Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych

Przedmiot:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych

Data zamieszczenia: 2016-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Wojska Polskiego 8
87-600, Lipno
telefon - 542 872 046
www.lipnowski.powiat.pl
zdp_lipno@poczta.onet.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Lipno
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-17 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
Numer referencyjny: ZDP-11.252.3.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: - uszorstnianie nawierzchni dróg piaskarko - solarkami, odśnieżanie pługami odśnieżnymi, samochodami ciężarowymi o ładowności 8 - 10 Mg z zamontowaniem czołownic pługów odśnieżnych, piaskarko - solarek wraz z ich obsługą,- uszorstnianie nawierzchni dróg piaskarko - solarką, odśnieżanie pługiem odśnieżnym, samochodem ciężarowym o ładowności 8-10 Mg wraz z ich obsługą,- załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo - solnej ładowarką należącą do Wykonawcy.Zamawiający zapewni mieszankę piaskowo - solną do zwalczania śliskości zimowej i uszorstniania nawierzchni.Wykonawca zobowiązany jest dysponować własnym utwardzonym placem do zmagazynowania mieszanki piaskowo - solnej.Zamówienie obejmuje zadania:Zadanie Nr 1 - Trasa Nr 1Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką ŚNIEŻKA z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka i pług odśnieżny jednostronny stanowią własność Zarządu Dróg powiatowych w Lipnie, samochód skrzyniowy o ład. 8-10 Mg stanowi własność Wykonawcy)Lipno - Jastrzębie - Grodzeń - Wildno - Kawno - powrót Wildno - Stalmierz - Obory - Ławki - gr. powiatu (Kobrzyniec) - Nowa Wieś - Chrostkowo - Janiszewo - przejazd droga Nr 557 - Adamowo - Chrostkowo - Wildno - Grodzeń - Makowiec - powrót Grodzeń - Jastrzębie – Lipno (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb)Zadanie Nr 2 - Trasa Nr 2Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką ECOS z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka i pług odśnieżny jednostronny stanowią własność Zarządu Dróg powiatowych w Lipnie, samochód skrzyniowy o ład. 8-10 Mg stanowi własność Wykonawcy)Lipno - ulice: Skępska - Szkolna - Piłsudskiego - Sierakowskiego - Szpital - Ośmiałowska - Wyszyńskiego – Jastrzębska] Piątki – Wierzbick - Głodowo - Kolankowo - Karnkowo - dojazd do Chodorążka - Wioska – Skępe (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb)Zadanie Nr 3 - Trasa Nr 3Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką OZ-PT5 z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka i pług odśnieżny jednostronny stanowią własność Zarządu Dróg powiatowych w Lipnie, samochód skrzyniowy o ład. 8-10 Mg stanowi własność Wykonawcy)Bobrowniki - Rachcin - Cyprianka - do gr. powiatu - powrót Rachcin - Witoszyn - do gr. powiatu - powrót Bobrowniki - Radomice- skrz. z dr. na Kłokock - powrót - Gnojno - Żabieniec - Brzeżno - Maliszewo - Lipno - Ośmiałowo - Żabieniec - Gnojno - Bobrowniki - Miszek - Wąkole - powrót Bobrowniki (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb)Zadanie Nr 4 - Trasa Nr 4Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko – solarką OZ-PT5 z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka i pług odśnieżny jednostronny stanowią własność Zarządu Dróg powiatowych w Lipnie, samochód skrzyniowy o ład. 8-10 Mg stanowi własność Wykonawcy)Skępe – skrzyż. z dr. nr 10(kier. W-wa) - Józefkowo - skrzyż. z dr. kraj nr 10 (kier. Lipno) - przejazd dr. kraj. Nr 10 - skrzyż. Łąkie-Skępe - Łąkie-Krzyżówka- powrót Skępe - ul. Krótka -Kukowo - Czermno - Kukowo - Boguchwała - Gorzeszyn - Kukowo - gr. pow .