Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie w sezonie 2016/2017

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie w sezonie 2016/2017

Data zamieszczenia: 2016-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205, Stryszawa
telefon - 338 747 272
faks - 338 747 272
http://stryszawa.pl
sekretariat@stryszawa.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Stryszawa
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-17 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Stryszawa w sezonie 2016/2017
Numer referencyjny: IPP.271.1.16.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Na przedmiot zamówienia składa się zimowe utrzymanie dróg przez: a) odśnieżanie w razie wystąpienia opadów śniegu, b) zwalczanie śliskości przez posypywanie dostępnymi materiałami (piasek, żwir, szlaka itp.) dróg gminnych na terenie Gminy Stryszawa w sezonie 2016/2017 na warunkach określonych w projekcie umowy zgodnie z podanym poniżej wykazem:1. Oferta 1 obejmuje część I zamówienia, na którą składa się zimowe utrzymanie dróg w obwodzie I- sołectwach Stryszawa Dolna i Stryszawa Górna zgodnie z poniższym zestawieniem:1) droga gminna Stryszawa Siwcówka 0,910 km. (do klasztoru).2) droga gminna Stryszawa Steczki 2,400 km. 3) droga gminna Stryszawa Gałuszki 1,520 km. 4) droga dojazdowa i parking obok remizy OSP w Stryszawie 0,3 km. 5) droga gminna Stryszawa Bartyle 1,150 km. Ogółem: 6,280 km.2. Oferta 2 obejmuje część II zamówienia, na która składa się zimowe utrzymanie dróg w obwodzie II- sołectwach Lachowice, Kurów, Hucisko, Pewelka zgodnie z poniższym zestawieniem:1) droga gminna Lachowice Mączne 2,200 km. 2) droga gminna Lachowice Mączne- Kuków 1,200 km.3) droga gminna Lachowice Mączne- Kurów II 2,755 km. 4) droga gminna Kurów- Pętla Jeżowice 1,175 km. Ogółem: 7,330 km.3. Oferta 3 obejmuje część III zamówienia, na która składa się zimowe utrzymanie dróg w obwodzie III- sołectwach Kuków i Krzeszów zgodnie z poniższym zestawieniem:1) droga gminna Krzeszów Żurawnica 2,005 km. 2) droga gminna Targoszów- Krzeszów 2,096 km. 3) droga gminna Kuków Ździebel 0,760 km. 4) parking obok Szkoły Podstawowej w Kukowie 0,2 kmOgółem: 5,061 km.4. Oferta 4 obejmuje część IV zamówienia, na która składa się zimowe utrzymanie dróg w obwodzie IV- sołectwie Targoszów zgodnie z poniższym zestawieniem:1) droga gminna Targoszów Rola 1,450 km. 2) droga gminna Targoszów Snokówka 1,415 km. Ogółem: 2,865 km.Łącznie na terenie gminy: 21,536 km.Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 polega na zapewnieniu przejezdności dróg (przez odśnieżanie i zwalczanie śliskości) w godzinach od 6.00. do 22.00. Dopuszcza się okresowe przerwy w dziennej przejezdności niektórych odcinków dróg w sytuacjach szczególnych (burze śnieżne, zawieje i zamiecie, ekstremalnie niskie temperatury itp.) za zgodą zamawiającego.Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia na Formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ.Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy wynosi 4.Wykonawca, który złoży oferty na wszystkie części zamówienia winien liczyć się z możliwością zlecenia mu wszystkich części zamówienia i mieć odpowiednie zaplecze techniczne umożliwiające ich prawidłowe wykonanie. Dodatkowe uwagi zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia:1) Każdy z wykonawców ubiegających się o wykonanie zamówienia może przeprowadzić wizję lokalną celem dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Każdy z wykonawców może zgłosić zamawiającemu chęć dokonania wizji lokalnej terenu realizacji usługi.2) Podczas prowadzenia usług muszą być bezwzględnie przestrzegane przepisy BHP, oraz wynikające z zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.3.2 Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie. W celu zweryfikowania wypełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę: a) Wykonawca, w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób (pracowników) które będą uczestniczyć w wykonywaniu w/w robót po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcy, ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać. b) W przypadku konieczności zmiany osób wykonujących czynności w ramach przedmiotu umowy w okresie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania nowego wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać w terminie 5 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany.c) Zamawiający