Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Modernizacja Stadionu – dostosowanie do wymogów

Przedmiot:

Modernizacja Stadionu – dostosowanie do wymogów

Data zamieszczenia: 2016-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Kraków-Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa
ul. Wielopole
31-072, Kraków
telefon - 126 168 414
faks - 126 168 418
www.bip.krakow.pl
Joanna.Pawlowska@um.krakow.pl, Krzysztof.Drapa@um.krakow.pl, Malgorzata.Lawnik@um.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: Tylko w zakresie części III zamówienia, Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany będzie wnieść wadium na warunkach określonych w sekcji X SIWZ.
Termin składania ofert: 2016-10-14 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Stadionu Miejskiego CRACOVIA – dostosowanie do wymogów związanych z organizacją Młodzieżowych Mistrzostw Europy w 2017 roku
Numer referencyjny: 3/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
10


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oraz dostawy związane z modernizacja Stadionu Miejskiego CRACOVIA w celu dostosowania do wymogów związanych z organizacją Młodzieżowych Mistrzostw Europy w 2017 roku. Zamówienie podzielono na 10 części, których zakres został podany w Załączniku I - Informacje dotyczące ofert częściowych - do ogłoszenia.

II.5) Główny kod CPV: 45212224-2
Dodatkowe kody CPV:35113300-2, 32322000-6, 45454000-4, 45262700-8, 39151000-5, 45223000-6, 45421126-9, 45223800-4, 44112310-4, 45350000-5, 39714110-4, 35125300-2, 33192160-1, 33192000-2, 34928480-6, 31510000-4, 37451000-4, 39113600-3, 39113000-7, 37482000-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/12/2016

II.9) Informacje dodatkowe: Łączna wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych na podstawie przepisu art. 11 ust. 8 znowelizowanej ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część I - Dostawa i montaż dodatkowego panelu centrali ppoż. - w ramach podniesienia standardu stadionu.Określenie warunków udziału - wykonawca w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej jeden montaż centrali ppoż. Część II - Zakup i montaż nowego mixera z pulpitem – w celu ulepszenia transmisji oraz poprawy standardu.Określenie warunków udziału - wykonawca dostarczył i zamontował w ciągu ostatnich 3 lat przynajmniej jeden mixer wizyjny o wartości co najmniej 55.000 zł brutto na obiekcie klasy sportowej lub koncertowej. Cześć III - Wykonanie robót ogólnobudowlanych podnoszących standard stadionu. Określenie warunków udziału - wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat wykonał przynajmniej jedną budowę lub remont budynku o wartości co najmniej 150.000 zł brutto.Część IV - Dostawa i montaż kamer CCTV, serwerów wraz z aktualizacją oprogramowania.Określenie warunków udziału – wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat wykonał dostawę systemu CCTV na obiekcie sportowym o wartości co najmniej 150.000 zł brutto.Część V - Dostawa noszy jezdnych z usztywnieniem w celu podniesienia bezpieczeństwa.Określenie warunków udziału - wykonawca w okresie ostatnich 3 lat dostarczył co najmniej jedną sztukę noszy jezdnych z usztywnieniem.Część VI - Dostawa profesjonalnych koszy na śmieci – poprawienie standardu stadionu. Określenie warunków udziału – wykonawca w okresie ostatnich 3 lat wykonał dostawę profesjonalnych wewnętrznych koszy na śmieci w obiektach sportowych lub użyteczności publicznej o wartości co najmniej 20.000 zł brutto.Część VII - Dostawa mobilnych lamp do naświetlania murawy.Określenie warunków udziału – wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat wykonał dostawę mobilnych lamp do naświetlania murawy na obiekcie sportowym o wartości co najmniej 150.000 zł brutto.Część VIII - Dostawa bramek nowoczesnych w celu podniesienia standardu stadionu.Określenie warunków udziału - wykonawca w okresie ostatnich 3 lat dostarczył co najmniej dwie sztuki bramek meczowych.Część IX - Dostawa nowoczesnych ławek rezerwowych w celu podniesienia standardu stadionu.Określenie warunków udziału - wykonawca w okresie ostatnich 3 lat dostarczył co najmniej dwa zestawy ławek rezerwowych o łącznej wartości co najmniej 30.000 zł brutto.Część X - Dostawa dwustronnych elektronicznych tablic sygnałowych zmiany zawodnika dla sędziów technicznych.Określenie warunków udziału - wykonawca w okresie ostatnich 3 lat dostarczył co najmniej jedną sztukę dwustronnych elektronicznych tablic sygnałowych zmiany zawodnika o wartości co najmniej 5.000 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń/ dokumentów we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2A do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zwaną dalej SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń/dokumentów