Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: USŁUGA W ZAKRESIE WYCINKI DRZEW, KARCZOWANIA PNI PO WYCINCE, SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW...

Przedmiot:

USŁUGA W ZAKRESIE WYCINKI DRZEW, KARCZOWANIA PNI PO WYCINCE, SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW ORAZ WSTĘPNEJ PIELĘGNACJI NOWO POSADZONEJ ZIELENI

Data zamieszczenia: 2016-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Nowowiejska 20
11-500, Giżycko
telefon - 261 335 922
faks - 261 335 641
www.24wog.wp.mil.pl
24wog.zam@wp.mil.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-14 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA W ZAKRESIE WYCINKI DRZEW, KARCZOWANIA PNI PO WYCINCE, SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW ORAZ WSTĘPNEJ PIELĘGNACJI NOWO POSADZONEJ ZIELENI
Numer referencyjny: 83/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa związana z wykonaniem wycinki drzew, karczowania pni po wycince, sadzenia drzew i krzewów oraz wstępna pielęgnacja nowo posadzonej zieleni na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez 24. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku, zlokalizowanych w miejscowościach: Orzysz, Bemowo Piskie, Giżycko, Brożówka, Mrągowo, Węgorzewo, Suwałki, Szelment, Gołdap z podziałem na 4 zadania.2. Szczegółowa specyfikacja oraz zakres wykonania usługi zawarte są w załącznikach nr 3, 4, 5 i 6 do siwz

II.5) Główny kod CPV: 77211400-6
Dodatkowe kody CPV:77211600-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 21/11/2016
data zakończenia: 05/12/2016

II.9) Informacje dodatkowe: Okres realizacji zamówinia uzalezniony będzie od złożonej oferty przez Wykonaców.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 7 do SIWZ)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy, przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 7 do SIWZ)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże dwie usługi, które wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których były wykonywane, przy czym każda z usług w zakresie wykonania wycinki drzew, karczowania pni po wycince, sadzenia drzew i krzewów oraz wstępnej pielęgnacji nowo posadzonej zieleni, odpowiada wartości podanej poniżej, tj.: a) dla zadania nr 1 – co najmniej 34 000,00 zł brutto,b) dla zadania nr 2 – co najmniej 68 000,00 zł brutto,c) dla zadania nr 3 – co najmniej 6 000,00 zł brutto,d) dla zadania nr 4 – co najmniej 12 000,00 zł brutto.oraz załączy dowody, określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług (załącznik nr 2 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których były wykonywane, przy czym co najmniej dwie usługi (każda z nich) w zakresie wykonania wycinki drzew, karczowania pni po wycince, sadzenia drzew i krzewów oraz wstępnej pielęgnacji nowo posadzonej zieleni, odpowiada wartości podanej poniżej, tj.: dla zadania nr 1 – co najmniej 34 000,00 zł brutto,dla zadania nr 2 – co najmniej 68 000,00 zł brutto,dla zadania nr 3 – co najmniej 6 000,00 zł brutto,dla zadania nr 4 – co najmniej 12 000,00 zł brutto.oraz załączy dowody, określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.- W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy- W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu(zgodnie z art. 23 ustawy Pzp)2. Formularz ofertowy podpisany na każdej stronie (załącznik nr 1 do siwz)3. Wykonawca lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VIII pkt. 3 ppkt 2 – 4 SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
1) Cena oferty brutto 60
2) Termin udzielonej gwarancji na posadzone drzewa 25
3) Termin realizacji całości zamówienia od dnia podpisania umowy 15

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
a. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości zobowiązania wynikającego z oferty Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w 2016r. b. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia usługi w przypadku wstrzymania prac przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, lub wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie usługi.c. Okoliczności, o których mowa w pkt. b, muszą być stwierdzone protokolarnie. Nadto, do wprowadzenia wszelkich zmian wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. Na okoliczność zmiany umowy zostanie sporządzony aneks do umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/10/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Orzysz i Bemowo Piskie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące usługi związanej z wykonaniem wycinki, frezowania pni, nasadzeń drzew oraz wstępnej pielęgnacji