Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2016/2017

Przedmiot:

Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2016/2017

Data zamieszczenia: 2016-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach
ul. Składowa
24-100, Puławy
telefon - 818 884 160
faks - 818 880 388
www.pzd.pulawy.pl
pzd.pulawy@hot.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-14 09:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2016/2017.
Numer referencyjny: 17/PZD/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
6
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
6


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2016/2017.Zamówienie składa się z 6 części z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, a zakres poszczególnych części opisano poniżej:część 1: wynajem 2 szt. nośników o ładowności 12- 15 ton i skrzyni ładunkowej długości min.5 m do pługopiaskarek. część 2: wynajem 1 szt. nośnika o ładowności min. 20 ton i skrzyni ładunkowej długości min. 5 m do pługopiaskarki. część 3: wynajem 2 szt. nośników o ładowności 8-12 ton do pługów lekkich.część 4: wynajem 3 szt. nośników o ładowności 12-16 ton do pługów średnich. część 5: wynajem 2 szt. ładowarek (fadromy) o poj. łyżki min. 3,0 m3.część 6: utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie Gminy Nałęczów tj.:1.dr. pow. Nr 2202L Garbów - Gutanów - Czesławice - Nałęczów (ul. Dulębów, ul. Poniatowskiego - od dr. woj. 830 do ul. Granicznej);2.dr. pow. Nr 2203L dr. kraj. 17 - Markuszów - Góry - Gutanów;3.dr. pow. Nr 2205L dr. pow. Garbów - Ożarów - Sadurki;4.dr. pow. Nr 2234L Nałęczow (ul. 1 Maja - od dr. woj. 830, ul. Powstańców 1863) - Charz - Wojciechów;5.dr. pow. Nr 2540L dr. woj. 826 - dojazd do stacji kolejowej Nałęczów;6.dr. pow. Nr 2541L Piotrowice - Czesławice;7.dr. pow. Nr 2542L Czesławice - Sadurki dr. woj. 860;za pomocą następującego sprzętu stanowiącego własność Wykonawcy: •nośnik plus pługopiaskarka o skrzyni ładunkowej min. 4 m3 - szt. 1;•nośnik plus pług lekki - szt. 1;•nośnik plus pług średni - szt. 1;•fadroma o pojemności łyżki min. 3,0 m3- szt. 1; Czas pracy sprzętu określonego w części 1, 2, 3, 4 liczony będzie od momentu stawienia się Wykonawcy na Bazie Obwodu Drogowo Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20 do momentu zjazdu po wykonanej pracy na w/w bazę.Czas pracy sprzętu określonego w części 5 (ładowarka) liczony będzie od momentu powiadomienia Wykonawcę przez Zamawiającego o konieczności rozpoczęcia pracy do momentu zakończenia wykonywania zleconej usługi.Czas pracy sprzętu określonego w części 6 liczony będzie od momentu powiadomienia Wykonawcę przez Zamawiającego o konieczności rozpoczęcia pracy do momentu zakończenia wykonywania zleconej usługi.Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będą: a/ Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach lub z-ca Dyrektora lub b/ Kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego w Puławach lub c/ Dyżurujący pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach.Wyżej wymienione osoby posiadają kompetencje do wzywania do pracy i odwoływania z pracy zespołów roboczych Wykonawcy, wydawania poleceń, instrukcji, prowadzenia bieżącej kontroli pracy, a także codziennego potwierdzania dokumentów Wykonawcy w zakresie ilości i jakości wykonywanych usług.Wykonawca w każdej części zamówienia oddaje do dyspozycji sprzęt łącznie z operatorami posiadającymi kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonanie usług.W trakcie trwania akcji zimowego utrzymania dróg będą obowiązywać następujące standardy odśnieżania: 3,4,5,6, zgodnie z Planem zimowego utrzymania dróg na sezon 2016/2017.Chodniki znajdujące się przy drogach powiatowych nie wchodzą w zakres zimowego utrzymania dróg objętego niniejszym zamówieniem publicznym.Zamawiający w celu realizacji przedmiotu zamówienia udostępnia mieszankę do posypywania nawierzchni dróg powiatowych wraz z jej załadunkiem na Bazie Obwodu Drogowo Mostowego w Puławach. 1.Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).2.Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został za pomocą specyfikacji technicznej warunków usług pojazdów samochodowych i sprzętu do zimowego utrzymania dróg, która będzie stanowiła załącznik do umowy na każdą część zamówienia.3.Wykonawca przed rozpoczęciem każdego sezonu zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu lub osobom przez niego wskazanym, pojazdy mechaniczne-nośniki, na których zostaną zamontowane piaskarki i pługi lekkie (dotyczy części 1, 2, 3, 6), w celu montażu urządzeń do lokalizacji satelitarnej sprzętu (GPS) a także każdorazowo zapewnić możliwości wymiany uszkodzonego urządzenia GPS. Od chwili zamontowania w pojazdach mechanicznych urządzeń GPS, Wykonawca zobowiązany jest zachować urządzenia GPS w stanie niepogorszonym, chronić je przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz chronić je przed dostępem osób niepowołanych.4.Zamawiający z minimum 1 - dniowym wyprzedzeniem, zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu montażu urządzeń GPS. 5.W przypadku uszkodzenia urządzenia GPS z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z naprawą lub wymianą uszkodzonego urządzenia GPS. Do faktury obciążającej Wykonawcę dołączony zostanie stosowny protokół techniczny (ekspertyza).6.Strony zgodnie ustalają, że maksymalny czas wykonywania usług przez piaskarki lub pługi lekkie bez urządzenia GPS (w przypadku awarii bądź konieczności przemontowania urządzenia, np. przy zmianie pojazdu mechanicznego) nie może przekroczyć 48 godzin. W przypadku zmiany (na wniosek Wykonawcy) pojazdu mechanicznego, na których została zamontowana piaskarka i pług lekki, koszt przemontowania urządzenia GPS ponosi Wykonawca. 7.Po zakończeniu świadczenia przez Wykonawcę usług lub po wypowiedzeniu umowy przed terminem jej zakończenia, Zamawiający z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu demontażu urządzeń GPS.