Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Konserwacja korony wałów rzeki obejmuje wykonanie:- niezbędnych robót pomiarowych,-...

Przedmiot:

Konserwacja korony wałów rzeki obejmuje wykonanie:- niezbędnych robót pomiarowych,- wykoszenia i wygrabienia porostów gęstych, twardych ze skarp (korona lewa i prawa skarpa)

Data zamieszczenia: 2016-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim
ul. Strzelecka 10
32-600, Oświęcim
telefon - 338 431 941
faks - 338 431 941
www.mzmiuw.krakow.pl
dio.mzmiuw@poczta.fm
Województwo: małopolskie
Miasto: Oświęcim
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-17 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja korony wałów rzeki Skawy poprzez poprawę istniejącego utwardzenia korony wałów w km P: 5+821 – 6+980 w msc. Wadowice, Jaroszowice oraz w km L: 11+882 – 12+100 P w msc. Wadowice, gm. Wadowice, pow. wadowicki.
Numer referencyjny: DIO-271-24/16
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest poprawa istniejącego utwardzenia korony wałów rzeki Skawy poprzez poprawę istniejącego utwardzenia korony wałów w km P: 5+821 – 6+980 w msc. Wadowice, Jaroszowice oraz w km L: 11+882 – 12+100 P w msc. Wadowice, gm. Wadowice, pow. wadowicki.Zadaniem objęto 1,377 km wału wraz ze zjazdem z rampy wałowej na lewym wale.Szczegółowy zakres usługi obejmuje wykonanie:- niezbędnych robót pomiarowych,- wykoszenia i wygrabienia porostów gęstych, twardych ze skarp (korona lewa i prawa skarpa),- rozbiórki chodników, płyt betonowych (35x35x5cm), (50x50x7cm) na podsypce piaskowej, - rozbiórki nawierzchni z płyt drogowych betonowych (100x50x12 cm) z wypełnieniem spoin piaskiem (grubość płyt 12 cm), - rozbiórki krawężników (100x30 cm) na podsypce piaskowej,- transportu materiałów na odległość do 15 km z załadunkiem i wyładunkiem,- usunięcia wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm- przemieszczenia spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych z rozścielem wzdłuż podstawy skarpy odwodnej,- plantowania skarp i korony nasypów,- profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,- wzmocnienia podłoża gruntowego geowłókniną na gruntach o umiarkowanej nośności,- podbudowy z kruszyw łamanych (fi 16-32 mm) warstwa dolna po zagęszczeniu 15 cm,- nawierzchni z kamienia tłuczonego (fi 4-31,52 mm) warstwa górna po uwałowaniu 10 cm,- humusowania i obsiania skarp (gr. humusu 5 cm), obustronnie po 1,0 m od górnej krawędzi P i L skarpy wraz ze zjazdem wałowym.Szczegółowy zakres usługi obejmuje wykonanie:- niezbędnych robót pomiarowych,- wykoszenia i wygrabienia porostów gęstych, twardych ze skarp (korona lewa i prawa skarpa),- rozbiórki chodników, płyt betonowych (35x35x5cm), (50x50x7cm) na podsypce piaskowej, - rozbiórki nawierzchni z płyt drogowych betonowych (100x50x12 cm) z wypełnieniem spoin piaskiem (grubość płyt 12 cm), - rozbiórki krawężników (100x30 cm) na podsypce piaskowej,- transportu materiałów na odległość do 15 km z załadunkiem i wyładunkiem,- usunięcia wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm- przemieszczenia spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych z rozścielem wzdłuż podstawy skarpy odwodnej,- plantowania skarp i korony nasypów,- profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,- wzmocnienia podłoża gruntowego geowłókniną na gruntach o umiarkowanej nośności,- podbudowy z kruszyw łamanych (fi 16-32 mm) warstwa dolna po zagęszczeniu 15 cm,- nawierzchni z kamienia tłuczonego (fi 4-31,52 mm) warstwa górna po uwałowaniu 10 cm,- humusowania i obsiania skarp (gr. humusu 5 cm), obustronnie po 1,0 m od górnej krawędzi P i L skarpy wraz ze zjazdem wałowym.Szczegółowy zakres usługi obejmuje wykonanie:- niezbędnych robót pomiarowych,- wykoszenia i wygrabienia porostów gęstych, twardych ze skarp (korona lewa i prawa skarpa),- rozbiórki chodników, płyt betonowych (35x35x5cm), (50x50x7cm) na podsypce piaskowej, - rozbiórki nawierzchni z płyt drogowych betonowych (100x50x12 cm) z wypełnieniem spoin piaskiem (grubość płyt 12 cm), - rozbiórki krawężników (100x30 cm) na podsypce piaskowej,- transportu materiałów na odległość do 15 km z załadunkiem i wyładunkiem,- usunięcia wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm- przemieszczenia spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych z rozścielem wzdłuż podstawy skarpy odwodnej,- plantowania skarp i korony nasypów,- profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,- wzmocnienia podłoża gruntowego geowłókniną na gruntach o umiarkowanej nośności,- podbudowy z kruszyw łamanych (fi 16-32 mm) warstwa dolna po zagęszczeniu 15 cm,- nawierzchni z kamienia tłuczonego (fi 4-31,52 mm) warstwa górna po uwałowaniu 10 cm,- humusowania i obsiania skarp (gr. humusu 5 cm), obustronnie po 1,0 m od górnej krawędzi P i L skarpy wraz ze zjazdem wałowym.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do siwz: - mapa orientacyjna – załącznik nr 11 do siwz,- przedmiar robót – załącznik nr 10 do siwz,- dokumentacja fotograficzna – załącznik nr 12 do siwz,

