Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Konserwacja i naprawa dźwigów oraz automatów drzwiowych w obiektach

Przedmiot:

Konserwacja i naprawa dźwigów oraz automatów drzwiowych w obiektach

Data zamieszczenia: 2016-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26
40-074, Katowice
telefon - 322 514 533
faks - 322 514 533
szpital@kco.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na konserwację i naprawę dźwigów oraz automatów drzwiowych w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii
Numer referencyjny: K.C.O./PN/67/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i naprawa dźwigów oraz automatów drzwiowych w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii w podziale na pakiety Pakiet nr 1 – konserwacja, przeglądy, usuwanie bieżących awarii i naprawa urządzeń dźwigowych w obiektach Centrum zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego, Pakiet nr 2 – konserwacja i naprawa automatów drzwiowych w Zakładzie Radioterapii, Dot. Pakietu nr 1 Zakres prac:Okresowa konserwacja, przeglądy i naprawy 12 szt. dźwigów ( w tym platform ) obejmuje:- nr 1 – dźwig szpitalny, typ nieznany ( rok prod. 1968 ) budynek główny, ul. Raciborska 27- nr 2 – dźwig szpitalny, typ: L-OH/L/P, wytwórca: Lift Zakład Radioterapii, ul. Raciborska 27- nr 3 – dźwig szpitalny, typ: L-OH/L/P, wytwórca: Lift Zakład Radioterapii, ul. Raciborska 27- nr 4 – dźwig szpitalny, typ: hydrauliczny, wytwórca: Dźwig Serwis – Zbigniew Wysocki budynek przychodni, ul. Raciborska 28- nr 5 - platforma do przem. osób niepełnosprawnych, typ: V-65, wytwórca: VIMEC budynek zarządu szpitala, ul. Raciborska 26- nr 6 – dźwig szpitalny, typ: OB. 1675H, wytwórca: Lift Service budynek Centralnej Izby Przyjęć, ul. Raciborska 27- nr 7 – dźwig szpitalny, typ: OB. 1675H, wytwórca: Lift Service budynek Centralnej Izby Przyjęć, ul. Raciborska 27- nr 8 – dźwig towarowy, typ: SKG, wytwórca: Lift Service budynek Centralnej Izby Przyjęć, ul. Raciborska 27- nr 9 – dźwig towarowy, typ: SKG, wytwórca: Lift Service budynek Centralnej Izby Przyjęć, ul. Raciborska 27- nr 10 – dźwignik przemysłowy, typ: M2-010230-D2/2H, wytwórca: Marco AB budynek Centralnej Izby Przyjęć, ul. Raciborska 27- nr 11 – platforma do przem. osób niepełnosprawnych, typ: T-100, wytwórca: LIPPE LIFT budynek Centralnej Izby Przyjęć, ul. Raciborska 27- nr 12 – mały dźwig towarowy, typ: BKG 100.45/6, wytwórca: LIFT PROJEKT Inżynieria Dźwigowa, budynek Apteki Szpitalnej, ul. Raciborska 27Konserwacje i przeglądy dźwigów, dźwignika i platformy ( w zakresie poz. 2-12 ) wymagają autoryzacji producentów tych urządzeń.Wymagania:1. Konserwacja i przeglądy urządzeń dźwigowych odbywać się będzie co miesiąc na koniec każdego miesiąca z dopuszczalnym odchyleniem od daty ± 3 dni.2. Wykonawca musi przygotować urządzenia dźwigowe do rewizji przez Urząd Dozoru Technicznego, uczestniczyć w odbiorze przez UDT i w przypadku zaleceń UDT wykonać je niezwłocznie.3. Usuwanie bieżących awarii, Wykonawca ma obowiązek podać w ofercie czas (w godzinach) przyjazdu do awarii (między przeglądami miesięcznymi) zgłoszonej telefonicznie lub mailem nie dłuższy niż 2 godziny. Podany w ofercie termin wykonania napraw jest terminem wiążącym dla Wykonawcy w zakresie kar umownych. Pogotowie Dźwigowe dostępne 24 h/dobę.4. Naprawy urządzeń dźwigowych na zlecenie Zamawiającego zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego kosztorysem ofertowym sporządzonym na bazie ceny roboczogodziny i średniej ceny rynkowej materiałów.Dot. Pakietu nr 2 Zakres i rodzaj prac:Okresowa konserwacja i naprawa 4 szt. automatów drzwiowych typ DORMA ES 90/100FST i 3 szt. DORMA ED 200 w Zakładzie Radioterapii, przy ul. Raciborskiej 27, w zakresie:-sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie,- sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń,- sprawdzenie zasilania,- sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia, wchodzącego w skład systemu,- sprawdzenie czy system drzwi przesuwnych jest całkowicie w stanie gotowości do pracy,W szczególności badaniu, regulacji, naprawie i konserwacji podlegają:- napęd, zamocowanie, stan przewodów i połączeń elektrycznych, stan bieżni jezdnej,- przeniesienie napędu, silnik i przekładnia, pas napędowy, rolki jezdne i napinające,- osłony i obudowy,- sterowanie, radary, elektronika, bariery świetlne, przełącznik programowy, ryglowanie, sterowanie i otwarcie awaryjne.Wymagania:1. Konserwacja drzwi odbywać się będzie co kwartał na koniec ostatniego miesiąca kwartału z dopuszczalnym odchyleniem od daty ± 7 dni.2. Usuwanie bieżących awarii, Wykonawca ma obowiązek podać w ofercie czas (w godzinach) przyjazdu do awarii (między przeglądami miesięcznymi) zgłoszonej telefonicznie lub mailem nie dłuższy niż 6 godziny w dni robocze . Podany w ofercie termin wykonania napraw jest terminem wiążącym dla Wykonawcy w zakresie kar umownych.3. Naprawy automatów drzwiowych na zlecenie Zamawiającego zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego kosztorysem ofertowym sporządzonym na bazie ceny roboczogodziny i średniej ceny rynkowej materiałów.

