Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniach

Przedmiot:

Wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniach

Data zamieszczenia: 2016-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego
ul. Bukowska 285
60-189 Poznań
tel. +48 61 849 23 43
info@airport-poznan.com.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-18 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

wykonanie prac budowlanych
w pomieszczeniach Terminala T-2 i Terminala T-3
w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica 

 

numer referencyjny zamówienia: DRI-PLP/PO/7/2016

 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

 

Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.,

ul. Bukowska 285, (60-189) Poznań,

www.airport-poznan.com.pl,

fax:+48 61847-49-09

Osoby wyznaczone do kontaktów:

- w sprawach proceduralnych:       Adriana Mikrut, tel. +48 61 8492-247

- w sprawach technicznych:          Tomasz Jarus, tel. +48 61 8492-149, kom: 602-122-225

 

2. Tryb udzielania zamówienia:

 

Zamówienie udzielane jest w trybie ofertowym, zgodnie z postanowieniami „Instrukcji udzielania przez Port Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o. zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane”, zwanej dalej Instrukcją.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniach Terminala T-2 i Terminala T-3 w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica (dalej jako Przedmiot zamówienia).
  2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa zadania:

Zadanie 1 – sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego dla Przedmiotu zamówienia;

Zadanie 2 – wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniach Terminala T-2
i Terminala T-3 w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica.

W ramach wykonania Zadania 2 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac budowlanych, które podzielone są na 14 zadań zgodnie z wyszczególnieniem wskazanym w OPZ.

3.3     Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia oraz zasady i technologię wykonania prac składających się na Przedmiot zamówienia, określa OPZ oraz umowa
w sprawie zamówienia, której wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

3.4     Podczas realizacji prac składających się na Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie stosować się do postanowień Planu Bezpieczeństwa Prac, stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ.

3.5     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.6     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.7     Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

4. Termin wykonania zamówienia, warunki gwarancji i rękojmi

 

4.1   Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu zamówienia
w następujących terminach:

  Zadanie 1 - w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia;

  Zadanie 2 - w terminie 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 10 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

4.2   Wykonawca udzieli gwarancji na Przedmiot zamówienia na okres 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków jak również wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania zostały określone w SIWZ.

 

7. Miejsce i termin składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 285,
w sekretariacie Biura Zarządu Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 18 października 2016 roku do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 października 2016 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego pod adresem wskazanym w pkt 1 niniejszego Ogłoszenia, w budynku terminalu pasażerskiego w sali konferencyjnej w sekretariacie Biura Zarządu.

 

8. Kryteria oceny oferty:

cena 100%

 

9. Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy wniesienia wadium:

 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

 

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia (jednak jeszcze przed jej zawarciem).

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Szczegółowe informacje dotyczące formy i zasad wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały zawarte w treści pkt 8 SIWZ.

 

 

 

Wszczęcie niniejszego postępowania nastąpiło poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej: www.airport-poznan.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 6 października 2016 roku.

 

   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.