Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Przebudowa chodnika i zabudowa bramy przesuwnej

Przedmiot:

Przebudowa chodnika i zabudowa bramy przesuwnej

Data zamieszczenia: 2016-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 25c
01-224 Warszawa Polska

Region Dolnośląski
ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław
Telefon +48 71 364 94 82
magdalena.zdziennicka@pgnig.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-14 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa chodnika i zabudowa bramy przesuwnej na dz. 1/20 przy ul. Gazowe 3 we Wrocławiu

Przedmiot zamówienia

  Planowany zakres robót budowlanych obejmujących przebudowę dojścia (chodnika) do budynku biurowego PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. przy ul. Gazowej 3 we Wrocławiu na terenie dz. 1/20 obręb Tarnogaj 0025, AM10 obejmować będzie: - rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej -rozebranie części ogrodzenia murowanego z przęsłami stalowymi - wykonanie korytowania o głębokości 30 cm. - profilowanie z zagęszczeniem podłoża - wykonanie warstwy odsączającej z piasku 0/16 mm gr. 10 cm - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr 15 cm - ułożenie obrzeży chodnikowych 8x30 cm. - wykonanie podsypki piaskowej 0/16 mm gr 5 cm - ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr 6 cm

Zamawiający

  PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 25c 01-224 Warszawa Polska
Telefon +48 71 364 94 82 Fax magdalena.zdziennicka@pgnig.pl www.oferta.pgnig.pl

Osoba uprawniona do kontaktów z kontrahentami

  Magdalena Zdziennicka, T: +48 71 364 94 82, M: 695 900 928; email: magdalena.zdziennicka@pgnig.pl

Termin wykonania zamówienia

 
wymagany   2016-12-15

Informacje na temat wadium

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert

  100% cena
(najniższa cena netto spośród złożonych ofert / cena netto badanej oferty) x 100 pkt

Warunki uczestnictwa

  O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2.posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych w okresie 2012-2016, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 2 (dwóch) podobnych zadań dla różnych klientów wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których wskazane zadania zostały wykonane wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych prac.
Przez podobne zadania Zamawiający rozumie wykonanie zadań związanych w szczególności z przebudową chodnika (betonowa kostka brukowa), montażem stalowej bramy przesuwnej.
3.znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4.nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1.Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. lub innym podmiotom z Grupy Kapitałowej PGNiG (status podmiotu oceniamy według daty wyrządzenia szkody), nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
2.Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
3.Wykonawców będących osobami fizycznymi, których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
4.Wykonawców będących spółkami prawa handlowego, których odpowiednio urzędujących członków władz zarządzających, wspólników, partnerów, komplementariuszy, prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
5.Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w SIWZ lub innym dokumencie, w którym określono wymogi udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem pkt 3.18. SIWZ
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców którzy:
1.złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
2.nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane.

Warunki dotyczące ofert

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych

Zastrzeżenie dotyczące SIWZ

  1.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której dostępna jest SIWZ. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili opublikowania informacji o jej dokonaniu.
2. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ o wszystkich modyfikacjach specyfikacji oraz dodatkowych informacjach, pojawiających się trakcie postępowania (pytania i odpowiedzi), zostaną niezwłocznie powiadomieni poprzez stronę internetową Zamawiającego www.przetargi.pgnig.pl.
3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy na bieżąco monitorowali zmiany dotyczące dokumentacji prowadzonego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego www.przetargi.pgnig.pl

Zastrzeżenie dotyczące postępowania

  1. Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może unieważnić bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu unieważnienia postępowania.
2. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych na każdym etapie postępowania.

Inne uwagi

  1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Wykonawca wniesie najpóźniej przed zawarciem Umowy (pozostałe szczegóły zawarte są w rozdziale 6 SIWZ).
2.Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych (Wykonawca proponujący produkty równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty informacje o proponowanych produktach równoważnych, przy czym przez „równoważność” należy rozumieć to, że proponowane urządzenia lub materiały równoważne będą o parametrach technicznych, jakościowych, wydajnościowych, technologicznych i gabarytowych nie gorszych niż parametry producenta charakteryzujące urządzenia lub materiały wskazane w dokumentacji projektowej i kosztorysie, oraz ich funkcjonowanie zapewni bez zmian konstrukcyjnych i w sposób umożliwiający ergonomiczną eksploatację - wymagania funkcjonale wskazane dla tych urządzeń w dokumentacji projektowej. Wykonawca, proponując rozwiązania równoważne musi przekazać Zamawiającemu co najmniej ich opis (technologiczny, jakościowy), karty katalogowe, atesty, zdjęcia lub inne dokumenty oraz podać nazwę ich producenta w celu wykazania, że zaoferowane urządzenia, materiały są co najmniej równoważnikami materiałów i urządzeń wymienionych w dokumentacji projektowej i kosztorysie. Decyzja dotyczącą uznania produktów równoważnych podejmowana będzie w toku badania i oceny ofert.

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  SIWZ można pobrać ze stron:
www.przetargi.pgnig.pl
www.oferta.pgnig.pl/przetargi

Miejsce wykonania

  Wrocław, ul. Gazowa 3

Termin i miejsce składania ofert

  2016-10-14 11:00
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., Region Dolnośląski, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław, Sekretariat, bud. G, pok 214

Termin i miejsce otwarcia ofert

  2016-10-14 11:15
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., Region Dolnośląski, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław, Bud. M, pok 4
Otwarcie ofert będzie niejawne

Termin związania ofertą

  60 dni

Uwagi

  Brak

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.