nowo posadzonej zieleni na terenie kompleksów wojskowych w m. Orzysz i Bemowo Piskie administrowanych przez 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w GiżyckuWycinka drzew i krzewów zgodnie z wydanymi w tym zakresie Decyzjami Administracyjnymi (przed dokonaniem wycinki sprawdzić występowanie gniazd ptasich w koronach drzew)Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego: Zgodnie z Decyzją nr RiGN.6131.341.2016 z dnia 13.07.2016r.Lp. Gatunek drzewa Obwód (cm) Nr ewidencyjny1. Sosna pospolita 134 1402. Sosna pospolita 114 1423. Sosna pospolita 130 1424. Sosna pospolita 126 142Zgodnie z Decyzją Nr RiGN.6131.287.2016r.:Lp. Gatunek drzewa/krzewu Obwód pnia (cm) Numer ewidencyjny 1 Jesion wyniosły 60 6062 Morwa biała 100 6073 Jarząb brekinia 68 6204 Jarząb brekinia 63 b/n5 Jarząb brekinia 36 b/n6 Jesion pensylwański 80, 62 5527 Klon polny 83, 60, 60 5578 Robinia biała 1 m2 5639 Sosna pospolita 112 b/n10 Lipa drobnolistna 46, 50, 60, 33 b/n11 Klon zwyczajny 53, 55 b/n12 Lipa drobnolistna 70 59213 Kasztanowiec zwyczajny 119, 136, 90, 120 b/n14 Klon polny 46, 48 b/n15 Klon polny 57, 62, 48 b/n16 Buk zwyczajny 102 b/n17 Buk zwyczajny 114, 102 b/n18 Buk zwyczajny 104, 104 b/n19 Dąb szypułkowy 119 b/n20 Lipa drobnolistna 143 b/n21 Lipa drobnolistna 151 b/n22 Buk zwyczajny 114, 114 b/n23 Buk zwyczajny 115, 85 b/n24 Buk zwyczajny 103 b/n25 Wierzba biała 173 40326 Wierzba biała 155 40427 Sosna pospolita 172 48528 Sosna pospolita 178 48529 Topola czarna 274 b/n30 Topola czarna 285 b/n31 Klon polny 56, 47, 55, 53, 42 62, 49 b/nDrzewa i krzewy nie wymagające Decyzji: Lp. Gatunek drzewa/krzewu Obwód pnia/ powierzchnia Numer ewidencyjny drzewa/krzewu1 Cis pospolity 1 m2 5992 Cis pospolity 1 m2 6003 Cis pospolity 1 m2 6014 Cis pospolity 1 m2 6025 Cis pospolity 1 m2 6036 Cis pospolity 1 m2 6047 Cis pospolity 1 m2 6058 Żywotnik zachodni 1 m2 6099 Żywotnik zachodni 1 m2 61010 Żywotnik zachodni 1 m2 61311 Żywotnik zachodni 1 m2 61412 Żywotnik zachodni 1 m2 61513 Żywotnik zachodni 1 m2 62514 Żywotnik zachodni 1 m2 62415 Żywotnik zachodni 1 m2 62216 Żywotnik zachodni 3 m2 61917 Jałowiec sabiński 12 m2 61618 Cis pospolity 1 m2 b/n19 Cis pospolity 1 m2 b/n20 Żywotnik zachodni 1 m2 63021 Żywotnik zachodni 1 m2 63122 Żywotnik zachodni 1 m2 b/n23 Żywotnik zachodni 1 m2 b/n24 Cis pospolity 1 m2 63425 Cis pospolity 1 m2 63526 Żywotnik zachodni 1 m2 63627 Żywotnik zachodni 1 m2 63628 Cis pospolity 1 m2 55029 Cis pospolity 1 m2 b/n30 Cis pospolity 1 m2 55431 Cis pospolity 1 m2 55532 Cis pospolity 1 m2 55633 Forsycja 10 m2 58734 Żywotnik zachodni 1 m2 59635 Żywotnik zachodni 1 m2 59736 Żywotnik zachodni 1 m2 57537 Cis pospolity 1 m2 56238 Cis pospolity 1 m2 56139 Cis pospolity 1 m2 56040 Żywotnik zachodni 1 m2 57041 Cis pospolity 1 m2 56542 Żywotnik zachodni 1 m2 57143 Jałowiec sabiński 10 m2 57144 Cis pospolity 1 m2 56645 Cis pospolity 1 m2 56746 Cis pospolity 1 m2 56847 Cis pospolity 1 m2 56948 Żywotnik zachodni 1 m2 57449 Forsycja 1 m2 b/n50 Cis pospolity 1 m2 57951 Żywotnik zachodni 1 m2 b/n52 Żywotnik zachodni 1 m2 b/n53 Żywotnik zachodni 1 m2 b/n54 Żywotnik zachodni 1 m2 b/n55 Cis pospolity 1 m2 b/n56 Cis pospolity 1 m2 b/n57 Cis pospolity 1 m2 b/n58 Cis pospolity 1 m2 b/n59 Forsycja 1 m2 b/n60 Jałowiec sabiński 40 m2 b/n61 Forsycja 1 m2 b/n62 Jałowiec sabiński 20 m2 b/n63 Żywotnik zachodni 1 m2 b/n64 Żywotnik zachodni 1 m2 b/n65 Żywotnik zachodni 1 m2 b/n66 Jałowiec sabiński 18 m2 b/n67 Żywotnik zachodni 1 m2 b/n68 Żywotnik zachodni 1 m2 b/n69 Jałowiec sabiński 27 m2 b/n70 Żywotnik zachodni 1 m2 b/n71 Żywotnik zachodni 1 m2 b/n72 Żywotnik zachodni 1 m2 b/n73 Żywotnik zachodni 1 m2 b/n74 Żywotnik zachodni 1 m2 b/n75 Jałowiec sabiński 10 m2 b/n76 Żywotnik zachodni 1 m2 b/n77 Żywotnik zachodni 4 m2 b/n78 Żywotnik zachodni 8 m2 b/n79 Jałowiec sabiński 5 m2 b/n80 Jałowiec sabiński 20 m2 b/n81 Żywotnik zachodni 1 m2 59482 Żywotnik zachodni 1 m2 59383 Żywotnik zachodni 1 m2 b/n84 Żywotnik zachodni 1 m2 b/n85 Żywotnik zachodni 1 m2 b/n86 Żywotnik zachodni 1 m2 b/n87 Żywotnik zachodni 1 m2 b/n88 Żywotnik zachodni 1 m2 b/n89 Żywotnik zachodni 1 m2 59590 Żywotnik zachodni 1 m2 59591 Żywotnik zachodni 1 m2 59592 Żywotnik zachodni 1 m2 43293 Róża pomarszczona 1 m2 44294 Jaśminowiec wielokwiatowy 1 m2 40595 Jaśminowiec wielokwiatowy 2 m2 47896 Dereń biały odm. złotokora 1 m2 41497 Dereń biały odm. złotokora 1 m2 41598 Dereń biały odm. złotokora 1 m2 41699 Dereń biały odm. złotokora 1 m2 421Orzysz ul. Wojska Polskiego:Zgodnie z Decyzją Nr GKR.6131.73.2016.JKO z dnia 15.07.2016r. Lp. Gatunek drzew Obwód (cm) Nr ewidencyjny1. Jesion