Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej w zakresie utwardzenia powierzchni płytami YOMB

Przedmiot:

Przebudowa drogi gminnej w zakresie utwardzenia powierzchni płytami YOMB

Data zamieszczenia: 2016-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA WŁADYSŁAWOWO
84-120 Władysławowo
ul. Gen. Hallera 19
tel. + 48 58 674-54-57
Województwo: pomorskie
Miasto: Władysławowo
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-12 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
 • Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego

 

GMINA WŁADYSŁAWOWO

84-120 Władysławowo, ul. Gen. Hallera 19

tel. + 48 58 674-54-57

 

 • Opis przedmiotu Zamówienia

 

Przebudowa drogi gminnej, ul. Siedleckiego we Władysławowie w zakresie utwardzenia powierzchni płytami YOMB.

 

PRZEDMIOTOWE ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

 1. Przygotowanie terenu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie prac.
 2. Wykonanie robót ziemnych i profilowanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
 3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0÷63mm
 4. Ułożenie nawierzchni z nowych płyt żelbetowych typu YOMB 1,00 x 0,75m
 5. Uzupełnienie poboczy kruszywem
 6. Uporządkowanie terenu.
 7. Opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnego pomiaru powykonawczego.

 

ZAKRES PRAC:

Zakres prac został pokazany na  załączonym planie sytuacyjnym. Oferent jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej oraz dokonania ewentualnych pomiarów własnych celem dokładnego oszacowania ilościowego mającego na celu wyliczenie ryczałtowej kwoty brutto.

            Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia zakresu prac w obrębie ulicy Siedleckiego. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone wprost proporcjonalnie w stosunku do powierzchni jaką wykonał w odniesieniu do powierzchni będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, na podstawie której określono wynagrodzenie ryczałtowe.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY:

 1. Oznakowanie i zabezpieczenie prac na czas prowadzenia robót wraz z zapewnieniem informacji niezbędnej dla właściwego poinformowania mieszkańców przyległych posesji o utrudnieniach.
 2. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i najlepszą sztuką budowlaną.
 3. Zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi pracami przez osobę posiadająca stosowne uprawnienia i doświadczenie.
 4. Zapewnienie obsługi laboratoryjnej i geodezyjnej
 5. Zapewnienie dostaw materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

 

TERMIN WYKONANIA PRAC:

Wykonanie robót budowlanych14 dni kalendarzowych

Zakończenie prac najpóźniej do dnia 15.12.2016r.

 

OKRES GWARANCJI NA WYKONANE PRACE:

36 miesięcy

 

 

 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy:

 1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym, wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ich działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych o powierzchni powyżej 0,25m2/na 1 element o powierzchni nawierzchni minimum 1000m2 każda.

 

 

 • Kryteria oceny ofert

 

Cena ryczałtowa za realizację każdego z zadań – 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 • Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert

 

Cena – 100%

 

 

 • Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

 

Wybrana zostanie oferta spełniająca wymagania zawarte w pkt III z najniższą zaoferowaną ceną.

 

 

 • Termin składania ofert

 

12.10.2016r. godz. 14:00

 

 

 • Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się zmiany takiej umowe

 

Nie dotyczy.

 

 

 • Termin związania ofertą licząc od terminu składania ofert

 

30 dni kalendarzowych

Zamawiający przewiduje udzielenie zlecenia / podpisania umowy najpóźniej do dnia 21.10.2016r.

 

 

 • Sposób, miejsce i termin złożenia oferty

 

Oferty należy złożyć w formie: elektronicznej na adres: inwestycje@wladyslawowo.pl">zo.inwestycje@wladyslawowo.pl w terminie do dnia 12.10.2016r. do godz. 14.00. na załączonym druku.

Do oferty należy załączyć zestawienie wykonanych prac potwierdzających doświadczenie Wykonawcy.

 

 

 • Warunki płatności

 

14 dni od dnia dokonania odbioru końcowego robót dla każdego zadania

 

 

 • Postanowienia końcowe

 

W razie pytań proszę kontaktować się z inspektorem ds. drogowych RGKRLiOŚ – Panem Robertem Eitner, tel. (58) 674 54 57, eitner@wladyslawowo.pl">r.eitner@wladyslawowo.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w części (możliwość zlecenia tylko jednego z zadań) lub całości, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferenta, bez podania uzasadnienia.

 

Do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) – zgodnie z art. 4 pkt. 8 tejże ustawy.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.