Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2016/2017

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2016/2017

Data zamieszczenia: 2016-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Prabuty
ul. Kwidzyńska 2
82-550, Prabuty
telefon - 055 2782001lub 02
www.bip.prabuty.pl
zampub@prabuty.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Prabuty
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Prabuty w sezonie zimowym 2016/2017
Numer referencyjny: IZP.271.17.2016.KK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Prabuty w sezonie zimowym 2016/2017 obejmująca działania prewencyjne, likwidację śliskości i odśnieżanie przy użyciu własnych materiałów, sprzętu i transportu, tj.:1.1. Mechaniczne odśnieżanie patrolowo – interwencyjne dróg utwardzonych i gruntowych (w/g wykazu) przy użyciu opłużnych pojazdów samochodowych, równiarek, spycharek, ciągników o mocy nie mniejszej niż 90 KM z napędem 4 x 4 oraz innych maszyn i nośników przystosowanych do ww. prac na całej szerokości dróg (nie mniejszej niż 4,5 m)1.2. Zwalczanie – zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości (wg wykazu) na całej szerokości dróg przy użyciu mieszanki kruszyw naturalnych (piasku) z chlorkiem sodu (solą) o składzie wagowym 70% kruszywa + 30% soli w ilości 1 tona/km przy użyciu rozsypywarek lub rozsypywaczy rolniczych; 1.3. Usuwanie zatorów śnieżnych na drogach przy użyci sprzętu ciężkiego tj. ładowarka o pojemności łyżki nie mniejszej niż 2 m³2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna, stanowiąca Załącznik A do SIWZ.3. Zamawiający ustala I, II, III i IV Rejon realizacji przedmiotu zamówienia.4. Podział na poszczególne Rejony jest zgodny z Wykazem dróg, stanowiącym odpowiednio Załączniki B1, B2, B3 i B4 do SIWZ, tj.:4.1. Załącznik B1 – Rejon I – Zadanie 1 (północno - wschodnia cześć gminy), sołectwa: Gonty, Julianowo, Antonin/Kamienna, Górowychy/Górowychy Małe, Rodowo/Rodowo Małe4.2. Załącznik B2 – Rejon II – Zadanie 2 (północno - zachodnia cześć gminy), sołectwa: Szramowo, Laskowice, Sypanica/Orkusz, Gdakowo, Julianowo – Gąski4.3. Załącznik B3 – Rejon III – Zadanie 3 (południowa część gminy) obejmuje sołectwa: Grodziec, Trumiejki, Pilichowo, Gilwa, Kołodzieje/Kowale, Pólko, Stary Kamień/Grażymowo, Kleczewo/Raniewo4.4. Załącznik B4 – Rejon IV – Zadanie 4 (wschodnia część gminy), sołectwa: Julianowo – wschód, Stańkowo, Obrzynowo, Jakubowo/Pachutki.5. Mapa sieci dróg, stanowi odpowiednio Załączniki C1, C2, C3 i C4 do SIWZ.6. Warunki realizacji przedmiotu umowy zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik D do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych realizacja usług może być przedłużona w stosunku do terminu określonego powyżej, zaś w przypadku braku opadów śniegu i mrozu termin może ulec skróceniu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującym sprzętem: ZADANIE 1 - Rejon I (północno - wschodnia część gminy) – I. Sprzęt do odśnieżania: 1. Nośniki pługów odśnieżnych lub inne maszyny drogowe lub budowlane, które mogą być uzupełniająco użyte do odśnieżania dróg (np. równiarki, spycharki itp.) – 2 szt., 2. Pług lemieszowy odśnieżny – 2 szt.; II. Sprzęt do likwidacji śliskości na drogach: Rozsypywarki środków uszorstniających lub inny sprzęt alternatywny, np. rolnicze rozsiewacze wapna – 1 szt.; III. Sprzęt do usuwania zatorów śnieżnych: Ładowarka o pojemności łyżki nie mniejszej niż 2 m3 – 1 szt. ZADANIE 2 - Rejon II (północno – zachodnia część gminy) – I. Sprzęt do odśnieżania: 1. Nośniki pługów odśnieżnych lub inne maszyny drogowe lub budowlane, które mogą być uzupełniająco użyte do odśnieżania dróg (np. równiarki, spycharki itp.) – 2 szt., 2. Pług lemieszowy odśnieżny – 2 szt.; II. Sprzęt do likwidacji śliskości na drogach: Rozsypywarki środków uszorstniających lub inny sprzęt alternatywny, np. rolnicze rozsiewacze wapna – 1 szt.; III. Sprzęt do usuwania zatorów śnieżnych: Ładowarka o pojemności łyżki nie mniejszej niż 2 m3 – 1 szt. ZADANIE 3 - Rejon III (południowa część gminy) – I. Sprzęt do odśnieżania: 1. Nośniki pługów