Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostawa i montaż agregatów pompowych w wersji niezatapialnej, jednostopniowej, pozioma z...

Przedmiot:

Dostawa i montaż agregatów pompowych w wersji niezatapialnej, jednostopniowej, pozioma z wirnikiem dwukanałowym i szafą sterującą pracą agregatu w pompowni ścieków

Data zamieszczenia: 2016-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółka Wodno-Ściekowa "Swarzewo"
ul. Władysławowska 84
84-120, Władysławowo
telefon - 586 741 508
faks - 586 741 569
www.sws-swarzewo.pl
biuro@sws-swarzewo.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Władysławowo
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-17 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż agregatów pompowych w wersji niezatapialnej, jednostopniowej, pozioma z wirnikiem dwukanałowym i szafą sterującą pracą agregatu w pompowni ścieków w Pucku i Władysławowie.
Numer referencyjny: DPOM/01/10/2016/01
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1 przedmiotu zamówienia:poziomego z wirnikiem dwukanałowym i szafą sterującą pracą agregatu w pompowni ścieków w Pucku.Parametry techniczne pracy pompowni w Pucku:a) Długość rurociągu tłocznego Dn 500 mm, L= 5 800,0 mb) Ciśnienie w rurociągu mierzone w pompowni ścieków manometrem wynosi 38 m sł. H2Oc) Wydajność minimalna pompy po zamontowaniu - 500 m3/hParametry techniczne agregatu pompowego: a) Pompa niezatapialna, jednostopniowa, w wersji poziomej.b) Sprawność hydrauliczna pompy w punkcie pracy nie niższa niż 70%.c) Napięcie z sieci U=3x400 V AC, rozruch i hamowanie przez sofstart elektroniczny.d) Długość kabla 20,0m.e) Wymagany rodzaj wirnika: dwukanałowy o swobodnym przelocie minimum 80 mm.f) Nominalna moc elektryczna silnika pobierana z sieci, nie większa jak 90 kW.g) Pomiar temperatury w uzwojeniach silnika z sygnalizacją w szafie sterowniczej.h) Bieżący pomiar poboru prądu montowany w szafie sterowniczej.i) Uszczelnienie podwójne mechaniczne z powierzchniami ślizgowymi odpornymi na skokowe zmiany temperatury i przeciwny kierunek obrotów .j) Szafa sterownicza IP 54 do montażu szeregowego (lub inna o porównywalnych parametrach).k) W dostawie kolano wlotowe i kolano wylotowe oraz podstawa.l) Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu w zbiorniku.m) Sygnalizator gruszkowy poziomu minimalnego (zabezpieczenie przed suchobiegiem).n) Sygnalizator gruszkowy poziomu maksymalnego.o) System AKPiA składający się z sterownika sterującego pracą agregatu, wyposażonego w moduł komunikacyjny Profibus DP. W celu zdalnego podglądu stanu pompowni w systemie AKPiA SWS Swarzewo. Zasilanie AKPiA agregatu należy doposażyć w zasilanie awaryjne (UPS)Zakres robót montażowych:a) Demontaż 1 szt. pompy Z2K250.b) Montaż agregatu pompowego.c) Połączenia z istniejącą instalacją rurami przewodowymi ze stali czarnej.d) Wykorzystanie istniejącej armatury odcinającej i zwrotnej.e) Montaż szafy sterowniczej, okablowania oraz wpięcie AKPiA agregatu pompowego w system AKPiA Oczyszczalni SwarzewoWymagany okres gwarancji licząc od momentu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru- minimum 24 miesiące.Po montażu agregatu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu (dołączyć do protokołu odbioru): a) Deklarację zgodności,b) Dane Techniczno Ruchowe,c) Gwarancje na piśmie z określeniem warunków gwarancji,d) Komplet protokołów badań i sprawdzeń,e) Dokumentację powykonawczą zasilania i AKPiA.Część 2 przedmiotu zamówienia:Dostawa i montaż agregatu pompowego w wersji niezatapialnej, jednostopniowego, poziomego z wirnikiem dwukanałowym i szafą sterującą pracą agregatu w pompowni ścieków w Władysławowie.Parametry techniczne pracy pompowni we Władysławowie:a) Długość rurociągu tłocznego Dn 600 mm, L= 2 800,0 mb) Ciśnienie w rurociągu mierzone w pompowni ścieków manometrem wynosi 32 m sł. H2Oc) Wydajność minimalna pompy po zamontowaniu - 500 m3/hParametry techniczne agregatu pompowego: a) Pompa niezatapialna, jednostopniowa, w wersji poziomej.b) Sprawność hydrauliczna pompy w punkcie pracy nie niższa niż 70%.c) Napięcie z sieci U=3x400 V AC, rozruch i hamowanie przez sofstart elektroniczny.d) Długość kabla 20,0m.e) Wymagany rodzaj wirnika: dwukanałowy o swobodnym przelocie minimum 80 mm.f) Nominalna moc elektryczna silnika pobierana z sieci, nie większa jak 90 kW.g) Pomiar temperatury w uzwojeniach z sygnalizacją w szafie sterowniczej.h) Bieżący pomiar poboru prądu montowany w szafie sterowniczej.i) Uszczelnienie podwójne mechaniczne z powierzchniami ślizgowymi odpornymi na skokowe zmiany temperatury i przeciwny kierunek obrotów .j) Szafa sterownicza IP 54 do montażu szeregowego (lub inna o porównywalnych parametrach).k) W dostawie kolano wlotowe i kolano wylotowe oraz podstawa.l) Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu w zbiorniku.m) Sygnalizator gruszkowy poziomu minimalnego (zabezpieczenie przed suchobiegiem).n) Sygnalizator gruszkowy poziomu maksymalnego.o) System AKPiA składający się z sterownika sterującego pracą agregatu, wyposażonego w moduł komunikacyjny Profibus DP. w celu zdalnego podglądu stanu pompowni w systemie AKPiA SWS Swarzewo. Zasilanie AKPiA agregatu należy doposażyć w zasilanie awaryjne (UPS)Zakres robót montażowych:a) Demontaż 1 szt. pompy Z2K250.b) Montaż agregatu pompowego.c) Połączenia z istniejącą instalacją rurami przewodowymi ze stali czarnej.d) Wykorzystanie istniejącej armatury odcinającej i zwrotnej.e) Montaż szafy sterowniczej, okablowania oraz wpięcie AKPiA agregatu pompowego w system AKPiA Oczyszczalni SwarzewoWymagany okres gwarancji licząc od momentu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru- minimum 24 miesiące.Po montażu agregatu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu (dołączyć do protokołu odbioru): a) Deklarację zgodności,b) Dane Techniczno Ruchowe,c) Gwarancje na piśmie z określeniem warunków gwarancji,d) Komplet protokołów badań i sprawdzeń,e) Dokumentację powykonawczą zasilania i AKPiA.

