Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich w sezonie 2016/2017

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich w sezonie 2016/2017

Data zamieszczenia: 2016-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Bolesławiecki
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2
59-700, Bolesławiec
telefon - 757 323 258
faks - 757 323 250
www.bip.powiatboleslawiecki.pl
k.rybak@powiatboleslawiecki.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bolesławiec
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-17 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Powiatu Bolesławieckiego i odcinków dróg wojewódzkich przebiegających poza powiatem w sezonie 2016/2017
Numer referencyjny: WIZ.272.1.9.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Powiatu Bolesławieckiego i odcinków dróg wojewódzkich przebiegających poza powiatem w sezonie 2016/2017.Świadczenie usługi będzie odbywać się zgodnie ze Specyfikacją Techniczną na zimowe utrzymanie dróg w powiecie bolesławieckim (stanowiącą załącznik nr 2A). Usługa musi być wykonywana według standardów Zimowego Utrzymania Dróg (ZUD) opisanych w specyfikacji. Zamawiający zapewnia środki do ZUD (mieszankę piaskowo – solną, sól i solankę) oraz ich załadowanie na pojazdy Wykonawcy. Usługi ZUD będą świadczone na wezwanie uprawnionego pracownika ZDP w Bolesławcu w okresie obowiązywania umowy.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Usługa została podzielona na 15 części.W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 część Wykonawca musi posiadać taką ilość sprzętu, aby zapewnić wykonanie usługi równocześnie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z podziałem na części zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.Nadzór nad realizacją usługi pełnił będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu.Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:-operatorów sprzętu tj. kierowców, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są w § 4 ust. 6 – 12 oraz w § 8 ust. 1 pkt. 6-8 wzoru umowy

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2, 34143000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla części 1,2,4,7,8,9,10,11,12,13:a) dysponowanie zestawem złożonym z: pojazdu samochodowego o ładowności min. 8t z napędem co najmniej na 2 osie – szt.1, pługu średniego – szt. 1, piaskarko-solarki o pojemności co najmniej 6 t -szt. 1, lubb) dysponowanie jednym pojazdem specjalnym wyposażonym w pług i piaskarko-solarkę o pojemności co najmniej 6t. Za pług średni zamawiający uzna pług odśnieżny o wadze od 500-800 kg i szerokości od 2,5 – 3,0 m. Pojazdy zgłoszone do ZUD winny być wyposażone w system kontroli i monitoringu GPS. System powinien umożliwiać kontrolę lokalizacji pojazdu, pracy piaskarki, położenia pługa, przejechanej trasy, czasu pracy pojazdu. Wykonawca zapewni dostęp do systemu kontroli i monitorowania pracy pojazdów, z siedziby ZDP w Bolesławcu, umożliwiający korzystanie z niego przez dyżurnych ZUD przez 24 godziny na dobę w okresie trwania umowy. Pojazdy zgłoszone do ZUD winny być wyposażone w telefony komórkowe. (Numer telefonu przypisany do pojazdu).Dla części 3,5,6:a) dysponowanie zestawem złożonym z: pojazdu samochodowego o ładowności min. 15 t z napędem co najmniej na 2 osie – szt.1, pługu średniego – szt. 1, piaskarko-solarki o pojemności co najmniej 10 t -szt. 1, lubb) dysponowanie jednym pojazdem specjalnym wyposażonym w pług i piaskarko-solarkę o pojemności co najmniej 10 t. Za pług średni zamawiający uzna pług odśnieżny o wadze od 500-800 kg i szerokości od 2,5 – 3,0 m. Pojazdy zgłoszone do ZUD winny być wyposażone w system kontroli i monitoringu GPS. System powinien umożliwiać kontrolę lokalizacji pojazdu, pracy piaskarki, położenia pługa, przejechanej trasy, czasu pracy pojazdu. Wykonawca zapewni dostęp do systemu kontroli i monitorowania pracy pojazdów, z siedziby ZDP w Bolesławcu, umożliwiający korzystanie z niego przez dyżurnych ZUD przez 24 godziny na dobę w okresie