Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wycinka drzew, krzewów i utworzenie nowych pasów ppoż

Przedmiot:

Wycinka drzew, krzewów i utworzenie nowych pasów ppoż

Data zamieszczenia: 2016-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 1
85-082 Bydgoszcz
tel. 52 518 35 75 lub 600 370 056
Faks: 52 518 12 77
E-mail: anna.ryngwelska@plk-sa.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-13 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wycinka drzew, krzewów i utworzenie nowych pasów ppoż w obrębie IZ Bydgoszcz
Numer Projektu 0554/IZ13GM/21288/08373/16/P
Opis zamówienia - Wycinka drzew w ilości - 8000 szt.
- Wycinka krzewów w ilości 73,50 ha, wraz z usunięciem i uporządkowaniem z terenu PKP w obrębie sekcji eksploatacji.
- Utworzenie nowych pasów ppoż na terenach leśnych 1 dróżka -4 m w ilości 78,50 km
Formuła realizacji Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Usługi
Okres związania ofertą
przez okres 60 dni
Składanie ofert częściowych Oznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_w.png" title="Oznaczone" />
Składanie ofert wariantowych Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Warunki W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną i prowadzącego działalność gospodarczą informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
4) pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu wykonawcy oświadczenia woli lub inne oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt 1),
5) wykaz usług, odpowiadających przedmiotowi zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), z podaniem ich przedmiotu, wartości i daty wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Formularza Oferty,
6) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Formularza Oferty,
7) polisę ubezpieczeniową OC na prowadzoną działalność gospodarczą, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 
Informacje o wadium Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Zadanie nr 1 - Wycinka drzew i krzewów - brak [PLN]
- Zadanie nr 2 - Utworzenie nowych pasów ppoż - 4 m - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert Zadanie nr 1 - Wycinka drzew i krzewów:
Cena - 100,00%
Zadanie nr 2 - Utworzenie nowych pasów ppoż - 4 m:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofert/wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 1
85-082 Bydgoszcz
Sekretariat

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
Jarosław Hernik (Naczelnik działu)  52 518 35 75 lub 600 370 056, adres poczty elektronicznej: jaroslaw.hernik@plk-sa.pl,
z którym można się kontaktować codziennie w godzinach 8.00-14.00
Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina) 2016-10-13 10:00
Miejsce otwarcia ofert/wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 1
85-082 Bydgoszcz
 
Termin otwarcia ofert/wniosków 2016-10-13 10:30
Miejsce realizacji zamówienia IZ Bydgoszcz
Termin wykonania zamówienia do 21.12.2016r.
Zamawiający po złożeniu ofert może przeprowadzić dodatkowo negocjacje handlowe.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Umowa ramowa Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Dynamiczny system zakupów Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania Specyfikacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy 85-0532 Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta 1,pokój nr 115
Dni pobrania Specyfikacji
od poniedziałku
do piątku
Godziny pobrania Specyfikacji 8.00-14.00
Opłata za Specyfikację 0,00
Uwagi WZ dostępny do pobrania na stronie zamowienia.plk-sa.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.