Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg, ulic i chodników...

Przedmiot:

Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg, ulic i chodników w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018

Data zamieszczenia: 2016-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski
ul. Poznańska 33
64-300, Nowy Tomyśl
telefon - 61 4426600, 4426641
faks - 614 422 754
www.nowytomysl.pl
zamowienia@nowytomysl.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Nowy Tomyśl
Wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część I zamówienia 1.000,00 złCzęść II zamówienia 1.000,00 złCzęść III zamówienia 1.000,00 złCzęść IV zamówienia 1.000,00 złCzęść V zamówienia 500,00 złCzęść VI zamówienia 1.000,00 złCzęść VII
Termin składania ofert: 2016-10-14 13:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg, ulic i chodników w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018 na terenie Gminy Nowy Tomyśl
Numer referencyjny: ZP.271.42.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg, ulic i chodników w sezonie zimowym 2016/2017 i 2017/2018r. na terenie Gminy Nowy Tomyśl.2.Zakres zamówienia obejmuje:1) usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i uszorstniających;2) odpłużanie jezdni przy zastosowaniu pojazdów mechanicznych;3) sprzątanie błota, śniegu, lodu z chodników;4) uszorstnianie nawierzchni po odgarnięciu śniegu i lodu;5) dostawa, rozwiezienie i zwiezienie - 40 szt. pojemników z piaskiem o poj. min. 150 kg jeden, we wskazane przez Zamawiającego miejsca na terenie Miasta Nowy Tomyśl (dotyczy Rejonu 5 i 6);6) pełnienie nadzoru dyspozytorskiego w godz. od 22.00 do 7.00 pod kątem podejmowania odpowiednich działań w porozumieniu z Zamawiającym;7) w przypadku intensywnych opadów śniegu lub zamieci powodujących powstawanie zasp Zamawiający może żądać od Wykonawcy użycia ciężkiego sprzętu;8) usunięcie materiału uszorstniającego, zalegającego na jezdniach i poboczach dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Nowy Tomyśl w sezonie 2016/2017 i 2017/2018r.w ciągu 14 dni od dnia zakończenia „akcji zima” .3. Całość zamówienia została podzielona na siedem części (wykaz rejonów objętych zimowym utrzymaniem dróg i ulic gminnych z podziałem na części zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ. Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych należy wykonać wg standardów określonych w wykazie standardów zimowego utrzymania dróg i ulic gminnych stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ): Część I zamówienia - „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Rejonu nr 1” wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia o powierzchni łącznej dla części I wynosi ok. 5.414.690,00m2.Część II zamówienia - „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Rejonu nr 2” obejmuje następujące miejscowości: Paproć, Sątopy, Bukowiec, Cicha Góra.wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia o powierzchni łącznej dla części II wynosi ok. 1.148.800,00 m2.Część III zamówienia - „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Rejonu nr 3” obejmuje następujące miejscowości: Sękowo, Przyłęk, Boruja Kościelna, Nowa Boruja, Szarki, Jastrzębsko Stare, Chojniki, Grubsko.wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia o powierzchni łącznej dla części III wynosi ok. 1.633.600,00 m2.Część IV zamówienia - „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Rejonu nr 4” obejmuje następujące miejscowości: Nowa Róża, Wytomyśl, Róża, Stary Tomyśl, Kozielaski,wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia o powierzchni łącznej dla części IV wynosi ok. 1.219.200,00 m 2.Część V zamówienia - „Zimowe utrzymanie elementów pasa drogowego znajdującego się w obrębie Osiedli na terenie Rejonu nr 5”,wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia o powierzchni łącznej dla części V wynosi ok. 709.305,00 m 2.Część VI zamówienia - „Zimowe utrzymanie elementów pasa drogowego znajdującego się w obrębie Osiedli na terenie Rejonu nr 6”,wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia o powierzchni łącznej dla części VI wynosi ok. 1.240.950,00 m 2.Część VII zamówienia - „Zimowe utrzymanie - dostawa, rozwiezienie i zwiezienie pojemników z piaskiem dla Rejonu nr 5 i Rejonu nr 6”,Łącznie 40 szt. o pojemności min. 150 kg.3.1.Zamawiający szacuje wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia o powierzchni łącznej maksymalnie: dróg i ulic 9.402.640,00 m2 oraz elementów pasa drogowego 1.950.255,00 m23.2.Podana powyżej powierzchnia wykonania usługi jest orientacyjna, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych odcinków dróg, weryfikacji ich powierzchni. Podanie faktycznej ilości powierzchni zimowego utrzymania w/w dróg w okresie umownym nie jest możliwe do określenia – związane jest to z warunkami meteorologicznymi, niezależnymi od Zamawiającego.3.3.Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Wykazie Rejonów objętych zimowym utrzymaniem – załącznik nr 6 do SIWZ, Wykazie Standardów zimowego utrzymania dróg – załącznik nr 7, Specyfikacji Technicznej – załącznik nr 8 do SIWZ i w warunkach Projektu Umowy załącznik nr 9 do SIWZ. 4.Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.) Wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Wykonawcy.4.1.Wymagania w zakresie zatrudnienia:a)Zatrudnienie min. 1 osoby na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy 1 etat W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować odpowiednią osobą na każdym rejonie oddzielnie;b)Okres wymaganego zatrudnienia: czas realizacji przedmiotu zamówienia,c)Rodzaj czynności: obsługa sprzętu mechanicznego (kierowca).4.2.Sposób dokumentowania zatrudnienia: a)wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, który stanowił będzie załącznik do umowy zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu,b)oświadczenie osób, o których mowa w pkt 4.1. ppkt a), że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez cały okres realizacji zmówienia przedstawiane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. 4.3.Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia będzie uprawniony do kontroli oraz żądania od Wykonawcy lub podwykonawcy przedstawienia dowodów zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 4.1. ppkt a) na podstawie umów o pracę, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 4.1. Wykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia w terminie przez niego wskazanym dowodów zatrudnienia ww. osób, w szczególności: kopii umów o pracę, potwierdzenia odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub innych określonych przez Zamawiającego dokumentów.4.4. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. (Nieprzedstawienie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w ppkt 4.2 lub 4.3 będzie równoznaczne z niespełnieniem przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia).a)w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentów, o których mowa w pkt 4.2 pkt b) lub pkt 4.3 Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1.000 zł,b)w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej liczby osób wskazanej w pkt. 4.1 pkt a), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu,c)w przypadku nie przedstawienia po wezwaniu przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w ppkt 4.2 pkt b) lub po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do złożenia dowodów, o których mowa w ppkt 4.3, Zamawiający może od umowy odstąpić i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.4.5.W przypadku rozwiązania stosunku o pracę przed upływem okresu określonego w ppkt 4.1. pkt b) Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia innej osoby, z zachowaniem wszystkich wymagań określonych w pkt 4.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2, 34927100-2, 14211000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/04/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. zdolności technicznej:Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże że dysponuje lub będzie dysponować technicznie sprawnymi jednostkami sprzętowymi gwarantującymi efektywne prowadzenie akcji zimowej (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców ich potencjał techniczny będzie oceniany łącznie): Wymagana minimalna liczba jednostek sprzętowych: dla Części I:a) sprzęt lekki do odśnieżania – pług z elastyczną (gumową) listwą zgarniającą - 1szt. b) piaskarko-solarka lub sprzęt równoważny (dopuszcza się pługo-piaskarkę) – 1 szt. dla Części II: a) sprzęt lekki do odśnieżania - pług z elastyczną (gumową) listwą zgarniającą - 1 szt. b) piaskarko-solarka lub sprzęt równoważny (dopuszcza się pługo -piaskarkę) – 1 szt. dla Części III:a) sprzęt lekki do odśnieżania - pług z elastyczną (gumową) listwą zgarniającą - 1 szt. b) piaskarko-solarka lub sprzęt równoważny (dopuszcza się pługo-piaskarkę) – 1 szt. dla Części IV:a) sprzęt lekki do odśnieżania - pług z elastyczną (gumową) listwą zgarniającą - 1 szt. b) piaskarko-solarka lub sprzęt równoważny (dopuszcza się pługo-piaskarkę) – 1 szt. dla Części V:a) sprzęt lekki do odśnieżania - pług z elastyczną (gumową) listwą zgarniającą + posypywarka - 1 szt. dla Części VI:a) sprzęt lekki do odśnieżania - pług z elastyczną (gumową) listwą zgarniającą + posypywarka - 1 szt. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem na każdy rejon oddzielnie. Niedopuszczalne jest dysponowanie tym samym sprzętem w różnych rejonach – akcja zima musi być prowadzona w sposób sprawny, zgodnie z wymaganymi standardami. 2. zdolności zawodowej:W celu spełnienia powyższego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobą, która zostanie skierowana do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. min. 1 osobą posiadającą prawo jazdy kat. C lub D zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., Nr 1137 ze zm.). W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować odpowiednią osobą na każdy rejon oddzielnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - Załącznik nr 4 do SIWZ;2.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego załączonego do oferty.