Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich i miejskich w sezonie 2016/2017 z...

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich i miejskich w sezonie 2016/2017 z podziałem na 6 części

Data zamieszczenia: 2016-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
ul. Kolejowa 29
13-100, Nidzica
telefon - 896 252 313
faks - 896 254 129
www.bip.powiatnidzicki.pl
pzdnidzica@wp.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Nidzica
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-18 09:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich i miejskich na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w sezonie 2016/2017 z podziałem na 6 części
Numer referencyjny: 09/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
6


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich i miejskich na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w sezonie 2016/2017 z podziałem na 6 części.Część nr 1 – Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach powiatowych na terenie powiatu nidzickiegoCzęść nr 2 – Odśnieżanie ciągnikami rolniczymi dróg powiatowych na terenie gminy Janowiec KościelnyCzęść nr 3 - Odśnieżanie ciągnikami rolniczymi dróg powiatowych na terenie gminy JanowoCzęść nr 4 – Odśnieżanie ciągnikami rolniczymi dróg powiatowych na terenie gminy KozłowoCzęść nr 5 – Odśnieżanie ciągnikami rolniczymi dróg powiatowych na terenie gminy Nidzica Część nr 6 – Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na ulicach powiatowych na terenie m. NidzicaCPV : 90620000-9 – usługi odśnieżania90630000-2 - usługi usuwania oblodzeńZamówienie obejmuje wykonanie następujących robót : - odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości nawierzchni dróg o łącznej długości 334,552 km zgodnie ze standardami z.u.d. :a) drogi powiatowe zamiejskie - 327,824 km w tym: - V standard zud - 158,596 km Od dnia 01.01.2017 r. V standard ZUD – 165,986 km -VI standard zud - 169,228 km b) drogi powiatowe miejskie ( ulice wraz z chodnikami w Nidzicy ) – 6,728 km w tym: - IV standard zud - 6,158 km - V standard zud - 0,570 km (wykazy dróg powiatowych zamiejskich i miejskich objętych zud stanowią załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia);- zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie robót;Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w SST.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:- operatorów sprzętu oraz kierowców - osoby wyznaczone do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowyW przypadku gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców pracowników, o których mowa powyżej, na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy podwykonawców, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wykonujących osobiście i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy wykonać w terminie : od daty podpisania umowy do 30.04.2017r. (w przypadku każdej części).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia
Informacje dodatkowe Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 załączonego do SIWZ. Następnie na podstawie dokumentów określonych w § 6 ust. 9 pkt 1) a) SIWZ. Nie wykazanie spełnienia warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art.24 ust 4 ustawy Pzp.Dokumenty podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Doświadczenie zawodowe:W zakresie warunku wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedną usługę z zakresu zimowego utrzymania dróg na kwotę minimum: Na część nr 1 – 150.000,00 zł bruttoNa część nr 2 – 25.000,00 zł bruttoNa część nr 3 – 15.000,00 zł bruttoNa część nr 4 – 40.000,00 zł bruttoNa część nr 5 – 25.000,00 zł bruttoNa część nr 6 – 30.000,00 zł bruttoz podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.W przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert.Zgodnie z art. 23 ust.5 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega, ze warunek opisany w § 5 ust 1.1)c) nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 załączonego do SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego załącznika do SIWZ „Wykaz wykonanych usług”- kadra techniczna2) Osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk; Część nr 1: - kierownik - 1 osoba, wykształcenie średnie, 5 lat doświadczenia jako kierownik podobnych usług,- dyspozytor - 1 osoba, wykształcenie średnie, 3 lata doświadczenia jako dyspozytor podobnych usług,- kierowcy do samochodu ciężarowego – 5 osoby, prawo jazdy, - operator równiarki samojezdnej - 1 osoba, prawo jazdy, uprawnienia do obsługi w/w sprzętu,- operator spycharki gąsienicowej – 1 osoba, prawo jazdy, uprawnienia do obsługi w/w sprzętu- operator ładowarki – 2 osoby, prawo jazdy, uprawnienia operatora ładowarki,- kierowca samochodu samowyładowczego – 1 osoba, prawo jazdy, Część nr 2 - kierowca ciągnika – 3 osoby, prawo jazdy, - operator ładowarki lub ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym – 1 osoba, odpowiednie uprawnienia Część nr 3 - kierowca ciągnika – 2 osoby, prawo jazdy,- operator ładowarki lub ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym – 1 osoba, odpowiednie uprawnieniaCzęść nr 4 - kierowca ciągnika – 4 osoby, prawo jazdy,- operator ładowarki lub ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym – 1 osoba, odpowiednie uprawnieniaCzęść nr 5 - kierowca ciągnika – 3 osoby, prawo jazdy,- operator ładowarki lub ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym – 1 osoba, odpowiednie uprawnieniaCzęść nr 6 - kierowca samochodu ciężarowego – 1 osoba, prawo jazdy - kierowca ciągnika – 1 osoba, prawo jazdy, - operator ładowarki – 1 osoba, odpowiednie uprawnienia - kierowca samochodu samowyładowczego – 1 osoba, prawo jazdy. Uwaga! W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Wykonawca musi dysponować odpowiednimi osobami na każdą z nich oddzielnie. Podane ilości osób, jakimi muszą dysponować Wykonawcy, są minimalnymi wymaganiami, co oznacza, że w interesie Wykonawcy leży zapewnienie takiej ilości osób, która pozwoli na sprawne prowadzenie akcji zimowej zgodnie z wymaganymi standardamiOcena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego przez wybranego wykonawcę załącznika do SIWZ „Wykaz osób”- potencjał technicznyodpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia tj. w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu i transportu ( wymagania minimalne): Część nr 1 - samochód do 6 ton ładowności - szt. 1 - samochód powyżej 6 ton ładowności - szt. 4- równiarka samojezdna min. 100 KM - szt. 1- spycharka gąsienicowa min. 100 KM - szt. 1- ładowarka o poj. łyżki od 0.5 do 1,5m3 - szt. 1- ładowarka o poj. łyżki pow. 1,5m3 - szt. 1- samochód samowyładowczy o poj. 5-10 ton - szt. 1Część nr 2 - ciągnik rolniczy z napędem na dwie osie o mocy pow. 95 KM – 3 szt. - ładowarka lub ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym – 1 szt.Część