we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów: Część I - Dostawa i montaż dodatkowego panelu centrali ppoż. - w ramach podniesienia standardu stadionu.Aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ).Część II - Zakup i montaż nowego mixera z pulpitem – w celu ulepszenia transmisji oraz poprawy standardu.Aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ).Cześć III - Wykonanie robót ogólnobudowlanych podnoszących standard stadionu. Aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ).Część IV - Dostawa i montaż kamer CCTV, serwerów wraz z aktualizacją oprogramowania.Aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ).Część V - Dostawa noszy jezdnych z usztywnieniem w celu podniesienia bezpieczeństwa.Aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ).Część VI - Dostawa profesjonalnych koszy na śmieci – poprawienie standardu stadionu. Aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ).Część VII - Dostawa mobilnych lamp do naświetlania murawy.Aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ).Część VIII - Dostawa bramek nowoczesnych w celu podniesienia standardu stadionu.Aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ).Część IX - Dostawa nowoczesnych ławek rezerwowych w celu podniesienia standardu stadionu.Aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ).Część X - Dostawa dwustronnych elektronicznych tablic sygnałowych zmiany zawodnika dla sędziów technicznych.Aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Część I - Dostawa i montaż dodatkowego panelu centrali ppoż. - w ramach podniesienia standardu stadionu.Aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2 (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2C do SIWZ).Część II - Zakup i montaż nowego mixera z pulpitem – w celu ulepszenia transmisji oraz poprawy standardu.Aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2 (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2C do SIWZ).Cześć III - Wykonanie robót ogólnobudowlanych podnoszących standard stadionu. Aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2 (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2C do SIWZ).Część IV - Dostawa i montaż kamer CCTV, serwerów wraz z aktualizacją oprogramowania.Aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2 (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2C do SIWZ).Część V - Dostawa noszy jezdnych z usztywnieniem w celu podniesienia bezpieczeństwa.Aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2 (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2C do SIWZ).Część VI - Dostawa profesjonalnych koszy na śmieci – poprawienie standardu stadionu. Aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2 (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2C do SIWZ).Część VII - Dostawa mobilnych lamp do naświetlania murawy.Aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2 (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2C do SIWZ).Część VIII - Dostawa bramek nowoczesnych w celu podniesienia standardu stadionu.Aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2 (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2C do SIWZ).Część IX - Dostawa nowoczesnych ławek rezerwowych w celu podniesienia standardu stadionu.Aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2 (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2C do SIWZ).Część X - Dostawa dwustronnych elektronicznych tablic sygnałowych zmiany zawodnika dla sędziów technicznych.Aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2 (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2C do SIWZ).Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający - na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp - przed zaproszeniem do składania ofert będzie żądał od wykonawców złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów selekcji.Będą to odpowiednio Wykaz robót budowalny/dostaw, wykonanych nie wcześniej niż odpowiednio w okresie ostatnich pięciu/trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty/dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie/zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców. W przypadku gdy na dana część zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta – wykonawca jest zwolniony z obowiązku składania wyżej wymienionego oświadczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Tylko w zakresie części III zamówienia, Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany będzie wnieść wadium na warunkach określonych w sekcji X SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  20