trwania umowy. Pojazdy zgłoszone do ZUD winny być wyposażone w telefony komórkowe. (Numer telefonu przypisany do pojazdu).Dla części 14,15:- dysponowanie zestawem złożonym z pojazdu samochodowego z pługiem lekkim i piaskarką o d.m.c. zestawu do 5 T. Pojazdy zgłoszone do ZUD winny być wyposażone w system kontroli i monitoringu GPS. System powinien umożliwiać kontrolę lokalizacji pojazdu, pracy piaskarki, położenia pługa, przejechanej trasy, czasu pracy pojazdu. Wykonawca zapewni dostęp do systemu kontroli i monitorowania pracy pojazdów, z siedziby ZDP w Bolesławcu, umożliwiający korzystanie z niego przez dyżurnych ZUD przez 24 godziny na dobę w okresie trwania umowy. Pojazdy zgłoszone do ZUD winny być wyposażone w telefony komórkowe. (Numer telefonu przypisany do pojazdu).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: Uwaga! W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem na każdą z nich oddzielnie. Podane ilości sprzętu, jakim muszą dysponować Wykonawcy, są minimalnymi wymaganiami, co oznacza, że w interesie Wykonawcy leży zapewnienie takiej ilości sprzętu, która pozwoli na sprawne prowadzenie akcji zimowej zgodnie z wymaganymi standardami.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami – tj. wykaz pojazdów
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Oświadczenia wymagane postanowieniami rozdz. VII pkt. 1 SIWZ;2) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami rozdz. VIII pkt 6 SIWZ;3) Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. VIII pkt. 2 SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony;5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/10/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Usługa zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich Nr 297 i 363 (Bolesławiec - Włodzice, Bolesławiec - Ganczary)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich Nr 297 i 363 (Bolesławiec - Włodzice, Bolesławiec - Ganczary). Łączna długość trasy jednorazowo wynosi 52 km. Usługa wykonywana będzie na zasadach i według planu zimowego przewidzianych w Specyfikacji Technicznej Zimowego Utrzymania Dróg w Powiecie Bolesławieckim (załącznik nr 2A)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 34143000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Usługa zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej Nr 297 (Bolesławiec-Kozłów, Trzebień-Trzebień Mały-A-18)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej Nr 297 (Bolesławiec-Kozłów, Trzebień-Trzebień Mały-A-18). Długość trasy jednorazowo 53 km. Usługa wykonywana będzie na zasadach i według planu zimowego przewidzianych w Specyfikacji Technicznej Zimowego Utrzymania Dróg w Powiecie Bolesławieckim (załącznik nr 2A)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 34143000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Usługa zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej Nr 350 i 296 (Bolesławiec-Osiecznica –Ruszów-granica województwa (Gozdnica)-granica województwa(Iłowa) -, Parowa-Ołobok, Parowa-Poświętne)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej Nr 350 i 296 (Bolesławiec-Osiecznica –Ruszów-granica województwa (Gozdnica)-granica województwa(Iłowa) -, Parowa-Ołobok, Parowa-Poświętne). Jednorazowa długość trasy 106 km. Usługa wykonywana będzie na zasadach i według planu zimowego przewidzianych w Specyfikacji Technicznej Zimowego Utrzymania Dróg w Powiecie Bolesławieckim (załącznik nr 2A)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 34143000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: Usługa zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej Nr 357 (Bolesławiec-Osiecznica, Osiecznica-Nowogrodziec-Nawojów)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej Nr 357 (Bolesławiec-Osiecznica, Osiecznica-Nowogrodziec-Nawojów). Jednorazowa długość trasy 76 km Usługa wykonywana będzie na zasadach i według planu zimowego przewidzianych w Specyfikacji Technicznej Zimowego Utrzymania Dróg w Powiecie Bolesławieckim (załącznik nr 