Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostawa wysokowydajnego agregatu pompowego - : agregat pompowy napędzany silnikiem...

Przedmiot:

Dostawa wysokowydajnego agregatu pompowego - : agregat pompowy napędzany silnikiem spalinowym wysokoprężnym, montowany na przyczepie

Data zamieszczenia: 2016-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2
39-340, Padew Narodowa
telefon - 15 851 44 60
faks - 0-15 811 93 80
www.padewnarodowa.biulet.net
zusugp@pta.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Padew Narodowa
Wadium: 2. Ustala się wadium dla: Części I przedmiotu zamówienia – agregat pompowy w wysokości:3 000,00 zł, słownie: trzy tysiące 00/100 złotychCzęści II przedmiotu zamówienia – pompa wspomagająca w wysokości:1 000,00 zł, słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych
Termin składania ofert: 2016-10-14 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wysokowydajnego agregatu pompowego na potrzeby Gminy Padew Narodowa
Numer referencyjny: IZP.271.7.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest/są:Dostawa agregatu pompowego do przepompowywania wód powodziowych także silnie zanieczyszczonych oraz dostawa pompy wspomagającejZakres prac obejmował będzie:Cześć I – agregat pompowy: agregat pompowy napędzany silnikiem spalinowym wysokoprężnym, montowany na przyczepie. wymaga się zastosowania na przyczepie plandeki chroniącej agregat przed czynnikami atmosferycznymi wymaga się, aby przyczepa posiadała świadectwo homologacji dopuszczające pojazd do poruszania się po drogach publicznych wymaga się, by pompa, silnik, przyczepa, węże ssawne i tłoczne, osprzęt oraz wszystkie akcesoria były fabrycznie nowe konstrukcja pompy umożliwiającą pracę urządzenia nienapełnionego wodą, niepowodującą uszkodzenia uszczelnienia lub wału pompy, np. w przypadku okresowych uruchomień silnika wymaga się, aby dostarczony agregat pompowy po zamontowaniu linii ssawnej i tłocznej na stanowisku pracy mógł rozpocząć pracę bez konieczności zalewania linii ssawnej, korpusu pompy i innych elementów wymaga się, aby na panelu sterowania i/lub/oraz panelu pracy silnika znalazły się wszelkie niezbędne wskaźniki np. obroty silnika, liczba motogodzin pracy, ciśnienia po stronie tłocznej i ssawnej , poziom paliwa, stacyjka, regulator obrotów silnika, start/stop, urządzenia monitorujące oraz urządzenia kontrolno-sterujące silnika – gwarantujące prostą obsługę, prawidłową i bezawaryjną pracę wymaga się zastosowanie silników spalinowych spełniających aktualne normy spalin wydajność nie mniej 700 [m3/h] maksymalna wysokość podnoszenia – około 15 [m] maksymalna wysokość ssania – około 6 [m] średnica max. zanieczyszczeń – min 10-20 [mm] dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony dyszel ze zmienną wysokością sprzęgu średnica króćca ssawnego –  200 [mm] średnica króćca tłocznego –  300 [mm]Wyposażenie: - linia ssawna: węże ssawne 2 x  200 (PVC zbrojony) o łącznej długości ok.20 mb. w odcinkach po 2,5mb (8 szt). każdy, zakończonych szybkozłączami i 2 koszami ssawnymi- linia tłoczna: linia tłoczna o całkowitej długości około 50 mb (2 odcinki po 25 mb), króciec tłoczny  300, redukcja 2x  200, węże tłoczne 2 x  200 PVC płaskoskrętny/płaskoskładany o długości 25 mb każdy z szybkozłączami i redukcją 3 x  110 typu storc.- komplet lin do wyciągania- oświetlenieCześć II– pompa wspomagającaPompa wspomagająca – agregat pompowy przystosowany do igłofiltrów: napęd spalinowy nie jest wymagana obudowa dźwiękoszczelna wymaga się, by pompa, kolektory, igłofiltry, osprzęt oraz wszystkie akcesoria były fabrycznie nowe wydajność około 30 [m3/h wymiary – około 1,3 x 1,15 x 1,5 [m]  waga – około 80-90 [kg], dopuszcza się cięższą max. 150 kg, pod warunkiem zastosowania kółek i uchwytów do transportu wysokość ssani – około 9 [m] wysokość podnoszenia – min. 20 [m] zestaw igłofiltrowy to: min. 20 igłofiltrów + kolektory ssące, łączniki elastyczne, kolana, korki uszczelki itd. zestaw akcesoriów igłofiltrowych z sączkami-igłami ø32 mm o długości 7 m i kolektorami ssącymi, rozstaw igieł co 1 m, kolektor ssący w odcinkach zawierających 5 igłofiltrów, dwie rury do wpłukiwania (jedna o długości 4 m, druga o długości 6 m)

II.5) Główny kod CPV: 34144213-4
Dodatkowe kody CPV:42122000-0, 34110000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 174150.00
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/11/2016

