Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2016/2017

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2016/2017

Data zamieszczenia: 2016-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego
05-100, Nowy Dwór Mazowiecki
telefon - 22 765 32 90
faks - 22 765 32 91
www.bip.nowodworski.pl, zakładka zamówiena publiczne
starosta.wnd@powiatypolskie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Mazowiecki
Wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obowiązany jest wnieść wadium w kwocie dla:Części nr 1 – 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)Części nr 2 - 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)Części
Termin składania ofert: 2016-10-17 11:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2016/2017
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 na terenie powiatu nowodworskiego.Zamówienie będzie realizowane na terenie gmin: Zakroczym, Pomiechówek, Nasielsk, Czosnów i Leoncin. Wszystkie prace objęte niniejszym postępowaniem należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawar-tymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.Realizowane zamówienie obejmuje:1. Zwalczanie śliskości – likwidacja śliskości pośniegowej mieszanką piasku z solą 40 % oraz gołoledzi i lodowicy chlorkiem sodu wg standardów : a - 2 standard (Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości). b - 3 i 4 standard (Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana w miejscach wyznaczonych, tj.: skrzyżowania z drogami, z przejazdem kolejowym, odcinki o nachyleniu > 4 %, przystanki autobusowe, okolice szkół oraz łuki poziome, w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi - na odcinkach decydujących o możliwości ruchu). c - w razie zaistnienia konieczności Zamawiający zastrzega sobie możliwość likwidacji śliskości pośniegowej , gołoledzi oraz lodowicy na całej długości drogi. d - zwalczanie śliskości pośniegowej lub gołoledzi (posypywanie) należy rozpocząć w odległości 50 m przed początkiem miejsca niebezpiecznego i zakończyć w odległości 50 m poza nim.2. Odśnieżanie dróg:a – 2 standard (jezdnia odśnieżona na całej szerokości),b - 3 i 4 standard (jezdnia odśnieżona na całej szerokości, oraz w miejscach zasp – odśnieżo-ny co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek).3. Przygotowanie mieszanek piaskowo – solnych z własnych materiałów.4. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych rozumiane jest jako odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg oraz towarzyszących im powierzchni utwardzonych – w tym; chodniki, ścieżki rowerowe, za-toki przystanków autobusowych, zatoki postojowe, itp.5. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach w obszarach miejskich - technika odśnieżania chodników jest uzależniona od ich długości, szerokości oraz ilości śniegu. Do odśnieżania chodników należy używać zarówno pługów jednostronnych, jak i dwustronnych oraz szczotek mechanicznych i odśnieżarek prowadzonych ręcznie. Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników na jezdnię.6. Wywóz śniegu w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym - wywożenie śniegu tylko w przypadkach zalegania dużej ilości śniegu na chodnikach uniemożliwiające poruszanie się pieszych. Do załadunku należy używać ładowarek, koparek, śniegoładowarek, a do wywozu samochodów samowyładowczych. Śnieg należy wywozić w miejsca uzgodnione z władzami lokalnymi.7. W szczególnie trudnych warunkach w celu przywrócenia przejezdności zamawiający przewiduje po wcześniejszym uzgodnieniu użycie sprzętu typu ładowarki, równiarki.8. Sprzątanie piasku przy krawężnikach oraz na chodnikach w terenach zabudowanych po zakończeniu akcji zimowej.Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy części obejmujące:Część nr 1 – usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Zakroczym, część gminy Pomiechówek.Część nr 2 – usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Nasielsk, część gminy Pomiechówek.Część nr 3 – usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Czosnów, Leoncin.Ze względu na brak możliwości dokonania szczegółowego przedmiaru i dokładnego oszacowania ilości niezbędnych prac zakres usług w poszczególnych asortymentach może ulec zmianie.Faktyczna ilość prac wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb a płatność ustalona zostanie na podsta-wie cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym.Podany w formularzu cenowym zakres usług ustalony został szacunkowo jako średnia z ubiegłych sezonów zimowych dla celów porównania ofert oraz określenia maksymalnej kwoty wynagrodzenia umownego.W załączeniu wykazy dróg z przyjętymi standardami zimowego utrzymania oraz mapka z naniesionym przebiegiem dróg.Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, które wykonywać będą czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określone wyżej w pkt 1 – 8 oraz w § 2 ust. 1 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ . Szczegółowe informacje w zakresie sposobu udokumentowania zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, uprawnień w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego wymogu oraz sankcji z tytułu jego niespełnienia, wskazano odpowiednio w § 5 oraz § 11 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający określa, że zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp będą polegały na powtórzeniu usług w stosunku do usług przewidzianych dla zamówienia podstawowego a ich łączna wartość nie przekroczy 50 % wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia ustalonej dla zamówienia podstawowego. Zakres prac przewidzianych do wykonania w poszczególnych asortymentach będzie uzależniony od panujących warunków pogodowych. Zamawiający może udzielić takich zamówień w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, gdy warunki pogodowe będą uzasadniały prowadzenie akcji zimowej poza zakresem zamówienia wskazanym w niniejszym postępowaniu oraz posiadania dodatkowych środków finansowych przez Zamawiającego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na zimowym utrzymaniu (rozumianym, jako odśnieżanie i zwalczanie śliskości) dróg kategorii publicznej oraz towarzyszących im powierzchni utwardzonych – (w tym: chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki przystanków autobusowych, zatoki postojowe itp.) o łącznej wartości prac wykonywanych w ramach co najmniej jednej z wykazanych usług w kwotach dla: Części 1 – w kwocie 150 000,00 zł brutto Części 2 – w kwocie 150 000,00 zł brutto Części 3 – w kwocie 100 000,00 zł brutto W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek (oddzielnie dla każdej z trzech części zamówienia) spełnia w całości co najmniej jeden z nich.W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek (oddzielnie dla każdej z trzech części zamówienia) spełniają w całości samodzielnie – lub – w całości jest on spełniany przez podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca się powołuje.W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca zobowiązany jest wykazać się usługą (lub usługami) o wartości odpowiadającej co najmniej sumie kwot wskazanych przez Zamawiającego dla tych części, przy zastrzeżeniu, iż w przypadku wykazania więcej niż jednej usługi, usługi te były wykonywane w jednym sezonie zimowym. 2) dysponuje dla:Dla części 1:- pługopiaskarką, – co najmniej 2 sztuki (w przypadku niedysponowania pługopiaskarkami dopuszcza się, by Wykonawca wykazał, iż dysponuje następującym sprzętem: samochód ciężarowy wraz z pługiem odśnieżnym podgumowanym – co najmniej 2 sztuk oraz piaskarka z nośnikiem - co najmniej 2 sztuki);- opłużonym pojazdem o wadze całkowitej do 1, 5 tony lub samojezdną odśnieżarką do odśnieżania chodników – co najmniej 1 sztuka,- równiarką – co najmniej 1 sztuka;- ładowarką – co najmniej 2 sztuki Dla części 2:- pługopiaskarką, – co najmniej 2 sztuki (w przypadku niedysponowania pługopiaskarkami dopuszcza się, by Wykonawca wykazał, iż dysponuje następującym sprzętem: samochód ciężarowy wraz z pługiem odśnieżnym podgumowanym – co najmniej 2 sztuki oraz piaskarka z nośnikiem – co najmniej 2 sztuki);- opłużonym pojazdem o wadze całkowitej do 1, 5 tony lub samojezdną odśnieżarką do odśnieżania chodników – co najmniej 1 sztuka,- równiarką – co najmniej 1 sztuka,- ładowarką – co najmniej 2 sztuki.Dla części 3:- pługopiaskarką, – co najmniej 2 sztuki (w przypadku niedysponowania pługopiaskarkami dopuszcza się, by Wykonawca wykazał, iż dysponuje następującym sprzętem: samochód ciężarowy wraz z pługiem odśnieżnym podgumowanym – co najmniej 2 sztuki oraz piaskarka z nośnikiem – co najmniej 2 sztuki),- opłużonym pojazdem wadze całkowitej do 1, 5 tony lub samojezdną odśnieżarką do odśnieżania chodników – co najmniej 1 sztuka, - równiarką, – co najmniej 1 sztuka;- ładowarką – co najmniej 2 sztuki W przypadku przedkładania oferty na 2 wybrane części, Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje ilością sprzętu wymaganą łącznie dla części (przykładowo w przypadku pozycji równiarka, będzie zobowiązany wykazać, iż dysponuje, co najmniej 2 sztukami sprzętu). W przypadku przedkładania oferty na 3 wybrane części, Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje ilością sprzętu wymaganą łącznie dla trzech części (przykładowo w przypadku pozycji równiarka, będzie zobowiązany wykazać, iż dysponuje, co najmniej 3 sztukami sprzętu). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają wspólnie (łącznie).W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają wspólnie (łącznie) z podmiotem trzecim, na zasoby którego Wykonawca się powołuje.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia2. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 1 ,składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaiu2.wykaz usług wykonanych (lub wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych, nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.3. wykaz urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1.wykaz usług wykonanych (lub wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych, nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.2.wykaz urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obowiązany jest wnieść wadium w kwocie dla:Części nr 1 – 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)Części nr 2 - 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)Części nr 3 - 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)2. Wadium może być wniesione w:1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 359).3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.: Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Oddział Płońsk, numer rachunku: 78 8213 0008 2006 0803 0340 0012, z dopiskiem w tytule przelewu: „Wadium w postępowaniu przetargowym ZP.272.24.2016” - wraz ze wskazaniem części, na którą Wykonawca składa ofertę. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, który wskazano w ust. 3, pod warunkiem, że uznanie środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert, który wyznaczono na 17.10.2016r., godz. 11:30.5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki), w pok. 117A (I piętro) przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 17.10.2016r., godz. 11:30.6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach musi zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, jeżeli zaistnieją przesłanki do zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty, 2) innej niż pieniądz – kopia dokumentu wadialnego została załączona do oferty.8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.9. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania (z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp), z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.14. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 5 p.z.p., zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza:1) odmówi podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
czas rozpoczęcia akcji od momentu zgłoszenia 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy wg następujących warunków:1) zmiany obejmować mogą zakres świadczenia, o ile nie spowodują wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, zmiany te obejmować mogą postanowienia odnoszące się do zakresu prac przewidywanych przez Zamawiającego do wykonania w poszczególnych asortymentach w wyniku braku możliwości dokonania szczegółowego i dokładnego oszacowania ilości tych prac przewidzianych do wykonania w trakcie trwania umowy – zmiany takie mogą być dokonywane przy założeniu nieprzekroczenia maksymalnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wynikającego ze złożonej oferty. Zmiany w zakresie ilości prac przewidzianych dla danego asortymentu potwierdzane będą w zatwierdzonych przez dyżurnego wskazanego przez Zamawiającego dziennych raportach zimowego utrzymania dróg powiatowych i nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.2) zmiany obejmować mogą termin wykonania zamówienia w przypadku zaistnienia warunków pogodowych, dla których konieczne będzie prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych po dniu 15.04.2017r. lub w przypadku, gdy z uwagi na warunki pogodowe Wykonawca nie będzie miał możliwości wykonania prac, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 po dniu 15.04.2017r. umowy, przy zastrzeżeniu, iż termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania przyczyny powodującej konieczność jego zmiany,3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację usług objętych umową w przypadku zmiany stawki podatku VAT, kiedy to łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie; ustalenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dokonane zostanie w odniesieniu do wysokości maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, które pozostało do wypłaty przed zmianą obowiązujących przepisów (i dotyczyło prac niewykonanych przed tą zmianą).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/10/2016, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Zakroczym, część gminy Pomiechówek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Realizowane zamówienie obejmuje:1. Zwalczanie śliskości – likwidacja śliskości pośniegowej mieszanką piasku z solą 40 % oraz gołoledzi i lodowicy chlorkiem sodu wg standardów : a - 2 standard (Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości). b - 3 i 4 standard (Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana w miejscach wyznaczonych, tj.: skrzyżowania z drogami, z przejazdem kolejowym, odcinki o nachyleniu > 4 %, przystanki autobusowe, okolice szkół oraz łuki poziome, w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi - na odcinkach decydujących o możliwości ruchu). c - w razie zaistnienia konieczności Zamawiający zastrzega sobie możliwość likwidacji śliskości pośniegowej , gołoledzi oraz lodowicy na całej długości drogi. d - zwalczanie śliskości pośniegowej lub gołoledzi (posypywanie) należy rozpocząć w odległości 50 m przed początkiem miejsca niebezpiecznego i zakończyć w odległości 50 m poza nim.2. Odśnieżanie dróg:a – 2 standard (jezdnia odśnieżona na całej szerokości),b - 3 i 4 standard (jezdnia odśnieżona na całej szerokości, oraz w miejscach zasp – odśnieżo-ny co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek).3. Przygotowanie mieszanek piaskowo – solnych z własnych materiałów.4. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych rozumiane jest jako odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg oraz towarzyszących im powierzchni utwardzonych – w tym; chodniki, ścieżki rowerowe, za-toki przystanków autobusowych, zatoki postojowe, itp.5. