Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Świadczenie usług zimowego utrzymania ulic i chodników w sezonie zimowym 2016/2017 i...

Przedmiot:

Świadczenie usług zimowego utrzymania ulic i chodników w sezonie zimowym 2016/2017 i 2017/2018

Data zamieszczenia: 2016-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Czerwonak
ul. Źródlana 39
62-004, Czerwonak
telefon - 616 544 204
faks - 618 120 270
www.czerwonak.pl
bz@czerwonak.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Czerwonak
Wadium: Wymagania dotyczące wadium 1. Wysokość wadium:Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:8 000,00 PLN (słownie PLN: osiem tysięcy_00/100).2. Forma wadium:Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) p
Termin składania ofert: 2016-10-14 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług zimowego utrzymania ulic i chodników na terenie Gminy Czerwonak w sezonie zimowym 2016/2017 i 2017/2018
Numer referencyjny: WO.271.16.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług zimowego utrzymania ulic i chodników na terenie Gminy Czerwonak w sezonie zimowym 2016/2017 i 2017/2018, w tym, w szczególności wykonanie następujących czynności:1) usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i uszorstniających,2) odpłużanie jezdni przy zastosowaniu pługów czołowych lemieszowych zamontowanych na solarkach, piaskarkach, samochodach ciężarowych,3) sprzątanie błota, śniegu, lodu z chodników,4) uszorstnianie nawierzchni po odgarnięciu śniegu i lodu,5) pełnienie nadzoru dyspozytorskiego w godz. od 22:00 do 7:00 pod kątem podejmowania odpowiednich działań,6) w przypadku intensywnych opadów śniegu lub zamieci powodujących powstawanie zasp Zamawiający może żądać od Wykonawcy użycia ciężkiego sprzętu,7) dostawa – dziesięciokrotne – we wskazane przez Zamawiającego miejsca, piasku z domieszką 4% soli drogowej w ilości 30 tony każda dostawa,8) rozwiezienie - jednokrotne - 50 szt. pojemników na mieszankę piasku z solą, we wskazane przez Zamawiającego miejsca, według wykazu,9) zwiezienie – dwukrotne – 50 szt. pojemników na mieszankę piasku z solą, we wskazane przez Zamawiającego miejsca zlokalizowane w miejscowości Owińska.1. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników będą odbywały się na terenie Gminy Czerwonak wg zestawienia dróg i chodników objętych zimowym utrzymaniem.Uwzględniając znaczenie komunikacyjne poszczególnych dróg oraz wymogów w zakresie ochrony środowiska, drogi na terenie Gminy Czerwonak podzielono na sześć kolejności zimowego utrzymania oraz na utrzymanie chodników ogółem, w sposób określony w załącznikach do SIWZ, będących opisem przedmiotu zamówienia.2 Zamawiający szacuje wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia na długości 6.200 km dróg oraz 2.200 km chodników. Podanie faktycznej ilości kilometrów odśnieżonych dróg i chodnikóww okresie objętym niniejszą umową nie jest możliwe do określenia, gdyż związane jest to z warunkami meteorologicznymi, niezależnymi od Zamawiającego. Maksymalna ilość kilometrów odśnieżonych dróg i chodników będzie zależna od warunków atmosferycznych.3. Standard odśnieżenia i zwalczania śliskości zimowej dróg sieci strategicznej, I – V kolejności zimowego utrzymania i chodników:1) standard I odśnieżania i zwalczania śliskości obejmuje drogi sieci strategicznej oraz I i II kolejności zimowego utrzymania,2) standard II odśnieżania i zwalczania śliskości obejmuje drogi III, IV i V kolejności zimowego utrzymania.Standard Opis standardu Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane) Po ustaniu opadów śniegu od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez: - Wykonawcę w godz. 22:00 – 7:00 -Zamawiającego w pozostałym czasie lub- powzięcia przez ww. uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego zjawiska1. 2. 3. 4.I Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości (w tym zatoki autobusowe)- zlikwidowana śliskość zimowa Dotyczy jezdni śnieg luźny - 2 godz. błoto pośniegowe – 4 godz. nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych i zajeżdżonej warstwy śniegu  gołoledź -3 godz. szron -3 godz. szadź -3 godz. śliskość pośniegowa –4 godz. lodowica - 4 godz.IIDotyczy dróg objętych wyłącznie zleceniem zamawiającego Jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości  śnieg luźny - 6 godz. zajeżdżony - występuje zaspy lokalnie - 6 godz.  gołoledź - 6 godz. szron - 6 godz. szadź - 6 godz. śliskość pośniegowa - 6 godz. lodowica - 6 godz.4. Zasady odbioru prac zimowych:1) przy odśnieżaniu dróg:a) zamawiający przeprowadza wyrywkową kontrolę grubości pozostawionego