Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych - sezon 2016-2017

Przedmiot:

Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych - sezon 2016-2017

Data zamieszczenia: 2016-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Fabryczna 16
59-170, Przemków
www.bip.pzdp.pl
ewelinace@interia.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Przemków
Wadium: Warunkiem udziału w rozpatrywaniu ofert jest wniesienie wadium w wysokości odpowiedniej dla części zadania na którą Wykonawca składa ofertę, tj.:- dla zadania nr 1: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),- dla zadania nr 2: 1 000,00 zł (słow
Termin składania ofert: 2016-10-17 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Polkowickiego sezon 2016-2017
Numer referencyjny: ZP.254.10.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Usługa obejmuje:- odśnieżanie ciągów dróg (tj. jezdni, poboczy, chodników),- zwalczanie śliskości pośniegowej nawierzchni dróg oraz gołoledzi (poprzez posypywanie),- dyżury domowe oraz utrzymanie sprzętu do zwalczania skutków zimy w stałej gotowości.Zadanie polegające na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych ma na celu ograniczenie niebezpieczeństwa związanego z zakłóceniami ruchu drogowego wywołanego zimowymi warunkami atmosferycznymi.Zakres zadań odnośnie zimowego utrzymania dróg (ZUD), warunki utrzymania dróg według standardów ZUD, jak wykaz dróg objętych zamówieniem - wskazujący ich lokalizację zawarte zostały w załączniku nr 7 do SIWZ.Zamówienie podzielone zostało na 7 części, tj.: Zadanie 1) Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych wykonana przy użyciu:- 2 szt. środków transportowych o ładowności min. 5 Mg z piaskarkami Wykonawcy oraz jako nośników pługów odśnieżnych Wykonawcy, do zwalczania śliskości i odśnieżania następujących ciągów dróg: 1001D, 1013D, 1127D, 1128D, 1129D, 1130D, 1131D, 1134D, 1135D, 1136D, 1141D, 1201D i 1202D, 1184D. Łączna długość dróg objętych zadaniem wynosi: ~83,4 km.Usługa wykonywana będzie sukcesywnie- na bieżąco, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.Wykonawca zadania ma obowiązek zapewnienia utwardzonego placu składowania na terenie Gminy Grębocice, na który zostanie przewieziony materiał w postaci mieszanki piaskowo- solnej. Dostawę/ transport materiału zapewni Zamawiający, zaś odpowiednie utrzymanie placu składowania oraz ładowanie materiału na środki transportowe zapewni Wykonawca, co zostanie ujęte w cenie za zamówienie. Zadanie 2) Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych wykonana przy użyciu:- 1 szt. środka transportowego o ładowności min. 5 Mg z piaskarką Wykonawcy oraz jako nośnika pługa odśnieżnego Wykonawcy, do zwalczania śliskości i odśnieżania następujących ciągów dróg: 1219D, 1126D, 1137D, 1154D, 1155D, 1234D, 2272D, 1176D, 1177D, 1178D. Łączna długość dróg objętych zadaniem wynosi: ~46,4 km.Usługa wykonywana będzie sukcesywnie- na bieżąco, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.Zadanie 3) Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych wykonana przy użyciu:- 1 szt. środka transportowego o ładowności min. 5 Mg z piaskarką Wykonawcy oraz jako nośnika pługa odśnieżnego Wykonawcy, do zwalczania śliskości i odśnieżania następujących ciągów dróg: 1016D, 1124D, 1125D, 1138D, 1143D, 1148D, 1149D. Łączna długość dróg objętych zadaniem wynosi: ~28,3 km.Usługa wykonywana będzie sukcesywnie- na bieżąco, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.Zadanie 4) Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych wykonana przy użyciu:- 1 szt. ciężkiego sprzętu – ładowarka kołowa i ciągnik + rozsiewacz do odśnieżania, posypywania dróg i załadunku piaskarek, do zwalczania śliskości i odśnieżania następujących ciągów dróg: 1011D, 1132D, 1133D. Łączna długość dróg objętych zadaniem wynosi: 10,1kmUsługa wykonywana będzie tylko na wezwanie Zamawiającego. Zadanie 5) Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych wykonana przy użyciu:- 1 szt. środka transportowego o ładowności min. 5 Mg (jako nośnika piaskarki Wykonawcy) z piaskarką Wykonawcy oraz jako nośnika pługa odśnieżnego Wykonawcy, do zwalczania śliskości i odśnieżania następujących ciągów dróg: 1018D, 1024D, 1150D, 1151D ,1152D, 1153D, 