II.5) Główny kod CPV:
,
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Wielkość zamówienia – 30% zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 24

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50 000,00 zł, a w przypadku w którym z przepisów wynika obowiązek posiadania ubezpieczenia o wyższej wartości, wysokość kwoty ubezpieczenia zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej 3 usługami tożsamych z przedmiotem zamówienia), wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.Dot. Pakiet nr 1 osoby wykonujące konserwacja, przeglądy i naprawy urządzeń dźwigowych muszą posiadać uprawnienia do przeprowadzania tych czynności w zakresie urządzeń dźwigowych wymienionych w przedmiocie zamówienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ, wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej 3 usługami tożsamych z przedmiotem zamówienia, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, podpisany i wypełniony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz podwykonawców, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
   
   
   

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: konserwacja, przeglądy, usuwanie bieżących awarii i naprawa urządzeń dźwigowych w obiektach Centrum zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac:Okresowa konserwacja, przeglądy i naprawy 12 szt. dźwigów ( w tym platform ) obejmuje:- nr 1 – dźwig szpitalny, typ nieznany ( rok prod. 1968 ) budynek główny, ul. Raciborska 27- nr 2 – dźwig szpitalny, typ: L-OH/L/P, wytwórca: Lift Zakład Radioterapii, ul. Raciborska 27- nr 3 – dźwig szpitalny, typ: L-OH/L/P, wytwórca: Lift Zakład Radioterapii, ul. Raciborska 27- nr 4 – dźwig szpitalny, typ: hydrauliczny, wytwórca: Dźwig Serwis – Zbigniew Wysocki budynek przychodni, ul. Raciborska 28- nr 5 - platforma do przem. osób niepełnosprawnych, typ: V-65, wytwórca: VIMEC budynek zarządu szpitala, ul. Raciborska 26- nr 6 – dźwig szpitalny, typ: OB. 1675H, wytwórca: Lift Service budynek Centralnej Izby Przyjęć, ul. Raciborska 27- nr 7 – dźwig szpitalny, typ: OB. 1675H, wytwórca: Lift Service budynek Centralnej Izby Przyjęć, ul. Raciborska 27- nr 8 – dźwig towarowy, typ: SKG, wytwórca: Lift Service budynek Centralnej Izby Przyjęć, ul. Raciborska 27- nr 9 – dźwig towarowy, typ: SKG, wytwórca: Lift Service budynek Centralnej Izby Przyjęć, ul. Raciborska 27- nr 10 – dźwignik przemysłowy, typ: M2-010230-D2/2H, wytwórca: Marco AB budynek Centralnej Izby Przyjęć, ul. Raciborska 27- nr 11 – platforma do przem. osób niepełnosprawnych, typ: T-100, wytwórca: LIPPE LIFT budynek Centralnej Izby Przyjęć, ul. Raciborska 27- nr 12 – mały dźwig towarowy, typ: BKG 100.45/6, wytwórca: LIFT PROJEKT Inżynieria Dźwigowa, budynek Apteki Szpitalnej, ul. Raciborska 27Konserwacje i przeglądy dźwigów, dźwignika i platformy ( w zakresie poz. 2-12 ) wymagają autoryzacji producentów tych urządzeń.Wymagania:1. Konserwacja i przeglądy urządzeń dźwigowych odbywać się będzie co miesiąc na koniec każdego miesiąca z dopuszczalnym odchyleniem od daty ± 3 dni.2. Wykonawca musi przygotować urządzenia dźwigowe do rewizji