Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe - wymiana obudów 4 szybów przeciwwag scenicznych o odporności ogniowej...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - wymiana obudów 4 szybów przeciwwag scenicznych o odporności ogniowej EI 60

Data zamieszczenia: 2016-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o.
Plac Defilad 1
00 – 901 Warszawa
tel. +48 22 656 7663
fax: +48 22 656 6234
e-mail: zarzad@pkin.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-14 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

 

Zapytanie ofertowe nr 10/2016

 1.  

Miasto stołeczne Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Defilad 1, wpisana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 36568, NIP 525-21-02-317, o kapitale zakładowym w wysokości 3.300.000,00 zł.

 1.  

Przedmiot zamówienia obejmuje wymiana obudów 4 szybów przeciwwag scenicznych o odporności ogniowej EI 60 w Teatrze Dramatycznym w Warszawie

Opis przedmiotu zamówienia w załączonej dokumentacji technicznej.

 1. Termin wykonania

Termin wykonania   do  dnia 15.12.2016 r. zgodnie z opracowanym harmonogramem uzgodnionym z Teatrem Dramatycznym.

 1. Warunki udziału
 1. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówieniazamawiający uzna warunek za spełniony, o ile wykonawca wykaże, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będącym członkiem Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającym kwalifikacje wynikające z  Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 14 października 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1789), w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, i posiadającym minimum 5 letnią praktykę na stanowisku kierownika budowy.
 2. Warunek doświadczenia - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym terminie wykonał  2 roboty o zbliżonej specyfikacji w zabytkach o wartości minimum 70 000,- netto każda.
 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Oferta powinna mieć formę pisemną
 2. Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu oferty.  
 3. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty, kuriera, lub osobistego doręczenia, koperta powinna zostać oznaczona słowami „Oferta na wymianę obudów 4 szybów przeciwwag scenicznych o odporności ogniowej EI 60 w Teatrze Dramatycznym w Warszawie – sprawa 61/2016”.
 1. Miejsce i termin składania oferty
 1. Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres d@pkin.pl">zarząd@pkin.pl), poczty, kuriera, lub doręczona osobiście, na adres siedziby Zamawiającego (na adres Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o. o., Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, pokój nr 1506).
 2. Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu w terminie do 14 października 2016 r.  godz. 1500. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data otrzymania oferty przez Zamawiającego bez względu na formę, w jakiej zostanie złożona).
 1. Kryteria oceny oferty

Cena 90%,

Termin skrócenia wykonania 10% (1 dzień=0,5 pkt nie więcej niż 10pkt)

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na swojej stronie Internetowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty,

-cena najniższej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- z przyczyn obiektywnych wystąpiła zmiana wymagań zamawiającego,

- żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymagań zamawiającego.

 1. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami

Kierownik Działu Realizacji Projektów  Marek Ledzion ,tel.  656-7742; e-mail: ledzion@pkin.pl">marek.ledzion@pkin.pl

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.