wyniosły 40 10612. Lipa szerokolistna 90 10643. Topola 310, 340 10474. Klon jesionolistny 60 10475. Klon jesionolistny 180 10476. Klon jesionolistny 180 10477. Topola 380 10478. Topola 320 10479. Klon jesionolistny 80, 110, 120 104710. Klon jesionolistny 90 104711. Lipa drobnolistna; 85 104712. Klon jesionolistny 130 107513. Klon jesionolistny 95 107514. Klon jesionolistny 98 104815. Wierzba 130 106816. Świerk pospolity 60 105017. Świerk pospolity 59 104918. Świerk pospolity 72 104919. Świerk pospolity 88 104920. Topola 310 b.n21. Świerk pospolity 115 74722. Klon zwyczajny 148 20523. Klon zwyczajny 212 20224. Klon zwyczajny 184 20125. Klon jawor 134 21126. Lipa drobnolistna 223 51327. Brzoza brodawkowata 98 51228. Brzoza brodawkowata 55 51229. Klon zwyczajny 202 56330. Klon zwyczajny 170 56431. Kasztanowiec biały 198 53732. Lipa drobnolistna 128 60233. Modrzew europejski 263 66034. Klon jesionolistny 50 31435. Karagana syberyjska 89 345Zgodnie z Decyzją nr GKR.6131.107.2016.JKO z dnia 19.08.2016r. Lp. Gatunek drzewa Obwód pnia (cm) Nr ewidencyjny1. Świerk pospolity 73 9832. Jarząb szwedzki 183 1293. Świerk pospolity 68 1324. Topola osika 110 1465. Wierzba biała 110 10056. Olsza czarna 65 10147. Świerk pospolity 63 10508. Świerk pospolity 72 10509. Świerk pospolity 74 105010. Topola szara 270 107211. Topola szara 205 107312. Wierzba biała 230 75013. Świerk pospolity 26 40414. Wierzba krucha 90 40315. Świerk pospolity 108 41716. Świerk pospolity 44 42017. Topola szara 352 29918. Topola szara 320 29819. Topola szara 290 29720. Topola szara 344 29621. Topola szara 315 29422. Topola szara 346 29323. Topola szara 330 29224. Kasztan 160 bez nr25. Jesion wyniosły 167 55926. Klon zwyczajny 195 54927. Klon zwyczajny 172 62828. Klon zwyczajny 180 88429. Klon zwyczajny 174 5930. Klon zwyczajny 212 7831. Lipa drobnolistna 210 bez nr32. Topola szara 218 402Zgodnie z Decyzją Nr GKR.6131.105.2016.JKO z dnia 16.08.2016r. Lp. Gatunek drzewa Obwód pnia (cm) Nr ewidencyjny1. Klon jesionolistny 200 bez nr ewidencyjnegoWycinka drzew niw wymagających decyzji administracyjnych Lp. Gatunek drzewa Obwód pnia (cm) Nr ewidencyjny1. Brzoza brodawkowata 15 bez nr ewidencyjnego2. Klon Globosum 20 bez nr ewidencyjnegoII. Nasadzenia Drzew i krzewów:Sadzenie sadzonek z całkowitą zaprawą dołów.Sadzonki zakupione przez Wykonawcę. Na wykonane nasadzenia Wykonawca udzieli gwarancji, zgodnie ze złożoną ofetą.Wykonawca jest odpowiedzialny za stan sadzonek (w okresie gwarancji). Po upływie terminu gwarancji wszystkie sadzonki które uschły lub nie przyjęły się (także na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych) zostaną ponownie odsadzone przez Wykonawcą, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego o konieczności wykonania odsadzeń gwarancyjnych. UWAGA: Wysokość sadzonek powinna być mierzona bez doniczki - tylko część nadziemna!Nasadzenia dodatkowe (bez decyzji administracyjnych):Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego (Żandarmeria Wojskowa):1. Judaszowiec chiński – 1 szt.2. Sumak octowiec - 4 szt.3. Surmia Bigniowa - 2szt. 4. Robinia akacjowa – 2 szt.5. Wierzba japońska „Hakuro Niskiki” – 7 szt. 6. Klon jesionolistny odmiana Flamingo – 2 szt. 7. Żywotnik zachodni „Brobecks Tower” – 1 szt.8. Azalia wielokwiatowa „Bakkarat” – 6 szt.9. Azalia wielokwiatowa „Doloroso” – 5 szt. 10. Żywotnik zachodni „Golden Globe” – 10 szt.11. Żywotnik zachodni „Mecky” – 10 szt.12. Jałowiec pospolity „Compressa” – 10 szt.13. Żywotnik zachodni „Woodwardii” – 10 szt. Parametry materiału roślinnego: - wysokość sadzonek robinii akacjowej, klona jesionolistnego, wierzby japońskiej, sumaka octowca min. 1,20m;- wysokość sadzonek surmii bigoniowej, żywotnika zachodniego Brobecks Tower min. 0,80m;- wysokość części nadziemnej Judaszowieca chińskiego, Azalii wielokwiatowej „Doloroso” i „Bakkarat” – min. 50cm;- wysokość części nadziemnej pozostałych sadzonek min. 30cm;- jednolity wzrost w obrębie gatunku;- prosty prawidłowo wykształcony pień i regularna korona;- dobrze wykształcony system korzeniowy o zwartej bryle (niedopuszczalna luźna ziemia wewnątrz bryły korzeniowej);- bryła korzeniowa nieprzesuszona;- brak objawów chorobowych w korzeniach oraz części nadziemnej rośliny.Dodatkowy zakres robót na powierzchni 270m2:- rozścielenie agrowłókniny P50- ułożenie obrzeży trawnikowych PCV 58mm w kształty –obrzeże przybijane na kotwy PCV;- rozsypanie kory w projektowanych kompozycjach 60l kory na 1 m2.Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego:1. Wierzba Iwa – 7 szt. (wys. sadzonek min 120 cm);2. Wierzba HAKURO – 5 szt. (wys. sadzonek min 150 cm);3. Pięciornik -12 szt. (wys. sadzonek min 20 cm);4. Berberys Thunberga - 8 szt. (wys. sadzonek min 30 cm);5. Jałowiec łuskowy – 6 szt. (wys. sadzonek min 30 cm);6. Tawuła japońska – 11 szt. (wys. sadzonek min 40 cm);7. Różanecznik – 9 szt. (wys. sadzonek min 40 cm);8. Wrzos – 700 szt. 9. Dereń - 2 szt. (wys. sadzonek min 100 cm);10. Żywotnik złoty – 1 szt. (wys. sadzonek min 50 cm);11. Żywotnik – 2 szt. (wys. sadzonek min 50 cm);12. Kosodrzewina – 3 szt. (wys. sadzonek min 40 cm);13. Kalina wonna szczepiona na pniu – 5 szt. ( wys. sadzonek min 60 cm);14. Kalina „ESKIMO” – 3 szt. (wys. sadzonek min 80 cm);15. Świerk serbski – 1 szt. (wys. sadzonek min 120 cm);16. Świerk biały – 1 szt. (wys. sadzonek min 120 cm).Parametry materiału roślinnego: - jednolity wzrost w obrębie gatunku;- prosty prawidłowo wykształcony pień i regularna korona;- dobrze wykształcony system korzeniowy o zwartej bryle (niedopuszczalna luźna ziemia wewnątrz bryły korzeniowej);- bryła korzeniowa nieprzesuszona;- brak objawów chorobowych w korzeniach oraz części nadziemnej rośliny.Orzysz, ul. Wojska Polskiego: (przy bud. 23, 26, oraz magazynie kontenerowym)1. Żywotnik zachodni o pokroju kolumnowym – 50 szt. 2. Brzoza brodawkowata „Youngii” – 14 szt. 3. Klon Globosum – 1 szt. Parametry materiału roślinnego: - wysokość sadzonek min. 120 cm- jednolity wzrost w obrębie gatunku;- prosty prawidłowo wykształcony pień i regularna korona;- dobrze wykształcony system korzeniowy o zwartej bryle (niedopuszczalna luźna ziemia wewnątrz bryły korzeniowej);- bryła korzeniowa nieprzesuszona;- brak objawów chorobowych w korzeniach oraz części nadziemnej rośliny
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6, 77211600-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 05/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
1) Cena oferty brutto 60
2) Termin udzielonej gwarancji na posadzone drzewa 25
3) Termin realizacji całości zamówienia od dnia podpisania umowy 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Giżycko Brożówka, Mrągowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące usługi związanej z wykonaniem wycinki, frezowania pni, nasadzeń drzew oraz wstępnej pielęgnacji nowo posadzonej zieleni na terenie kompleksów wojskowych w m. Giżycko Brożówka (Kruklanki), Mrągowo administrowanych przez 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w GiżyckuI. Wycinka drzew i krzewów zgodnie z wydanymi w tym zakresie Decyzjami Administracyjnymi (przed dokonaniem wycinki sprawdzić występowanie gniazd ptasich w koronach drzew) Giżycko ul. Wojska Polskiego:Zgodnie z Decyzją Nr WM.6131.74.2016.OB z dnia 30.06.2016r. Lp. Gatunek drzew Obwód (cm) Nr ewidencyjny1. Świerk pospolity 105 5732. Surmia bignoniowata 26 6003. Surmia bignoniowata 23, 25 6024. Lipa drobnolistna 177 5785. Lipa drobnolistna 165 5976. Lipa drobnolistna 226 5987. Lipa drobnolistna 188 5998. Lipa drobnolistna 185 6039. Lipa drobnolistna 216 60410. Lipa drobnolistna 204 60511. Lipa drobnolistna 198 606Zgodnie z Decyzją Nr WM.6131.74.2016.OB z dnia 26.07.2016r.Lp. Gatunek drzew Obwód (cm) Nr ewidencyjny1 Daglezja 189 1512 Sosna pospolita 75 1923 Sosna pospolita 90 1954 Klon pospolity 180 3185 Lipa drobnolistna 204 3546 Jesion pensylwański 175 6217 Jesion pensylwański 129, 166 6228 Sosna pospolita 95 7299 Sosna pospolita 108 73010 Brzoza brodawkowata 81 80111 Brzoza brodawkowata 79 80212 Brzoza brodawkowata 126 82113 Brzoza brodawkowata 156 82214 Robinia biała 71 82315 Robinia biała 131 83516 Robinia biała 122 83617 Robinia biała 94 84118 Robinia biała 76 84219 Robinia biała 111, 114 84320 Robinia biała 28, 31 85121 Robinia biała 35, 30, 26 85222 Sosna pospolita 151 85923 Sosna pospolita 108 86724 Brzoza brodawkowata 128 94025 Robinia biała 137 94126 Klon pospolity 113 122927 Dąb szypułkowy 110 1762Giżycko ul. Obwodowa 3 (WSPL):Zgodnie z Decyzją Nr WM.6131.114.2016.OB z dnia 02.09.2016r. Lp. Gatunek drzew Obwód (cm) Nr ewidencyjny1. Topola 127 1916Giżycko ul. Moniuszki:Zgodnie z Decyzją Nr WM.6131.74.2016.OB z dnia 26.07.2016r.Lp. Gatunek drzew Obwód (cm) Nr ewidencyjny1 Lipa drobnolistna 103, 74, 94 1712 Klon pospolity82, 59 3253 Klon pospolity43, 47 3264 Jesion wyniosły35 3275 Klon pospolity5, 56 3286 Klon pospolity52 3297 Klon pospolity53, 56, 58 3308 Klon pospolity49 3319 Klon pospolity58 33210 Klon pospolity53 33311 Klon pospolity56 33512 Klon pospolity42, 45 33613 Klon pospolity50 33714 Klon pospolity51, 4 33815 Klon pospolity43 33916 Klon pospolity46 34017 Klon pospolity59 34118 Klon pospolity45, 43 34219 Klon pospolity40, 44 34320 