przez Urząd Dozoru Technicznego, uczestniczyć w odbiorze przez UDT i w przypadku zaleceń UDT wykonać je niezwłocznie.3. Usuwanie bieżących awarii, Wykonawca ma obowiązek podać w ofercie czas (w godzinach) przyjazdu do awarii (między przeglądami miesięcznymi) zgłoszonej telefonicznie lub mailem nie dłuższy niż 2 godziny. Podany w ofercie termin wykonania napraw jest terminem wiążącym dla Wykonawcy w zakresie kar umownych. Pogotowie Dźwigowe dostępne 24 h/dobę.4. Naprawy urządzeń dźwigowych na zlecenie Zamawiającego zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego kosztorysem ofertowym sporządzonym na bazie ceny roboczogodziny i średniej ceny rynkowej materiałów.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50531400-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena z VAT za konserwację i przeglądy 12 szt. urządzeń w okresie 24 miesięcy. 60
Cena z VAT 1 roboczogodziny napraw 25
Czas przyjazdu do awarii (między przeglądami miesięcznymi) zgłoszonej telefonicznie lub mailem podany w godzinach 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: konserwacja i naprawa automatów drzwiowych w Zakładzie Radioterapii
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres i rodzaj prac:Okresowa konserwacja i naprawa 4 szt. automatów drzwiowych typ DORMA ES 90/100FST i 3 szt. DORMA ED 200 w Zakładzie Radioterapii, przy ul. Raciborskiej 27, w zakresie:-sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie,- sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń,- sprawdzenie zasilania,- sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia, wchodzącego w skład systemu,- sprawdzenie czy system drzwi przesuwnych jest całkowicie w stanie gotowości do pracy,W szczególności badaniu, regulacji, naprawie i konserwacji podlegają:- napęd, zamocowanie, stan przewodów i połączeń elektrycznych, stan bieżni jezdnej,- przeniesienie napędu, silnik i przekładnia, pas napędowy, rolki jezdne i napinające,- osłony i obudowy,- sterowanie, radary, elektronika, bariery świetlne, przełącznik programowy, ryglowanie, sterowanie i otwarcie awaryjne.Wymagania:1. Konserwacja drzwi odbywać się będzie co kwartał na koniec ostatniego miesiąca kwartału z dopuszczalnym odchyleniem od daty ± 7 dni.2. Usuwanie bieżących awarii, Wykonawca ma obowiązek podać w ofercie czas (w godzinach) przyjazdu do awarii (między przeglądami miesięcznymi) zgłoszonej telefonicznie lub mailem nie dłuższy niż 6 godziny w dni robocze . Podany w ofercie termin wykonania napraw jest terminem wiążącym dla Wykonawcy w zakresie kar umownych.3. Naprawy automatów drzwiowych na zlecenie Zamawiającego zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego kosztorysem ofertowym sporządzonym na bazie ceny roboczogodziny i średniej ceny rynkowej materiałów.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena z VAT za konserwację 7 szt. automatów drzwiowych w okresie 24 miesięcy 60
Cena z VAT 1 roboczogodziny napraw 25
Czas przyjazdu do awarii (między przeglądami kwartalnymi) zgłoszonej telefonicznie lub mailem podany w godzinach w dni robocze 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.