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Część I - Dostawa i montaż dodatkowego panelu centrali ppoż. - w ramach podniesienia standardu stadionu.Kryteria kwalifikacji do złożenia ofert - w przypadku, jeżeli liczba wykonawców, którzy będą spełniać warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, zamawiający sporządzi listę rankingową i zaprosi do składania ofert 20 najlepszych wykonawców na podstawie następujących kryteriów selekcji: - liczba dodatkowych, ponad wymagane minimum, wykonanych samodzielnie montaży panelu ppoż. Na potrzeby kwalifikacji do składania ofert zamawiający nie dopuszcza posługiwania się doświadczeniem udostępnionym w oparciu o zobowiązania, o których mowa w art. 22a ust. 2 Pzp.Część II - Zakup i montaż nowego mixera z pulpitem – w celu ulepszenia transmisji oraz poprawy standardu.Kryteria kwalifikacji do złożenia ofert - w przypadku, jeżeli liczba wykonawców, którzy będą spełniać warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, zamawiający sporządzi listę rankingową i zaprosi do składania ofert 20 najlepszych wykonawców na podstawie następujących kryteriów selekcji: - liczba dodatkowych, ponad wymagane minimum, wykonanych samodzielnie montaży mixerów z pulpitem o wartości co najmniej 55.000 zł na obiekcie klasy sportowej lub koncertowej. Na potrzeby kwalifikacji do składania ofert zamawiający nie dopuszcza posługiwania się doświadczeniem udostępnionym w oparciu o zobowiązania, o których mowa w art. 22a ust. 2 Pzp.Cześć III - Wykonanie robót ogólnobudowlanych podnoszących standard stadionu. Kryteria kwalifikacji do złożenia ofert - w przypadku, jeżeli liczba wykonawców, którzy będą spełniać warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, zamawiający sporządzi listę rankingową i zaprosi do składania ofert 20 najlepszych wykonawców na podstawie następujących kryteriów selekcji: - liczba dodatkowych, ponad wymagane minimum, wykonanych samodzielnie budów lub remontów o wartości co najmniej 150.000 zł. Na potrzeby kwalifikacji do składania ofert zamawiający nie dopuszcza posługiwania się doświadczeniem udostępnionym w oparciu o zobowiązania, o których mowa w art. 22a ust. 2 Pzp.Część IV - Dostawa i montaż kamer CCTV, serwerów wraz z aktualizacją oprogramowania.Kryteria kwalifikacji do złożenia ofert – w przypadku, jeżeli liczba wykonawców, którzy będą spełniać warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, zamawiający sporządzi listę rankingową i zaprosi do składania ofert 20 najlepszych wykonawców na podstawie następujących kryteriów selekcji:- będzie decydowała najwyższa łączna wartość zrealizowanych dodatkowych, ponad wymagane minimum, dostawy mobilnych lamp do naświetlania murawy na obiekcie sportowym. Na potrzeby kwalifikacji do składania ofert zamawiający nie dopuszcza posługiwania się doświadczeniem udostępnionym w oparciu o zobowiązania, o których mowa w art. 22a ust. 2 Pzp.Część V - Dostawa noszy jezdnych z usztywnieniem w celu podniesienia bezpieczeństwa.Kryteria kwalifikacji do złożenia ofert – w przypadku, jeżeli liczba wykonawców, którzy będą spełniać warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, zamawiający sporządzi listę rankingową i zaprosi do składania ofert 20 najlepszych wykonawców na podstawie następujących kryteriów selekcji:- będzie decydowała największa liczba dodatkowych noszy jezdnych z usztywnieniem, ponad wymagane minimum, w zrealizowanych dostawach. Na potrzeby kwalifikacji do składania ofert zamawiający nie dopuszcza posługiwania się doświadczeniem udostępnionym w oparciu o zobowiązania, o których mowa w art. 22a ust. 2 pzp.Część VI - Dostawa profesjonalnych koszy na śmieci – poprawienie standardu stadionu. Kryteria kwalifikacji do złożenia ofert – w przypadku, jeżeli liczba wykonawców, którzy będą spełniać warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, zamawiający sporządzi listę rankingową i zaprosi do składania ofert 20 najlepszych wykonawców na podstawie następujących kryteriów selekcji:- będzie decydowała najwyższa łączna wartość zrealizowanych dodatkowych, ponad wymagane minimum, dostawy profesjonalnych wewnętrznych koszy na śmieci w obiektach sportowych i użyteczności publicznej. Na potrzeby kwalifikacji do składania ofert zamawiający nie dopuszcza posługiwania się doświadczeniem udostępnionym w oparciu o zobowiązania, o których mowa w art. 22a ust. 2 Pzp.Część VII - Dostawa mobilnych lamp do naświetlania murawy.Kryteria kwalifikacji do złożenia ofert – w przypadku, jeżeli liczba wykonawców, którzy będą spełniać warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, zamawiający sporządzi listę rankingową i zaprosi do składania ofert 20 najlepszych wykonawców na podstawie następujących kryteriów selekcji:- będzie decydowała najwyższa łączna wartość zrealizowanych dodatkowych, ponad wymagane minimum, dostawy mobilnych lamp do naświetlania murawy na obiekcie sportowym. Na potrzeby kwalifikacji do składania ofert zamawiający nie dopuszcza posługiwania się doświadczeniem