daje sobie prawo na każdym etapie realizacji zamówienia do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie, z możliwością żądania od Wykonawcy lub Podwykonawcy przedstawienia dowodów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności w zakresie robót budowlanych, w tym w szczególności: - kopii umów o pracę lub,- kopii dokumentów potwierdzających podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub,- innych dokumentów potwierdzających zawarcie umowy o pracę; natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić je niezwłocznie Zamawiającemu, wraz z uzyskaniem od tych osób pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135),d) nieprzedłożenie przez Wykonawcę w/w dowodów uznane będzie przez Zamawiającego za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę oraz obciążeniem Wykonawcę przez Zamawiającego karami umownymi zgodnie z zapisami zawartymi w Projekcie umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.3.3 Podwykonawstwo:1) Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców, nie zastrzegając obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnej części zamówienia. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest w ofercie: a) wskazać części zamówienia (zakres prac), które zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz,b) podać nazwy (firmy) tych Podwykonawców.2) W przypadku powierzenia Podwykonawcom wykonania części zamówienia, Zamawiający żądał będzie, aby przed przystąpieniem do jego wykonania Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) Jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak z podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.5) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, zostały szczegółowo określone w Projekcie umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 6) Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, określone zostały szczegółowo w Projekcie umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:a) wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę o zakresie i wartości porównywalnej z zakresem danej części zamówienia.b) wykaże, że dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania tj. posiadaniem (własność lub użyczenie na podstawie umowy cywilnoprawnej):- dla części I przedmiotu zamówienia: 2 samochodów ciężarowych z pługiem sterowanym hydraulicznie, z napędem na wszystkie koła, z piaskarką, pojazdy muszą być w dobrym stanie technicznym potwierdzonym stosownymi przeglądami technicznymi,- dla części II przedmiotu zamówienia: 2 pojazdów, każdy z pługiem sterowanym hydraulicznie, z napędem na wszystkie koła, pojazdy muszą być w dobrym stanie technicznym potwierdzonym stosownymi przeglądami technicznymi,- dla części III przedmiotu zamówienia: 1 pojazdu z pługiem sterowanym hydraulicznie, z napędem na wszystkie koła, pojazd musi być w dobrym stanie technicznym potwierdzonym stosownym przeglądem technicznym,- - dla części IV przedmiotu zamówienia: 1 pojazdu z pługiem sterowanym hydraulicznie, z napędem na wszystkie koła, pojazd musi być w dobrym stanie technicznym potwierdzonym stosownym przeglądem technicznymZa spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna udokumentowanie posiadania pojazdów na podstawie potwierdzonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopii dowodów rejestracyjnych poszczególnych pojazdów załączonych do oferty.Odnośnie piaskarki i pługa sterowanego hydraulicznie należy zamieścić oświadczenie o posiadaniu danego typu piaskarki oraz pługa i możliwości ich zabudowy na pojeździe (będzie ono podlegało sprawdzeniu przez zamawiającego przed wyborem oferty). Jeżeli pojazdy nie stanowią własności wykonawcy winien on dołączyć kopię dokumentu na podstawie, którego dysponuje on pojazdem (w szczególności może to być umowa najmu, użyczenia itp.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – oświadczenie należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.2. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – oświadczenie należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ Wykaz usług,3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami– zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ – Wykaz narzędzi.Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna udokumentowanie posiadania pojazdów na podstawie potwierdzonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopii dowodów rejestracyjnych poszczególnych pojazdów załączonych do oferty.Odnośnie piaskarki i pługa sterowanego hydraulicznie należy zamieścić oświadczenie o posiadaniu danego typu piaskarki oraz pługa i możliwości ich zabudowy na pojeździe (będzie ono podlegało sprawdzeniu przez zamawiającego przed wyborem oferty). Jeżeli pojazdy nie stanowią własności wykonawcy winien on dołączyć kopię dokumentu na podstawie, którego dysponuje on pojazdem (w szczególności może to być umowa najmu, użyczenia itp.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunków pogodowych, to jest występowanie przez co najmniej 3 dni jednego z zagrożeń 1 stopnia określonych w kryteriach wydawania ostrzeżeń meteorologicznych wydawane przez Biuro Prognoz Meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy dla poszczególnych zjawisk meteorologicznych w których konieczne będzie prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017; b) zmiana części zamówienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania podwykonawcy w związku z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp.; c) zmiana stawki podatku VAT, jeżeli zmiana ta będzie wynikała ze zmian przepisów prawa, w takim wypadku do rozliczeń zostanie podana przez Wykonawcę stawka netto i odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT zostanie wyliczona wartość brutto, zmiana taka może spowodować zmianę wartości umowy i będzie wprowadzona aneksem. d) zmiany formy prawnej Wykonawcy, jeżeli w trakcie obowiązywania umowy zmianie ulegnie siedziba, adres lub forma prawna Wykonawcy.2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.3. Zawarta umowa nie może ulec zmianie w okresie jej trwania za wyjątkiem przypadków obiektywnych, których zajścia strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: I    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg w obwodzie I- sołectwach Stryszawa Dolna i Stryszawa Górna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część I zamówienia, na którą składa się zimowe utrzymanie dróg w obwodzie I- sołectwach Stryszawa Dolna i Stryszawa Górna zgodnie z poniższym zestawieniem:1) droga gminna Stryszawa Siwcówka 0,910 km. (do klasztoru).2) droga gminna Stryszawa Steczki 2,400 km. 3) droga gminna Stryszawa Gałuszki 1,520 km. 4) droga dojazdowa i parking obok remizy OSP w Stryszawie 0,3 km. 5) droga gminna Stryszawa Bartyle 1,150 km. Ogółem: 6,280 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termi płatności wyagrodzenia Wykonawcy 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: II    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg w obwodzie II- sołectwach Lachowice, Kurów, Hucisko, Pewelka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część II zamówienia, na która składa się zimowe utrzymanie dróg w obwodzie II- sołectwach Lachowice, Kurów, Hucisko, Pewelka zgodnie z poniższym zestawieniem:1) droga gminna Lachowice Mączne 2,200 km. 2) droga gminna Lachowice Mączne- Kuków 1,200 km.3) droga gminna Lachowice Mączne- Kurów II 2,755 km. 4) droga gminna Kurów- Pętla Jeżowice 1,175 km. Ogółem: 7,330 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin łatności wynagrodzenia Wykonawcy 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: III    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg w obwodzie III- sołectwach Kuków i Krzeszów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część III zamówienia, na która składa się zimowe utrzymanie dróg w obwodzie III- sołectwach Kuków i Krzeszów zgodnie z poniższym zestawieniem:1) droga gminna Krzeszów Żurawnica 2,005 km. 2) droga gminna Targoszów- Krzeszów 2,096 km. 3) droga gminna Kuków Ździebel 0,760 km. 4) parking obok Szkoły Podstawowej w Kukowie 0,2 kmOgółem: 5,061 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin łatności wynagrodzenia Wykonawcy 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: IV    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg w obwodzie IV- sołectwie Targoszów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część IV zamówienia, na która składa się zimowe utrzymanie dróg w obwodzie IV- sołectwie Targoszów zgodnie z poniższym zestawieniem:1) droga gminna Targoszów Rola 1,450 km. 2) droga gminna Targoszów Snokówka 1,415 km. Ogółem: 2,865 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin łatności wynagrodzenia Wykonawcy 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.