Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych

Data zamieszczenia: 2016-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Rynek 42591
32-400, Myślenice
telefon - 126 392 300
faks - 126 392 305
www.myslenice.pl
info@myslenice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Myślenice
Wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w kwocie:a) Dla części zamówienia nr 1 – 2.500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),b) Dla części zamówienia nr 2 – 1.500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/10
Termin składania ofert: 2016-10-14 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na ternie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
Numer referencyjny: INW.272.13.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia pn.: Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic, oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice jest świadczenie usług: odśnieżania dróg, posypywania piaskiem dróg i chodników, stosowanie solanki w chwili pojawienia się gołoledzi oraz bieżąca likwidacja śliskości w tym śliskości pośniegowej. 2. Zamówienie będzie składało się z następujących części, tj.:1) Część zamówienia nr 1 - sołectwo Bęczarka, Krzyszkowice, Jawornik;2) Część zamówienia nr 2 - sołectwo Borzęta, Zawada, Polanka; 3) Część zamówienia nr 3 - sołectwo Bulina, Trzemeśnia, Poręba, Zasań, Osieczany, Łęki, Droginia, Chełm;4) Część zamówienia nr 4 - sołectwo Bysina, Jasienica;5) Część zamówienia nr 5 – Głogoczów;6) Część zamówienia nr 6 - miasto Myślenice.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tom III niniejszej SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, zaś szczegółowe warunki realizacji zamówienia - Tom II niniejszej SIWZ – Projekt Umowy.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p.W szczególności Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia powyższych zamówień:- w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych, trudnych warunków atmosferycznych, wywołujących konieczność przedłużenia terminu świadczenia usług przez Wykonawcę,- w przypadku zaistnienia konieczności zlecenia zimowego utrzymania na dodatkowych drogach
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 3
Okres w miesiącach: 3
Okres w miesiącach: 3
Okres w miesiącach: 3
Okres w miesiącach: 3
Okres w miesiącach: 3

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę, odpowiadającą przedmiotowi niniejszego zamówienia, polegającą na świadczeniu usług zimowego utrzymania przejezdności dróg, o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto.W przypadku wyboru do realizacji przez Wykonawcę dwóch lub więcej Części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie powyższych zdolności technicznych wyłącznie jednorazowo. Wymagania Zamawiającego w tym zakresie nie sumują się.Warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony ponadto, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi: Dla części zamówienia nr 1:a) pługopiaskarka – 2 szt. (dopuszcza się osobno pług i osobno piaskarkę),b) ładowarka – 1 szt.,c) ciągnik z pługiem, z napędem na 4 koła o mocy min. 130 KM – 1 szt. Dla części zamówienia nr 2:a) ładowarka – 1 szt.,b) ciągnik z pługiem, z napędem na 4 koła o mocy min. 130 KM – 2 szt. Dla części zamówienia nr 3:a) pługopiaskarka – 4 szt. (dopuszcza się osobno pług i osobno piaskarkę),b) ładowarka – 1 szt.,c) ciągnik z pługiem, z napędem na 4 koła o mocy min. 130 KM – 3 szt. Dla części zamówienia nr 4:a) ładowarka – 1 szt.,b) ciągnik z pługiem, z napędem na 4 koła o mocy min. 130 KM – 2 szt. Dla części zamówienia nr 5:a) pługopiaskarka – 1 szt. (dopuszcza się osobno pług i osobno piaskarkę),b) ładowarka – 1 szt.,c) ciągnik z pługiem, z napędem na 4 koła o mocy min. 130 KM – 2 szt. Dla części zamówienia nr 6:a) pługopiaskarka – 4 szt. (dopuszcza się osobno pług i osobno piaskarkę),b) ładowarka – 1 szt.,c) ciągnik z pługiem, z napędem na 4 koła o mocy min. 130 KM – 2 szt.W przypadku uszkodzenia sprzętu zamiennik sprzętowy musi być o identycznych parametrach (dotyczy wszystkich części zamówienia).W przypadku wyboru do realizacji przez Wykonawcę wszystkich Części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym dla każdej Części zamówienia z osobna. Wymagania Zamawiającego w tym zakresie się sumują.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.Z treści dokumentów musi wynikać, jakie zasoby podmiot udostępnia i na jakich zasadach oraz w jakim okresie, w jaki sposób te zasoby zostaną wykorzystane przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zaś w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – z treści dokumentów musi wynikać deklaracja faktycznego udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.9. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej specyfikacji, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania o zamówieniu.Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.htmlZamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich – tabela A .http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx10. Ocena spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 u.p.z.p.)2. Jeżeli z przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia wynikać będzie, że wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, a podmiot ten nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p., Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia dokumentu, o którym mowa w ppkt 1. 