Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg o łącznej długości 173,340 km...

Przedmiot:

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg o łącznej długości 173,340 km w sezonie zimowym 2016/2017 i w sezonie zimowym 2017/2018

Data zamieszczenia: 2016-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie
ul. Przemysłowa 45
08-410, Wola Rębkowska
telefon - 256 822 215
www.pzdgarwolin.pl
pzd@poczta.fm
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wola Rębkowska
Wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium:Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla zadania I, w wysokości; 1 434zł (słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści cztery złote)Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla zadania II, w wysoko
Termin składania ofert: 2016-10-13 11:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie administrowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie – Służba Drogowo-Mostowa w Garwolinie, Służba Drogowa w Trojanowie i Służba Drogowa w Maciejowicach o łącznej długości 173,340 km w sezonie zimowym 2016/2017 i w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania: Ilość zadań; IV
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie administrowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie – Służba Drogowo-Mostowa w Garwolinie, Służba Drogowa w Trojanowie i Służba Drogowa w Maciejowicach o łącznej długości 173,340 km w sezonie zimowym 2016/2017 i w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania: Ilość zadań; IVZADANIE I Zwalczanie śliskości zimowej na drogach – teren działalności Służby Drogowo – Mostowej w Garwolinie, przy użyciu; Samochodów ciężarowych z pługami do odśnieżania (Wykonawcy) w ilości 2 szt. + ładowarka do załadunku materiałów uszorstniających na; piaskarkę ECOS 40-36 DAT Nr ser. ECB 50306- 1 szt. i Krokus model Solka - 1 szt. (Zamawiającego), wraz z załadunkiem mieszanki piaskowo-solnej na piaskarkę przez Wykonawcę.Długość dróg do zwalczania śliskości zimowej km – 52,206Mieszankę piaskowo-solną zabezpiecza Zamawiający.Ilość godzin w sezonie zimowym 2016/2017 i w sezonie zimowym 2017/2018 – 1 200 godz. ZADANIE II. Zwalczanie śliskości zimowej na drogach – teren działalności Służby Drogowej w Trojanowie przy użyciu; Samochodów ciężarowych z pługami do odśnieżania (Wykonawcy) w ilości 2 szt. + ładowarka do załadunku materiałów uszorstniających na; piaskarkę ECOS 40-36 DAT Nr ser. ECB 50307 - 1 szt. i Dandrob P – 1 3D – 1 szt, (Zamawiającego) wraz z załadunkiem mieszanki piaskowo-solnej na piaskarkę przez Wykonawcę.Długość dróg do zwalczania śliskości zimowej km – 28,548Mieszankę piaskowo-solną zabezpiecza Zamawiający.Ilość godzin w sezonie zimowym 2016/2017 i w sezonie zimowym 2017/2018 – 800 godz. ZADANIE III. Zwalczanie śliskości zimowej na drogach – teren działalności Służby Drogowej w Maciejowicach przy użyciu; Samochodów ciężarowych z pługami do odśnieżania (Wykonawcy) w ilości 2 szt. + ładowarka do załadunku materiałów uszorstniających na; piaskarka ECOS 40-36 DAT Nr ser. ECB 50372- 1 szt. i Schmidt NIDO 90 – 1szt. (Zamawiającego) wraz z załadunkiem mieszanki piaskowo-solnej na piaskarkę przez Wykonawcę.Długość dróg do zwalczania śliskości zimowej km – 37,068Mieszankę piaskowo-solną zabezpiecza Zamawiający.Ilość godzin w sezonie zimowym 2016/2017 i w sezonie zimowym 2017/2018 – 800 godz. ZADANIE IV. Odśnieżanie i zwalczanie naboju lodowego przy użyciu ciągnika rolniczego lub inną maszyną „na przykład budowlaną” z pługiem do odśnieżania o mocy powyżej 150KM, z napędem 4x4, o masie minimum 7 ton będącego własnością Wykonawcy teren działalności Służby Drogowej w Maciejowicach w ilości szt. 1Ilość km w sezonie zimowym 2016/2017 i w sezonie zimowym 2017/2018 – 250 km, Ilość godzin w sezonie zimowym 2016/2017 i w sezonie zimowym 2017/2018 – 70 godz.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/05/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) Zdolności technicznej lub zawodowej;2. Minimalne warunki dotyczące:1) Doświadczenia wykonawcy: a) Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat tj./2013/2014/2015r przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych co najmniej dwóch usług (zimowe odśnieżanie dróg), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik Nr 2, Dowodami o których mowa w/w punkcie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie wykazu usług i dowodów.b)Wykonawca oświadcza, że posiada lub będzie dysponował (przez dzierżawę, wynajem, umowę kupna lub w inny sposób), do w pełni sprawnych jednostek transportu, sprzętu przeznaczonych do wykonywania usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w ilości wyszczególnionej w danym zadaniu.Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie wykazu narzędzi, urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy (załącznik nr 4).c)Wykonawca przedstawi wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (na okres trwania umowy), wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (załącznik nr 3).3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.UWAGA!Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11).5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)-22) ustawy Pzp i w pkt VI.1.1)-3) SIWZ.6. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki udziału mogą być spełnione łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przekazane zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, dotyczących:1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w lit a) - d) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał:a) wykaz usług, o których mowa w pkt V.2.1) SIWZ, wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług (zimowe odśnieżanie dróg), wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik Nr 2 dla zadania I – IV,b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zmówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 3 dla zadania I – IV,c) wykaz (transportu) narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją do dysponowania tymi zasobami - załącznik Nr 4 dla zadania I – IV,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:1) Formularz ofertowy sporządzony na załączonym druku, zawierający w szczególności; wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.2) Wypełniony formularz Kosztorysu ofertowego z wartością robót stanowiącą cenę ofertową zamówienia, która stanowi kwota brutto (tj. netto + podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami prawa).3) Wskazanie części zamówienia publicznego, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom - na załączniku Nr 5 dla zadania (I-IV)4) Kopia dokumentu wadialnego dla zadań I-IV5) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów.6) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.7) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium:Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla zadania I, w wysokości; 1 434zł (słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści cztery złote)Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla zadania II, w wysokości; 956zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych )Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla zadania III, w wysokości; 956zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych )Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla zadania IV, w wysokości; 333zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
   