1158D, 1185D. Łączna długość dróg objętych zadaniem wynosi: ~28,0 km.Usługa wykonywana będzie sukcesywnie- na bieżąco, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.Wykonawca zadania ma obowiązek zapewnienia utwardzonego placu składowania na terenie Gminy Gaworzyce, na który zostanie przewieziony materiał w postaci mieszanki piaskowo- solnej. Dostawę/ transport materiału zapewni Zamawiający, zaś odpowiednie utrzymanie placu składowania oraz ładowanie materiału na środki transportowe zapewni Wykonawca, co zostanie ujęte w cenie za zamówienie. Zadanie 6) Usługa zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych wykonana przy użyciu: - 1 szt. sprzętu umożliwiającego mechaniczne odśnieżanie chodników na szerokość ok. 1 m, zadanie obejmuje również zwalczanie śliskości chodników przy następujących ciągach dróg: 1001D, 1018D, 1024D, 1127D, 1128D, 1129D, 1130D, 1131D, 1132D, 1134D, 1135D, 1136D, 1141D, 1150D, 1151D, 1152D, 1153D, 1201D. Łączna długość chodników objętych zadaniem wynosi: ~ 26,0 km. Usługa wykonywana będzie tylko na wezwanie Zamawiającego.Zadanie 7) Usługa zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych wykonana przy użyciu: - 1 szt. sprzętu umożliwiającego mechaniczne odśnieżanie chodników na szerokość ok. 1 m. Zadanie obejmuje również zwalczanie śliskości chodników, a obejmuje chodniki przy następujących ciągach dróg: 1124D, 1126D, 1137D, 1138D, 1154D, 1155D, 1176D, 1177D, 1178D, 1219D, 1234D. Łączna długość chodników objętych zadaniem wynosi: ~ 13,3 km. Usługa wykonywana będzie tylko na wezwanie Zamawiającego.Pozostałe warunki wykonania zadania opisane zostały w SIWZ i załacznikach do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2, ,
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia te będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy usługi. usługi w ramach zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 10% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach podobnych do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/11/2016 data zakończenia: 31/03/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną:- w wysokości 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych) w przypadku składania ofert na zadanie nr 1-3 i 5;- w wysokości 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w przypadku składania ofert na zadanie nr 6 i7,- w wysokości 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych) w przypadku składania ofert na zadanie nr 4.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jedno zadanie polegające na zimowym utrzymaniu dróg publicznych (zadania polegające na odśnieżaniu/ posypywaniu dróg i lub chodników).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawię art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: A) wykaże w załączniku nr 6 do siwz doświadczenie w postaci wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej usługi nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającej na zimowym utrzymaniu dróg publicznych (zadanie polegające na odśnieżaniu/ posypywaniu dróg i lub chodników) wraz z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi były wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;B) przedłoży dowód potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna wskazaną w pkt 5 SIWZ; C) złoży zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca polega- jeżeli dotyczy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) załącznik nr 1 do SIWZ - prawidłowo wypełniony i podpisany formularz ofertowy; 2) kosztorys ofertowy- zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ; 3)inne oświadczenia i dokumenty wskazane przez zamawiającego w SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w rozpatrywaniu ofert jest wniesienie wadium w wysokości odpowiedniej dla części zadania na którą Wykonawca składa ofertę, tj.:- dla zadania nr 1: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),- dla zadania nr 2: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100),- dla zadania nr 3: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100),- dla zadania nr 4: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100),- dla zadania nr 5: 1 300,00 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych 00/100),- dla zadania nr 6: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100),- dla zadania nr 7: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).W przypadku składania ofert na więcej niż jedna część zamówienia, wadium należy wnieść na każde zadanie sumując powyżej wymienione wartości. Szczegóły odnośnie wadium określa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas podstawienia sprzętu na wskazany odcinek drogi od wezwania Zamawiającego 40
   

