Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie robót ziemnych

Przedmiot:

Wykonanie robót ziemnych

Data zamieszczenia: 2016-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Al. Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
TEL.: (4875) 6477888
E-MAIL: urzad@lwowekslaski.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Dębowy Gaj
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-17 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wybór Wykonawcy robót ziemnych na dz. nr 196 w miejscowości Dębowy Gaj

 

 • Instrukcja dla Wykonawców
 1. Nazwa zamawiającego:

Gmina i Miasto Lwówek Śląski,

Aleja Wojska Polskiego 25A

59- 600 Lwówek Śląski

NIP: 616-10-03-030

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn.: „Wykonanie robót ziemnych na dz. 196 w miejscowości Dębowy Gaj”.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w części II niniejszego zaproszenia.

 

 1. Opis warunków przystąpienia do postępowania:
  1. Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania z zasobów trzecich.
 1. Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty:
  1. wypełnioną i podpisaną ofertę - wzór załącznik nr 1,
  2. potwierdzenie wpłaty wadium.
 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

nazwa

waga (znaczenie)%

cena

100,0

 
 1. Punkty za ww. kryteria przyznawane będą wg. poniższej zasady:
  1. Cena

Oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów za cenę (tj. 100 pkt.). Każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów stosując wzór:

 

           Cena brutto oferty najtańszej

KC = --------------------------- x 100 pkt. x 100%

            Cena brutto oferty ocenianej

 

gdzie:

KC – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena” (n – numer oferty);

 

 1. oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższych kryteriów,
 2. oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
 3. za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
 4. zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
 1. Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia:
  1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o zamówieniu, chyba że zapytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.
 2. Termin, miejsce i forma składania ofert
  1. Termin złożenia oferty                               17.10.2016r. godz. 13:00
  2. Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59 – 600 Lwówek Śląski, sekretariat. I piętro, pok. Nr 104.
  3. Forma składania ofert:
   1. Oferty należy składać w wersji papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Wykonanie robót ziemnych na dz. 196 w miejscowości Dębowy Gaj”

Nie otwierać przed 17.10.2016r. godz. 13:15

 1. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie składania ofert – nie będą rozpatrywane.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 1. Termin i miejsce otwarcia ofert
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2016r. o godzinie 13:15 w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59 – 600 Lwówek Śląski, Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych, pokój nr 207.
 2. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 3. Termin wykonania zamówienia:
  1. W terminie do dnia 15.11.2016r. – wykonanie całego przedmiotu umowy.
  1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) na konto Zamawiającego nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Bolesławcu. Na przelewie należy umieścić informację: „Wykonanie robót ziemnych na dz. 196 w miejscowości Dębowy Gaj”.
  2. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert określonego w pkt. 7.1.
  3. Zamawiający zwróci wadium wraz z odsetkami wszystkim wykonawcom niezwłocznie po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą lub unieważnieniu postępowania.
  4. Zamawiający przewiduje zatrzymanie wadium wraz z odsetkami wykonawcy, który odmówił podpisania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
 4. Warunki unieważnienia postępowania:
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania lub unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. Informację o unieważnieniu postępowania zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania
 5. Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:
  1. Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
   1. zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
   2. treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,
   3. oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie,
   4. oferta będzie zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można poprawić wg zasad określonych w pkt 14.
   5. oferta będzie odrzucona zgodnie z pkt 14.1
 6. Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:
  1. W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłek.
 7. Zasady uzupełniania dokumentów:
  1. Zamawiający może wezwać do uzupełnienia wymaganych oświadczeń lub dokumentów w wyznaczonym terminie, które wraz z drukiem oferty nie zostały złożone, jeśli będzie miało to wpływ na wybór oferty.
 8. Forma składanych dokumentów:
  1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
 9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami (przed i po otwarciu ofert):
  1. wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące postępowania:
   1. do upływu terminu składania ofert – Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu,
   2. po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem informacji, o których mowa w pkt. 17.2.),
  2. informację o wynikach, unieważnieniu postępowania bez dokonania wyboru zamawiający przekaże na piśmie Wykonawcom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu.
 10. Zasady zmiany lub wycofania oferty:
  1. Wykonawca będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając w sekretariacie organizatora postępowania stosowne pisemne oświadczenie.
 11. Rażąco niska cena
  1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
  2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 12. Wybór oferty:
  1. w przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
  2. jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,
  3. jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach,
 13. Oferty złożone po terminie:
  1. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane.
  2. Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy.
 14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 15. Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy – załącznik nr 4
 16. Postanowienia szczególne:
  1. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia;
  2. Zamawiający wymaga, aby PFU było wykonane przez wskazany w ofercie zespół projektowy (osoby wskazane w wykazie osób (załącznik nr 3) oraz osoby wykazujące się doświadczeniem zgodnie z pkt. 3.2. musza być tożsame).

 

Uwaga! Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.