Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2016-2017

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2016-2017

Data zamieszczenia: 2016-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
ul. Przemysłowa 6
89-500, Tuchola
telefon - 525 590 112
faks - 525 590 112
www.bippowiat.tuchola.pl
zdp@tuchola.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Tuchola
Wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) poręc
Termin składania ofert: 2016-10-13 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2016-2017
Numer referencyjny: ZDP 272-ZPU-5-2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, którymi zarządza w imieniu Zarządu Powiatu Tucholskiego, Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi. Do zimowego utrzymania przewidziano 398,892 km dróg powiatowych, które przebiegają przez 6 gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Tucholę i Śliwice, z czego 2,2 km występuje na terenie miasta Tuchola oraz ścieżki rowerowe: Rudzki Most - Tuchola - Świt, Tuchółka – Siciny - Kęsowo, Kęsowo – Wieszczyce, Bysławek -Bysław, Śliwice – Lińsk, Gostycyn – Piła.2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90620000 – 9 Usługi odśnieżania90630000 – 2 Usługi usuwania oblodzeń90611000 – 3 Usługi sprzątania ulic3. Zamawiający, na potrzeby zimowego utrzymania dróg potrzebuje: 1) PIASKARKI:a) Nośnik z piaskarką o ładowności nie mniejszej niż 9 m3 i pługiem o parametrach nie mniejszych niż PO – 64 wraz z obsługą – szt. 3,b) Nośnik z piaskarką o ładowności nie mniejszej niż 6 m3 i pługiem o parametrach nie mniejszych niż PO – 64 wraz z obsługą – szt. 3, c) Nośnik z piaskarką rezerwowy na wypadek awarii pozostałego sprzętu – 1 szt.Sprzęt będzie używany do usuwania śniegu i śliskości zimowej na drogach powiatowych;2) PŁUGI:Nośnik z napędem na wszystkie osie (4x4 lub 6x6) i pługiem typu średniego – 2 szt. wraz z obsługą. Sprzęt będzie używany do usuwania śniegu na drogach powiatowych;3) SPRZĘT SPECJALNY:a) samochód samowyładowczy 6 – 12 Mg – 4 szt.;b) samochód samowyładowczy powyżej 12 Mg – 4 szt.;c) Koparka kołowa (łyżka od 0,8 m³ do 1 m³) – 2 szt.;d) Ładowarka (łyżka 1 m³ do 3 m³) – 2 szt.;e) Równiarka – 2 szt.;f) Koparko – ładowarka – 2 szt.g) Lekki ciągnik z osprzętem (pług i rozsypywarka mieszanki) do utrzymania ścieżek rowerowych i chodników – 1 szt.h) Zamiatarka uliczna – 2 szt.Wykonawca dostarcza sprzęt wraz z obsługą. Sprzęt będzie używany do usuwania zalegającego śniegu i lodu z dróg powiatowych oraz sprzątania po akcji zimowej.4. WYMAGANIA DLA SPRZĘTU:1) Wymagania dotyczące sprzętu do usuwania śliskości zimowej.Rozsypywarki (piaskarki, solarki) środków chemicznych i materiałów uszorstniających muszą zapewniać płynną regulację ilości rozsypywanych środków do usuwania śliskości zimowej oraz równomierny wydatek jednostkowy (g/m²), bez względu na prędkość ruchu piaskarki. Piaskarki powinny mieć możliwości zmiany szerokości (symetrycznie i asymetrycznie) rozsypywania podczas jazdy, a także mogą być dodatkowo wyposażone w zbiorniki na solankę. Sprzęt musi mieć zamontowane kraty na skrzyniach do materiału, w celu zabezpieczenia przed dostaniem się do zasobnika zbrylonej mieszanki. Sprzęt musi być również wyposażony w taśmy gumowe ze zabierakami zapewniającymi równomierne podawanie mieszanki do leja zasypowego.Sprzęt używany do robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg musi być wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”.Operatorem sprzętu może być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, np. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość techniczną obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. Za posiadanie odpowiednich uprawnień operatora sprzętu odpowiada dostawca sprzętu. Zamawiający może dokonać sprawdzenia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień przez osoby uczestniczące w akcji zimowej.Dostawca sprzętu musi zapewnić wymianę obsługi w razie przedłużania się akcji zimowej, aby czas pracy kierowcy był zgodny z obowiązującymi przepisami.Przed rozpoczęciem pracy operator ma obowiązek dokonania sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu, a w czasie pracy powinien:a) wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzenia nośnika,b) obserwować w sposób ciągły sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu,c) przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu drogowego.Wszelkie uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu użytkowników dróg oraz obsługiwanego sprzętu należy niezwłocznie usunąć i zgłosić dyżurnemu.2) Wymagania dotyczące sprzętu do odśnieżania.Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody ciężarowe z napędem na wszystkie koła. Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów, przy pełnym obciążeniu silnika. Ponadto, podnoszenie i opuszczanie pługa musi odbywać się z kabiny kierowcy. Nośniki sprzętu muszą być wyposażone w łańcuchy przeciwśnieżne, liny holownicze i łopaty. Konstrukcja płyty czołowej (czołownicy) oraz jej mocowania muszą być dostatecznie sztywne. Połączenie pługa z nośnikiem powinno umożliwiać regulację wysokości ostrza lemiesza nad powierzchnią jezdni. Konstrukcja czołownicy powinna umożliwiać szybki montaż i demontaż zespołu do odśnieżania. Odkładnice powinny być wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzymałości i elastyczności. W zależności od pracy, jaką mają wykonywać, lemiesze powinny być wykonane z gumy lub tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest używanie w codziennej eksploatacji lemieszy stalowych. O konieczności wymiany lemieszy decyduje Zamawiający, w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do posiadania zapasu lemieszy gumowych w celu ich szybkiej wymiany. Podstawienie sprzętu z nadmiernie zużytym lemieszem każdorazowo traktowane będzie, jako nie zrealizowanie zamówienia. Do zrywania naboju śnieżnego można używać specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo twardej stali odpornej na ścieranie. Za każdym razem do takiej pracy wymagana jest indywidualna zgoda kierującego akcją zimową.Sprzęt używany do robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg musi być wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”.Operatorem sprzętu może być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, np. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość techniczną obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. Za posiadanie odpowiednich uprawnień operatora sprzętu odpowiada dostawca sprzętu. Zamawiający może dokonać sprawdzenia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień przez osoby uczestniczące w akcji zimowej.Dostawca sprzętu musi zapewnić wymianę obsługi w razie przedłużania się akcji zimowej, aby czas pracy kierowcy był zgodny z obowiązującymi przepisami.Przed rozpoczęciem pracy operator ma obowiązek dokonać sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu, a w czasie pracy powinien:a) wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzenia nośnika,b) obserwować w sposób ciągły sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu,c) przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu drogowego.Wszelkie uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu użytkowników dróg oraz obsługiwanego sprzętu należy niezwłocznie usunąć i zgłosić dyżurnemu5. WYMAGANIA AKCJI ZIMOWEJ:1) Zamawiający dysponować będzie sprzętem i obsługą zgodnie ze swoimi potrzebami, dotyczącymi zimowego utrzymania dróg powiatowych. 2) Operator sprzętu w czasie akcji zimowej otrzymuje polecenia tylko i wyłącznie od dyżurnego Zamawiającego.3) Prowadzenie akcji zimowej:a) Całością zadań dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych kieruje Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, zwany Zamawiającym. b) Prowadzenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg będzie odbywać się według standardów uchwalonych przez Zarząd Powiatu Tucholskiego oraz potrzeb Zamawiającego.c) Kierowanie akcją zimową odbywa się z siedziby Zamawiającego przy ul. Przemysłowej 6 w Tucholi. d) Zamawiający wyznaczy imiennie osoby tzw. dyżurnych do kierowania akcją zimową. Dyżurny do kontaktów z operatorami sprzętu używać będzie telefonu o nr 696 050 438.e) Dyżurny podejmuje decyzje dotyczące: zakresu usług zimowego utrzymania potrzebnych do wykonania na drogach powiatowych, czasu trwania dyżuru operatorów sprzętu, ilości potrzebnego materiału, wezwania do pracy i odwoływania z pracy Wykonawcy, ilości potrzebnego sprzętu i czasu jego pracy, kontroli jakości wykonanej pracy przez Wykonawcę.f) Wykonawca może być wzywany do wykonywania usług z zakresu zimowego utrzymania dróg telefonicznie od godziny 000 do godziny 2400 przez dyżurnego, wyznaczonego przez Zamawiającego do kierowania akcją zimową.g) Maksymalny czas rozpoczęcia akcji przez Wykonawcę (czas przystąpienia do realizacji usług zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) wynosi 1,5 godziny, liczony od momentu wezwania telefonicznego przez dyżurnego.h) Zamawiający zapewnia materiał do zwalczania śliskości zimowej na drogach powiatowych.i) Na terenie miejscowości zabrania się wykonywania zadań z zakresu akcji zimowej w sposób uniemożliwiający lub utrudniający korzystanie z chodników (nie wolno zasypywać śniegiem chodników).j) Wykonawca dostarcza sprzęt do zwalczania śliskości i do odśnieżania oraz sprzęt specjalny wraz z obsługą do siedziby Zamawiającego na wezwanie telefoniczne dyżurnego.k) Operatorzy sprzętu, wyznaczeni do akcji zimowej muszą zgłosić się do dyżurnego przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu.l) Przed rozpoczęciem pracy operator sprzętu zgłasza się do dyżurnego, w wyznaczonym czasie, po szczegółowe wytyczne, dotyczące akcji zimowej.m) Dyżurny określa zadanie:- pełnienie dyżuru – czas dyżuru będzie liczony od momentu stawienia się operatora sprzętu na bazie ZDP u dyżurnego do