udostępnionym w oparciu o zobowiązania, o których mowa w art. 22a ust. 2 Pzp.Część VIII - Dostawa bramek nowoczesnych w celu podniesienia standardu stadionu.Kryteria kwalifikacji do złożenia ofert – w przypadku, jeżeli liczba wykonawców, którzy będą spełniać warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, zamawiający sporządzi listę rankingową i zaprosi do składania ofert 20 najlepszych wykonawców na podstawie następujących kryteriów selekcji: - będzie decydowała największa liczba dodatkowych bramek meczowych, ponad wymagane minimum, w zrealizowanych dostawach. Na potrzeby kwalifikacji do składania ofert zamawiający nie dopuszcza posługiwania się doświadczeniem udostępnionym w oparciu o zobowiązania, o których mowa w art. 22a ust. 2 Pzp.Część IX - Dostawa nowoczesnych ławek rezerwowych w celu podniesienia standardu stadionu.Kryteria kwalifikacji do złożenia ofert – w przypadku, jeżeli liczba wykonawców, którzy będą spełniać warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, zamawiający sporządzi listę rankingową i zaprosi do składania ofert 20 najlepszych wykonawców na podstawie następujących kryteriów selekcji:- będzie decydowała najwyższa łączna wartość zrealizowanych dodatkowych, ponad wymagane minimum, dostaw ławek rezerwowych. Na potrzeby kwalifikacji do składania ofert zamawiający nie dopuszcza posługiwania się doświadczeniem udostępnionym w oparciu o zobowiązania, o których mowa w art. 22a ust. 2 Pzp. Część X - Dostawa dwustronnych elektronicznych tablic sygnałowych zmiany zawodnika dla sędziów technicznych.Kryteria kwalifikacji do złożenia ofert – w przypadku, jeżeli liczba wykonawców, którzy będą spełniać warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, zamawiający sporządzi listę rankingową i zaprosi do składania ofert 20 najlepszych wykonawców na podstawie następujących kryteriów selekcji:- będzie decydowała najwyższa łączna wartość zrealizowanych dodatkowych, ponad wymagane minimum, dostaw dwustronnych elektronicznych tablic sygnałowych zmiany zawodnika. Na potrzeby kwalifikacji do składania ofert zamawiający nie dopuszcza posługiwania się doświadczeniem udostępnionym w oparciu o zobowiązania, o których mowa w art. 22a ust. 2 Pzp.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Gwarancja 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w zakresie określonym w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU)- stanowiących odpowiednio do części zamówienia załączniki nr 1A/1B do SIWZ, opublikowanej na stronie www.bip.krakow.pl w zakładce Zamówienia Publiczne bezpośrednio pod ogłoszeniem
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/10/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że wniosek, oferta, oświadczenia oraz każdy dokument sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
A.Wykonawca ubiegając się o zamówienie zobowiązany jest złożyć:1.podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, określający: wykonawcę (wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) i numer części zamówienia o udzielenie której ubiega się Zamawiający (zaleca się wykorzystanie wzoru Wniosku zamieszczonego jako załącznik nr 2D do SIWZ);2.jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;3.w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów na zasadzie wskazanej w art. 22a ustawy Pzp - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jako dowód polegania przez Wykonawcę w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu;4.oświadczenia i dokumenty wskazane w ogłoszeniu w pkt III.4 i III.5 ogłoszenia, przy czym dokumenty wskazane w pkt III.5.1) składa się tylko w zakresie części zamówienia, o udzielenie której ubiega się Wykonawca.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt III.1.3)ogłoszenia powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt III.4)ogłoszenia (zaleca się wykorzystanie wzoru Wniosku zamieszczonego jako załącznik nr 2A do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt III.4)ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (zaleca się wykorzystanie wzoru Wniosku zamieszczonego jako załącznik nr 2A do SIWZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.4)ogłoszenia (zaleca się wykorzystanie wzoru Wniosku zamieszczonego jako załącznik nr 2A do SIWZ). Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.4)ogłoszenia (zaleca się wykorzystanie wzoru Wniosku zamieszczonego jako załącznik nr 2A do SIWZ). B.Dostęp do dokumentacji z postępowania – z uwagi na kwestie bezpieczeństwa środków komunikacji elektronicznej, potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych oraz jej obszerność - jest częściowo ograniczony w zakresie dokumentacji: 1) istniejącej obecnie centrali EST3 oraz 2) istniejącego obecnie systemu medialnego (zainstalowane na stadionie, istniejące urządzenia audio-video), niezbędnej na potrzeby spełnienia wymogów zachowania kompatybilności dostaw objętych częścią 1 zamówienia (wymóg kompatybilności zamawianego dodatkowego panelu centrali ppoż. z istniejącą obecnie centralą EST3 zainstalowaną na stadionie) oraz częścią 2 zamówienia (wymóg kompatybilności zamawianego nowego mixera z istniejącymi urządzeniami audio - video (system medialny).Powyższa dokumentacja dostępna jest pod adresem: MKS Cracovia, ul. Kałuży 1, Kraków.