Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Odśnieżanie dróg powiatowych i zwalczanie śliskości zimowej w sezonie zimowym 2016/2017

Przedmiot:

Odśnieżanie dróg powiatowych i zwalczanie śliskości zimowej w sezonie zimowym 2016/2017

Data zamieszczenia: 2016-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Ogrodowa 57
16-400, Suwałki
telefon - 875 657 085
faks - 875 679 221
www.zdp.suwalki.pl
zdp.suwalki@post.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Suwałki
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-17 00:05:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dróg powiatowych i zwalczanie śliskości zimowej na terenie Powiatu Suwalskiego w sezonie zimowym 2016/2017.
Numer referencyjny: ZDP.II.272.8.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
15


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Zamówienie obejmuje działania związane z odśnieżaniem i likwidacją śliskości dróg, przy użyciu własnych i powierzonych materiałów oraz własnego sprzętu i transportu, a w szczególności:a)odśnieżanie drogi – usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektów towarzyszących (zatok autobusowych, parkingów, itp.)b)zwalczanie śliskości zimowej – zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz zabiegi likwidujące śliskość zimową.2. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa: załącznik nr 9 do SIWZ - Szczegółowa specyfikacja techniczna zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz załącznik nr 10 do SIWZ - wzór mowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia wykonywania usługi w ciągu 2 godzin od wezwania przez Zamawiającego. 4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań zamówienia. Każde ww. zadanie będzie oceniane oddzielnie.