2A)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24000000-4, 90630000-2, 34143000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5    Nazwa: Usługa zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej Nr 296 i 351(Bolesławiec-Osiecznica –Ruszów-Jeleniów (DK 94)-Jagodzin-Bielawa Dolna)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej Nr 296 i 351(Bolesławiec-Osiecznica –Ruszów-Jeleniów (DK 94)-Jagodzin-Bielawa Dolna)Jednorazowa długość trasy 130 km. Usługa wykonywana będzie na zasadach i według planu zimowego przewidzianych w Specyfikacji Technicznej Zimowego Utrzymania Dróg w Powiecie Bolesławieckim (załącznik nr 2A)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 34143000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6    Nazwa: Usługa zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej Nr 353 i 351 (Bolesławiec-Strzelno-Pieńsk-Bielawa Dolna- Jędrzychowice (DK 94)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej Nr 353 i 351 (Bolesławiec-Strzelno-Pieńsk-Bielawa Dolna- Jędrzychowice (DK 94). Jednorazowa długość trasy 126 km. Usługa wykonywana będzie na zasadach i według planu zimowego przewidzianych w Specyfikacji Technicznej Zimowego Utrzymania Dróg w Powiecie Bolesławieckim (załącznik nr 2A)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 34143000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 7    Nazwa: Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych Nr: • 2272D – Bolesławiec-Gromadka-Pasternik • 2284D – Nowa Kuźnia - Modła 4 • 2269D – Gromadka – Modła • 2285D - Gromadka – Osła • 2270D – Krzyżowa – Osła
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych Nr: • 2272D – Bolesławiec-Gromadka-Pasternik• 2284D – Nowa Kuźnia - Modła 4• 2269D – Gromadka – Modła• 2285D - Gromadka – Osła • 2270D – Krzyżowa – Osła Jednorazowa długość trasy 98 km. Usługa wykonywana będzie na zasadach i według planu zimowego przewidzianych w Specyfikacji Technicznej Zimowego Utrzymania Dróg w Powiecie Bolesławieckim (załącznik nr 2A)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 34143000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 8    Nazwa: Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych nr : • 2275D – Krzyżowa Tomaszów (droga nr 4) • 2286D - Bolesławiec – Kraśnik – Wilczy Las • 2287D – Kraśnik – Lipiany • 2292D – Kruszyn – Łaziska • 2291D – Łaziska – Wartowice • 2276D – Warta Bol. - Tomaszów Bol. (droga nr 4)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych nr :• 2275D – Krzyżowa Tomaszów (droga nr 4) • 2286D - Bolesławiec – Kraśnik – Wilczy Las • 2287D – Kraśnik – Lipiany • 2292D – Kruszyn – Łaziska• 2291D – Łaziska – Wartowice• 2276D – Warta Bol. - Tomaszów Bol. (droga nr 4)Jednorazowa długość trasy 115 km. Usługa wykonywana będzie na zasadach i według planu zimowego przewidzianych w Specyfikacji Technicznej Zimowego Utrzymania Dróg w Powiecie Bolesławieckim (załącznik nr 2A).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 34143000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 9    Nazwa: Usługa zimowego utrzymanie dróg powiatowych Nr: • 2280D – Bolesławiec – Żeliszów • 2294D – Żeliszów – Suszki • 2293D – Żeliszów – droga Nr 2501D (Raciborowice) • 2277D – Iwiny – Tomaszów Bol. (droga nr 4) • 2278D – Iwiny – Raciborowice – Sędzimirów • 2290D – Raciborowice – Jurków • 2501D - Raciborowice – Ustronie (granica powiatu)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymanie dróg powiatowych Nr: • 2280D – Bolesławiec – Żeliszów• 2294D – Żeliszów – Suszki• 2293D – Żeliszów – droga Nr 2501D (Raciborowice)• 2277D – Iwiny – Tomaszów Bol. (droga nr 4)• 2278D – Iwiny – Raciborowice – Sędzimirów• 2290D – Raciborowice – Jurków• 2501D - Raciborowice – Ustronie (granica powiatu)Łączna długość trasy 127 km. Usługa wykonywana będzie na zasadach i według planu zimowego przewidzianych w Specyfikacji Technicznej Zimowego Utrzymania Dróg w Powiecie Bolesławieckim (załącznik nr 2A).