momentu odwołania dyżuru lub wyjazdu na drogę,- wyjazd na drogę – czas pracy sprzętu rozpoczyna się od momentu opuszczenia bazy ZDP przez pojazd skierowany do akcji zimowej.n) W określonych sytuacjach pogodowych zamawiający może zamówić pełnienie dyżuru przez operatorów sprzętu pod telefonem [ustala się, że za taki dyżur obciążenie wynosić będzie 50% stawki za dyżur określonej w ofercie]. Dyżur pod telefonem trwa do czasu wezwania do pełnienia dyżuru na bazie ZDP, jednak nie dłużej niż 3 godziny poczynając od godziny określonej jak jego początek.o) Każdy z operatorów musi posiadać sprawny telefon komórkowy. Operator zgłoszony do obsługi sprzętu na dany dzień ma obowiązek być dostępny pod telefonem przez całą dobę.p) W przypadku wystąpienia awarii sprzętu podczas wykonywania usług z zakresu zimowego utrzymania dróg, operator musi niezwłocznie powiadomić o tym dyżurnego. W tym momencie, czas pracy tego sprzętu zostanie przerwany, aż do chwili usunięcia awarii lub podstawienia innego, sprawnego sprzętu o podobnych parametrach. Ponowne przystąpienie do wykonywania powierzonych zadań również musi być zgłoszone dyżurnemu. Niezgłoszenie awarii sprzętu dyżurnemu, pociągnie za sobą naliczenie kar.q) W ekstremalnych warunkach Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracę sprzętu przez całą dobę, co związane jest z zapewnieniem niezbędnej liczby operatorów, których praca obwarowana jest przepisami o czasie pracy kierowców.r) Dokumentowanie pracy operatorów i sprzętu odbywać się będzie na drukach dostarczonych przez Wykonawcę.s) W bardzo sprzyjających warunkach atmosferycznych lub innych uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość czasowego zwolnienia sprzętu z gotowości do akcji zimowej, ale tylko po uzyskaniu zgody dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi.4) Zakres kontroliZamawiający będzie sprawował kontrolę nad przebiegiem i jakością robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg.Zakres kontroli obejmie: ilość rozsypywanych środków, miejsca sypania, szerokość i długość sypania, miejsca odśnieżania, szerokość odśnieżania, grubość warstwy pozostawionego na jezdni śniegu, czas wykonania zadania.6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY:Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:1) zapewnienie sprawnego sprzętu wraz z obsługą;2) zapewnienie osób z odpowiednimi kwalifikacjami do obsługi sprzętu;3) zgłoszenie Zamawiającemu podwykonawców;4) terminowe stawianie się na wezwanie Zamawiającego;5) terminowe wykonanie zadań związanych z akcją zimową;6) terminowe usunięcie wad, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego;7) sprawdzanie w okresach przestojowych działania sprzętu (uruchamianie pojazdów).

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2, 90611000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 1.2, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dokumenty potwierdzające, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto Wykonawca w ofercie składa:1) formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ,2) wypełniony formularz cenowy na załączonym druku stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ,3) dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty, w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów,4) dokument potwierdzający wpłacenie lub wniesienie wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).4. Wykonawca złoży dokument w formie oryginału potwierdzającego wniesienie wadium w siedzibie Zamawiającego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, pokój nr 1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego S.A. 22 1560 0013 2343 8687 7000 0002. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę i godzinę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego, a nie datę wydania dyspozycji przelewu. Kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie oraz zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas rozpoczęcia akcji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy w następujących przypadkach:1) jeżeli wystąpią niekorzystne warunki pogodowe, dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji zamówienia;2) jeżeli wystąpią okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia;3) jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian w umowie,4) jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia;5) zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,6) w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.3. Za zgodą stron bez konieczności sporządzania aneksu do umowy dopuszcza się wcześniejsze zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia.4. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej.5. Propozycja zmiany powinna zawierać: opis i uzasadnienie zmiany, wpływ na koszt i czas trwania realizacji przedmiotu zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13/10/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.