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej), że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część I zamówienia 1.000,00 złCzęść II zamówienia 1.000,00 złCzęść III zamówienia 1.000,00 złCzęść IV zamówienia 1.000,00 złCzęść V zamówienia 500,00 złCzęść VI zamówienia 1.000,00 złCzęść VII zamówienia 500,00 zł2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).3.Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BKO BP nr rachunku: 02 1020 4144 0000 6602 0068 0454 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg, ulic i chodników w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018 na terenie Gminy Nowy Tomyśl”. 4.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczonena rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone do oferty lub złożone przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 28 Sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.5.Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia3) kwotę gwarancji/poręczenia,4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:1)zmiany osób, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 11) Umowy - zatrudnionych na umowę o pracę lub zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia, posiadających niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, na inne osoby pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia wymagania w tym warunki udziału, określone w Umowie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,2)zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 22a Prawo zamówień publicznych, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,3)zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:- zmiany stawki podatku od towarów i usług,- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę,4)zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z okoliczności których Zleceniodawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 5)przedłużenie terminu zakończenia umowy jeżeli czas trwania okresu zimowego będzie dłuższy niż zakładano do realizacji umowy.2.Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/10/2016, godzina: 13:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: I    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Rejonu nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje:1) usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i uszorstniających;2) odpłużanie jezdni przy zastosowaniu pojazdów mechanicznych;4) uszorstnianie nawierzchni po odgarnięciu śniegu i lodu;5) pełnienie nadzoru dyspozytorskiego w godz. od 22.00 do 7.00 pod kątem podejmowania odpowiednich działań w porozumieniu z Zamawiającym;6) w przypadku intensywnych opadów śniegu lub zamieci powodujących powstawanie zasp Zamawiający może żądać od Wykonawcy użycia ciężkiego sprzętu;7) usunięcie materiału uszorstniającego, zalegającego na jezdniach i poboczach dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Nowy Tomyśl w sezonie 2016/2017 i 2017/2018r.w ciągu 14 dni od dnia zakończenia „akcji zima” . „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Rejonu nr 1” obejmuje Miasto Nowy Tomyśl, wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia o powierzchni łącznej dla części I wynosi ok. 5.414.690,00m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 34927100-2, 14211000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: II    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Rejonu nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje:1) usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i uszorstniających;2) odpłużanie jezdni przy zastosowaniu pojazdów mechanicznych;4) uszorstnianie nawierzchni po odgarnięciu śniegu i lodu;5) pełnienie nadzoru dyspozytorskiego w godz. od 22.00 do 7.00 pod kątem podejmowania odpowiednich działań w porozumieniu z Zamawiającym;6) w przypadku intensywnych opadów śniegu lub zamieci powodujących powstawanie zasp Zamawiający może żądać od Wykonawcy użycia ciężkiego sprzętu;7) usunięcie materiału uszorstniającego, zalegającego na jezdniach i poboczach dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Nowy Tomyśl w sezonie 2016/2017 i 2017/2018r.w ciągu 14 dni od dnia zakończenia „akcji zima” . „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Rejonu nr 2” obejmuje następujące miejscowości: Paproć, Sątopy, Bukowiec, Cicha Góra.wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia o powierzchni łącznej dla części II wynosi ok. 1.148.800,00 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 34927100-2, 14211000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: III    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Rejonu nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje:1) usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i uszorstniających;2) odpłużanie jezdni przy zastosowaniu pojazdów mechanicznych;4) uszorstnianie nawierzchni po odgarnięciu śniegu i lodu;5) pełnienie nadzoru dyspozytorskiego w godz. od 22.00 do 7.00 pod kątem podejmowania odpowiednich działań w porozumieniu z Zamawiającym;6) w przypadku intensywnych opadów śniegu lub zamieci