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: I    Nazwa: Dostawa i montaż dodatkowego panelu centrali ppoż. - w ramach podniesienia standardu stadionu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa i montaż dodatkowego panelu centrali ppoż. - w ramach podniesienia standardu stadionu. Zamówienie obejmuje dostarczenie i montaż wyniesionego panelu synoptycznego centrali typu EST3 UTC z zachowaniem pełnej kompatybilności z istniejącą obecnie centralą EST3 zainstalowaną na stadionie oraz przeniesienie zdalnej obsługi centrali EST3 na stanowisko ochrony znajdujące się na parterze obiektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113300-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Gwarancja 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest również w załącznikach do SIWZ opublikowanych się na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w zakładce Zamówienia Publiczne bezpośrednio pod ogłoszeniem.
Część nr: II    Nazwa: Zakup i montaż nowego mixera z pulpitem – w celu ulepszenia transmisji oraz poprawy standardu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup i montaż nowego mixera z pulpitem – w celu ulepszenia transmisji oraz poprawy standardu. Zamówienie obejmuje dostarczenie i montaż nowego miksera wizyjnego np. Tricaster 410 z pulpitem lub równoważnego z zachowaniem pełnej kompatybilności z istniejącymi urządzeniami audio - video zainstalowanymi na stadionie Cracovii.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32322000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Gwarancja 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest również w załącznikach do SIWZ opublikowanych się na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w zakładce Zamówienia Publiczne bezpośrednio pod ogłoszeniem.
Część nr: III    Nazwa: Wykonanie robót ogólnobudowlanych podnoszących standard stadionu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie robót ogólnobudowlanych podnoszących standard stadionu obejmujących następujące prace:•Przebudowa schodów i bram ewakuacyjnych wychodzących na murawę stadionu – zgodnie z zasadami bezpieczeństwa; •Modernizacja (powiększenie i odnowa, wymiana szafek) szatni piłkarskich;•Montaż drzwi aluminiowych w tunelu piłkarzy;•Wymiana siat sufitowych na trybunie kibiców przyjezdnych;•Oddzielenie strefy hospitality – wydzielenie stref VIP (gold, silver);•Wykonanie wentylacji pomieszczeń gastronomicznych.W oparciu art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga od wykonawcy lub podwykonawców zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej jednej osoby wykonującej czynności polegające na pełnieniu funkcji brygadzisty lub podobnej (średni nadzór) albo co najmniej jednej osoby wykonującej czynności polegające na kierowaniu robotami i koordynacji robót. Zamawiający w trakcie realizacji umowy, w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy o niewykonywaniu tego obowiązku przez wykonawcę, ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę powyższego wymagania, w szczególności poprzez poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy. W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaże nieprawidłowości dotyczące nie dopełnienia w/w obowiązku Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została określona w IPU (kara umowna w wysokości odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu o pracę w wysokości brutto). Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zobowiązał podwykonawców (np. poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów w umowach) do zatrudnienia w/w osób na umowę do dokumentowania i przedkładania dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli podwykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie tego obowiązku również w stosunku do podwykonawców.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212224-2, 45454000-4, 45262700-8, 45262000-1, 39151000-5, 45223000-6, 45223110-0, 45421146-9, 44112310-4, 45350000-5, 39714110-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Gwarancja 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest również w załącznikach do SIWZ opublikowanych się na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w zakładce Zamówienia Publiczne bezpośrednio pod ogłoszeniem.
