonanie dokumentacji projektowej - tj. projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, dotyczącej wykonania bezpiecznego podjazdu (pochylni) do budynku przy ul. Księcia Bogusława X 18 oficyna dla osoby niepełnosprawnej  poruszającej się na wózku inwalidzkim, z  profili stalowych ocynkowanych,
2)  uzgodnienie każdego etapu projektowania w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych i materiałowych  oraz  bezpieczeństwa użytkowania z  przedstawicielem Zamawiającego,  
3)  uwzględnienie na  etapie projektowania i  budowania faktu że zjazd z pochylni będzie kierowany na plac manewrowy samochodów dostawczych do sklepu PSS Społem (działka nr 165/1, obręb 1042) -  wieczystego użytkownika terenu,
4)  uzyskanie  akceptacji  Zamawiającego dla  wykonanej  dokumentacji,  
5)  uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjęte bez sprzeciwu.

    2) ETAP II – realizację robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
 Do obowiązków Wykonawcy w ramach ETAPU  II, należy w szczególności:
1)    ealizacja robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji tj. wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych wiązanych z  budową pochylni  z uwzględnieniem planowanej wkrótce termomodernizacji budynku przy
ul. Księcia Bogusława X 18 oficyna ,
2)   prowadzenie prac w sposób umożliwiający dojazd samochodów  do rampy  sklepowej,
3)   odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp,
4)   zapewnienie bezpieczeństwa i praw użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy. Roboty  budowlane wykonywane będą przy budynku zamieszkałym w sąsiedztwie  sklepu, co  wymaga skoordynowania prac z przedstawicielem Zamawiającego celem zorganizowania ich  w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkownika terenu.
5)   wykonanie dokumentacji powykonawczej (w tym sporządzenia mapy geodezyjnej powykonawczej w formacie 
     SIP GEO-INFO 7 wraz ze zmianą danych ewidencyjnych dla budynku , potwierdzone przez MODGiK w Szczecinie)
     - jeśli będzie wymagane.
6)   Wykonawca zobowiązanych jest do sprawowania nadzoru autorskiego. 


3. Osobą do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest: Pan Marek Belcarski  tel. 91 42 16 713 Dział Techniczny
   ZBiLK ul. Żubrów 1 Szczecin.

4. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu może brać udział wykonawca który wykaże , że posiada albo dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego.
UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Termin :
składania ofert - 11.10.2016r.do godz. 09:00, Szczecin, ul. Mariacka 25 w pokoju nr 9. Dział Zamówień Publicznych 
Beata Wieczorek  tel. 91 48 86 347
otwarcia ofert - 11.10.2016r. o godz. 09:15, Szczecin, ul. Mariacka 25 w pokoju nr 14.
 
Forma oferty
a)   Na ofertę składa się oferta cenowa (wg załączonego poniżej wzoru)
b)   Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „oferta na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i wybudowanie w systemie zaprojektuj i wykonaj pochylni dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim do wejścia do budynku przy ul. Księcia Bogusława X 18 oficyna w Szczecinie.”
c)  Do oferty  należy  załączyć  dokumenty  potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień wskazanych w ust. 4 ogłoszenia.

Kryterium oceny:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

UWAGA!
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) przeprowadzenia negocjacji, dotyczących zaoferowanej ceny,
2) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności, za nieterminowe złożenie oferty, w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju nr 9 w ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, lecz wpłynie do Biura Obsługi Klienta.
W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę którego oferta została wybrana do realizacji prac, Wykonawca będzie wykluczony z ubiegania się o realizację zamówień ogłaszanych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).


 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.