śniegu na jezdni oraz szerokości odśnieżania. Kontrola odbywa się w ciągu 2-3 godzin po wykonaniu pracy, jeżeli warunki pogodowe są ustabilizowane oraz sprawdza wykonanie usługi, zgodnie z ustalonym standardem lub ewentualne odstępstwa od standardów. Stwierdzone przez Zamawiającego niezgodne z umową działanie lub zaniechanie działania przez Wykonawcę zostanie opisane w protokóle. O zaistniałym fakcie Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub faksem. Zamawiający informując Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach w wykonaniu usługi ustali czas, w którym spodziewa się przedstawiciela Wykonawcy celem potwierdzenia ww. Termin, o którym mowa powyżej ustalany będzie tego samego dnia, w którym stwierdzono nieprawidłowości w wykonaniu umowy. Fakt niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy nie może stanowić podstawy do kwestionowania stwierdzonego pisemnie (protokół) stanu faktycznego,b) w przypadku, gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie wykonać prac zgodnie ze standardem zimowego utrzymania dróg, zobowiązany jest zawiadomić – pisemnie, faksem – o tym fakcie Zamawiającego,c) w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego nieuzasadnionych odstępstw od standardów zimowego utrzymania dróg, Wykonawca ponosi kary zgodnie z umową.2) Przy zwalczaniu śliskości:a) Zamawiający przeprowadza wyrywkową kontrolę ilości rozsypanych środków, szerokości i długości sypania,b) odbiór wyrywkowy odbywa się w ciągu 2-3 godzin po wykonaniu pracy, jeżeli warunki pogodowe są ustabilizowane,c) w przypadku, gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie wykonać prac zgodnie ze standardem zimowego utrzymania dróg, zobowiązany jest zawiadomić – pisemnie, faksem – o tym fakcie Zamawiającego,d) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieuzasadnionych odstępstw od standardów zimowego utrzymania dróg, Wykonawca ponosi kary zgodnie z umową.5. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowią następujące załączniki do niniejszej umowy:1) Załącznik nr 1 – wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem2) Załącznik nr 2 – wykaz chodników objętych zimowym utrzymaniem.3) Załącznik nr 3 – wykaz pojemników na piasek.4) Załącznik nr 4 – wzór poleceń Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści załączników od nr 1 do nr 3, w trakcie realizacji umowy. Zmiana treści niniejszych załączników nie stanowi zmiany przedmiotu zamówienia.6. Uwagi: 1) odśnieżanie dróg II, III, IV i V kolejności zimowego utrzymania – następuje wyłącznie na polecenie Zamawiającego. Zamawiający może wskazać tylko wybrane odcinki dróg do odśnieżenia,2) przystąpienie do akcji w godzinach 7:00-22:00 następuje na polecenie Zamawiającego,3) polecenie Zamawiającego w zakresie opisanym w pkt 1) i 2) przekazywane jest faksem lub w formie telefonicznej i potwierdzonej faksem oraz zawiera każdorazowo wskazanie zakresu wykonania usługi (załącznik nr 4 do SIWZ – wzór poleceń Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu zamówienia),4) w godzinach 22:00 do 7:00 Wykonawca podejmuje samodzielnie decyzję o podjęciu działańw zakresie I standardu oraz w zakresie chodników,5) do usuwania skutków zimy Wykonawca zobowiązany jest przystąpić równocześnie na wszystkich drogach i chodnikach, na których wymagane jest podjęcie działań,6) rozpoczęcie prac powinno nastąpić:a) w czasie do 2 godzin licząc od momentu przekazania polecenia wskazanego w pkt 3) lub od momentu wystąpienia zjawiska w godzinach 22:00 do 7:00 w przypadku sieci dróg strategicznych;b) w czasie do 3 godzin licząc od momentu przekazania polecenia wskazanego w pkt 3) lub od momentu wystąpienia zjawiska w godzinach 22:00 do 7:00 dla pozostałych kolejności odśnieżania.7) Wykonawca winien utrzymywać stałą, całodobową łączność telefoniczną z Zamawiającym,8) Wykonawca zobowiązany jest do składania meldunków pisemnie – w formie faksu lub poczty elektronicznej z wykonanych zadań Zamawiającemu.7. Usługi muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w umowie.8. Zamawiający nie wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2, 34927100-2, 90610000-6, 14211000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 861111.11