powodujących powstawanie zasp Zamawiający może żądać od Wykonawcy użycia ciężkiego sprzętu;7) usunięcie materiału uszorstniającego, zalegającego na jezdniach i poboczach dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Nowy Tomyśl w sezonie 2016/2017 i 2017/2018r.w ciągu 14 dni od dnia zakończenia „akcji zima” . „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Rejonu nr 3” obejmuje następujące miejscowości: Sękowo, Przyłęk, Boruja Kościelna, Nowa Boruja, Szarki, Jastrzębsko Stare, Chojniki, Grubsko.wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia o powierzchni łącznej dla części III wynosi ok. 1.633.600,00 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 34927100-2, 14211000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcj 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: IV    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Rejonu nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje:1) usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i uszorstniających;2) odpłużanie jezdni przy zastosowaniu pojazdów mechanicznych;4) uszorstnianie nawierzchni po odgarnięciu śniegu i lodu;5) pełnienie nadzoru dyspozytorskiego w godz. od 22.00 do 7.00 pod kątem podejmowania odpowiednich działań w porozumieniu z Zamawiającym;6) w przypadku intensywnych opadów śniegu lub zamieci powodujących powstawanie zasp Zamawiający może żądać od Wykonawcy użycia ciężkiego sprzętu;7) usunięcie materiału uszorstniającego, zalegającego na jezdniach i poboczach dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Nowy Tomyśl w sezonie 2016/2017 i 2017/2018r.w ciągu 14 dni od dnia zakończenia „akcji zima” . „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Rejonu nr 4” obejmuje następujące miejscowości: Nowa Róża, Wytomyśl, Róża, Stary Tomyśl, Kozielaski, wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia o powierzchni łącznej dla części IV wynosi ok. 1.219.200,00 m 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 34927100-2, 14211000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: V    Nazwa: Zimowe utrzymanie elementów pasa drogowego znajdującego się w obrębie Osiedli na terenie Rejonu nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje:1) usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i uszorstniających;2) odpłużanie jezdni przy zastosowaniu pojazdów mechanicznych;3) sprzątanie błota, śniegu, lodu z chodników;4) uszorstnianie nawierzchni po odgarnięciu śniegu i lodu;5) pełnienie nadzoru dyspozytorskiego w godz. od 22.00 do 7.00 pod kątem podejmowania odpowiednich działań w porozumieniu z Zamawiającym;6) w przypadku intensywnych opadów śniegu lub zamieci powodujących powstawanie zasp Zamawiający może żądać od Wykonawcy użycia ciężkiego sprzętu;7) usunięcie materiału uszorstniającego, zalegającego na jezdniach i poboczach dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Nowy Tomyśl w sezonie 2016/2017 i 2017/2018r.w ciągu 14 dni od dnia zakończenia „akcji zima”. „Zimowe utrzymanie elementów pasa drogowego znajdującego się w obrębie Osiedli na terenie Rejonu nr 5”, wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia o powierzchni łącznej dla części V wynosi ok. 709.305,00 m 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 34927100-2, 14211000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
   
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: VI    Nazwa: Zimowe utrzymanie elementów pasa drogowego znajdującego się w obrębie Osiedli na terenie Rejonu nr 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje:1) usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i uszorstniających;2) odpłużanie jezdni przy zastosowaniu pojazdów mechanicznych;4) uszorstnianie nawierzchni po odgarnięciu śniegu i lodu;5) pełnienie nadzoru dyspozytorskiego w godz. od 22.00 do 7.00 pod kątem podejmowania odpowiednich działań w porozumieniu z Zamawiającym;6) w przypadku intensywnych opadów śniegu lub zamieci powodujących powstawanie zasp Zamawiający może żądać od Wykonawcy użycia ciężkiego sprzętu;7) usunięcie materiału uszorstniającego, zalegającego na jezdniach i poboczach dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Nowy Tomyśl w sezonie 2016/2017 i 2017/2018r.w ciągu 14 dni od dnia zakończenia „akcji zima”. „Zimowe utrzymanie elementów pasa drogowego znajdującego się w obrębie Osiedli na terenie Rejonu nr 6”, wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia o powierzchni łącznej dla części VI wynosi ok. 1.240.950,00 m 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 34927100-2, 14211000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: VII    Nazwa: Zimowe utrzymanie - dostawa, rozwiezienie i zwiezienie pojemników z piaskiem dla Rejonu nr 5 i Rejonu nr 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot części nr VII zamówienia obejmuje: dostawę, rozwiezienie i zwiezienie pojemników z piaskiem dla Rejonu nr 5 i Rejonu nr 6”,Łącznie 40 szt. o pojemności min. 150 kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14211000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.