Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wymiana okien w pomieszczeniach budynku

Przedmiot:

Wymiana okien w pomieszczeniach budynku

Data zamieszczenia: 2016-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
ul. Poczdamska 1
67-200 Głogów

Osoba do kontaktu:
Ryszard Sajko, tel. 76-853-11-30
Marta Okła, Sławomir Sadecki, tel. 076-853-11-31
fax: 76-853-11-01
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Głogów
Wadium: 2.000,00 PLN
Termin składania ofert: 2016-10-14 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana okien w pomieszczeniach przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie
 
2.    Tryb zamówienia: „zapytanie ofertowe” zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z  2015 r. poz. 349, 478 i 605)
3.    SIWZ do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl .
4.  Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
- w sprawach technicznych
   Kierownik Działu Eksploatacyjnego Ryszard Sajko, tel. 76-853-11- 30.
- w sprawach proceduralnych:
   Marta Okła, Sławomir Sadecki  tel. 076-853-11-31, fax.0 76-853-11-01
5.    Opis przedmiotu zamówienia:
5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z przedmiarem robót oraz w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych łącznie z robotami towarzyszącymi.
    5.2. Pełny zakres realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót (zał. nr 9 do SIWZ) opracowany przez Kierownika Działu Eksploatacyjnego ZGM w Głogowie - p. Ryszarda Sajko
5.3. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.
6.    Termin realizacji zamówienia: do 90 dni od dnia podpisania umowy.
7.    Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł
         słownie: dwa tysiące złotych 00/100
    Warunki oraz formy wniesienia wadium określa Rozdział XII Specyfikacji Istotnych Warunków     Zamówienia
8.    Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy.
 9.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
9.1.    Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w pkt. 3.
9.2.    Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, roboty budowlane odpowiadające swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonanie min. 2 robót polegających na wymianie stolarki okiennej.
9.3.    Dysponują min. 5 pracownikami, w tym min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
    Wykonawca wykaże, że dysponuje pracownikami do realizacji zamówienia w ilości powyżej określonej lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu swoich zasobów na okres realizacji przedmiotu zamówienia.
9.4.     Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum oferowanej kwoty brutto.
9.5.    Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę w wysokości minimum oferowanej ceny brutto oferty
9.7.    Wnieśli wadium w wysokości i formie określonej w Rozdziale X SIWZ.
10.      Kryterium oceny ofert: 100% cena    
11.     Oferty należy złożyć do dnia 14.10.2016 r. do godz. 9.00 w Sekretariacie ZGM (pok. nr 210, II piętro)
12.     Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.10.2016 r. o godz. 9.10 w Sali Konferencyjnej ZGM (pok. nr 214, II piętro)
13.     Termin związania ofertą  – 30 dni.
14.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
15.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
17.   Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
18.    Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.