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach w obszarach miejskich - technika odśnieżania chodników jest uzależniona od ich długości, szerokości oraz ilości śniegu. Do odśnieżania chodników należy używać zarówno pługów jednostronnych, jak i dwustronnych oraz szczotek mechanicznych i odśnieżarek prowadzonych ręcznie. Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników na jezdnię.6. Wywóz śniegu w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym - wywożenie śniegu tylko w przypadkach zalegania dużej ilości śniegu na chodnikach uniemożliwiające poruszanie się pieszych. Do załadunku należy używać ładowarek, koparek, śniegoładowarek, a do wywozu samochodów samowyładowczych. Śnieg należy wywozić w miejsca uzgodnione z władzami lokalnymi.7. W szczególnie trudnych warunkach w celu przywrócenia przejezdności zamawiający przewiduje po wcześniejszym uzgodnieniu użycie sprzętu typu ładowarki, równiarki.8. Sprzątanie piasku przy krawężnikach oraz na chodnikach w terenach zabudowanych po zakończeniu akcji zimowej.Ze względu na brak możliwości dokonania szczegółowego przedmiaru i dokładnego oszacowania ilości niezbędnych prac zakres usług w poszczególnych asortymentach może ulec zmianie.Faktyczna ilość prac wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb a płatność ustalona zostanie na podsta-wie cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym.Podany w formularzu cenowym zakres usług ustalony został szacunkowo jako średnia z ubiegłych sezonów zimowych dla celów porównania ofert oraz określenia maksymalnej kwoty wynagrodzenia umownego.W załączeniu wykazy dróg z przyjętymi standardami zimowego utrzymania oraz mapka z naniesionym przebiegiem dróg.Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, które wykonywać będą czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określone wyżej w pkt 1 – 8 oraz w § 2 ust. 1 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ . Szczegółowe informacje w zakresie sposobu udokumentowania zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, uprawnień w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego wymogu oraz sankcji z tytułu jego niespełnienia, wskazano odpowiednio w § 5 oraz § 11 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Podany w formularzu cenowym zakres usług ustalony został szacunkowo jako średnia z ubiegłych sezonów zimowych dla celów porównania ofert oraz określenia maksymalnej kwoty wynagrodzenia umownego.W załączeniu wykazy dróg z przyjętymi standardami zimowego utrzymania oraz mapka z naniesionym przebiegiem dróg.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas rozpocęcia akcji od momentu zgłoszenia 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Nasielsk, część gminy Pomiechówek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Realizowane zamówienie obejmuje:1. Zwalczanie śliskości – likwidacja śliskości pośniegowej mieszanką piasku z solą 40 % oraz gołoledzi i lodowicy chlorkiem sodu wg standardów : a - 2 standard (Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości). b - 3 i 4 standard (Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana w miejscach wyznaczonych, tj.: skrzyżowania z drogami, z przejazdem kolejowym, odcinki o nachyleniu > 4 %, przystanki autobusowe, okolice szkół oraz łuki poziome, w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi - na odcinkach decydujących o możliwości ruchu). c - w razie zaistnienia konieczności Zamawiający zastrzega sobie możliwość likwidacji śliskości pośniegowej , gołoledzi oraz lodowicy na całej długości drogi. d - zwalczanie śliskości pośniegowej lub gołoledzi (posypywanie) należy rozpocząć w odległości 50 m przed początkiem miejsca niebezpiecznego i zakończyć w odległości 50 m poza nim.2. Odśnieżanie dróg:a – 2 standard (jezdnia odśnieżona na całej szerokości),b - 3 i 4 standard (jezdnia odśnieżona na całej szerokości, oraz w miejscach zasp – odśnieżo-ny co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek).3. Przygotowanie mieszanek piaskowo – solnych z własnych materiałów.4. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych rozumiane jest jako odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg oraz towarzyszących im powierzchni utwardzonych – w tym; chodniki, ścieżki rowerowe, za-toki przystanków autobusowych, zatoki postojowe, itp.5. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach w obszarach miejskich - technika odśnieżania chodników jest uzależniona od ich długości, szerokości oraz ilości śniegu. Do odśnieżania chodników należy używać zarówno pługów jednostronnych, jak i dwustronnych oraz szczotek mechanicznych i odśnieżarek prowadzonych ręcznie. Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników na jezdnię.6. Wywóz śniegu w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym - wywożenie śniegu tylko w przypadkach zalegania dużej ilości śniegu na chodnikach uniemożliwiające poruszanie się pieszych. Do załadunku należy używać ładowarek, koparek, śniegoładowarek, a do wywozu samochodów samowyładowczych. Śnieg należy wywozić w miejsca uzgodnione z władzami lokalnymi.7. W szczególnie trudnych warunkach w celu przywrócenia przejezdności zamawiający przewiduje po wcześniejszym uzgodnieniu użycie sprzętu typu ładowarki, równiarki.8. Sprzątanie piasku przy krawężnikach oraz na chodnikach w terenach zabudowanych po zakończeniu akcji zimowej.Podany w formularzu cenowym zakres usług ustalony został szacunkowo jako średnia z ubiegłych sezonów zimowych dla celów porównania ofert oraz określenia maksymalnej kwoty wynagrodzenia umownego.W załączeniu wykazy dróg z przyjętymi standardami zimowego utrzymania oraz mapka z naniesionym przebiegiem dróg.Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, które wykonywać będą czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określone wyżej w pkt 1 – 8 oraz w § 2 ust. 1 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ . Szczegółowe informacje w zakresie sposobu udokumentowania zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, uprawnień w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego wymogu oraz sankcji z tytułu jego niespełnienia, wskazano odpowiednio w § 5 oraz § 11 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas rozpoczęcia akcji od momentu zgłoszenia 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Czosnów, Leoncin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Realizowane zamówienie obejmuje:1. Zwalczanie śliskości – likwidacja śliskości pośniegowej mieszanką piasku z solą 40 % oraz gołoledzi i lodowicy chlorkiem sodu wg standardów : a - 2 standard (Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości). b - 3 i 4 standard (Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana w miejscach wyznaczonych, tj.: skrzyżowania z drogami, z przejazdem kolejowym, odcinki o nachyleniu > 4 %, przystanki autobusowe, okolice szkół oraz łuki poziome, w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi - na odcinkach decydujących o możliwości ruchu). c - w razie zaistnienia konieczności Zamawiający zastrzega sobie możliwość likwidacji śliskości pośniegowej , gołoledzi oraz lodowicy na całej długości drogi. d - zwalczanie śliskości pośniegowej lub gołoledzi (posypywanie) należy rozpocząć w odległości 50 m przed początkiem miejsca niebezpiecznego i zakończyć w odległości 50 m poza nim.2. Odśnieżanie dróg:a – 2 standard (jezdnia odśnieżona na całej szerokości),b - 3 i 4 standard (jezdnia odśnieżona na całej szerokości, oraz w miejscach zasp – odśnieżo-ny co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek).3. Przygotowanie mieszanek piaskowo – solnych z własnych materiałów.4. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych rozumiane jest jako odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg oraz towarzyszących im powierzchni utwardzonych – w tym; chodniki, ścieżki rowerowe, za-toki przystanków autobusowych, zatoki postojowe, itp.5. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach w obszarach miejskich - technika odśnieżania chodników jest uzależniona od ich długości, szerokości oraz ilości śniegu. Do odśnieżania chodników należy używać zarówno pługów jednostronnych, jak i dwustronnych oraz szczotek mechanicznych i odśnieżarek prowadzonych ręcznie. Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników na jezdnię.6. Wywóz śniegu w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym - wywożenie śniegu tylko w przypadkach zalegania dużej ilości śniegu na chodnikach uniemożliwiające poruszanie się pieszych. Do załadunku należy używać ładowarek, koparek, śniegoładowarek, a do wywozu samochodów samowyładowczych. Śnieg należy wywozić w miejsca uzgodnione z władzami lokalnymi.7. W szczególnie trudnych warunkach w celu przywrócenia przejezdności zamawiający przewiduje po wcześniejszym uzgodnieniu użycie sprzętu typu ładowarki, równiarki.8. Sprzątanie piasku przy krawężnikach oraz na chodnikach w terenach zabudowanych po zakończeniu akcji zimowej.Ze względu na brak możliwości dokonania szczegółowego przedmiaru i dokładnego oszacowania ilości niezbędnych prac zakres usług w poszczególnych asortymentach może ulec zmianie.Faktyczna ilość prac wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb a płatność ustalona zostanie na podsta-wie cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym.Podany w formularzu cenowym zakres usług ustalony został szacunkowo jako średnia z ubiegłych sezonów zimowych dla celów porównania ofert oraz określenia maksymalnej kwoty wynagrodzenia umownego.W załączeniu wykazy dróg z przyjętymi standardami zimowego utrzymania oraz mapka z naniesionym przebiegiem dróg.Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, które wykonywać będą czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określone wyżej w pkt 1 – 8 oraz w § 2 ust. 1 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ . Szczegółowe informacje w zakresie sposobu udokumentowania zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, uprawnień w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego wymogu oraz sankcji z tytułu jego niespełnienia, wskazano odpowiednio w § 5 oraz § 11 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas rozpoczęcia akcji od omentu zgłoszenia 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.