- przejazd do Ligowa - Mysłakówko - Koziróg Leśny - Marianki - powrót Małomin - Kamień Kmiecy - skrzyż. z dr. na Jasień - Tłuchowo - Kłobukowo - powrót Tłuchowo - przejazd drogą woj. nr 541 - Turza Wilcza - Borowo - Kamień Kotowy -przejazd dr. woj. Nr 559- Jasień (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb)Zadanie Nr 5 - Trasa Nr 5Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka, pług odśnieżny jednostronny i samochód skrzyniowy o ład. 8-10 Mg stanowią własność Wykonawcy)Lipno - Sumin - Wola - Trutowo - powrót Wola - Dąbrówka - Liciszewy - powrót Dąbrówka - Wola - Wawrzonkowo - przejazd drogą kraj. Nr 10 - Kikół - Ciełuchowo - Sikórz - powrót Kikół - Grodzeń - Jastrzębie - Lipno (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb)Zadanie Nr 6 - Trasa Nr 6Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka, pług odśnieżny jednostronny i samochód skrzyniowy o ład. 8-10 Mg stanowią własność Wykonawcy)Wielgie - Czarne - Suradówek - powrót Czarne - Suszewo - powrót Czarne -Tomaszewo - Lipno - powrót Czarne - Wielgie - Tupadły - Zakrzewo - powrót Wielgie- przejazd dr. woj. nr 558 - Wylazłowo - Mokowo - Chalin - Michałkowo - Kamienica - powrót Mokowo - Dobrzyń n/W - Bachorzewo - Zbyszewo - powrót Wielgie – Suradówek – powrót Wielgie (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb)Zadanie Nr 7 - Trasa Nr 7Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka, pług odśnieżny jednostronny i samochód skrzyniowy o ład. 8-10 Mg stanowią własność Wykonawcy)Witkowo - Kłokock - powrót Witkowo - Łochocin - powrót Wichowo - Zaduszniki - Złowody - powrót Zaduszniki - Krojczyn-Krępa -Glewo - Dyblin - przejazd dr. woj. nr 562 - Szpiegowo - Złowody - Oleszno - Wielgie - powrót Oleszno - Bętlewo - powrót Złowody – Witkowo (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb)

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 15/11/2016 data zakończenia: 15/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) Oświadczenia Wykonawcy:1.O nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,2.O spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym:a) o korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich,b) o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o załącznik nr. 3 do siwz
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
2) Inne wymagane dokumenty:a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – zał. Nr. 1b) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru - zał. Nr. 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 do siwz3) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).4) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – art. 23 ust. 1,3 ustawy PzpZamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia – art. 22d ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60.00
Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:1) w przypadku zwiększenia ilości świadczonych usług w razie wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji, nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy m.in::a) przedłużający się okres zimowy ponad daty graniczne wskazane w specyfikacji , b) wystąpienie obfitych opadów śniegu,c) nadzwyczajne długotrwałe zjawiska powodujące oblodzenia nawierzchni.3. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego .