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 34143000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 10    Nazwa: Usługa zimowego utrzymania na drogach powiatowych nr: • 2273D – Bolesławiec – Ocice – Gościszów (granica powiatu) • 2496D – Nowogrodziec – Gościszów – Granica powiatu • 2298D – Gościszów – Wolbromów • 2499D – Droga Nr 4 – Ocice – granica powiatu • 2295D – Kraszowice – Nowa • 2296D – Ocice – Milików Kolonia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania na drogach powiatowych nr: • 2273D – Bolesławiec – Ocice – Gościszów (granica powiatu) • 2496D – Nowogrodziec – Gościszów – Granica powiatu • 2298D – Gościszów – Wolbromów • 2499D – Droga Nr 4 – Ocice – granica powiatu • 2295D – Kraszowice – Nowa • 2296D – Ocice – Milików Kolonia Długość trasy 99km. Usługa wykonywana będzie na zasadach i według planu zimowego przewidzianych w Specyfikacji Technicznej Zimowego Utrzymania Dróg w Powiecie Bolesławieckim (załącznik nr 2A).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 34143000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 11    Nazwa: Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych nr: • 2274D – Brzeźnik – Zabłocie – Nowogrodziec • 2279D – Nowogrodziec – Gierałtów – Zagajnik • 2283D – Czerna – Gierałtów • 2282D – Gierałtów – Godzieszów • powiatowe ulice miasta Nowogrodziec
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych nr: • 2274D – Brzeźnik – Zabłocie – Nowogrodziec • 2279D – Nowogrodziec – Gierałtów – Zagajnik • 2283D – Czerna – Gierałtów • 2282D – Gierałtów – Godzieszów • powiatowe ulice miasta Nowogrodziec Łączna długość trasy 98 km. Usługa wykonywana będzie na zasadach i według planu zimowego przewidzianych w Specyfikacji Technicznej Zimowego Utrzymania Dróg w Powiecie Bolesławieckim (załącznik nr 2A).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 34143000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 12    Nazwa: Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych nr: • 2271D – Osiecznica - Świętoszów – Rudawica (granica powiatu) • 2301D - Łozy • 2300D – Przejęsław – Ławszowa • 2399D – Przejęsław – Ławszowa • 2297D – Przejęsław • 2302D – Parowa – Ołobok • 2303D – Parowa – Poświstne • 2281D – Nowogrodziec – Parzyce – Osieczów – Tomisław
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych nr: • 2271D – Osiecznica - Świętoszów – Rudawica (granica powiatu)• 2301D - Łozy• 2300D – Przejęsław – Ławszowa• 2399D – Przejęsław – Ławszowa• 2297D – Przejęsław• 2302D – Parowa – Ołobok• 2303D – Parowa – Poświstne• 2281D – Nowogrodziec – Parzyce – Osieczów – TomisławUsługa zimowego utrzymania dróg powiatowych nr: • 2271D – Osiecznica - Świętoszów – Rudawica (granica powiatu) • 2301D - Łozy • 2300D – Przejęsław – Ławszowa • 2399D – Przejęsław – Ławszowa • 2297D – Przejęsław • 2302D – Parowa – Ołobok • 2303D – Parowa – Poświstne • 2281D – Nowogrodziec – Parzyce – Osieczów – TomisławJednorazowa długość trasy 125 km. Usługa wykonywana będzie na zasadach i według planu zimowego przewidzianych w Specyfikacji Technicznej Zimowego Utrzymania Dróg w Powiecie Bolesławieckim (załącznik nr 2A)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 34143000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 13    Nazwa: Usługa zimowego utrzymania dróg (jezdnia – sól + solanka), odśnieżanie ulic miasta Bolesławiec.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania dróg (jezdnia – sól + solanka), odśnieżanie ulic miasta Bolesławiec.Ulice w mieście Bolesławiec:Wojewódzkie (18 km):Droga Nr 297 – Kościuszki, Tamka, Bohaterów Getta, Wesoła, Łokietka, Garncarska, Komuny Paryskiej, JeleniogórskaNr 363 – Tamka, Chrobrego, Spółdzielcza, Cicha, KosibyPowiatowe (42 km):Droga Nr 2305D – Żwirki i Wigury, Karola MiarkiDroga Nr 2306D – Podgórna, Zygmunta AugustaDroga Nr 2307D – Tyrankiewiczów, Aleja Wojska PolskiegoDroga Nr 2308D – ŻeromskiegoDroga Nr 2309D – ŁasickaDroga Nr 2310D – Zwycięstwa, Leśna Droga Nr 2311D – Kubika, Gdańska Droga Nr 2314D – Ogrodowa Droga Nr 2315D – Mickiewicza Droga Nr 2316D – Sądowa Droga Nr 2317D – Zgorzelecka Droga Nr 2318D – GrunwaldzkaDroga Nr 2319D – StaszicaDroga Nr 2320D – Dolne MłynyDroga Nr 2321D – MostowaDroga Nr 2322D – Komuny ParyskiejDroga Nr 2323D – StaroszkolnaDroga Nr 2324D – Spacerowa Łączna długość trasy 60 km. Usługa wykonywana będzie na zasadach i według planu zimowego przewidzianych w Specyfikacji Technicznej Zimowego Utrzymania Dróg w Powiecie Bolesławieckim (załącznik nr 2A).