Klon pospolity44 34421 Klon pospolity42, 39 34522 Klon pospolity47, 42, 51 34623 Klon pospolity47 34724 Brzoza brodawkowata 167 17925 Lipa drobnolistna 108 18026 Lipa drobnolistna 221 18127 Lipa drobnolistna 297 18628 Lipa drobnolistna 119, 114 19129 Lipa drobnolistna 71, 78 19230 Topola szara 200 19531 Jesion wyniosły 84 19632 Klon pospolity 90, 95, 110, 120, 110, 80, 80, 35, 35, 90, 110, 80, 30, 30, 45, 30, 35, 40, 30, 30, 35, 30, 40, 40 bn33 Klon pospolity 120, 90, 10, 80, 90, 100, 120, 90 bn34 Klon pospolity 100, 90, 95, 90, 80, 50, 110, 90, 30 bn35 Klon pospolity 30, 31, 80, 70, 30, 90, 45, 30 bn36 Krzewy 2,5 m2 bnGiżycko ul. Nowowiejska:Zgodnie z Decyzją Nr WM.6131.74.2016.OB z dnia 26.07.2016r.Lp. Gatunek drzew Obwód (cm) Nr ewidencyjny1 Lipa drobnolistna 258 22 Sosna pospolita 60 203 Świerk pospolity 26 444 Świerk pospolity 32 165 Świerk pospolity 26 846 Świerk pospolity 26 687 Lipa drobnolistna 323 618 Klon pospolity 37 1149 Klon pospolity 36 11510 Klon jawor 62 11911 Jesion wyniosły 210 26112 Topola szara 220, 73 29713 Topola szara 260 29814 Świerk pospolity 26 18215 Modrzew europejski 27 18316 Świerk pospolity 28 18417 Lipa drobnolistna 130 31518 Świerk pospolity 40 bn19 Świerk pospolity 30 20020 Świerk pospolity 27 20221 Klon pospolity 123 19922 Świerk pospolity 49 20423 Świerk pospolity 65 20324 Świerk pospolity 48 21625 Lipa drobnolistna 28, 25 22026 Lipa drobnolistna 6 m2 Bn27 Lipa drobnolistna 32 21428 Świerk pospolity 60 23729 Modrzew europejski 30 25030 Topola szara 69 20731 Klon pospolity 36 17532 Lipa drobnolistna 61, 72 218Giżycko ul. 1 Maja Zgodnie z Decyzją Nr WM.6131.74.2016.OB z dnia 26.07.2016r.Lp. Gatunek drzew Obwód (cm) Nr ewidencyjny1 Topola Simona 70 362 Topola Simona 82 373 Topola Simona 67, 83, 47 404 Topola Kanadyjska 136 1085 Topola Szara 265 1276 Lipa drobnolistna 197 1397 Lipa drobnolistna 206 1458 Lipa drobnolistna 153 1469 Sosna wejmutka 38 14710 Sosna wejmutka 40 15411 Lipa drobnolistna 260 15912 Lipa drobnolistna 260 16713 Brzoza brodawkowata 175 19714 Klon pospolity 50 20115 Jarząb pospolity 40 23116 Jarząb pospolity 55 46917 Jarząb pospolity 60 47118 Klon jawor 70 48019 Świerk pospolity 40 48820 Lipa drobnolistna 61 48921 Lipa drobnolistna 75 490Giżycko WOSz:Zgodnie z Decyzją nr RRG.6131.1.98.2016 z dnia 08.07.2016r. Lp. Gatunek drzewa Obwód (cm) Nr ewidencyjny1. Brzoza brodawkowata 150 bn2. Brzoza brodawkowata 164 183. Brzoza brodawkowata 144 184. Brzoza brodawkowata 138 185. Brzoza brodawkowata 126 186. Grab 125 187. Dąb 127 188. Dąb 66 189. Dąb 142 1810. Dąb 140, 165 1811. Olcha 161 13Zgodnie z Decyzją nr RRG.6131.1.9104.2016 z dnia 09.08.2016r. Lp. Gatunek drzewa Obwód (cm) Nr ewidencyjny1. Brzoza brodawkowata 112 18Giżycko, ul. Nowowiejska:Wycinka nie wymagająca Decyzji: Lp. Gatunek drzewa Obwód (cm) Nr ewidencyjny1. Akacja syberyjska 1m2 52. Akacja syberyjska 1m2 63. Akcja syberyjska 1m2 114. Akacja syberyjska/dereń syberyjski 1m2 125. Akacja syberyjska-żywopłot 2mb 136. Akacja syberyjska-żywopłot 1mb 147. Akacja syberyjska-żywopłot 32mb 238. Dereń syberyjski 6m2 249. Śliwa domowa 30 23010. Cis 1m2 bn (parking) przy bud. nr 1Brożówka (gm. Kruklanki):Zgodnie z Decyzją nr WŚ.6131.143.2015 z dnia 10.12.2015r.Lp. Gatunek drzewa Obwód pnia (cm) Nr ewidencyjny1. Topola euroamerykańska 190 bez nr ewidencyjnego2. Topola euroamerykańska 320 bez nr ewidencyjnego3. Topola euroamerykańska 170 bez nr ewidencyjnego4. Topola euroamerykańska 260 bez nr ewidencyjnego5. Topola euroamerykańska 330 bez nr ewidencyjnego6. Topola euroamerykańska 300 bez nr ewidencyjnego7. Topola euroamerykańska 300 bez nr ewidencyjnego8. Topola euroamerykańska 290 bez nr ewidencyjnego9. Topola euroamerykańska 260 bez nr ewidencyjnego10. Topola euroamerykańska 250 bez nr ewidencyjnego11. Topola euroamerykańska 260 bez nr ewidencyjnego12. Topola euroamerykańska 170 bez nr ewidencyjnego13. Topola euroamerykańska 130 bez nr ewidencyjnego14. Topola euroamerykańska 150 bez nr ewidencyjnego15. Topola euroamerykańska 160 bez nr ewidencyjnego16. Topola euroamerykańska 310 bez nr ewidencyjnego17. Topola euroamerykańska 260 bez nr ewidencyjnego18. Topola euroamerykańska 170 bez nr ewidencyjnego19. Topola euroamerykańska 240 bez nr ewidencyjnego20. Topola euroamerykańska 130 bez nr ewidencyjnego21. Topola euroamerykańska 80 bez nr ewidencyjnego22. Topola euroamerykańska 140 bez nr ewidencyjnego23. Topola euroamerykańska 220 bez nr ewidencyjnego24. Topola euroamerykańska 260 bez nr ewidencyjnego25. Topola euroamerykańska 320 bez nr ewidencyjnego26. Topola euroamerykańska 440 bez nr ewidencyjnego27. Topola