2) dotyczącego tego podmiotu.3. Jeżeli z przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów wynikać będzie, że wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p., Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów dotyczących tego podmiotu:a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 u.p.z.p. oraz, odnośnie skazania za wykroczenia na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 u.p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 u.p.z.p.);e) oświadczenia o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;f) oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;g) oświadczenia o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 u.p.z.p.;h) oświadczenia o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 u.p.z.p.;i) oświadczenia o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016, poz. 716);4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1.2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w ppkt 4 stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - załącznik nr 5 do SIWZ, oraz dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik Nr 6 do Specyfikacji.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p., Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p., zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w tym punkcie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie lub inne dokumenty, o którym mowa w pkt 9 ppkt 4, na podstawie których wykonawca udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.3. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:1) wypełniony Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ,2) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.3) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw.4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej oraz zostać przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.5. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.6. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.7. Pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej wykonawcę składane przez Wykonawcę powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:1) określenie celu gospodarczego; 2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. zamówienia;3) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi;4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.9. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w kwocie:a) Dla części zamówienia nr 1 – 2.500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),b) Dla części zamówienia nr 2 – 1.500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),c) Dla części zamówienia nr 3 – 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100),d) Dla części zamówienia nr 4 – 1.500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),e) Dla części zamówienia nr 5 – 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),f) Dla części zamówienia nr 6 – 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).2) Wykonawca składający ofertę dla więcej niż jednej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium dla każdej wybranej części zamówienia z osobna. 3) Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 2. Forma wadium.1) Wadium może być wniesione w następujących formach:a) pieniądzu;b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,c) kwotę gwarancji lub poręczenia,d) termin ważności gwarancji lub poręczenia,e) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej; Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy, z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;f) gwarancja lub poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;g) gwarancja lub poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiejh) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania Ofertą.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/MyśleniceNr : 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003 Przelew powinien wskazywać numer, nazwę postępowania, w którym składana jest oferta. 2) Do Oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.3) Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą (jako oddzielny od oferty dokument) lub w siedzibie Zamawiającego, tj. w Myślenicach przy ul. Rynek 8/9, w Biurze Obsługi Klienta - Kasa, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30.4. Termin wniesienia wadium.1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania Ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania Ofert. 2) W wymienionym przypadku dołączenie do Oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.4) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, wyklucza się z udziału w postępowaniu.5. Zwrot wadium.Zamawiający zwróci wadium:1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego wadium zostało zatrzymane lub którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,3) niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert6. Utrata wadium.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej;2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3) Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;4) z Wykonawcą, którego Ofertę wybrano, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
najniższa cena 60.00