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 34143000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 14    Nazwa: Odśnieżanie i posypywanie chodników przy drogach wojewódzkich w powiecie Bolesławieckim według potrzeb.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie i posypywanie chodników przy drogach wojewódzkich w powiecie Bolesławieckim według potrzeb.Droga nr 297 – Kozłów, Stara Oleszna, Trzebień, Golnice, Dąbrowa Bolesławiecka, Łąka, Bolesławiec (Kościuszki, Tamka, Bohaterów Getta, Wesoła, Łokietka, Garncarska, Komuny Paryskiej, Jeleniogórska), Nowe Jaroszewice, Suszki.Droga Ne 363 – Bolesławiec (Tamka, Chrobrego, Spółdzielcza, Cicha, Kosiby) Łaziska, Warta Bolesławiecka, Iwiny.Droga Nr 350 – Bolesławiec (ul, Widok), Dobra, Kliczków, Osiecznica, Parowa.Droga Ne 357 – Nowogrodziec, (Chrobrego, Słowackiego, Lubańska, Krótka, Rynek, Strzelecka), Zebrzydowa, Tomisław, Osiecznica. Łączna długość trasy 48 km. Usługa wykonywana będzie na zasadach i według planu zimowego przewidzianych w Specyfikacji Technicznej Zimowego Utrzymania Dróg w Powiecie Bolesławieckim (załącznik nr 2A).Odśnieżanie i posypywanie chodników z pługiem lekkim i piaskarką o d.m.c. zestawu do 5 T do.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 34143000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 15    Nazwa: Odśnieżanie i posypywanie chodników przy drogach powiatowych w powiecie Bolesławieckim według potrzeb.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie i posypywanie chodników przy drogach powiatowych w powiecie Bolesławieckim według potrzeb.Bolesławiec – ulice:Droga Nr 2305D – Żwirki i Wigury, Karola MiarkiDroga Nr 2306D – Podgórna, Zygmunta AugustaDroga Nr 2307D – Tyrankiewiczów, Aleja Wojska PolskiegoDroga Nr 2308D – ŻeromskiegoDroga Nr 2309D – ŁasickaDroga Nr 2310D – Zwycięstwa, Leśna Droga Nr 2311D – Kubika, Gdańska Droga Nr 2314D – Ogrodowa Droga Nr 2315D – Mickiewicza Droga Nr 2316D – Sądowa Droga Nr 2317D – Zgorzelecka Droga Nr 2318D – GrunwaldzkaDroga Nr 2319D – StaszicaDroga Nr 2320D – Dolne MłynyDroga Nr 2321D – MostowaDroga Nr 2322D – Komuny ParyskiejDroga Nr 2323D – StaroszkolnaNowogrodziec – ulice:Droga Nr 2326 – KolejowaDroga Nr 2327 – MickiewiczaDroga Nr 2329 - SzpitalnaDroga Nr 2330 – KościelnaDrogi zamiejskie:Droga Nr 2269 D – Gromadka, ModłaDroga Nr 2271 D – Osiecznica, Przejęsław, ŚwiętoszówDroga Nr 2272 D – Bolesławiec (Modłowa), WierzbowaDroga Nr 2273 D – Bolesławiec (Lubańska), Bożejowice, Rakowice, Otok, Kraszowice, Ocice.Droga Nr 2274 D – Brzeźnik, Zabłocie, Nowogrodziec (Nowogrodzka, 1-go Maja, Bolesławiecka)Droga Nr 2275 D – Tomaszów BolesławieckiDroga Nr 2276 D – Tomaszów Bolesławiecki, Warta BolesławieckaDroga Nr 2277 D – IwinyDroga Nr 2278 D – Iwiny, Raciborowice Dolne, Raciborowice GórneDroga Nr 2279 D – Gierałtów, WykrotyDroga Nr 2280 D – Stare JaroszewiceDroga Nr 2281 D – Osieczów – TomisławDroga Nr 2284 D – Nowa Kuźnia, ModłaDroga Nr 2285 D – GromadkaDroga Nr 2286 D – Bolesławiec, Kraśnik Dolny, SzczytnicaDroga Nr 2287 D – Nowa WieśDroga Nr 2297 D – PrzejęsławDroga Nr 2299 D – ŁawszowaDroga Nr 2300 D – ŁawszowaDroga Nr 2496 D – Milików, Nowogrodziec (Sienkiewicza)Droga Nr 2499 D - Ocice Łączna długość trasy 66 km. Usługa wykonywana będzie na zasadach i według planu zimowego przewidzianych w Specyfikacji Technicznej Zimowego Utrzymania Dróg w Powiecie Bolesławieckim (załącznik nr 2A).Odśnieżanie i posypywanie chodników z pługiem lekkim i piaskarką o d.m.c. zestawu do 5 T.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 34143000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.