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.- oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.- Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust 1 pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.Zamawiający wymaga, aby wykonawca okazał się dostawą 3 agregatów pompowych lub 3 pomp wspomagających, odpowiednio do zadania.należy złoży wykaz wykonanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te wykonane należycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym, wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzy podwykonawcom, zaakceptowany projekt umowy, dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
2. Ustala się wadium dla: Części I przedmiotu zamówienia – agregat pompowy w wysokości:3 000,00 zł, słownie: trzy tysiące 00/100 złotychCzęści II przedmiotu zamówienia – pompa wspomagająca w wysokości:1 000,00 zł, słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Okres gwarancji i rękojmi 10
Czas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi 10
Czas reakcji na awarię 10
Czas usunięcia awarii 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/10/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: I    Nazwa: agregat pompowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac obejmował będzie:- agregat pompowy napędzany silnikiem spalinowym wysokoprężnym, montowany na przyczepie.- wymaga się zastosowania na przyczepie plandeki chroniącej agregat przed czynnikami atmosferycznymi- wymaga się, aby przyczepa posiadała świadectwo homologacji dopuszczające pojazd do poruszania się po drogach publicznych- wymaga się, by pompa, silnik, przyczepa, węże ssawne i tłoczne, osprzęt oraz wszystkie akcesoria były fabrycznie nowe- konstrukcja pompy umożliwiającą pracę urządzenia nienapełnionego wodą, niepowodującą uszkodzenia uszczelnienia lub wału pompy, np. w przypadku okresowych uruchomień silnika- wymaga się, aby dostarczony agregat pompowy po zamontowaniu linii ssawnej i tłocznej na stanowisku pracy mógł rozpocząć pracę bez konieczności zalewania linii ssawnej, korpusu pompy i innych elementów- wymaga się, aby na panelu sterowania i/lub/oraz panelu pracy silnika znalazły się wszelkie niezbędne wskaźniki np. obroty silnika, liczba motogodzin pracy, ciśnienia po stronie tłocznej i ssawnej , poziom paliwa, stacyjka, regulator obrotów silnika, start/stop, urządzenia monitorujące oraz urządzenia kontrolno-sterujące silnika – gwarantujące prostą obsługę, prawidłową i bezawaryjną pracę- wymaga się zastosowanie silników spalinowych spełniających aktualne normy spalin- wydajność nie mniej 700 [m3/h]- maksymalna wysokość podnoszenia – około 15 [m]- maksymalna wysokość ssania – około 6 [m]- średnica max. zanieczyszczeń – min 10-20 [mm]- dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony- dyszel ze zmienną wysokością sprzęgu- średnica króćca ssawnego – fi 200 [mm]- średnica króćca tłocznego – fi 300 [mm]Wyposażenie: - linia ssawna: węże ssawne 2 x fi 200 (PVC zbrojony) o łącznej długości ok.20 mb. w odcinkach po 2,5mb (8 szt). każdy, zakończonych szybkozłączami i 2 koszami ssawnymi- linia tłoczna: linia tłoczna o całkowitej długości około 50 mb (2 odcinki po 25 mb), króciec tłoczny fi 300, redukcja 2x fi 200, węże tłoczne 2 x fi 200 PVC płaskoskrętny/płaskoskładany o długości 25 mb każdy z szybkozłączami i redukcją 3 x fi 110 typu storc.- komplet lin do wyciągania- oświetlenie
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144213-4, 42122000-0, 34110000-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 136750.00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Okres gwarancji i rękojmi 10
Czas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi 10
Czas reakcji na awarię 10
Czas usunięcia awarii 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: II    Nazwa: pompa wspomagająca
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pompa wspomagająca – agregat pompowy przystosowany do igłofiltrów:- napęd spalinowy- nie jest wymagana obudowa dźwiękoszczelna- wymaga się, by pompa, kolektory, igłofiltry, osprzęt oraz wszystkie akcesoria były fabrycznie nowe- wydajność około 30 [m3/h- wymiary – około 1,3 x 1,15 x 1,5 [m] - waga – około 80-90 [kg], dopuszcza się cięższą max. 150 kg, pod warunkiem zastosowania kółek i uchwytów do transportu- wysokość ssani – około 9 [m]- wysokość podnoszenia – min. 20 [m]- zestaw igłofiltrowy to: min. 20 igłofiltrów + kolektory ssące, łączniki elastyczne, kolana, korki uszczelki itd.- zestaw akcesoriów igłofiltrowych z sączkami-igłami ø32 mm o długości 7 m i kolektorami ssącymi, rozstaw igieł co 1 m, kolektor ssący w odcinkach zawierających 5 igłofiltrów,- dwie rury do wpłukiwania (jedna o długości 4 m, druga o długości 6 m)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144213-4, 42122000-0, 34110000-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 37400.00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Okres gwarancji i rękojmi 10
Czas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi 10
Czas reakcji na awarię 10
Czas usunięcia awarii 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.