Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie prac projektowych i robót dla zabudowy urządzeń samoczynnej sygnalizacji...

Przedmiot:

Wykonanie prac projektowych i robót dla zabudowy urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejazdach kolejowo - drogowych

Data zamieszczenia: 2016-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Region Zachodni
al. Niepodległości 8
61-875 Poznań
Telefon: 61 633 24 21
E-mail: tomasz.urbaniak@plk-sa.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: 50 000,00 [PLN]
Termin składania ofert: 2016-10-13 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla zabudowy urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejazdach kolejowo - drogowych w km 8,554 i km 10,264 linii nr 16 Łódź Widzew - Kutno, odcinek Łódź Widzew – Zgierz oraz 2-ch czujników na przejeździe kolejowo – drogowym w km 52,955 linii nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny
Numer Projektu 9090/IREZA5/22294/08394/16/P
Opis zamówienia 1. Realizacja zadania pn.: „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla zabudowy urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejazdach kolejowo - drogowych w km 8,554 i km 10,264 linii nr 16 Łódź Widzew - Kutno, odcinek Łódź Widzew – Zgierz oraz 2-ch czujników na przejeździe kolejowo – drogowym w km 52,955 linii nr 351 Poznań Główny – szczecin Główny w ramach Programu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”” (zwanego także „Zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejazdach kolejowo - drogowych w km 8,554 i km 10,264 linii nr 16 Łódź Widzew - Kutno, odcinek Łódź Widzew – Zgierz oraz 2-ch czujników na przejeździe kolejowo – drogowym w km 52,955 linii nr 351 Poznań Główny – szczecin Główny, w ramach Programu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”””), prowadzona będzie w systemie „projekt i budowa” zgodnie z Warunkami Umownymi, a całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
1) Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich wymaganych Robót, opracowanej na geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych (m.in.: projektu wykonawczego, projektu organizacji ruchu) i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń.
2) Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami prawa budowlanego.
3) Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Obiekty objęte zamówieniem znajdują się na obszarze działania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi i Poznaniu.
2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 7 do Korporacyjnej Polityki Zakupów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będącej załącznikiem do Uchwały nr 872/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 października 2013 r. – ze zmianami), zwanego dalej Regulaminem lub Regulaminem udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, oraz Warunków Zamówienia (zwanych także Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia). Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej: https://zamowienia.plk-sa.pl.

3. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 PLN.

5. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Tomasz Urbaniak
e-mail: tomasz.urbaniak@plk-sa.pl
tel. +48 61 63 32 421.

6. Zamawiający po złożeniu ofert może (w przypadku gdy wszystkie złożone oferty przewyższają kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia) przeprowadzić dodatkowe negocjacje handlowe (zgodnie z § 10 ust. 4 - 10 Regulaminu), do których zaproszeni zostaną Wykonawcy w liczbie określonej przez Zamawiającego, których oferty nie podlegają odrzuceniu i uzyskają najwyższe oceny punktowe. Negocjacje mogą dotyczyć ceny oraz parametrów odnoszących się do przedmiotu i warunków realizacji Zamówienia. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiający przekaże Wykonawcom wykaz zmian wynikających z negocjacji, na podstawie których Wykonawcy złożą ostateczną ofertę w formie zgodnej z dopuszczoną do składania ofert.
7. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość skorzystania z potencjału technicznego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie, ul. Spławy 2a, 31-987 Kraków na odpłatnych zasadach, równych dla wszystkich
uczestników postępowania.

8. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia wynosi 1 704 500,00 PLN netto .
Formuła realizacji Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Roboty
Okres związania ofertą
przez okres 60 dni
Składanie ofert częściowych Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Składanie ofert wariantowych Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Warunki 8. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY
8.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki udziału (w tym, że brak jest podstaw do wykluczenia) określone w pkt 8.2 i 8.3.
8.2 Zgodnie z § 11 ust.1 Regulaminu udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
8.2.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
8.2.2 posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
8.2.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
8.2.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie § 29 Regulaminu.
8.3 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału
w postępowaniu, a także wskazuje brak podstaw do wykluczenia Wykonawców z postępowania:
8.3.1 wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), w ramach jednego lub więcej zamówień:

a) budowy lub przebudowy lub remontu (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), co najmniej 2 (dwóch) przejazdów kolejowo – drogowych (skutkującej poprawą bezpieczeństwa - w wyniku zmiany kategorii przejazdu np. z kat. D do C) - przy czym jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy lub remontu 2 (dwóch) przejazdów kolejowo - drogowych (skutkującej poprawą bezpieczeństwa - w wyniku zmiany kategorii przejazdu np. z kat. D do C) na podstawie więcej niż jednego zamówienia, to co najmniej jedno z tych zamówień musi obejmować wykonanie budowy lub przebudowy lub remontu co najmniej 2 (dwóch) przejazdów kolejowo - drogowych (skutkującej poprawą bezpieczeństwa - w wyniku zmiany kategorii przejazdu np. z kat. D do C)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotów trzecich, wówczas Wykonawca zobowiązany jest wskazać ten podmiot jako podwykonawcę w swojej ofercie (Załącznik nr 8 do IDW).

Ocena spełniania warunku wskazanego w punkcie 8.3.1. nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9.1.3.
8.3.2 wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:
a) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
- Kierownik Budowy (1 osoba) - posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia (łącznie) na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową lub remontem (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej oraz posiada uprawnienia budowlane* do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

- Projektant - Koordynator (1 osoba) - posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia (łącznie) na stanowisku Projektanta
(w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, który zrealizował w okresie ostatnich 4 lat (przed upływem terminu składania ofert) co najmniej jedną usługę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej projekt budowlany lub wykonawczy) dla budowy lub przebudowy lub remontu (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej oraz posiada uprawnienia budowlane* do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym uprawniające do projektowania obiektu budowlanego w zakresie urządzeń zabezpieczenia
i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.
* Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej Zamawiający rozumie uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 1409 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca (osoba wskazana na odpowiednie stanowisko) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz. U. z 2013 r., poz. 923 ze zm.).

Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie, ani w żadnej jej części, tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

b) dostępności do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia:
• koparka do wykonania wykopu o głębokości min. 1,5 m – 1 sztuka
• agregat prądotwórczy – 1 sztuka
• samochód transportowy – 1 sztuka
Wykonawca może polegać na potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Ocena spełniania warunku wskazanego w punkcie 8.3.2. nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9.1.4.
8.3.3 wymagane jest aby Wykonawca nie podlegał wykluczeniu na podstawie § 29 Regulaminu udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania warunku (braku podstaw do wykluczenia) wskazanego w punkcie 8.3.3. nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w punkcie 9.1.2.

8.3.4 wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:
a) posiada, nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, środki finansowe lub zdolność kredytową -
w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN

Ocena spełniania warunku (braku podstaw do wykluczenia) wskazanego w punkcie 8.3.4. nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w punkcie 9.1.5.

9. DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 8
9.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w tym, że brak jest podstaw do wykluczenia) - każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
9.1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców (IDW) stanowiącej Tom I Warunków Zamówienia (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)].
9.1.2 w celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z postepowania (warunek szczegółowy określony w punkcie 8.3.3) na podstawie § 29 Regulaminu, Wykonawca winien przedłożyć wraz
z ofertą:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania (sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do IDW)
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
9.1.3 na potwierdzenie spełnienia warunków szczegółowych określonych
w punkcie 8.3.1:
a) wykaz wykonanych robót budowlanych – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) – z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania (sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do IDW) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane (wskazane w wykazie) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

b) jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, to zobowiązany jest przedstawić oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (Wykonawca może wykorzystać wzór zobowiązania – Załącznik nr 9 do IDW). Zamawiający oczekuje, iż pisemne zobowiązanie będzie złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie.
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotów trzecich, wówczas Wykonawca zobowiązany jest wskazać ten podmiot jako podwykonawcę w swojej ofercie (Załącznik nr 8 do IDW).
9.1.4 na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych określonych
w punkcie 8.3.2.:
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
i doświadczenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację
o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do IDW);
b) jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, to zobowiązany jest przedstawić oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (Wykonawca może wykorzystać wzór zobowiązania – Załącznik nr 9 do IDW). Zamawiający oczekuje, iż pisemne zobowiązanie będzie złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie.
c) wykaz niezbędnych do wykonania Zamówienia środków, narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje Wykonawca wraz z informacją
o podstawie dysponowania tymi zasobami (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do IDW);
d) jeżeli Wykonawca będzie polegał na potencjale technicznym innych podmiotów, to zobowiązany jest przedstawić oryginał pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (Wykonawca może wykorzystać wzór zobowiązania – Załącznik nr 9 do IDW). Zamawiający oczekuje, iż pisemne zobowiązanie będzie złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie.
9.1.5 na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych określonych
w punkcie 8.3.4.:
a) informację z banku, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa oświadczenie w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzające że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
10. OFERTA WSPÓLNA
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
10.1 Oferta wspólna musi spełniać następujące wymagania:
10.1.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w odpowiednim zakresie, – zgodnie z postanowieniem § 11 ust. 2 Regulaminu; do Oferty musi być dołączone pełnomocnictwo na mocy, którego ww. Pełnomocnik został ustanowiony;
10.1.2 Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców (Partnerów) składających ofertę wspólną;
10.1.3 W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w punkcie 8.3.1, 8.3.2, 8.3.4 uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną. zaś oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków mogą dotyczyć i zostać złożone tylko przez jednego
z Wykonawców składających ofertę wspólną. Natomiast każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną (tj. każdy z Partnerów) musi wykazać, że brak jest podstaw do wykluczenia go
z postępowania (punkt 8.3.3).
Dokument wymieniony w punkcie 9.1.2 lit. b) [lub/i (jeżeli ma zastosowanie) o których mowa w pkt. 9.2] składa każdy z Wykonawców (Partnerów) składających ofertę wspólną. Oświadczenia, o których mowa w punkcie 9.1.1 oraz 9.1.2 lit. a) podpisuje Lider (Pełnomocnik) – chyba, że
w pełnomocnictwie ustanawiającym Lidera (Pełnomocnika) Partnerzy zastrzegli, że nie jest on uprawniony do składania oświadczeń (wówczas oświadczenia muszą być podpisane przez wszystkich Partnerów). Te spośród dokumentów, które sporządza Wykonawca [tj. wymienione
w punkcie 9.1.3. lit. a), 9.1.4. lit. a) oraz c)] powinny być podpisane przez jego upełnomocnionych przedstawicieli (Pełnomocnika/Lidera).
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
Jeżeli Oferta Partnerów występujących wspólnie zostanie wybrana, to:
• Umowa będzie podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
• Podmioty wchodzące w jego skład będą uważane za solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy;
• Podmioty wchodzące w jego skład powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym, który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę; oraz
• Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego
o każdorazowej zmianie Umowy regulującej współpracę partnerów konsorcjum, którzy wspólnie podjęli się wykonania przedmiotu Umowy;
• Partner wiodący (lider) będzie upoważniony do otrzymywania poleceń dla i w imieniu wszystkich partnerów.
Informacje o wadium Wadium można wnieść w:
- 1) pieniądzu na rachunek nr: 34 1140 1010 0000 3508 8900 1241
- 2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Kwota wadium:
- Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla zabudowy urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejazdach kolejowo - drogowych w km 8,554 i km 10,264 linii nr 16 Łódź Widzew - Kutno, odcinek Łódź Widzew – Zgierz oraz 2-ch czujników na przejeździe kolejowo – drogowym w km 52,955 linii nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny - 50 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla zabudowy urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejazdach kolejowo - drogowych w km 8,554 i km 10,264 linii nr 16 Łódź Widzew - Kutno, odcinek Łódź Widzew – Zgierz oraz 2-ch czujników na przejeździe kolejowo – drogowym w km 52,955 linii nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny :
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofert/wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Region Zachodni
al. Niepodległości 8, 61-875
Poznań
Pokój: 147
Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina) 2016-10-13 10:00
Miejsce otwarcia ofert/wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Region Zachodni
al. Niepodległości 8, 61-875
Poznań
Pokój: 147
Termin otwarcia ofert/wniosków 2016-10-13 10:15
Miejsce realizacji zamówienia Obiekty objęte zamówieniem znajdują się na obszarze działania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi i Poznaniu.
Termin wykonania zamówienia Planowany okres realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2016r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Umowa ramowa Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Dynamiczny system zakupów Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania Specyfikacji Jednostka prowadząca postępowanie
Dni pobrania Specyfikacji
od poniedziałku
do poniedziałku
Godziny pobrania Specyfikacji od 8:00 do 15:00
Opłata za Specyfikację 20,00
Uwagi WZ (SIWZ) dostępny jest do pobrania na stronie zamowienia.plksa.
pl (bezpłatnie)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.