odśnieżnych lub inne maszyny drogowe lub budowlane, które mogą być uzupełniająco użyte do odśnieżania dróg (np. równiarki, spycharki itp.) – 2 szt., 2. Pług lemieszowy odśnieżny – 2 szt.; II. Sprzęt do likwidacji śliskości na drogach: Rozsypywarki środków uszorstniających lub inny sprzęt alternatywny, np. rolnicze rozsiewacze wapna – 1 szt.; III. Sprzęt do usuwania zatorów śnieżnych: Ładowarka o pojemności łyżki nie mniejszej niż 2 m3 – 1 szt. ZADANIE 4 - Rejon IV (wschodnia część gminy) – I. Sprzęt do odśnieżania: 1. Nośniki pługów odśnieżnych lub inne maszyny drogowe lub budowlane, które mogą być uzupełniająco użyte do odśnieżania dróg (np. równiarki, spycharki itp.) – 2 szt., 2. Pług lemieszowy odśnieżny – 2 szt.; II. Sprzęt do likwidacji śliskości na drogach: Rozsypywarki środków uszorstniających lub inny sprzęt alternatywny, np. rolnicze rozsiewacze wapna – 1 szt.; III. Sprzęt do usuwania zatorów śnieżnych: Ładowarka o pojemności łyżki nie mniejszej niż 2 m3 – 1 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca musi dysponować wymaganym sprzętem na każde zadanie oddzielnie. UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców ich zdolność techniczna będzie oceniona łącznie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.UWAGA! W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązanie wymagane postanowieniami Rozdziału 9 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;2) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 póz. 1114 oraz 2016 póz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie. Zmiana może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach, tj.:1) W zakresie zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności jego przedłużenia o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłuższy jednak niż o okres trwania następujących okoliczności:a) z powodu wystąpienia siły wyższej w szczególności trwających opadów śniegu lub powstawania śliskości,b) z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 2) W zakresie zmiany wykazu dróg objętych zamówieniem:a) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji usługi na danej drodze lub jej odcinku, spowodowanej sytuacją, której nie można było przewidzieć na etapie planowania zakresu rzeczowego, w szczególności koniecznością zmiany dojazdu do nieruchomości. b) w przypadku rozszerzenia zakresu rzeczowego o dodatkową drogę lub jej odcinek, spowodowanego sytuacją której nie można było przewidzieć na etapie planowania zakresu rzeczowego, w szczególności przejęcia drogi lub jej odcinka bądź koniecznością wykonania dodatkowego dojazdu do nieruchomości.3) W zakresie zmiany cen jednostkowych, o których mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy:c) w przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, na usługi objęte niniejszą umową.2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na tereni północno - wschodniej części gminy w sezonie zimowy 2016/2017
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1 (północno - wschodnia cześć gminy), sołectwa: Gonty, Julianowo, Antonin/Kamienna, Górowychy/Górowychy Małe, Rodowo/Rodowo Małe
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na tereni północno - zachodniej części gminy w sezonie zimowy 2016/2017
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2 (północno - zachodnia cześć gminy), sołectwa: Szramowo, Laskowice, Sypanica/Orkusz, Gdakowo, Julianowo – Gąski
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na terenie południowe częśći gminy w sezonie 2016/2017
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 3 (południowa część gminy) obejmuje sołectwa: Grodziec, Trumiejki, Pilichowo, Gilwa, Kołodzieje/Kowale, Pólko, Stary Kamień/Grażymowo, Kleczewo/Raniewo
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: Zimowe utrzymanie dró na terenie wschodniej częci gminy w sezonie zimowym 2016/017
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 4 (wschodnia część gminy), sołectwa: Julianowo – wschód, Stańkowo, Obrzynowo, Jakubowo/Pachutki
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.