Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont Sali

Przedmiot:

Remont Sali

Data zamieszczenia: 2016-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. +48 (81) 537 51 00
fax: +48 (81) 533 36 69
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-14 08:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zaproszenie do składania ofert

 

 1. Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8,
  w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
  (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 21/2014
  z dnia 16.04.2014r.

 

 1. Przedmiot zamówienia:   

„Remont Sali 0149B na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS”

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i przedmiarach robót.
 2. Gwarancja na wykonaną przez Wykonawcę prace – będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktu:
  1. mgr inż. Piotr Czyżewski – Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 81 537 51 24;

 

 1. Termin wykonania zamówienia:  do 18.11.2016r.

6. Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik  nr 2 do niniejszego zaproszenia.
 2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
 3. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność
  z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
 4. Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 5. Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

„Remont Sali 0149B na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS”

     - Nie otwierać przed : 14.10.2016r. do godziny 900   oraz,

      -  nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.

 1. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

 

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901, w terminie do dnia: 14.10.2016r. do godz. 845
 2. Oferty zostaną otwarte w dniu: 14.10.2016r. o godz. 900 w pok. nr 901 w siedzibie Zamawiającego.

 

9. Kryteria oceny ofert.

1. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena (cena – 100%).

2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego.

10. Unieważnienie postępowania:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

11. Zawarcie umowy:

1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.