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/11/2016 data zakończenia: 15/04/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunkuw powyższym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VIII.1.1) SIWZ, Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunkuw powyższym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VIII.1.1) SIWZ, Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że następujące narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne są dostępne Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego:a) co najmniej 5 szt. pługopiaskarek o ładowności powyżej 6 ton;b) co najmniej 2 szt. pługopiaskarek do 0,5 t. do odśnieżania chodników;c) co najmniej 2 szt. koparko-ładowarki;d) co najmniej 1 szt. równiarka drogowa;e) co najmniej 1 szt. ciągnik rolniczy z posypywarką
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, każdy Wykonawca wraz z ofertą, składa oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z udziału postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, stanowiące załącznik nr 2 do formularza oferty. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców odrębnie
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców, wraz z ofertą, składa:1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, stanowiące załącznik nr 1 do formularza oferty.2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcyw celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do formularza oferty.W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne spełnienie warunku - w tym celu dokumenty mają obowiązek złożyć Wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziałuw postępowaniu Wykonawca składa:1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ,2) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – na załączniku nr 3 do formularza oferty – w sytuacji polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych,3) oświadczenie, na podstawie art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do oferty, 4) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez Pełnomocnika,5) stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium 1. Wysokość wadium:Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:8 000,00 PLN (słownie PLN: osiem tysięcy_00/100).2. Forma wadium:Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).3. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium:1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO Bank Polski S.A. nr rachunku: 29 1020 4027 0000 1302 1205 0847. 2) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, na przelewie należy umieścić informację: Wadium – Świadczenie usług zimowego utrzymania ulic i chodników na terenie Gminy Czerwonak w sezonie zimowym 2016/2017 i 2017/2018.3) wadium w pozostałych akceptowanych formach należy złożyć w oryginale – przed upływem terminu składania ofert – w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 102,4) do oferty należy dołączyć kserokopię wnoszonego wadium,5) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.4. Zwrot wadium:1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pktu 6 ppkt 2) SIWZ;2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane;3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.5. Ponowne wniesienie wadium:Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pktu 4 ppkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.6. Zatrzymanie wadium:Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli było wymagane;c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 100

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór umowy stanowi część III SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy1. Informacje ogólne1) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.2) Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowyZamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawyz dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2016 r. poz. 359).2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.3) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.5) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Pzp.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowySzczegółowe warunki zwrotu zabezpieczenia uregulowano w umowie stanowiącej część III SIWZ.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:1) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Prawo zamówień publicznych, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu,2) zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT,3) zmiany umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Prawo zamówień publicznych:1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, należy wpisać do formularza oferty. Oznacza to, że przedmiotowe dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), dokumenty te powinny być odrębną częścią nie złączoną w sposób trwałyz ofertą.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/10/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.