euroamerykańska 240 bez nr ewidencyjnego28. Topola euroamerykańska 250 bez nr ewidencyjnego29. Topola euroamerykańska 330 bez nr ewidencyjnego30. Topola euroamerykańska 350 bez nr ewidencyjnegoUwaga: wycinka drzew na terenie Gminy Kruklanki:- nadzór ze strony Urzędu p. K. Żyndul tel. 87 4217002;- 50% wyciętego drzewa należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez przedstawiciela Urzędu w Kruklankach;- wykonawca naprawi ewentualne uszkodzenia pasa drogowego spowodowane wycinką drzew. Mrągowo Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny: Zgodnie z Decyzją na ŚGO 6131.42.16 z dnia 13.07.2016r.Lp. Gatunek drzewa Obwód (cm) Nr ewidencyjny1. Sumak octowiec 50 2852. Sumak octowiec 40 bez nr 3. Sumak octowiec 30 bez nr4. Wierzba krucha 115 245. Wierzba krucha 130 256. Wierzba krucha 125 287. Świerk pospolity 95 2888. Świerk pospolity 28 3209. Modrzew europejski 65 44910. Lipa drobnolistna 280 bez nr11. Klon jesionolistny 110 32012. Jałowiec sabiński (10 szt.) 10 m2 320Zgodnie z Decyzją na ŚGO 6131.27.16 z dnia 13.07.2016r.Lp. Gatunek drzewa Obwód (cm) Nr ewidencyjny1. Modrzew europejski 66 4492. Modrzew europejski 72 4493. Jabłoń rajska 54 4494. Sosna pospolita 82 4495. Sosna pospolita 74 4496. Sosna pospolita 105, 84, 62, 90 4497. Grab pospolity 103 4438. Świerk pospolity 35 3359. Modrzew europejski 42 44910. Kasztanowiec biały 176 b.n11. Sosna pospolita 80, 90, 110 449II. Nasadzenia Drzew i krzewów:Sadzenie sadzonek z całkowitą zaprawą dołów.Sadzonki zakupione przez Wykonawcę. Na wykonane nasadzenia Wykonawca udzieli gwarancji, zgodnie ze złożoną ofertą.Wykonawca jest odpowiedzialny za stan sadzonek (w okresie gwarancji). Po upływie terminu gwarancji wszystkie sadzonki które uschły lub nie przyjęły się (także na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych) zostaną ponownie odsadzone przez Wykonawcą, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego o konieczności wykonania odsadzeń gwarancyjnych. UWAGA: Wysokość sadzonek powinna być mierzona bez doniczki - tylko część nadziemna!Nasadzenia zgodnie z decyzjami administracyjnymi: Giżycko ul. Wojska Polskiego:Zgodnie z Decyzją Nr WM.6131.74.2016.OB z dnia 30.06.2016r. 1. Platan klonolistny – 20 szt. Parametry materiału roślinnego: - wysokość sadzonek min. 200 cm;- pojemnikowany lub balotowany;- obwód pnia 6-10 cm;- pojemnik 5 l;- jednolity wzrost w obrębie gatunku;- prosty prawidłowo wykształcony pień i regularna korona;- dobrze wykształcony system korzeniowy o zwartej bryle (niedopuszczalna luźna ziemia wewnątrz bryły korzeniowej);- bryła korzeniowa nieprzesuszona;- brak objawów chorobowych w korzeniach oraz części nadziemnej rośliny.Giżycko ul. Wojska Polskiego:Zgodnie z Decyzją Nr WM.6131.74.2016.OB z dnia 26.07.2016r.1. Klon pospolity Globosum – 50 szt. Parametry materiału roślinnego: - wysokość sadzonek 180 - 220 cm (pod koroną);- pojemnikowany lub balotowany;- obwód pnia 18 cm;- jednolity wzrost w obrębie gatunku;- prosty prawidłowo wykształcony pień i regularna korona;- dobrze wykształcony system korzeniowy o zwartej bryle (niedopuszczalna luźna ziemia wewnątrz bryły korzeniowej);- bryła korzeniowa nieprzesuszona;- brak objawów chorobowych w korzeniach oraz części nadziemnej rośliny;- roślina powinna być min. dwukrotnie szkółkowana;- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany;- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; - pędy korony u drzewa nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące; - blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowite. Giżycko ul. Moniuszki: Zgodnie z Decyzją Nr WM.6131.74.2016.OB z dnia 26.07.2016r.1. Klon pospolity Globosum – 50 szt. 2. Jałowiec płożący Blue forest – 4 szt. Parametry materiału roślinnego: - wysokość sadzonek klonu 180 - 220 cm (pod koroną);- długość pędu jałowca 40 – 50 cm,- pojemnikowany lub balotowany;- obwód pnia klonu 18 cm;- jednolity wzrost w obrębie gatunku;- prosty prawidłowo wykształcony pień i regularna korona;- dobrze wykształcony system korzeniowy o zwartej bryle (niedopuszczalna luźna ziemia wewnątrz bryły korzeniowej);- bryła korzeniowa nieprzesuszona;- brak objawów chorobowych w korzeniach oraz części nadziemnej rośliny;- roślina powinna być min. dwukrotnie szkółkowana;- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany;- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; - pędy korony u drzewa nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące; - blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowite. Giżycko ul. 1 Maja: Zgodnie z Decyzją Nr WM.6131.74.2016.OB z dnia 26.07.2016r.1. Klon