II.5) Główny kod CPV: 42122130-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 40

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika z odrębnych przepisów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych. UWAGA : W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument wskazany w pkt.1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. UWAGA : W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument wskazany w pkt.2) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3) a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) Dokumenty, o których mowa w pkt.1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie lit.b) stosuje się d) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. UWAGA : a) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt.1)i pkt.2) , jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych , w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz.1114 oraz z 2016 r. poz.352). b) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów o których mowa w pkt.1) i pkt.2) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych , Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty. Zamawiający zażąda (w terminie wskazanym w wezwaniu, przez Zamawiającego) od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. c) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów o których mowa w pkt.1) i pkt.2), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów , o ile są one aktualne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1/ FORMULARZ OFERTY 2/ pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii; 3/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. 4/ oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. UWAGA: a) w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające , że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. b) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument wskazany w pkt.4) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 90
Termin dostawy 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Dostawa i montaż agregatu pompowego w wersji niezatapialnej, jednostopniowego, poziomego z wirnikiem dwukanałowym i szafą sterującą pracą agregatu w pompowni ścieków w Pucku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 przedmiotu zamówienia:Dostawa i montaż agregatu pompowego w wersji niezatapialnej, jednostopniowego, poziomego z wirnikiem dwukanałowym i szafą sterującą pracą agregatu w pompowni ścieków w Pucku.Parametry techniczne pracy pompowni w Pucku:a) Długość rurociągu tłocznego Dn 500 mm, L= 5 800,0 mb) Ciśnienie w rurociągu mierzone w pompowni ścieków manometrem wynosi 38 m sł. H2Oc) Wydajność minimalna pompy po zamontowaniu - 500 m3/hParametry techniczne agregatu pompowego: a) Pompa niezatapialna, jednostopniowa, w wersji poziomej.b) Sprawność hydrauliczna pompy w punkcie pracy nie niższa niż 70%.c) Napięcie z sieci U=3x400 V AC, rozruch i hamowanie przez sofstart elektroniczny.d) Długość kabla 20,0m.e) Wymagany rodzaj wirnika: dwukanałowy o swobodnym przelocie minimum 80 mm.f) Nominalna moc elektryczna silnika pobierana z sieci, nie większa jak 90 kW.g) Pomiar temperatury w uzwojeniach silnika z sygnalizacją w szafie sterowniczej.h) Bieżący pomiar poboru prądu montowany w szafie sterowniczej.i) Uszczelnienie podwójne mechaniczne z powierzchniami ślizgowymi odpornymi na skokowe zmiany temperatury i przeciwny kierunek obrotów .j) Szafa sterownicza IP 54 do montażu szeregowego (lub inna o porównywalnych parametrach).k) W dostawie kolano wlotowe i kolano wylotowe oraz podstawa.l) Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu w zbiorniku.m) Sygnalizator gruszkowy poziomu minimalnego (zabezpieczenie przed suchobiegiem).n) Sygnalizator gruszkowy poziomu maksymalnego.o) System AKPiA składający się z sterownika sterującego pracą agregatu, wyposażonego w moduł komunikacyjny Profibus DP. W celu zdalnego podglądu stanu pompowni w systemie AKPiA SWS Swarzewo. Zasilanie AKPiA agregatu należy doposażyć w zasilanie awaryjne (UPS)Zakres robót montażowych:a) Demontaż 1 szt. pompy Z2K250.b) Montaż agregatu pompowego.c) Połączenia z istniejącą instalacją rurami przewodowymi ze stali czarnej.d) Wykorzystanie istniejącej armatury odcinającej i zwrotnej.e) Montaż szafy sterowniczej, okablowania oraz wpięcie AKPiA agregatu pompowego w system AKPiA Oczyszczalni SwarzewoWymagany okres gwarancji licząc od momentu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru- minimum 24 miesiące.Po montażu agregatu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu (dołączyć do protokołu odbioru): a) Deklarację zgodności,b) Dane Techniczno Ruchowe,c) Gwarancje na piśmie z określeniem warunków gwarancji,d) Komplet protokołów badań i sprawdzeń,e) Dokumentację powykonawczą zasilania i AKPiA.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42122130-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 40
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
   