Część nr: IV    Nazwa: Uzupełnienie systemu CCTV IP w celu podniesienia standardu stadionu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Uzupełnienie systemu CCTV IP w celu podniesienia standardu stadionu. Modernizacja systemu CCTV IP zakłada przebudowę dotychczasowego systemu opartego na technologii CCTV IP.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35125300-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Gwarancja 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest również w załącznikach do SIWZ opublikowanych się na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w zakładce Zamówienia Publiczne bezpośrednio pod ogłoszeniem.
Część nr: V    Nazwa: Dostawa noszy jezdnych z usztywnieniem w celu podniesienia bezpieczeństwa.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa noszy jezdnych z usztywnieniem w celu podniesienia bezpieczeństwa, sztuk 1.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192160-1, 33192000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Gwarancja 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest również w załącznikach do SIWZ opublikowanych się na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w zakładce Zamówienia Publiczne bezpośrednio pod ogłoszeniem.
Część nr: VI    Nazwa: Dostawa profesjonalnych koszy na śmieci – poprawienie standardu stadionu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa profesjonalnych koszy na śmieci – poprawienie standardu stadionu. Zamówienie obejmuje dostawę 30 profesjonalnych koszy na odpady komunalne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Gwarancja 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest również w załącznikach do SIWZ opublikowanych się na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w zakładce Zamówienia Publiczne bezpośrednio pod ogłoszeniem.
Część nr: VII    Nazwa: Dostawa mobilnych lamp do naświetlania murawy.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa mobilnych lamp do naświetlania murawy. Zamówienie obejmuje dostawę jednego zestawu mobilnych lamp do naświetlania murawy typu: jednostka SGL - MU360SELECT 600/1000 WAT lub równoważne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31510000-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Gwarancja 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest również w załącznikach do SIWZ opublikowanych się na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w zakładce Zamówienia Publiczne bezpośrednio pod ogłoszeniem.
Część nr: VIII    Nazwa: Dostawa bramek nowoczesnych w celu podniesienia standardu stadionu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa bramek nowoczesnych w celu podniesienia standardu stadionu. Zamówienie obejmuje dostawę jednego zestawu (dwie sztuki) bramek meczowych przystosowane do wymogów rozgrywek meczów ligowych Polskiej Ekstraklasy, o wymiarach i kolorystyce według wytycznych PZPN (białe malowane proszkowo).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37451000-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Gwarancja 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest również w załącznikach do SIWZ opublikowanych się na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w zakładce Zamówienia Publiczne bezpośrednio pod ogłoszeniem.
Część nr: IX    Nazwa: Dostawa nowoczesnych ławek rezerwowych w celu podniesienia standardu stadionu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa nowoczesnych ławek rezerwowych w celu podniesienia standardu stadionu. Zamówienie obejmuje dostawę 3 zestawów ławek rezerwowych (2 x 18 miejsc i 1 x 4 miejsca) przeznaczonych do użytkowania w obrębie murawy głównej, odpornych na warunki atmosferyczne, o konstrukcji lekkiej, umożliwiającej łatwe i bezpieczne ich przesuniecie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39113600-3, 39113000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Gwarancja 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest również w załącznikach do SIWZ opublikowanych się na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w zakładce Zamówienia Publiczne bezpośrednio pod ogłoszeniem.
Część nr: X    Nazwa: Dostawa dwóch sztuk dwustronnych elektronicznych tablic sygnałowych zmiany zawodnika dla sędziów technicznych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa dwóch sztuk dwustronnych elektronicznych tablic sygnałowych zmiany zawodnika dla sędziów technicznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37482000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Gwarancja 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest również w załącznikach do SIWZ opublikowanych się na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w zakładce Zamówienia Publiczne bezpośrednio pod ogłoszeniem.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.