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 1 - Trasa Nr 1Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką ŚNIEŻKA z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka i pług odśnieżny jednostronny stanowią własność Zarządu Dróg powiatowych w Lipnie, samochód skrzyniowy o ład. 8-10 Mg stanowi własność Wykonawcy)Lipno - Jastrzębie - Grodzeń - Wildno - Kawno - powrót Wildno - Stalmierz - Obory - Ławki - gr. powiatu (Kobrzyniec) - Nowa Wieś - Chrostkowo - Janiszewo - przejazd droga Nr 557 - Adamowo - Chrostkowo - Wildno - Grodzeń - Makowiec - powrót Grodzeń - Jastrzębie – Lipno (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 2 - Trasa Nr 2Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką ECOS z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka i pług odśnieżny jednostronny stanowią własność Zarządu Dróg powiatowych w Lipnie, samochód skrzyniowy o ład. 8-10 Mg stanowi własność Wykonawcy)Lipno - ulice: Skępska - Szkolna - Piłsudskiego - Sierakowskiego - Szpital - Ośmiałowska - Wyszyńskiego – Jastrzębska] Piątki – Wierzbick - Głodowo - Kolankowo - Karnkowo - dojazd do Chodorążka - Wioska – Skępe (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60.00
Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 3 - Trasa Nr 3Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką OZ-PT5 z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka i pług odśnieżny jednostronny stanowią własność Zarządu Dróg powiatowych w Lipnie, samochód skrzyniowy o ład. 8-10 Mg stanowi własność Wykonawcy)Bobrowniki - Rachcin - Cyprianka - do gr. powiatu - powrót Rachcin - Witoszyn - do gr. powiatu - powrót Bobrowniki - Radomice- skrz. z dr. na Kłokock - powrót - Gnojno - Żabieniec - Brzeżno - Maliszewo - Lipno - Ośmiałowo - Żabieniec - Gnojno - Bobrowniki - Miszek - Wąkole - powrót Bobrowniki (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60.00
Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 4 - Trasa Nr 4Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko – solarką OZ-PT5 z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka i pług odśnieżny jednostronny stanowią własność Zarządu Dróg powiatowych w Lipnie, samochód skrzyniowy o ład. 8-10 Mg stanowi własność Wykonawcy)Skępe – skrzyż. z dr. nr 10(kier. W-wa) - Józefkowo - skrzyż. z dr. kraj nr 10 (kier. Lipno) - przejazd dr. kraj. Nr 10 - skrzyż. Łąkie-Skępe - Łąkie-Krzyżówka- powrót Skępe - ul. Krótka -Kukowo - Czermno - Kukowo - Boguchwała - Gorzeszyn - Kukowo - gr. pow .- przejazd do Ligowa - Mysłakówko - Koziróg Leśny - Marianki - powrót Małomin - Kamień Kmiecy - skrzyż. z dr. na Jasień - Tłuchowo - Kłobukowo - powrót Tłuchowo - przejazd drogą woj. nr 541 - Turza Wilcza - Borowo - Kamień Kotowy -przejazd dr. woj. Nr 559- Jasień (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60.00
Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5    Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 5 - Trasa Nr 5Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka, pług odśnieżny jednostronny i samochód skrzyniowy o ład. 8-10 Mg stanowią własność Wykonawcy)Lipno - Sumin - Wola - Trutowo - powrót Wola - Dąbrówka - Liciszewy - powrót Dąbrówka - Wola - Wawrzonkowo - przejazd drogą kraj. Nr 10 - Kikół - Ciełuchowo - Sikórz - powrót Kikół - Grodzeń - Jastrzębie - Lipno (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60.00
Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6    Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 6 - Trasa Nr 6Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka, pług odśnieżny jednostronny i samochód skrzyniowy o ład. 8-10 Mg stanowią własność Wykonawcy)Wielgie - Czarne - Suradówek - powrót Czarne - Suszewo - powrót Czarne -Tomaszewo - Lipno - powrót Czarne - Wielgie - Tupadły - Zakrzewo - powrót Wielgie- przejazd dr. woj. nr 558 - Wylazłowo - Mokowo - Chalin - Michałkowo - Kamienica - powrót Mokowo - Dobrzyń n/W - Bachorzewo - Zbyszewo - powrót Wielgie – Suradówek – powrót Wielgie (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60.00
Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 7    Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 7 - Trasa Nr 7Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka, pług odśnieżny jednostronny i samochód skrzyniowy o ład. 8-10 Mg stanowią własność Wykonawcy)Witkowo - Kłokock - powrót Witkowo - Łochocin - powrót Wichowo - Zaduszniki - Złowody - powrót Zaduszniki - Krojczyn-Krępa -Glewo - Dyblin - przejazd dr. woj. nr 562 - Szpiegowo - Złowody - Oleszno - Wielgie - powrót Oleszno - Bętlewo - powrót Złowody – Witkowo (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60.00
Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.