Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną, które stanowić...

Przedmiot:

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną, które stanowić będą uzupełnienie wyposażenia istniejących placów zabaw

Data zamieszczenia: 2016-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Al. Piłsudskiego 60
44-335, Jastrzębie-Zdrój
telefon - 324 785 302
faks - 324 785 350
www.bip.jastrzebie.pl
przetargi@um.jastrzebie.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-13 10:50:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie placów zabaw przy PP7, PP12 i PP17
Numer referencyjny: IKI.271.67.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną, które stanowić będą uzupełnienie wyposażenia istniejących placów zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 7 (ul. Pszczyńska 158), Publicznym Przedszkolu nr 12 (ul. Cieszyńska 148) i Publicznym Przedszkolu nr 17 (ul. Miodowa 6) na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój, w tym:1.1 Dla Publicznego Przedszkola nr 7:a) dostawa i montaż zestawu zabawowego (1 kpl.) złożonego z :• zadaszonej wieży z podestem, trapem wejściowym i zjeżdżalnią (wysokość podestu minimum 120 cm) – 1 szt.,• pionowej, linowej ścianki wspinaczkowej/przeplotni – 1 szt.b) profilowanie terenu wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku (materiał tj. piasek zapewnia i dostarcza na plac zabaw Dyrekcja PP7) na powierzchni strefy bezpiecznej wynikającej z kart technicznych urządzeń.1.2 Dla Publicznego Przedszkola nr 12: a) dostawa i montaż urządzenia zabawowego w formie wieży z trapem wejściowym/schodkami wejściowymi i zjeżdżalnią (wysokość podestu minimum 120 cm) – 1 kpl.b) profilowanie terenu i wykonanie nawierzchni bezpiecznej z ażurowych mat gumowych przerastanych trawą naturalną (biowłóknina z naklejonymi nasionami traw) na powierzchni strefy bezpiecznej wynikającej z karty technicznej urządzenia,c) demontaż, dostosowanie wysokości do wzrostu dzieci przedszkolnych (obniżenie poprzez obcięcie słupów) i ponowny montaż istniejącego urządzenia zabawowego (drabinki poziomej na czterech słupach drewnianych) .1.3 Dla Publicznego Przedszkola nr 17:a) rozebranie nawierzchni z płyt betonowych (13,32 m2) wraz z wywozem i utylizacją na składowisku Wykonawcyb) dostawa i montaż zestawu rekreacyjnego (1 kpl.) złożonego z: - dwóch zadaszonych wież z podestami na różnych wysokościach,- dwóch zjeżdżalni na różnych wysokościach,- zjazdu strażackiego, - schodków wejściowych/trapów wejściowych,- mostku skośno-linowego,- panelu edukacyjnego (np. zestaw figur geometrycznych, liczydło lub podobnych elementów edukacyjnych).c) dostawa i montaż zestawu linowego (1 kpl.) złożonego z:- przeplotni linowej, - metalowej drabinki łukowej,- linowej ścianki wspinaczkowej..d) dostawa i montaż huśtawki z siedziskiem typu „bocianie gniazdo” – 1 kpl.e) dostawa i montaż huśtawki dwuosobowej z siedziskami prostymi – 1 kpl.f) dostawa i montaż karuzeli z trójkątną platformą – 1 kpl.g) dostawa i montaż elementów małej architektury:- ławki bez oparcia - 1szt.- kosza na odpadki z daszkiem – 1 szt.h) profilowanie i wykonanie nawierzchni bezpiecznej z ażurowych mat gumowych przerastanych trawą naturalną (biowłóknina z naklejonymi nasionami traw) na powierzchni strefy bezpiecznej wynikającej z kart technicznych urządzeń (zalecane umieszczenie wszystkich stref bezpiecznych proponowanych urządzeń w formie jednego, odpowiednio dużego prostokąta) .2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 37535200-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 40

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli:1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania polegające na dostawie wraz z montażem urządzeń zabawowych, siłowni lub innych o charakterze rekreacyjno-sportowym (np. street workout). 2) dysponuje lub dysponować będzie przy wykonywanych pracach osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) Certyfikaty zakładów kontroli jakości i bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia (np. TUV, COBRABiD), atesty, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność urządzeń z aktualną Normą PN-EN 1176.b) Kartę techniczną dla każdego urządzenia zabawowego, której autentyczność potwierdza Wykonawca. Karta techniczna w swej treści powinna zawierać m.in. następujące informacje:-nr katalogowy urządzenia,- wizualizację urządzenia (np. fotografia, ilustracja, grafikę itp.)- elementy składowe urządzenia (dot. budowy funkcjonalnej)- wymiary strefy bezpieczeństwa - wymiary urządzenia- dane materiałowo-konstrukcyjne- kolorystykę urządzenia
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy itd. 2) oświadczenia wymienione w pkt. 9.1.a). niniejszej SIWZ tj: załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ - dotyczące Wykonawcy oraz innych podmiotów, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji określonych w art. 22a ustawy PZP3) wypełniony formularz, stanowiący wyliczenie wartości realizacji zadania - załącznik nr 1a 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 8.3 ppkt. 2 SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego – wg załącznik nr 5. 5) Pełnomocnictwo - zgodnie z pkt. 10 ppkt. 4 niniejszej SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
1. Cena 60
2. Termin Gwarancji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień § 10 pkt. 2 umowy.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy:a) w zakresie terminów realizacji, z powodu:• działania siły wyższej tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności (np. przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof) – nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę,• wystąpienia znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania może ulec przedłużeniu odpowiednio o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i skutków ich wystąpieniab) w zakresie Podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym Wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia, c) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia, z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT – zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia,d) w zakresie osób posiadających wymagane uprawnienia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych (w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania osoby legitymującej się uprawnieniami wymaganymi w pkt 8.1 pkt. 2 ppkt. C 2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia).3. Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.4. Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13/10/2016, godzina: 10:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.