II.5) Główny kod CPV: 71311100-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/11/2016

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie i sposobu oceny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a). warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę (potwierdzoną dowodami określającymi, czy usługa ta została wykonana w sposób należyty) wartość tej usługi nie mniejsza niż 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) w zakresie prac konserwacyjnych lub usuwania szkód powodziowych na wałach przeciw-powodziowych z tym, że zakres prac musi obejmować utwardzenie korony wału zastosowaniem geowłókniny.b). dysponują sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia:Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie i sposobu oceny.c). dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia tj. warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz. U. z 2016, poz. 290), to jest osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej w specjalizacji budowle hydrotechniczne lub specjalności konstrukcyjno – budowlanej w specjalizacji obiekty budowlane melioracji lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Samodzielna funkcja techniczna może być pełniona także przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich (Dz.U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
4). zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 5). zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 6). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI B pkt 5 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: A). nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,Dokument, o których mowa powyżej w pkt 7 lit. A powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;7). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 7 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1). Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w rozdziale V ust. 1 pkt.1.2.2). Wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 5 do siwz – „WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG”3). Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 6 do siwz - „WYKAZ OSÓB”.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,2. Wypełniony druk „Przedmiar robót”, który jest podstawą do obliczenia ceny oferty stanowiący załącznik nr 10 do siwz (do oferty należy załączyć kosztorys uproszczony wypełniony zgodnie z drukiem „Przedmiar robót”, bez dodawania żadnych dodatkowych pozycji).3. Pełnomocnictwa, w przypadkach określonych w ust. 9 i ust. 12 Rozdziału X siwz.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane. W tym celu Zamawiający żąda w szczególności:w szczególności:- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.6. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oprócz dokumentów o których mowa w rozdziale VI B pkt 5 i 6 Wykonawca składa w odniesieniu do tych podmiotów:a). odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy.b). oświadczenia podmiotu – zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 7 do siwz - „OŚWIADCZENIA PODMIOTU DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA”.W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji więcej niż jednego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy oświadczenie składa każdy z podmiotów osobno.UWAGA!Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiającego, przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60
Okres gwarancji i rękojmi 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
nie dotyczy
Informacje dodatkowe
nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:a) zmiany w KRS, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub (CEIDG) w trakcie realizacji zamówienia;b) zmiany kont bankowych,c) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,d) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy, cena brutto określona w umowie ulegnie odpowiedniej zmianie, przy czym cena netto pozostanie niezmieniona.e) obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa §3 ust.1,f) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy lub po jej podpisaniu,g) zmiany terminu wykonania umowy z zastrzeżeniem ust.2.2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia będzie możliwa wyłącznie w przypadku:a). konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,b). zdarzeń losowych tj. podtopienia terenu, na którym jest wykonywana umowa spowodowanego powodzią lub intensywnymi opadami deszczu, tylko jeśli uniemożliwia to prowadzenie robót.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/10/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.