Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Rozbudowa Domu Ludowego - obejmuje: rozbiórkę zbiornika na nieczystości ciekłe,...

Przedmiot:

Rozbudowa Domu Ludowego - obejmuje: rozbiórkę zbiornika na nieczystości ciekłe, rozbudowę Domu Ludowego o sanitariaty, wykonanie utwardzenia terenu i podjazdu dla niepełnosprawnych, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

Data zamieszczenia: 2016-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 5
97-371 Wola Krzysztoporska

Osoba do kontaktu:
Kamil Madejczyk, tel. (0-44) 61 63 973
Województwo: łódzkie
Miasto: Wygoda
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-10-12 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO W WYGODZIE

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 8 Zarządzenia nr 60/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Wola Krzysztoporska.

 1. Przedmiot i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Rozbudowa Domu Ludowego w Wygodzie” - zgodnie z dokumentacją techniczną wykonania robót budowlanych.

 2. Zakres zamówienia w szczególności obejmuje:

 3. rozbiórkę zbiornika na nieczystości ciekłe – zgodnie z planem zagospodarowania terenu;

 4. rozbudowę Domu Ludowego o sanitariaty – zgodnie z dokumentacją techniczną oraz STWiOR;

 5. wykonanie utwardzenia terenu i podjazdu dla niepełnosprawnych – zgodnie z dokumentacją techniczną oraz STWiOR;

 6. wykonanie przyłącza kanalizacyjnego;

 7. obsługę geodezyjną inwestycji.

 1. Uszczegółowienie zakresu zamówienia zawiera:

- projekt budowlany i STWiOR (branża budowlana, sanitarna i elektryczna) stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia,

- przedmiar robót (pomocniczy) stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Przedmiar robót załączony jest pomocniczo w celu ułatwienia wyceny i stanowi bazę do dalszych wyliczeń wykonawców. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

 1. Opis techniczny budynku:

 

  1. Stan istniejący;

Budynek Domu Ludowego w miejscowości Wygoda jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Ściany zewnętrzne wykonane z bloczków gazobetonowych i cegły pełnej. Budynek pokryty płytą eurofala.

Budynek użytkowany jest jako sala spotkań wiejskich oraz w części jako sklep spożywczy.

 

Parametry techniczne obiektu przed rozbudową:

- powierzchnia zabudowy: 175,78 m2 ;

- powierzchnia użytkowana: 135,03 m2 ;

- kubatura 679,00 m3 .

  1. Stan projektowany:

Ze względu na poprawę warunków funkcjonowania obiektu oraz przystosowanie go dla osób niepełnosprawnych planuje się rozbudowę o pomieszczenia sanitariatów, budowę podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem terenu przed wejściem do budynku oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.

Parametry techniczne obiektu po rozbudowie:

- powierzchnia zabudowy: 211,86 m2 ;

- powierzchnia użytkowana: 159,35 m2 ;

- kubatura 817,50 m3 .

 1. Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z warunkami w miejscu realizacji zamówienia.

 2. Wykonawca powinien realizować prace z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie dokumenty potwierdzające ich jakość np. deklaracje zgodności, świadectwa jakości, certyfikaty jakości, aprobaty techniczne, atesty higieniczne i p.poż. Wszystkie materiały muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego przed wbudowaniem. Ponadto wykonawca winien przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bhp, wykonania i odbioru robót oraz innych wymaganych odrębnymi przepisami dla realizacji tego typu obiektów.

7) W wycenie należy przewidzieć wszystkie roboty towarzyszące, w tym wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, wszelkie prace pomocnicze i czynności przygotowawcze oraz uporządkowanie terenu po wykonaniu usługi.

8) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie budową przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe niezbędne do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz należącą do właściwej izby samorządu zawodowego.

9Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

10) Wykonawca, który wybrany zostanie do realizacji zamówienia, po zawarciu umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pomocniczy kosztorys ofertowy (szczegółowy), a po wykonaniu zadania przekazać skompletowaną dokumentację powykonawczą wraz z kosztorysem powykonawczym.

3. Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 20.01.2017r.

 1. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów tj. prawidłowo wystawionej faktury oraz protokołu odbioru robót, podpisanego przez strony umowy i potwierdzającego, że roboty zostały odebrane.

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 12.10.2016 r. do godz. 12:00

w wybrany przez Wykonawców sposób:

- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Kościuszki 5 (pok. nr 11),

- pocztą,

- faksem na nr (44) 61-63-960

- elektronicznie na adres e-mail: przetargi@wola-krzysztoporska.pl

Oferta powinna zawierać opis – ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO W WYGODZIE

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2016 r. o godz. 12:05 w pok. nr 5 Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska.

 2. Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty – załącznik nr 1 do niniejszego konkursu.

 3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
cena – waga 100%.

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia, osoba do kontaktu:

 1. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

 2. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zobowiązany jest do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o konkursie..

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania.

 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia.

 5. Osoba do kontaktów z Wykonawcami: Kamil Madejczyk - tel. (0-44) 61 63 973.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.