II.5) Główny kod CPV: 90600000-3
Dodatkowe kody CPV:90630000-2, 90620000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: W przypadku gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba wykonania zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające zostaną wykonane na podstawie odrębnej umowy z zachowaniem tych samych norm, standardów, cen oraz parametrów jak zamówienie podstawowe.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/03/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji może też nastąpić od rozpoczęcia do zakończenia okresu zimowego
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.zdolność zawodowa - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.2.zdolność techniczna: zadanie nr od 1 z 10 włącznie: do obsługi 1 zadania wymagany jest 1 pług; zadanie nr 11 i 12 - do obsługi 1 zadania wymagana jest 1 piaskarka;zadanie nr 13 i 14 - do obsługi 1 zadania wymagana jest 1 jednostka sprzętowa; zadanie nr 15- do obsługi zadania wymagana jest 1 solarka.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia;b)oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w rozdz. XII ust. 7, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru (zał. nr 5 ), który zostanie udostępniony na stronie internetowej wraz z wyżej wymienioną informacją.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg załączonego wzoru zał. nr 7 do SIWZ);b)Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (wg załączonego wzoru zał. nr 6 do SIWZ);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zawierające w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń; 2) wypełniony formularz cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik od nr 2.1 do nr 2.15 odpowiedni do oferowanego zadania - do SIWZ;3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w załączniku nr 3 i 4 do SIWZ. 5.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w zał. nr 3 do SIWZ. 6. pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii, które powinno określić zakres umocowania w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
wyposażenie sprzętowe 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:1) zmiana będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,2) przekształcenie Wykonawcy, zmiana brzmienia firmy,3) w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian;Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/10/2016, godzina: 00:09,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: zadanie nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie dróg powiatowych pługami odśnieżnymi: lemieszowymi stalowymi szczytowymi lub jednostronnymi, średnimi lub ciężkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami. zadanie nr 1 obejmuje dr. o nr - 1121B, 1122B, 1123B, 1124B, 1120B, 1125B;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
wyposażenie sprzętowe 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Do obsługi zadania wymagany jest minimum 1 pług odśnieżny.
Część nr: 2    Nazwa: zadanie nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie dróg powiatowych pługami odśnieżnymi: lemieszowymi stalowymi szczytowymi lub jednostronnymi, średnimi lub ciężkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami. zadanie nr 2 obejmuje dr. o nr - 1189B, 1190B, 1185B, 1184B, 1183B, 1119B, 1118B;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
wyposżenie sprzetowe 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Do obsługi zadania wymagany jest minimum 1 pług odśnieżny.
Część nr: 3    Nazwa: zadanie nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie dróg powiatowych pługami odśnieżnymi: lemieszowymi stalowymi szczytowymi lub jednostronnymi, średnimi lub ciężkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami. Zadanie nr 3 obejmuje dr. o nr - 1117B, 1145B, 1111B, 1112B, 1109B, 1110B
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
wyposażenie sprzętowe 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Do obsługi zadania wymagany jest minimum 1 pług odśnieżny
Część nr: 4    Nazwa: zadanie nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie dróg powiatowych pługami odśnieżnymi: lemieszowymi stalowymi szczytowymi lub jednostronnymi, średnimi lub ciężkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami. Zadanie nr 4 obejmuje dr. o nr - 1106B, 1105B, 1104B, 1103B, 1102B, 1092B, 1100B, 1101B, 1108B, 1107B.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
wyposażeniesprzętowe 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: do obsługi zadania wymagany jest minimum 1 pług odśnieżny
Część nr: 5    Nazwa: zadanie nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie dróg powiatowych pługami odśnieżnymi: lemieszowymi stalowymi szczytowymi lub jednostronnymi, średnimi lub ciężkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami. Zadanie nr 5 obejmuje dr. o nr - 1099B, 1098B, 1097B, 1096B, 1114B, 1115B, 1133B
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
wyposażenie sprzętowe 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Do obsługi zadania wymagany jest minimum 1 pług odśnieżny.
Część nr: 6    Nazwa: zadanie r 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie dróg powiatowych pługami odśnieżnymi: lemieszowymi stalowymi szczytowymi lub jednostronnymi, średnimi lub ciężkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami. Zadanie nr 6 obejmuje dr. o nr - 1091B, 1093B, 1094B, 1095B, 1128B, 1129B, 1130B.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
wyposażenie sprzetowe 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Do obsługi zadania wymagany jest minimum 1 pług odśnieżny.