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w następującym zakresie;1) zmianie wynagrodzenia w przypadku gdy zmianie ulegnie stawka podatku VAT - wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostanie takie samo, a wartość podatku VAT i wynagrodzenie brutto ulegną zmianie, co wymaga zawarcia stosownego aneksu., 2) wynagrodzenia należnego wykonawcy (przy utrzymaniu cen jednostkowych za 1 godz. i/lub1 km wykonywania usługi określonej w kosztorysie ofertowym z przyczyn wymienionych w Instrukcji dla Oferentów pkt. XX, 3.3. Przy długotrwale utrzymujących się, niesprzyjających warunkach atmosferycznych, powodujących konieczności wykonania usług w zakresie zimowego utrzymania dróg czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13/10/2016, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Zwalczanie śliskości zimowej na drogach – teren działalności Służby Drogowo – Mostowej w Garwolinie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zwalczanie śliskości zimowej na drogach – teren działalności Służby Drogowo – Mostowej w Garwolinie, przy użyciu; Samochodów ciężarowych z pługami do odśnieżania (Wykonawcy) w ilości 2 szt. + ładowarka do załadunku materiałów uszorstniających na; piaskarkę ECOS 40-36 DAT Nr ser. ECB 50306- 1 szt. i Krokus model Solka - 1 szt. (Zamawiającego), wraz z załadunkiem mieszanki piaskowo-solnej na piaskarkę przez Wykonawcę.Długość dróg do zwalczania śliskości zimowej km – 52,206Mieszankę piaskowo-solną zabezpiecza Zamawiający.Ilość godzin w sezonie zimowym 2016/2017 i w sezonie zimowym 2017/2018 – 1 200 godz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/05/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas podstawienia sprzętu 25
System lokalizacji pojazdów 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Zwalczanie śliskości zimowej na drogach – teren działalności Służby Drogowej w Trojanowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zwalczanie śliskości zimowej na drogach – teren działalności Służby Drogowej w Trojanowie przy użyciu; Samochodów ciężarowych z pługami do odśnieżania (Wykonawcy) w ilości 2 szt. + ładowarka do załadunku materiałów uszorstniających na; piaskarkę ECOS 40-36 DAT Nr ser. ECB 50307 - 1 szt. i Dandrob P – 1 3D – 1 szt, (Zamawiającego) wraz z załadunkiem mieszanki piaskowo-solnej na piaskarkę przez Wykonawcę.Długość dróg do zwalczania śliskości zimowej km – 28,548Mieszankę piaskowo-solną zabezpiecza Zamawiający.Ilość godzin w sezonie zimowym 2016/2017 i w sezonie zimowym 2017/2018 – 800 godz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/05/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas podstawienia sprzętu 25
System lokalizacji pojazdów 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Zwalczanie śliskości zimowej na drogach – teren działalności Służby Drogowej w Maciejowicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zwalczanie śliskości zimowej na drogach – teren działalności Służby Drogowej w Maciejowicach przy użyciu; Samochodów ciężarowych z pługami do odśnieżania (Wykonawcy) w ilości 2 szt. + ładowarka do załadunku materiałów uszorstniających na; piaskarka ECOS 40-36 DAT Nr ser. ECB 50372- 1 szt. i Schmidt NIDO 90 – 1szt. (Zamawiającego) wraz z załadunkiem mieszanki piaskowo-solnej na piaskarkę przez Wykonawcę.Długość dróg do zwalczania śliskości zimowej km – 37,068Mieszankę piaskowo-solną zabezpiecza Zamawiający.Ilość godzin w sezonie zimowym 2016/2017 i w sezonie zimowym 2017/2018 – 800 godz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/05/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas podstawienia sprzętu 25
System lokalizacji pojazdów 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: Odśnieżanie i zwalczanie naboju lodowego przy użyciu ciągnika rolniczego lub inną maszyną „na przykład budowlaną” z pługiem do odśnieżania o mocy powyżej 150KM, z napędem 4x4, o masie minimum 7 ton będącego własnością Wykonawcy teren działalności Służby Drogowej w Maciejowicach w ilości szt. 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie i zwalczanie naboju lodowego przy użyciu ciągnika rolniczego lub inną maszyną „na przykład budowlaną” z pługiem do odśnieżania o mocy powyżej 150KM, z napędem 4x4, o masie minimum 7 ton będącego własnością Wykonawcy teren działalności Służby Drogowej w Maciejowicach w ilości szt. 1Ilość km w sezonie zimowym 2016/2017 i w sezonie zimowym 2017/2018 – 250 km, Ilość godzin w sezonie zimowym 2016/2017 i w sezonie zimowym 2017/2018 – 70 godz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas podstawienia sprzętu 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.