nr 3 - ciągnik rolniczy z napędem na dwie osie o mocy pow. 95 KM – 2 szt. - ładowarka lub ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym – 1 szt.Część nr 4 - ciągnik rolniczy z napędem na dwie osie o mocy pow. 95 KM – 4 szt. - ładowarka lub ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym – 1 szt.Część nr 5 - ciągnik rolniczy z napędem na dwie osie o mocy pow. 95 KM – 3 szt. - ładowarka lub ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym – 1 szt.Część nr 6 - samochód do 6 ton ładowności - szt. 1 - ciągnik mały z pługiem do odśnieżania chodników i piaskarką – szt. 1 - ładowarka o poj. łyżki do 0,5 m3 - szt. 1 - samochód samowyładowczy o poj. 5-10 ton - szt. 1Uwaga! W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem na każdą z nich oddzielnie. Podane ilości sprzętu, jakim muszą dysponować Wykonawcy, są minimalnymi wymaganiami, co oznacza, że w interesie Wykonawcy leży zapewnienie takiej ilości sprzętu, która pozwoli na sprawne prowadzenie akcji zimowej zgodnie z wymaganymi standardamiOcena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego przez wybranego wykonawcę załącznika do SIWZ „Wykaz sprzętu”
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisy z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiazania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający będzie żądał przedstawienia dokumentów:a) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie żądał przedstawienia następujących dokumentów:a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub sa wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych sa wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (zał. 5)b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na zał. Nr 6)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7;1) pkt 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.2) Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 1) lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w ust 8 pkt 1) lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, zlożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2) stosuje się odpowiednio.4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te maja potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie składa się w formie oryginału.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udział w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas na podjęcie działań w momencie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy.2. Projekt umowy stanowi integralną cześć niniejszej SIWZ i został określony w niniejszej SIWZ (Załącznik nr 8a,b,c). Projekt umowy należy parafować i dostarczyć zamawiającemu na wezwanie po wyborze oferty.3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego.4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.5. Istotne postanowienia umowy zostały określone w projekcie umowy6. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, ze zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
nie wymaga sie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:1) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:a) Zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług (VAT),b) Wprowadzenia przez władzę ustawodawczą nowych podatków,2) Zmianą osób zdolnych do wykonania zamówienia w przypadku:a) zdarzeń losowych,b) polecenia Zamawiającego,c) uzasadnionego wystąpienia Wykonawcy.Zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osób wymaganych postanowieniami SIWZ. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowia tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania , muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWLACZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale oddzielnie spięte. Z godnie z cytowanym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji , o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
15. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowia tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki|:- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,- nie została ujawniona do wiadomości publicznej- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.16. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowia tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie innych przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe , niezastrzeżone dokumenty.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/10/2016, godzina: 9:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach powiatowych na terenie powiatu nidzickiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót : odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości nawierzchni dróg zgodnie ze standardami z.u.d. ujętymi w uchwale nr 157/2016 Zarządu Powiatu w Nidzicy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas na podjęcie działań w momencie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Odśnieżanie ciągnikami rolniczymi dróg powiatowych na terenie gminy Janowiec Kościelny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót : odśnieżanie dróg zgodnie ze standardami z.u.d. ujętymi w uchwale nr 157/2016 Zarządu Powiatu w Nidzicy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas na podjęcie działań w momencie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Odśnieżanie ciągnikami rolniczymi dróg powiatowych na terenie gminy Janowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót : odśnieżanie dróg zgodnie ze standardami z.u.d. ujętymi w uchwale nr 157/2016 Zarządu Powiatu w Nidzicy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas na podjęcie działań w momencie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: Odśnieżanie ciągnikami rolniczymi dróg powiatowych na terenie gminy Kozłowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót : odśnieżanie dróg zgodnie ze standardami z.u.d. ujętymi w uchwale nr 157/2016 Zarządu Powiatu w Nidzicy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas na podjęcie działań w momencie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5    Nazwa: Odśnieżanie ciągnikami rolniczymi dróg powiatowych na terenie gminy Nidzica
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót : odśnieżanie dróg zgodnie ze standardami z.u.d. ujętymi w uchwale nr 157/2016 Zarządu Powiatu w Nidzicy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas na podjęcie działań w momencie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6    Nazwa: Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na ulicach powiatowych na terenie m. Nidzica
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót : odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości nawierzchni dróg zgodnie ze standardami z.u.d. ujętymi w uchwale nr 157/2016 Zarządu Powiatu w Nidzicy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas na podjęcie działań w momencie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.