Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Przeprowadzanie kontroli szczelności oraz stanu technicznego instalacji i urządzeń...

Przedmiot:

Przeprowadzanie kontroli szczelności oraz stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Data zamieszczenia: 2016-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Połczyńska 24
75-818 Koszalin

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Fusiek, tel. 94 34 09 129
Magdalena Kisielewska, tel. 94 34 09 180
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-10-14 09:55:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wspólnoty Mieszkaniowe wymienione w załączniku nr 1 do projektu umowy,
w których zarząd nieruchomością wspólną sprawuje Zarząd Budynków Mieszkalnych, zaprasza do złożenia oferty na:
Przeprowadzanie kontroli szczelności oraz stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w
sposób określony przez Polską Normę PN-M-34507 z dnia 12 listopada 2002 roku w budynkach
Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZBM Koszalin
2. Opis przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie:
Przeprowadzanie kontroli szczelności oraz stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w
sposób określony przez Polską Normę PN-M-34507 z dnia 12 listopada 2002 r. w budynkach
Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZBM Koszalin, w tym:
 lokale mieszkalne i użytkowe - 1.159
 klatki schodowe wraz z piwnicami - 198
2) Miejsce realizacji: Koszalin – wg wykazu, który stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy.
3. Wymagany termin wykonania zamówienia: od 02.11.2016 r. do 31.03.2017 roku.
4. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Oferent określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na formularzu oferty
sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia..
2) W przedmiotowym zamówieniu zamawiający ustalił stawkę podatku VAT w wysokości 23%.
3) W przypadku konieczności wyjaśnień dotyczących stawki podatku VAT określonej przez
zamawiającego, Oferent winien zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie.
4) Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
zaokrąglając w następujący sposób:
 jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza równa „4” należy zaokrąglić w dół.
 jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub wyższa od „5” należy zaokrąglić w górę.
5) Podane ceny nie będą waloryzowane przez okres trwania umowy.
6) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany stawki podatku od towarów i usług
(VAT) w przypadku ustawowej jej zmiany w czasie wykonania umowy o niniejsze
zamówienie.
5. Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3.
6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
4) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
6) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wywiązali się należycie z
zobowiązań wobec zamawiającego, w szczególności będąc wykonawcą udzielonych przez zamawiającego
zamówień, jeżeli pozostawali w tym okresie w stosunku zobowiązaniowym wobec
zamawiającego.
7. Zamawiający wymaga, aby Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazał, że:
posiada wiedzę i doświadczenie – tj. wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
kontrole stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w co najmniej 500 lokalach
mieszkalnych i użytkowych.
8. Oferent wraz z ofertą winien złożyć nw. dokumenty:
a) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania posiadania wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich ilości, dat
wykonania i odbiorców, wg wzoru na załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia;
b) referencje lub inne dokumenty potwierdzających, że te usługi zostały wykonane, bądź są
wykonywane należycie,
c) aktualny (nie starszy niż 6 miesięcy przed terminem wszczęcia niniejszego zamówienia)
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,
UWAGA!
1) W przypadku, gdy zamawiający (ZBM jako zarządca Wspólnot Mieszkaniowych) jest podmiotem,
na rzecz którego usługi objęte przedmiotem zamówienia zostały wcześniej wykonane, Oferent
nie ma obowiązku przedkładania referencji, o których mowa wyżej.
2) W przypadku świadczenia usług na rzecz ZBM jako administratora (zarządcy) budynków
komunalnych – Oferent zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, o których mowa powyżej.
3) Formularz oferty i wszystkie dokumenty (również złożone na załączonych do zaproszenia
wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką
imienną lub czytelnie imię i nazwisko (osoby (-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania,
zgodnie z formą reprezentacji Oferenta, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym
dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej.
4) Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana
przez Oferenta.
5) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i trwale spięte.
6) Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę (y) podpisującą (e) ofertę.
7) W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału albo kopii
poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.
8) Dokumenty składane wraz z ofertą należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Oferenta (zaleca się, aby Oferent na każdej zapisanej stronie kopii
złożył (podpis + pieczęć imienną lub czytelny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z
oryginałem”).
9. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „KONTROLA SZCZELNOŚCI ORAZ STANU TECHNICZNEGO
INSTALACJI I URZĄDZEŃ GAZOWYCH W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZBM - zamówienie w trybie Kodeksu Cywilnego” należy złożyć w
sekretariacie ZBM Koszalin, ul. Połczyńska 24, pokój 307 (sekretariat) w terminie do 14.10.2016 r.
do godziny 9:55 (zaleca się, aby koperta była opatrzona nazwą i siedzibą zamawiającego oraz
nazwą adresem oferenta).
10. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.10.2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego
p.301.
11. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są:
 Katarzyna Fusiek tel. 94 34 09 129 (procedura)
 Magdalena Kisielewska tel. 94 34 09 180 (przedmiot zamówienia)
email: zamowieniapubliczne@zbm.koszalin.pl
12. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.
13. Oferty złożone po terminie będą zatrzymane przez zmawiającego bez otwierania.
14. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej
zamawiającego.
15. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, zmawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo zmiany warunków lub
odwołania postępowania oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym
jego etapie.
17. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
cena oferty brutto za wykonanie całego zamówienia - 100%

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.