Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych oraz sukcesywne dostawy materiałów...

Przedmiot:

Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych oraz sukcesywne dostawy materiałów hydraulicznych do bieżących remontów, napraw i konserwacji

Data zamieszczenia: 2016-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Św. Anny 12
31-008, Kraków
telefon - 12 433 27 29
faks - 12 398 37 01
www.cm-uj.krakow.pl
dzp@cm-uj.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-17 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych na potrzeby obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie oraz sukcesywne dostawy materiałów hydraulicznych do bieżących remontów, napraw i konserwacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
Numer referencyjny: 141.2711.98.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów budowlanych na potrzeby obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie oraz sukcesywnych dostaw materiałów hydraulicznych do bieżących remontów, napraw i konserwacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia.1.1Zakres rzeczowy objęty załącznikami A, B, C do Formularza ofertowego jest największym, możliwym zakresem przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załącznikach A, B, C do Formularza ofertowego ilości zamawianych materiałów budowlanych i hydraulicznych są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego brutto, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. 1.2 Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia ilości asortymentu objętego przedmiotem umowy i nie zrealizowanie pozostałej części wartości przedmiotu umowy nie będzie stanowiło podstaw do zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń z tego tytułu, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia.2.Zakres zamówienia obejmuje, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, zakup, dostawę do miejsca oraz pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego materiałów budowlanych i/lub hydraulicznych na potrzeby obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie oraz do bieżących remontów, napraw i konserwacji w budynkach UJ CM.3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający minimalny standard jakościowy produktów zawierają kalkulacje cenowe stanowiące załączniki A, B, C do Formularza oferty stanowiące integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia.4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części składających się na przedmiot zamówienia.5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.5) Główny kod CPV: 44000000-0
Dodatkowe kody CPV:44115200-1, 44115210-4, 43328100-9, 39715000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 12

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie musi zostać wykonywane sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania jej wartości, jeśli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku, a ocena jego spełnienia będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik D do Formularza oferty.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku, a ocena jego spełnienia będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik D do Formularza oferty.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku, a ocena jego spełnienia będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku D do Formularza oferty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W zakresie części 1 i/lub części 2 przedmiotu zamówienia, co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów świadczących odpowiednio o dopuszczeniu wyrobu do zastosowania w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2004r. Nr 92, poz. 881) tj.:1) certyfikat zgodności z PN, PN-EN lub aprobatę techniczną (lub równoważny);2)deklarację zgodności producenta z PN, PN-EN lub aprobatę techniczną (lub równoważny);3) atest PZH (lub równoważny);4) certyfikat na znak bezpieczeństwa (lub równoważny) lub oświadczenie o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i użytkowania.W zakresie części 3 przedmiotu zamówienia dokumenty odpowiadające polskim normą oraz atesty, certyfikaty i świadczenia o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie lub aprobaty techniczne.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin dostawy 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:1.zmiany w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy – prawo zamówień publicznych2.zmiany, w tym zmian istotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego tj. 1)zmiana terminu wykonania zamówień, o którym mowa w § 3 ust. 4 i zgłaszanych w trybie § 3 ust. 3 wywołana wystąpieniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy. Siła wyższa, o której mowa to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec , ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy albo mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym powódź i trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny,2)zmiany postanowień umowy związane ze:a)zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych);b)zmianą numerów rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej umowie , c)wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy, d)zmianą w KRS, wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczące Wykonawcy,e)zmianą numeru katalogowego materiałów budowlanych objętych przedmiotem umowy lub ich loga/znaku firmowego,f)zmianą nazwy materiałów budowlanych przez producenta przy zachowaniu ich parametrów,3)zmiany postanowień umowy korzystne dla Zamawiającego, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenie wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego,4)zmiana terminu wykonania zamówienia, zmiana postanowień umowy wskutek zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/10/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia dla części 1 i 2 obejmuje w szczególności:1.6.1 Sukcesywną dostawę materiałów budowlanych partiami, na podstawie składanych zamówień faxem lub drogą elektroniczną przez pracownika Działu Zaopatrzenia UJ CM, poprzedzonych pisemnym zapotrzebowaniem wystawionym przez pracownika Działu Eksploatacji Technicznej UJ CM, w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 13 SIWZ. Dostawa każdego zamówienia winna zostać zrealizowana jednorazowo, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.1.6.2 Dostarczenie przez Wykonawcę każdorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem, materiałów budowlanych własnym transportem (niezależnie od wartości jednorazowo zamówionej partii materiałów) do Magazynu Działu Zaopatrzenia UJ CM, ul. Kopernika 19 C w Krakowie, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-14:00 odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.1.6.3 Rozładunek towaru oraz wniesienie w miejsce przeznaczenia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.1.6.4 Zapewnienie bezpiecznego opakowania materiałów budowlanych zabezpieczającego przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.1.6.5 Dostawę przedmiotu zamówienia i udzielenie Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi z terminem ważności (przydatności) od dnia następnego po dacie dostawy do Zamawiającego, na okres nie krótszy niż 5/6 okresu ważności określonego przez producenta tych materiałów. Termin gwarancji i rękojmi będzie liczony od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do Magazynu Działu Zaopatrzenia UJ CM przy ul. Kopernika 19 C.1.6.6 W przypadku dostarczenia niekompletnej partii zamówienia, dostarczenia towaru wadliwego lub z ukrytymi wadami fizycznymi, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowej partii materiałów budowlanych w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia na piśmie reklamacji przez Zamawiającego.1.6.7 Wykonawca będzie przyjmował reklamacje bez względu na termin dostawy, jednak nie później, niż przed upływem terminu ważności dostarczonego materiału. Wykonawca wymieni wadliwą ilość materiałów oraz dostarczy wymienione materiały do Magazynu Działu Zaopatrzenia UJ CM przy ul. Kopernika 19 C. Okres gwarancji wymienionych materiałów liczy się od dnia dokonania odbioru wymienionych materiałów.1.6.8 Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie dostarczy on w wyznaczonym terminie partii materiałów budowlanych będącej przedmiotem zamówienia, po upływie 7 dni kalendarzowych Zamawiający ma prawo zakupu tej partii we własnym zakresie, a Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania wraz z dowodem zapłaty, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.1.6.9 Dostarczone materiały budowlane muszą posiadać co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów świadczących odpowiednio o dopuszczeniu wyrobu do zastosowania w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2015r., poz. 876) tj.:1) certyfikat zgodności z PN, PN-EN lub aprobatę techniczną (lub równoważny);2) deklarację zgodności producenta z PN, PN-EN lub aprobatę techniczną (lub równoważny);3) atest PZH (lub równoważny);4) certyfikat na znak bezpieczeństwa (lub równoważny) lub oświadczenie o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i użytkowania, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.1.7.10 Zakres rzeczowy objęty załącznikami A i B do Formularza oferty jest największym, możliwym zakresem przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załącznikach A i B do Formularza oferty ilości zamawianych materiałów budowlanych są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia ilości asortymentu objętego przedmiotem umowy i nie zrealizowanie pozostałej części do 30% wartości przedmiotu umowy nie będzie stanowiło podstaw do zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń z tego tytułu.1.7.11 W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji danego materiału wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza wymianę na jego odpowiednik, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.1.7.12 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W zakresie asortymentów wymienionych w załącznikach A i/lub B do Formularza oferty, Zamawiający dokonując ich opisu wskazał nazwę handlową, nazwę producenta, tym samym wskazał minimalny dopuszczalny standard jakościowy produktów. W tym zakresie Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych tj. zaproponowanie produktów innych producentów, o innej nazwie handlowej, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający będzie miał wątpliwości czy zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równoważne, Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym będzie musiał udowodnić równoważność oferowanych produktów przedkładając np. określone świadectwa jakości lub wykazując kartami materiałowymi zbieżność cech fizycznych i parametrów materiałów wskazanych w załącznikach A i/lub B do Formularza oferty i materiałów oferowanych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44000000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin dostawy 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Zamówienie musi zostać wykonywane sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania jej wartości, jeśli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta.
Część nr: 2    Nazwa: 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia dla części 1 i 2 obejmuje w szczególności:1.6.1 Sukcesywną dostawę materiałów budowlanych partiami, na podstawie składanych zamówień faxem lub drogą elektroniczną przez pracownika Działu Zaopatrzenia UJ CM, poprzedzonych pisemnym zapotrzebowaniem wystawionym przez pracownika Działu Eksploatacji Technicznej UJ CM, w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 13 SIWZ. Dostawa każdego zamówienia winna zostać zrealizowana jednorazowo, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.1.6.2 Dostarczenie przez Wykonawcę każdorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem, materiałów budowlanych własnym transportem (niezależnie od wartości jednorazowo zamówionej partii materiałów) do Magazynu Działu Zaopatrzenia UJ CM, ul. Kopernika 19 C w Krakowie, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-14:00 odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.1.6.3 Rozładunek towaru oraz wniesienie w miejsce przeznaczenia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.1.6.4 Zapewnienie bezpiecznego opakowania materiałów budowlanych zabezpieczającego przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.1.6.5 Dostawę przedmiotu zamówienia i udzielenie Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi z terminem ważności (przydatności) od dnia następnego po dacie dostawy do Zamawiającego, na okres nie krótszy niż 5/6 okresu ważności określonego przez producenta tych materiałów. Termin gwarancji i rękojmi będzie liczony