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy, w następujących przypadkach:a) zmiany terminu wykonania zamówienia związanego m.in.: - z warunkami atmosferycznymi powodującymi konieczność utrzymania dróg i chodników w stanie przejezdności, - z brakiem konieczności kontynuowania usługi zimowego utrzymania dróg, w przypadku korzystnych warunków atmosferycznych,- z siłą wyższą;b) zmian w składzie personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia (jeżeli dotyczy);c) zmian w składzie zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców w przypadku zaistnienia uzasadnionej konieczności wynikającej z uwarunkowań organizacyjnych, nie mających wpływu na wydłużenie terminu umownego realizacji zadania;d) zmiany wynagrodzenia, które zostanie m. in. odpowiednio zmniejszone w przypadku, gdy usługi objęte przedmiotem zamówienia nie zostały wykonane w całości lecz w części;e) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie;f) zmiany sposobu rozliczenia niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty należy sporządzić w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Zadanie nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych wykonana przy użyciu:- 2 szt. środków transportowych o ładowności min. 5 Mg z piaskarkami Wykonawcy oraz jako nośników pługów odśnieżnych Wykonawcy, do zwalczania śliskości i odśnieżania następujących ciągów dróg: 1001D, 1013D, 1127D, 1128D, 1129D, 1130D, 1131D, 1134D, 1135D, 1136D, 1141D, 1201D i 1202D, 1184D. Łączna długość dróg objętych zadaniem wynosi: ~83,4 km.Usługa wykonywana będzie sukcesywnie- na bieżąco, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.Wykonawca zadania ma obowiązek zapewnienia utwardzonego placu składowania na terenie Gminy Grębocice, na który zostanie przewieziony materiał w postaci mieszanki piaskowo- solnej. Dostawę/ transport materiału zapewni Zamawiający, zaś odpowiednie utrzymanie placu składowania oraz ładowanie materiału na środki transportowe zapewni Wykonawca, co zostanie ujęte w cenie za zamówienie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2,
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas podstawienia sprzętu na wskazany odcinek drogi od wezwania Zamawiającego 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Okres realizacji zadania: od dnia 01.11.2016 r. do 31.03.2017 r.
Część nr: 2    Nazwa: Zadanie nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych wykonana przy użyciu:- 1 szt. środka transportowego o ładowności min. 5 Mg z piaskarką Wykonawcy oraz jako nośnika pługa odśnieżnego Wykonawcy, do zwalczania śliskości i odśnieżania następujących ciągów dróg: 1219D, 1126D, 1137D, 1154D, 1155D, 1234D, 2272D, 1176D, 1177D, 1178D. Łączna długość dróg objętych zadaniem wynosi: ~46,4 km.Usługa wykonywana będzie sukcesywnie- na bieżąco, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas podstawienia sprzętu na wskazany odcinek drogi od wezwania Zamawiającego 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Okres realizacji zadania: od dnia 01.11.2016 r. do 31.03.2017 r.
Część nr: 3    Nazwa: Zadanie nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych wykonana przy użyciu:- 1 szt. środka transportowego o ładowności min. 5 Mg z piaskarką Wykonawcy oraz jako nośnika pługa odśnieżnego Wykonawcy, do zwalczania śliskości i odśnieżania następujących ciągów dróg: 1016D, 1124D, 1125D, 1138D, 1143D, 1148D, 1149D. Łączna długość dróg objętych zadaniem wynosi: ~28,3 km.Usługa wykonywana będzie sukcesywnie- na bieżąco, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas podstawienia sprzętu na wskazany odcinek drogi od wezwania Zamawiającego 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Okres realizacji zadania: od dnia 01.11.2016 r. do 31.03.2017 r.