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postepowaniu:•odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;•Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przekazane Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności faktury 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy tj. spowodowanych:•zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;•siłą wyższą – rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej;•zwiększeniem lub zmniejszeniem maksymalnej wartości poszczególnych części zamówienia w zależności od warunków atmosferycznych;•wydłużeniem lub skróceniem czasu trwania umowy w zależności od warunków atmosferycznych;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/10/2016, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: 2 szt. nosników do pługopiaskarek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wynajem 2 szt. nośników o ładowności 12- 15 ton i skrzyni ładunkowej długości min.5 m do pługopiaskarek.Czas pracy sprzętu określonego w części 1 liczony będzie od momentu stawienia się Wykonawcy na Bazie Obwodu Drogowo Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20 do momentu zjazdu po wykonanej pracy na w/w bazę. Wykonawca w każdej części zamówienia oddaje do dyspozycji sprzęt łącznie z operatorami posiadającymi kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonanie usługi.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin platności faktury 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: wszelkie dodatkowe informacje zawarte są w SIWZ.
Część nr: 2    Nazwa: 1 szt. nośnika do pługopiaskarki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wynajem 1 szt. nośnika o ładowności min. 20 ton i skrzyni ładunkowej długości min. 5 m do pługopiaskarki. Czas pracy sprzętu określonego w części 2 liczony będzie od momentu stawienia się Wykonawcy na Bazie Obwodu Drogowo Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20 do momentu zjazdu po wykonanej pracy na w/w bazę. Wykonawca w każdej części zamówienia oddaje do dyspozycji sprzęt łącznie z operatorami posiadającymi kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonanie usługi.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności faktury 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: wszelkie dodatkowe informacje zawarte są w SIWZ.
Część nr: 3    Nazwa: 2 szt. nośnikow do pługów lekkich
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wynajem 2 szt. nośników o ładowności 8-12 ton do pługów lekkich. Czas pracy sprzętu określonego w części 3 liczony będzie od momentu stawienia się Wykonawcy na Bazie Obwodu Drogowo Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20 do momentu zjazdu po wykonanej pracy na w/w bazę. Wykonawca w każdej części zamówienia oddaje do dyspozycji sprzęt łącznie z operatorami posiadającymi kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonanie usługi.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności faktury 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: wszelkie dodatkowe informacje zawarte są w SIWZ.
Część nr: 4    Nazwa: 3 szt. nośnikow do pługów srednich
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wynajem 3 szt. nośników o ładowności 12-16 ton do pługów średnich. Czas pracy sprzętu określonego w części 4 liczony będzie od momentu stawienia się Wykonawcy na Bazie Obwodu Drogowo Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20 do momentu zjazdu po wykonanej pracy na w/w bazę. Wykonawca w każdej części zamówienia oddaje do dyspozycji sprzęt łącznie z operatorami posiadającymi kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonanie usługi.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności faktury 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: wszelkie dodatkowe informacje zawarte są w SIWZ.
Część nr: 5    Nazwa: 2 szt. ładowarek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wynajem 2 szt. ładowarek (fadromy) o poj. łyżki min. 3,0 m3. czas pracy ładowarki liczony będzie od momentu powiadomienia Wykonawcę przez Zamawiającego o konieczności rozpoczęcia pracy do momentu zakończenia wykonywania zleconej usługi.Wykonawca w każdej części zamówienia oddaje do dyspozycji sprzęt łącznie z operatorami posiadającymi kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonanie usługi.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności faktury 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: wszelkie dodatkowe informacje zawarte są w SIWZ.
Część nr: 6    Nazwa: teren Gminy Nałęczow
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie Gminy Nałęczów tj.:1.dr. pow. Nr 2202L Garbów - Gutanów - Czesławice - Nałęczów (ul. Dulębów, ul. Poniatowskiego - od dr. woj. 830 do ul. Granicznej);2.dr. pow. Nr 2203L dr. kraj. 17 - Markuszów - Góry - Gutanów;3.dr. pow. Nr 2205L dr. pow. Garbów - Ożarów - Sadurki;4.dr. pow. Nr 2234L Nałęczow (ul. 1 Maja - od dr. woj. 830, ul. Powstańców 1863) - Charz - Wojciechów;5.dr. pow. Nr 2540L dr. woj. 826 - dojazd do stacji kolejowej Nałęczów;6.dr. pow. Nr 2541L Piotrowice - Czesławice;7.dr. pow. Nr 2542L Czesławice - Sadurki dr. woj. 860;za pomocą następującego sprzętu stanowiącego własność Wykonawcy: •nośnik plus pługopiaskarka o skrzyni ładunkowej min. 4 m3 - szt. 1;•nośnik plus pług lekki - szt. 1;•nośnik plus pług średni - szt. 1;•fadroma o pojemności łyżki min. 3,0 m3- szt. 1; Czas pracy sprzętu określonego w części 6 liczony będzie od momentu powiadomienia Wykonawcę o konieczności rozpoczęcia pracy, do momentu zakończenia wykonywania zleconej usługi. Wykonawca oddaje do dyspozycji sprzęt łącznie z operatorami posiadającymi kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonanie usługi.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności faktury 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: wszelkie dodatkowe informacje zawarte są w SIWZ.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.