Termin zapłaty 40.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust 2 – 12.2. Zmiana może obejmować:a) pominięcie jakiejkolwiek części usług (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim), b) zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług,c) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji umowy,d) w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego,e) w wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy,f) zmianę wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 u.p.z.p., tj. zmiany: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.g) w sytuacjach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 u.p.z.p.3. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:a) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, propozycja zmian może również zostać zgłoszona telefoniczne pod warunkiem bezzwłocznego jej pisemnego potwierdzenia, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą zoptymalizować częstotliwość realizacji czynności z zakresu przedmiotu Umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. b) Zamawiający może przedłożyć pisemną propozycję zmian jak również propozycja zmian może zostać zgłoszona telefoniczne pod warunkiem bezzwłocznego jej pisemnego potwierdzenia, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla zabezpieczenia porządku publicznego lub ochrony zdrowia publicznego, które w razie przyjęcia pozwolą zoptymalizować częstotliwość realizacji czynności z zakresu przedmiotu Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika z decyzji krajowych instytucji właściwych w sprawach zabezpieczenia porządku publicznego i ochrony zdrowia publicznego, ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust 3, wraz z tą propozycją przedłoży: a) opis proponowanych zmian i ich wpływ na zasady świadczenia usług i harmonogram wykonania zmian,b) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w zasadach świadczenia usług opisanych postanowieniami § 2 Umowy i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy,c) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 3 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 4.6. W przypadku upływu terminu podanego ust. 5 traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona.7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 5 i 6. 8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem.9. Zmiana nie może powodować zmiany zryczałtowanych kwot za jeden miesiąc świadczenia usług i/lub kwot dyżurów dobowych czynnych i biernych, ustalonych w ofercie Wykonawcy, przy przyjęciu, których w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy zostałaby wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy. 10 Cena Umowy zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób: a) w stosunku do usług, które są pomijane – zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych usług ustaloną zgodnie z cenami rynkowymi za usługi nie wykonane,b) w stosunku do usług, które będą realizowane, a które nie są pod względem ilościowym objęte ofertą oraz usług nie objętych ofertą - zostanie zwiększona zgodnie z cenami rynkowymi za usługi wykonywane w ramach zmiany.11. Każda zmiana do Umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu. 12. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień Klauzul ust. 1 – 11 jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/10/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Sołectwo Bęczarka, Krzyszkowice, Jawornik.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: odśnieżania dróg, posypywania piaskiem dróg i chodników, stosowanie solanki w chwili pojawienia się gołoledzi oraz bieżąca likwidacja śliskości w tym śliskości pośniegowej w zakresie sołectw Bęczarka, Krzyszkowice, Jawornik.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 3
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena 60.00
Termin zapłaty 40.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Sołectwo Borzęta, Zawada, Polanka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: odśnieżania dróg, posypywania piaskiem dróg i chodników, stosowanie solanki w chwili pojawienia się gołoledzi oraz bieżąca likwidacja śliskości w tym śliskości pośniegowej w zakresie sołectw Borzęta, Zawada, Polanka.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 3
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena 60.00
Termin zapłaty 40.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Sołectwo Bulina, Trzemeśnia, Poręba, Zasań, Osieczany, Łęki, Droginia, Chełm
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: odśnieżania dróg, posypywania piaskiem dróg i chodników, stosowanie solanki w chwili pojawienia się gołoledzi oraz bieżąca likwidacja śliskości w tym śliskości pośniegowej w zakresie sołectw Bulina, Trzemeśnia, Poręba, Zasań, Osieczany, Łęki, Droginia, Chełm.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 3
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Najniższacena 60.00
Termin zapłaty 40.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: Sołectwo Bysina, Jasienica
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: odśnieżania dróg, posypywania piaskiem dróg i chodników, stosowanie solanki w chwili pojawienia się gołoledzi oraz bieżąca likwidacja śliskości w tym śliskości pośniegowej w zakresie sołectw Bysina, Jasienica.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 3
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena 60.00
Termin zapłaty 40.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5    Nazwa: Sołectwo Głogoczów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: odśnieżania dróg, posypywania piaskiem dróg i chodników, stosowanie solanki w chwili pojawienia się gołoledzi oraz bieżąca likwidacja śliskości w tym śliskości pośniegowej w zakresie sołectwa Głogoczów.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 3
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena 60.00
Termin zapłaty 40.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6    Nazwa: Miasto Myślenice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: odśnieżania dróg, posypywania piaskiem dróg i chodników, stosowanie solanki w chwili pojawienia się gołoledzi oraz bieżąca likwidacja śliskości w tym śliskości pośniegowej w zakresie miasta Myślenice.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 3
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena 60.00
Termin zapłaty 40.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.