Część nr: 7    Nazwa: zadanie nr 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie dróg powiatowych pługami odśnieżnymi: lemieszowymi stalowymi szczytowymi lub jednostronnymi, średnimi lub ciężkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami. Zadanie nr 7 obejmuje dr. o nr - 1143B, 1134B, 1142B, 1144B, 1141B, 1140B, 1139B,1138B, 1801B.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
wypsażenie sprzetowe 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Do obsługi zadania wymagany jest minimum 1 pług odśnieżny.
Część nr: 8    Nazwa: zadanie nr 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie dróg powiatowych pługami odśnieżnymi: lemieszowymi stalowymi szczytowymi lub jednostronnymi, średnimi lub ciężkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami. Zadanie nr 8 obejmuje dr. o nr - 1136B, 1135B, 1137B, 1131B, 1127B, 1132B, 1160B, 1159B.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
wyposażenie sprzetowe 4
6) INFORMACJE DODATKOWE: Do obsługi zadania wymagany jest minimum 1 pług odśnieżny.
Część nr: 9    Nazwa: zadanie nr 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie dróg powiatowych pługami odśnieżnymi: lemieszowymi stalowymi szczytowymi lub jednostronnymi, średnimi lub ciężkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami. Zadanie nr 9 obejmuje dr. o nr - 1154B, 1156B, 1153B, 1152B, 1180B, 1181B, 1172B, 1171B, 1157B, 1158B.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
wyposażnie sprzętowe 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Do obsługi zadania wymagany jest minimum 1 pług odśnieżny.
Część nr: 10    Nazwa: zadanie nr 10
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie dróg powiatowych pługami odśnieżnymi: lemieszowymi stalowymi szczytowymi lub jednostronnymi, średnimi lub ciężkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami. Zadanie nr 10 obejmuje dr. o nr - 1146B, 1148B, 1149B, 1150B, 1151B, 1147B.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 0
wyposażenie sprzetowe 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Do obsługi zadania wymagany jest minimum 1 pług odśnieżny.
Część nr: 11    Nazwa: zadanie nr 11
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zwalczanie śliskości zimowej piaskarkami przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej 20 % będącej w posiadaniu Zamawiającego wraz z jego załadunkiem przy ul. Ogrodowej 57 w Suwałkach. Zadanie nr 11 obejmuje dr. o nr - 1099B, 1098B, 1097B, 1096B, 1114B, 1115B, 1133B, 1091B, 1093B, 1094B, 1095B, 1128B, 1129B, 1130B, 1143B, 1134B, 1142B, 1144B, 1141B, 1140B, 1139B, 1138B, 1132B, 1127B, 1131B, 1135B, 1136B, 1137B, 1160B, 1159B, 1154B, 1153B, 1156B, 1801B.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
wyposażenie srzetowe 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Do obsługi zadania wymagana jest minimum 1 piaskarka na nośniku samochodowym.
Część nr: 12    Nazwa: zadanie 12
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zwalczanie śliskości zimowej piaskarkami przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej 20 % będącej w posiadaniu Zamawiającego wraz z jego załadunkiem przy ul. Ogrodowej 57 w Suwałkach. Zadanie nr 12 obejmuje dr. o nr - 1121B, 1122B, 1123B, 1124B, 1120B, 1125B, 1189B, 1190B, 1185B, 1184B, 1183B, 1119B, 1118B, 1117B, 1145B, 1111B, 1112B, 1109B, 1110B, 1108B, 1107B, 1106B, 1105B, 1104B, 1103B, 1102B, 1092B, 1100B, 1101B, 1152B, 1180B, 1172B, 1171B, 1151B, 1150B, 1149B, 1146B, 1147B, 1148B.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
wyposażenie sprzętowee 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Do obsługi zadania wymagana jest minimum 1 piaskarka na nośniku samochodowym.
Część nr: 13    Nazwa: zadanie nr 13
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie dróg powiatowych spycharkami, ładowarkami, równiarkami. Zadanie nr 13 obejmuje dr. o nr - 1128B, 1129B, 1130B, 1094B, 1091B, 1095B, 1133B, 1093B, 1092B, 1099B, 1098B, 1096B, 1097B, 1115B, 1114B, 1112B, 1111B, 1145B, 1117B, 1100B, 1101B, 1103B, 1102B, 1104B, 1105B, 1106B, 1107B, 1108B, 1110B, 1109B, 1121B, 1122B, 1123B, 1120B, 1118B, 1119B, 1183B, 1125B, 1190B, 1189B, 1184B, 1185B.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
wypsażenie sprzętowe 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Do obsługi zadania wymagane jest posiadanie minimum 1 jednostki sprzętowej, tj.: ładowarki o poj. minimum 2,5 m3 lub spycharki DT 75 ÷ 130 lub równiarki.
Część nr: 14    Nazwa: zadanie nr 14
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie dróg powiatowych spycharkami, ładowarkami, równiarkami. Zadanie nr 14 obejmuje dr. o nr - 1127B, 1131B, 1137B, 1160B, 1135B, 1136B, 1138B, 1132B, 1144B, 1134B, 1142B, 1143B, 1140B, 1141B, 1139B, 1154B, 1153B, 1159B, 1156B, 1152B, 1147B, 1146B, 1148B, 1151B, 1150B, 1149B, 1181B, 1172B, 1171B, 1180B, 1801B.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
wyposżenie sprzętowe  
6) INFORMACJE DODATKOWE: Do obsługi zadania wymagane jest posiadanie minimum 1 jednostki sprzętowej, tj.: ładowarki o poj. minimum 2,5 m3 lub spycharki DT 75 ÷ 130 lub równiarki.
Część nr: 15    Nazwa: zadanie nr 15
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zwalczanie śliskości zimowej solarką, przy użyciu soli w ilości 20 g/m2 przy szerokości sypania 5 m. Zadanie nr 15 - obejmuje odcinki dróg powiatowych wskazane przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
wyposażenie sprzetowe 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Do obsługi wymagane jest posiadanie minimum 1 solarki na nośniku samochodowym

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.