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Dostawa i montaż agregatu pompowego w wersji niezatapialnej, jednostopniowego, poziomego z wirnikiem dwukanałowym i szafą sterującą pracą agregatu w pompowni ścieków w Władysławowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa i montaż agregatu pompowego w wersji niezatapialnej, jednostopniowego, poziomego z wirnikiem dwukanałowym i szafą sterującą pracą agregatu w pompowni ścieków w Władysławowie.Parametry techniczne pracy pompowni we Władysławowie:a) Długość rurociągu tłocznego Dn 600 mm, L= 2 800,0 mb) Ciśnienie w rurociągu mierzone w pompowni ścieków manometrem wynosi 32 m sł. H2Oc) Wydajność minimalna pompy po zamontowaniu - 500 m3/hParametry techniczne agregatu pompowego: a) Pompa niezatapialna, jednostopniowa, w wersji poziomej.b) Sprawność hydrauliczna pompy w punkcie pracy nie niższa niż 70%.c) Napięcie z sieci U=3x400 V AC, rozruch i hamowanie przez sofstart elektroniczny.d) Długość kabla 20,0m.e) Wymagany rodzaj wirnika: dwukanałowy o swobodnym przelocie minimum 80 mm.f) Nominalna moc elektryczna silnika pobierana z sieci, nie większa jak 90 kW.g) Pomiar temperatury w uzwojeniach z sygnalizacją w szafie sterowniczej.h) Bieżący pomiar poboru prądu montowany w szafie sterowniczej.i) Uszczelnienie podwójne mechaniczne z powierzchniami ślizgowymi odpornymi na skokowe zmiany temperatury i przeciwny kierunek obrotów .j) Szafa sterownicza IP 54 do montażu szeregowego (lub inna o porównywalnych parametrach).k) W dostawie kolano wlotowe i kolano wylotowe oraz podstawa.l) Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu w zbiorniku.m) Sygnalizator gruszkowy poziomu minimalnego (zabezpieczenie przed suchobiegiem).n) Sygnalizator gruszkowy poziomu maksymalnego.o) System AKPiA składający się z sterownika sterującego pracą agregatu, wyposażonego w moduł komunikacyjny Profibus DP. w celu zdalnego podglądu stanu pompowni w systemie AKPiA SWS Swarzewo. Zasilanie AKPiA agregatu należy doposażyć w zasilanie awaryjne (UPS)Zakres robót montażowych:a) Demontaż 1 szt. pompy Z2K250.b) Montaż agregatu pompowego.c) Połączenia z istniejącą instalacją rurami przewodowymi ze stali czarnej.d) Wykorzystanie istniejącej armatury odcinającej i zwrotnej.e) Montaż szafy sterowniczej, okablowania oraz wpięcie AKPiA agregatu pompowego w system AKPiA Oczyszczalni SwarzewoWymagany okres gwarancji licząc od momentu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru- minimum 24 miesiące.Po montażu agregatu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu (dołączyć do protokołu odbioru): a) Deklarację zgodności,b) Dane Techniczno Ruchowe,c) Gwarancje na piśmie z określeniem warunków gwarancji,d) Komplet protokołów badań i sprawdzeń,e) Dokumentację powykonawczą zasilania i AKPiA.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42122130-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 40
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 90
Termin dostawy 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.