Część nr: 4    Nazwa: Zadanie nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych wykonana przy użyciu:- 1 szt. ciężkiego sprzętu – ładowarka kołowa i ciągnik + rozsiewacz do odśnieżania, posypywania dróg i załadunku piaskarek, do zwalczania śliskości i odśnieżania następujących ciągów dróg: 1011D, 1132D, 1133D. Łączna długość dróg objętych zadaniem wynosi: 10,1kmUsługa wykonywana będzie tylko na wezwanie Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas podstawienia sprzętu na wskazany odcinek drogi od wezwania Zamawiającego 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Okres realizacji zadania: od dnia 01.11.2016 r. do 31.03.2017 r.
Część nr: 5    Nazwa: Zadanie nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych wykonana przy użyciu:- 1 szt. środka transportowego o ładowności min. 5 Mg (jako nośnika piaskarki Wykonawcy) z piaskarką Wykonawcy oraz jako nośnika pługa odśnieżnego Wykonawcy, do zwalczania śliskości i odśnieżania następujących ciągów dróg: 1018D, 1024D, 1150D, 1151D ,1152D, 1153D, 1158D, 1185D. Łączna długość dróg objętych zadaniem wynosi: ~28,0 km.Usługa wykonywana będzie sukcesywnie- na bieżąco, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.Wykonawca zadania ma obowiązek zapewnienia utwardzonego placu składowania na terenie Gminy Gaworzyce, na który zostanie przewieziony materiał w postaci mieszanki piaskowo- solnej. Dostawę/ transport materiału zapewni Zamawiający, zaś odpowiednie utrzymanie placu składowania oraz ładowanie materiału na środki transportowe zapewni Wykonawca, co zostanie ujęte w cenie za zamówienie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas podstawienia sprzętu na wskazany odcinek drogi od wezwania Zamawiającego 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Okres realizacji zadania: od dnia 01.11.2016 r. do 31.03.2017 r.
Część nr: 6    Nazwa: Zadanie nr 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych wykonana przy użyciu: - 1 szt. sprzętu umożliwiającego mechaniczne odśnieżanie chodników na szerokość ok. 1 m, zadanie obejmuje również zwalczanie śliskości chodników przy następujących ciągach dróg: 1001D, 1018D, 1024D, 1127D, 1128D, 1129D, 1130D, 1131D, 1132D, 1134D, 1135D, 1136D, 1141D, 1150D, 1151D, 1152D, 1153D, 1201D. Łączna długość chodników objętych zadaniem wynosi: ~ 26,0 km. Usługa wykonywana będzie tylko na wezwanie Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas podstawienia sprzętu na wskazany odcinek drogi od wezwania Zamawiającego 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Okres realizacji zadania: od dnia 01.11.2016 r. do 31.03.2017 r.
Część nr: 7    Nazwa: Zadanie nr 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych wykonana przy użyciu: - 1 szt. sprzętu umożliwiającego mechaniczne odśnieżanie chodników na szerokość ok. 1 m. Zadanie obejmuje również zwalczanie śliskości chodników, a obejmuje chodniki przy następujących ciągach dróg: 1124D, 1126D, 1137D, 1138D, 1154D, 1155D, 1176D, 1177D, 1178D, 1219D, 1234D. Łączna długość chodników objętych zadaniem wynosi: ~ 13,3 km. Usługa wykonywana będzie tylko na wezwanie Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas podstawienia sprzętu na wskazany odcinek drogi od wezwania Zamawiającego 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Okres realizacji zadania: od dnia 01.11.2016 r. do 31.03.2017 r.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.