pospolity Globosum – 50 szt. Parametry materiału roślinnego: - wysokość sadzonek 180 - 220 cm (pod koroną);- pojemnikowany lub balotowany;- obwód pnia 18 cm;- jednolity wzrost w obrębie gatunku;- prosty prawidłowo wykształcony pień i regularna korona;- dobrze wykształcony system korzeniowy o zwartej bryle (niedopuszczalna luźna ziemia wewnątrz bryły korzeniowej);- bryła korzeniowa nieprzesuszona;- brak objawów chorobowych w korzeniach oraz części nadziemnej rośliny;- roślina powinna być min. dwukrotnie szkółkowana;- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany;- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; - pędy korony u drzewa nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące; - blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowite. Giżycko ul. Nowowiejska: Zgodnie z Decyzją Nr WM.6131.74.2016.OB z dnia 26.07.2016r.1. Klon pospolity Globosum – 50 szt. 2. Jałowiec płożący Blue forest – 10 szt. Parametry materiału roślinnego: - wysokość sadzonek klonu 180 - 220 cm (pod koroną);- długość pędu jałowca 40 – 50 cm,- pojemnikowany lub balotowany;- obwód pnia klonu 18 cm;- jednolity wzrost w obrębie gatunku;- prosty prawidłowo wykształcony pień i regularna korona;- dobrze wykształcony system korzeniowy o zwartej bryle (niedopuszczalna luźna ziemia wewnątrz bryły korzeniowej);- bryła korzeniowa nieprzesuszona;- brak objawów chorobowych w korzeniach oraz części nadziemnej rośliny;- roślina powinna być min. dwukrotnie szkółkowana;- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany;- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; - pędy korony u drzewa nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące; - blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowite. Giżycko ul. Obwodowa 3 (WSPL):Zgodnie z Decyzją Nr WM.6131.114.2016.OB z dnia 02.09.2016r. 1. Klon pospolity – 2 szt. Parametry materiału roślinnego: - wysokość sadzonek 180 - 220 cm (pod koroną);- pojemnikowany lub balotowany;- obwód pnia 16 cm;- jednolity wzrost w obrębie gatunku;- prosty prawidłowo wykształcony pień i regularna korona;- dobrze wykształcony system korzeniowy o zwartej bryle (niedopuszczalna luźna ziemia wewnątrz bryły korzeniowej);- bryła korzeniowa nieprzesuszona;- brak objawów chorobowych w korzeniach oraz części nadziemnej rośliny;- roślina powinna być min. dwukrotnie szkółkowana;- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany;- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; - pędy korony u drzewa nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące; - blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowite. Brożówka (gm. Kruklanki):Zgodnie z Decyzją nr WŚ.6131.143.2015 z dnia 10.12.2015r.:1. Klon pospolity - 60 szt.Parametry materiału roślinnego: - wysokość sadzonek min. 120 cm;- jednolity wzrost w obrębie gatunku;- prosty prawidłowo wykształcony pień i regularna korona;- dobrze wykształcony system korzeniowy o zwartej bryle (niedopuszczalna luźna ziemia wewnątrz bryły korzeniowej);- bryła korzeniowa nieprzesuszona;- brak objawów chorobowych w korzeniach oraz części nadziemnej rośliny.Uwaga: nasadzenia drzew na terenie Gminy Kruklanki (w pasie drogi oznaczonej nr geodezyjnym 11/7 obręb Brożówka)! Nasadzenia dodatkowe (bez decyzji administracyjnych):Giżycko ul. Wojska Polskiego: 1. Wierzba płacząca Iwa szczepiona na pniu – 15 szt.2. Buk zwyczajny „Purpurea Pendula” szczepiony na pniu (o pokroju zwisającym, czerwonolistny) – 15 szt.Parametry materiału roślinnego: - wysokość sadzonek min. 120 cm- jednolity wzrost w obrębie gatunku;- prosty prawidłowo wykształcony pień i regularna korona;- dobrze wykształcony system korzeniowy o zwartej bryle (niedopuszczalna luźna ziemia wewnątrz bryły korzeniowej);- bryła korzeniowa nieprzesuszona;- brak objawów chorobowych w korzeniach oraz części nadziemnej rośliny.Giżycko ul. Nowowiejska: Przy stołówce: (nasadzenia zgodnie z dołączonymi schematami):1. Jałowiec płożący „Golden Carpet” – 2 szt.2. Jałowiec kulisty „Blue Star” - 6 szt.3. Wierzba Iwa szczepiona na pniu – 13 szt. 4. Tawuła japońska „Goldmund”- 18 szt. 5. Berberys Thunberga „Golden Ring” – 12 szt.6. Jałowiec płożacy “Plumosia” – 4 szt.7. Irga pozioma – 4 szt. 8. Dereń Biały – 2 szt. 9. Żywotnik zachodni o pokroju kolumnowym Aurescens – 3 szt. 10. Trawa ozdobna wieloletnia np. Kostrzewa sina – 11 szt. Parametry materiału roślinnego: - wysokość sadzonek wierzby iwy, dereni białej, żywotnika zachodniego min. 1,20 m- długość pędów nadziemnych jałowca płożącego min 0,80m - wysokość jałowca kulistego min. 0,50m- wysokość kostrzewy sinej min. 0,30m - wysokość pozostałych sadzonek – min. 0,80m - jednolity wzrost w obrębie gatunku;- prosty prawidłowo wykształcony pień i regularna korona;- dobrze wykształcony system korzeniowy o zwartej bryle (niedopuszczalna luźna ziemia wewnątrz bryły korzeniowej);- bryła korzeniowa nieprzesuszona;- brak objawów chorobowych w korzeniach oraz części nadziemnej rośliny.Dodatkowy zakres robót na powierzchni 155m2:- rozścielenie agrowłókniny P50- ułożenie obrzeży trawnikowych PCV 58mm w kształty – zgodnie ze schematami, obrzeże przybijane na kotwy PCV;- rozsypanie kory w projektowanych kompozycjach 60l kory na 1 m2. Giżycko ul. Nowowiejska (przy MPS):1. Wierzba iwa szczepiona na pniu – 10 szt.2. Jałowiec płożący “Plumosia” – 10 szt. 3. Jałowiec kulisty „Blue Star” - 10 szt.Parametry materiału roślinnego: - wysokość sadzonek wierzby iwy min. 1,20 m- długość pędów nadziemnych jałowca płożącego min 0,80m - wysokość jałowca kulistego min. 0,50m- jednolity wzrost w obrębie gatunku;- prosty prawidłowo wykształcony pień i regularna korona;- dobrze wykształcony system korzeniowy o zwartej bryle (niedopuszczalna luźna ziemia wewnątrz bryły korzeniowej);- bryła korzeniowa nieprzesuszona;- brak objawów chorobowych w korzeniach oraz części nadziemnej rośliny.Giżycko (WOSz):1. Żywotnik zachodni o pokroju kolumnowym – 20 szt. Parametry materiału roślinnego: - wysokość sadzonek min. 120 cm- jednolity wzrost w obrębie gatunku;- prosty prawidłowo wykształcony pień i regularna korona;- dobrze wykształcony system korzeniowy o zwartej bryle (niedopuszczalna luźna ziemia wewnątrz bryły korzeniowej);- bryła korzeniowa nieprzesuszona;- brak objawów chorobowych w korzeniach oraz części nadziemnej rośliny.Brożówka (gmina Kruklanki): 1. Żywotnik zachodni o pokroju kolumnowym – 30 szt. 2. Wierzba iwa szczepiona na pniu – 10 szt. Parametry materiału roślinnego: - wysokość sadzonek min. 120 cm- jednolity wzrost w obrębie gatunku;- prosty prawidłowo wykształcony pień i regularna korona;- dobrze wykształcony system korzeniowy o zwartej bryle (niedopuszczalna luźna ziemia wewnątrz bryły korzeniowej);- bryła korzeniowa nieprzesuszona;- brak objawów chorobowych w korzeniach oraz części nadziemnej rośliny.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6, 77211600-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 05/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60
Termin udzielonej gwarancji na posadzone drzewa 25
3) Termin realizacji całości zamówienia od dnia podpisania umowy 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Węgorzewo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące usługi związanej z wykonaniem wycinki, frezowania pni na terenie kompleksu wojskowego w m. Węgorzewo (Ogonki) administrowanego przez 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w GiżyckuI. Wycinka drzew i krzewów zgodnie z wydanymi w tym zakresie Decyzjami Administracyjnymi (przed dokonaniem wycinki sprawdzić występowanie gniazd ptasich w koronach drzew) Węgorzewo (Plac ćwiczeń)Zgodnie z Decyzją nr OŚ 6131.140.2016 z dnia 27.07.2016r. Lp. Gatunek drzewa Obwód pnia (cm) Oznaczenie drzew w terenie1. Świerk 90 12. Świerk 66 23. Świerk 63 34. Topola 110 45. Topola 240 56. Topola 200 67. Topola 190 78. Topola 115 89. Topola 215 910. Topola 220 1011. Topola 235 1112. Jesion dwupienny 166/152 1413. Jesion 94 14a14. Jesion 80 1515. Klon polny 96 1616. Klon polny 74 1717. Klon polny 94 1818. Klon polny 80 1919. Klon polny 115 2020. Brzoza 125 2121. Brzoza 129 2222. Klon polny 115 2323. Jesion 134 2424. Jesion 104 2525. Wierzba 114 3026. Wierzba 98 3127. Wierzba 147 3228. Topola 220 3329. Topola 205 3430. Topola 264 3531. Wierzba 400 3632. Wierzba 202 36a33. Dąb trójpienny 80/110/132 3734. Topola 180 3835. Topola 155 3936. Topola 200 4037. Klon 60 4138. Klon 100 4239. Klon 55 4340. Klon 58 4441. Topola 405 4542. Dąb 130 4643. Dąb 127 4744. Dąb 67 4845. Dąb 60 4946. Dąb 115 5047. Olcha 120 5148. Olcha 120 5249. Olcha 110 5350. Olcha 100 5451. Olcha 105 5552. Olcha 120 5653. Topola 340 5754. Topola 450 5855. Topola dwupienna 330/225 5956. Topola 130 60Węgorzewo ul. Gen J.Bema 7:Zgodnie z Decyzją nr OŚ 6131.141.2016 z dnia 27.07.2016r. Lp. Gatunek drzewa Obwód pnia (cm) Nr ewidencyjny1. Klon zwyczajny 141 667
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6, 77211600-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 05/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60
ermin udzielonej gwarancji na posadzone drzewa 25
3) Termin realizacji całości zamówienia od dnia podpisania umowy 15
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.