Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wymiana okien w przedszkolu

Przedmiot:

Wymiana okien w przedszkolu

Data zamieszczenia: 2016-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Kraków – Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9
31-450 Kraków

Osoba do kontaktu:
Gerard Nowak, tel. 660 637 209
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-10-12 07:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wymiana okien w Przedszkolu nr 6 przy ul. Bujaka 17 w Krakowie.

2
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz.U. z 2010 r. nr 11, poz. 759 z późniejszymi zamianami )
3
Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien w Przedszkolu nr 6 przy ul. Bujaka 17
w Krakowie.
2. Szczegółowy zakres całości zamówienia określa przedmiar stanowiący załącznik nr 3
do niniejszego ogłoszenia.
3. Wykonawca udziela minimum 5-letniej gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego
robót na wszystkie wykonane roboty w ramach zadania.
4
Termin wykonania zamówienia
Termin wprowadzenia : po zawarciu umowy.
Termin rozpoczęcia robót: po zawarciu umowy
Termin zakończenia robót / Okres realizacji do 09.12.2016 r.
5
Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków
1. Wiedza i doświadczenie
Na potwierdzenie wymagane jest przedłożenie referencji lub poświadczenia wystawionych
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie świadczących o należytym wykonaniu
robót odpowiadających swym rodzajem lub podobne robotom stanowiącym przedmiot
zamówienia, o wartości powyżej 10 000 zł brutto. Referencje winny dotyczyć
przynajmniej trzech prac wykonanych w obiektach oświatowych lub innych
obiektach budowlanych, z zastrzeżeniem powyższych wymagań.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia Wykonawców ze względu
na nieterminowość i nierzetelność wykonywania robót oraz łamanie przepisów ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.), a także
stosujących praktyki stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1983 r. ( Dz. U z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ) oraz w przypadku
stwierdzenia w trakcie weryfikacji oferty przez inspektora / inspektorów biorącego / biorących udział w
postępowaniu, że materiały wskazane w ofercie nie zagwarantują jakości wykonania robót na poziomie
ustalonym w kosztorysie inwestorskim lub cena materiałów będzie rażąco niska jak również w sytuacji
stwierdzenia, że ceny materiałów przyjętych przez oferenta w kosztorysie ofertowym są wyższe od
występujących na terenie województwa małopolskiego średnich cen rynkowych materiałów.
Rozstrzygniecie w przedmiotowej sprawie należy do Dyrektora Zespołu i nie podlega
zaskarżeniu.
2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia winien dysponować kierownikiem robót
posiadającym wymagane uprawnienia do pełnienia swojej funkcji. Na potwierdzenie
wymagane jest złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 i zaświadczenie aktualne
o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony
za datą wcześniejszą lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.
4. Inne dokumenty niezbędne do złożenia oferty:
1) Formularz ofertowy – zgodnie z teścia określoną w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Całość
robót powinna być kompleksowo wyceniona w zakresie wymaganym prawem
i obowiązującymi przepisami.
2) Kosztorys ofertowy – szczegółowy wraz z wykazem materiałów, sporządzony na
podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 3) z zastosowaniem podanych pozycji
katalogowych z podaniem nośników cenotwórczych tj. stawka roboczogodziny – R, koszty
pośrednie - Kp i zysk – Z zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cenę końcową należy
podać brutto – z podatkiem VAT ( cena netto + podatek VAT = cena brutto ).
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w placówce celem zapoznania się z zakresem
zamówienia.
5. Zamawiający dopuszcza uzupełnienie złożonych dokumentów wyłącznie w zakresie
nie mającym wpływu na wartość i zakres oferty.
6
Sposób przygotowania oferty
1. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim oraz musi być
podpisana przez osobę (y) upoważnioną ( e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób
trzecich.
2. Składane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. W przypadku przedstawienia kopii dokumentów, Zamawiający może żądać przedstawienia
od Wykonawców oryginałów złożonych dokumentów.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język
polski i poświadczone przez Wykonawcę.
5. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu z opisem.
Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
Oferta na: Wymiana okien w Przedszkolu nr 6 przy ul. Bujaka 17 w Krakowie.
Nie otwierać przed 12 października 2016 r. godz. 9 00
7
Termin i miejsce składania ofert
1. Oferty należy składać lub przesyłać w formie pisemnej na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie,
31- 831 Kraków, ul. Fatimska 8, Budynek „A „ pok. 13 – sekretariat ZEO,
poniedziałek w godz. 7.30 – 15.30 ,
wtorek - piątek w godz. 7.00 – 15.00
2. Termin składania ofert upływa dnia 12 października 2016 r. godz. 7 30
Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 października 2016 r. godz. 9 00 w siedzibie Zespołu
Ekonomiki Oświaty w Krakowie przy ul. Fatimskiej 8 budynek „C” pok. 08.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda Wykonawcom informacje o wysokości środków,
jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawca, którego oferta została wybrana, w dniu podpisania umowy
zobowiązany jest do złożenia dodatkowej kopii kosztorysu ofertowego.
4. Zamawiający dopuszcza negocjacje z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Jeżeli wartość zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, którego cena
ofertowa jest najniższa przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia
postępowania.
Zamawiający.
5. Ponadto Zamawiający dopuszcza:
1) unieważnienie postępowania z powodu błędów w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w przedmiarze
robót, mających istotny wpływ na wartość przedmiotu zamówienia.
2) przesunięcie terminu otwarcia ofert w wypadku dających się usunąć wad w opisie przedmiotu
zamówienia w tym przedmiarze robót, przed pierwotnie wyznaczonym terminem otwarcia.
8
Kryteria wyboru
Kryterium wyboru ofert - 100% cena
9
Dodatkowe informacje
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Gerard Nowak tel. 660 637 209

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.