Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017

Data zamieszczenia: 2016-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pińczów
ul. 3 Maja 10
28-400, Pińczów
telefon - 41 3573871 do 75
faks - 413 572 645
sekretariat@pinczow.com.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Pińczów
Wadium: Wadium w wysokości:zadanie 1 - 3 000 zł, słownie: trzy tysiące złotychzadanie 2 - 1 500 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotychzadanie 3 - 1 500 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotychzadanie 4 - 1 500 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych
Termin składania ofert: 2016-10-18 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie miasta i gminy Pińczów
Numer referencyjny: OŚiGM.271.6.2016.VIII
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych z zimowym utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie miasta i gminy Pińczów łącznie z przygotowaniem mieszanki piaskowej i piaskowo-solnej 10% zmagazynowanej na własnym placu składowym Wykonawcy. a. na terenie miasta Pińczowa - systemem ciągłym 25,00 km- odśnieżanie pługiem lekkim lub ciężkim w zależności od warunków pogodowych- zwalczanie śliskości poprzez posypywanie mieszanka paskowo-solnąb. na terenie gminy Pińczów - systemem interwencyjnym 89 705 km- odśnieżanie pługiem lekkim lub ciężkim w zależności od warunków pogodowych- zwalczanie śliskości poprzez posypywanie mieszanką piaskowo-solną

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:90620000-9, 90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 200000
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/11/2016 data zakończenia: 15/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć potwierdzenie, że wykonawca usługi jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny potencjał magazynowo-sprzętowy do zimowego utrzymania dla każdego zadania:- samochód ciężarowy o ład min.10 ton z pługiem lekkim i piaskarką- ładowarka o poj. łyżki 2,00 m3- plac do przygotowania i składowania mieszanki piaskowo-solnej 10 %Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonywał usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg.Wymagana wartości każdej z dwóch wykonanych usług wynosiła minimum 50 000,00 zł brutto.Do wykazu należy załączyć dowody określające, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty. b)wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami;minimum 2 osoby zatrudnione przez cały okres realizacji zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi usługami (pracownicy oraz operatorzy używanego sprzętu).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymaganiaokreślone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe o których mowa w pkt. 8.4.2 i 8.4.3 podlegają sumowaniu.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w pkt. 8.4.4, 8.4.5 i 8.4.6 wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to cena jednostkowa. Wykonawca dokonuje wyceny przedmiotu zamówienia w oparciu o przedmiar robót i specyfikację wykonania usług. Oświadczenia o których mowa w pkt. 8.2 (załącznik nr 2 i 3 SIWZ)Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. Oryginał wniesienia wadium jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnejDokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe - składane na wezwanie ZamawiającegoWykaz wykonanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót - załącznik nr 7 SIWZWykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 5 SIWZPotwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości:zadanie 1 - 3 000 zł, słownie: trzy tysiące złotychzadanie 2 - 1 500 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotychzadanie 3 - 1 500 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotychzadanie 4 - 1 500 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotychnależy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60
Czas w jakim Wykonawca przystąpi do zwalczania śliskości i usuwania śniegu 30
Termin płatności faktur 10
   

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/10/2016, godzina: 9:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie miasta i gminy Pińczów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:na terenie miasta Pińczowa - systemem ciągłym 25,00 km- odśnieżanie pługiem lekkim lub ciężkim w zależności od warunków pogodowych- zwalczanie śliskości poprzez posypywanie mieszanka paskowo-solnązadanie nr 1 – 25,00 kmMinimalny potencjał magazynowo-sprzętowy do zimowego utrzymania dla zadania nr 1:- ciągnik z napędem na dwie osie z pługiem lekkim i piaskarką- samochód ciężarowy o ład min.10 ton- ładowarka o poj. łyżki 2,00 m3- plac do przygotowania i składowania mieszanki piaskowo-solnej 10 %
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 50000
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
Czas w jakim Wykonawca przystąpi do zwalczania śliskości i usuwania śniegu 30
Termin płatności faktur 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie miasta i gminy Pińczów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:na terenie gminy Pińczów - systemem interwencyjnym - odśnieżanie pługiem lekkim lub ciężkim w zależności od warunków pogodowych - zwalczanie śliskości poprzez posypywanie mieszanką piaskowo-solną zadanie nr 2 - (13 miejscowości) – 25,590 km(Kopernia, Skowronno Dolne, Skowronno Górne, Brzeście, Podłęże, Włochy, Szczypiec, Chruścice, Chwałowice, Szarbków, Borków, Uników, ChrabkówMinimalny potencjał magazynowo-sprzętowy do zimowego utrzymania dla zadania nr 2:- samochód ciężarowy o ład min.10 ton z pługiem lekkim i piaskarką- ładowarka o poj. łyżki 2,00 m3- plac do przygotowania i składowania mieszanki piaskowo-solnej 10 %
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 50000
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
Czas w jakim Wykonawca przystąpi do zwalczania śliskości i usuwania śniegu 30
termin płatności faktur 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie miasta i gminy Pińczów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zadanie nr 3 - (16 miejscowości) – 31 380 km(Pasturka, Bogucice Pierwsze, Bogucice Drugie, Marzęcin, Grochowiska, Krzyżanowice Średnie, Krzyzanowice Dolne, Kowala, Gacki, Oś. Gacki, Leszcze, Wola Zagojska Dolna , Wola Zagojska Górna, Stara Zagość, Nowa Zagość, Winiary)Minimalny potencjał magazynowo-sprzętowy do zimowego utrzymania dla zadania nr 3:- samochód ciężarowy o ład min.10 ton z pługiem lekkim i piaskarką- ładowarka o poj. łyżki 2,00 m3- plac do przygotowania i składowania mieszanki piaskowo-solnej 10 %
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 50000
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
Czas w jakim Wykonawca przystąpi do zwalczania śliskości i usuwania śniegu 30
termin płatnosci faktur 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie miasta i gminy Pińczów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zadanie nr 4 – (12 miejscowości) – 32 735 km(Skrzypiów, Zakrzów, Młodzawy Duże, Młodzawy Małe, Mozgawa, Sadek, Orkanów, Kozubów, Aleksandrów, Byczów, Zawarza, Zagorzyce, Bugaj)Minimalny potencjał magazynowo-sprzętowy do zimowego utrzymania dla zadania nr 4:- samochód ciężarowy o ład min.10 ton z pługiem lekkim i piaskarką- ładowarka o poj. łyżki 2,00 m3- plac do przygotowania i składowania mieszanki piaskowo-solnej 10 %
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 50000
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
Czas w jakim Wykonawca przystąpi do zwalczania śliskości i usuwania śniegu 30
termin płatności faktur 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.