od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do Magazynu Działu Zaopatrzenia UJ CM przy ul. Kopernika 19 C.1.6.6 W przypadku dostarczenia niekompletnej partii zamówienia, dostarczenia towaru wadliwego lub z ukrytymi wadami fizycznymi, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowej partii materiałów budowlanych w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia na piśmie reklamacji przez Zamawiającego.1.6.7 Wykonawca będzie przyjmował reklamacje bez względu na termin dostawy, jednak nie później, niż przed upływem terminu ważności dostarczonego materiału. Wykonawca wymieni wadliwą ilość materiałów oraz dostarczy wymienione materiały do Magazynu Działu Zaopatrzenia UJ CM przy ul. Kopernika 19 C. Okres gwarancji wymienionych materiałów liczy się od dnia dokonania odbioru wymienionych materiałów.1.6.8 Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie dostarczy on w wyznaczonym terminie partii materiałów budowlanych będącej przedmiotem zamówienia, po upływie 7 dni kalendarzowych Zamawiający ma prawo zakupu tej partii we własnym zakresie, a Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania wraz z dowodem zapłaty, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.1.6.9 Dostarczone materiały budowlane muszą posiadać co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów świadczących odpowiednio o dopuszczeniu wyrobu do zastosowania w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2015r., poz. 876) tj.:1) certyfikat zgodności z PN, PN-EN lub aprobatę techniczną (lub równoważny);2) deklarację zgodności producenta z PN, PN-EN lub aprobatę techniczną (lub równoważny);3) atest PZH (lub równoważny);4) certyfikat na znak bezpieczeństwa (lub równoważny) lub oświadczenie o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i użytkowania, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.1.7.10 Zakres rzeczowy objęty załącznikami A i B do Formularza oferty jest największym, możliwym zakresem przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załącznikach A i B do Formularza oferty ilości zamawianych materiałów budowlanych są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia ilości asortymentu objętego przedmiotem umowy i nie zrealizowanie pozostałej części do 30% wartości przedmiotu umowy nie będzie stanowiło podstaw do zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń z tego tytułu.1.7.11 W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji danego materiału wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza wymianę na jego odpowiednik, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.1.7.12 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W zakresie asortymentów wymienionych w załącznikach A i/lub B do Formularza oferty, Zamawiający dokonując ich opisu wskazał nazwę handlową, nazwę producenta, tym samym wskazał minimalny dopuszczalny standard jakościowy produktów. W tym zakresie Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych tj. zaproponowanie produktów innych producentów, o innej nazwie handlowej, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający będzie miał wątpliwości czy zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równoważne, Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym będzie musiał udowodnić równoważność oferowanych produktów przedkładając np. określone świadectwa jakości lub wykazując kartami materiałowymi zbieżność cech fizycznych i parametrów materiałów wskazanych w załącznikach A i/lub B do Formularza oferty i materiałów oferowanych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44000000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin dostawy 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Zamówienie musi zostać wykonywane sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania jej wartości, jeśli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta.
Część nr: 3    Nazwa: 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia dla części 3 obejmuje w szczególności:1.8.1. Sukcesywną dostawę materiałów hydraulicznych partiami, na podstawie składanych zamówień faxem lub drogą elektroniczną, w godzinach 7: 30-15: 00 w dni robocze, przez pracownika Działu Zaopatrzenia UJ CM, poprzedzonych pisemnym zapotrzebowaniem wystawionym przez pracownika Działu Eksploatacji Technicznej UJ CM, w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 13 SIWZ. Zamawiający przewiduje maksymalnie trzy dostawy w miesiącu. Dostawa każdego zamówienia winna zostać zrealizowana jednorazowo.1.8.2. Dostarczenie przez Wykonawcę każdorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem, materiałów hydraulicznych własnym transportem (niezależnie od wartości jednorazowo zamówionej partii materiałów) do Magazynu Działu Zaopatrzenia UJ CM, ul. Kopernika 19 C w Krakowie, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-14:00. 1.8.3. Rozładunek towaru oraz wniesienie w miejsce przeznaczenia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę.1.8.4. Zapewnienie bezpiecznego opakowania materiałów hydraulicznych zabezpieczającego przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.1.8.5. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia.1.8.6. W przypadku dostarczenia niekompletnej partii zamówienia, dostarczenia towaru wadliwego lub z ukrytymi wadami fizycznymi, pomimo podpisania potwierdzenia odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowej partii materiałów hydraulicznych w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia na piśmie reklamacji przez Zamawiającego.1.8.7. W przypadku pogorszenia w okresie gwarancji parametrów jakościowych i użytkowych dostarczonej partii zamówionych materiałów w stopniu uniemożliwiającym lub znacznie ograniczającym wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem Wykonawca, na żądanie Zamawiającego wymieni wadliwą ilość materiałów hydraulicznych na wolne od wad, spełniając wymagania Zamawiającego bez zmiany ceny, w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji na piśmie przez Zamawiającego.1.8.8. Wykonawca wymieni wadliwą ilość materiałów oraz dostarczy wymienione materiały do Magazynu Działu Zaopatrzenia UJ CM. Wymiana wadliwej ilości materiałów zostanie potwierdzona dokumentem odbioru. Okres gwarancji wymienionych materiałów liczy się od dnia dokonania odbioru wymienionych materiałów hydraulicznych.1.8.9. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie dostarczy on w wyznaczonym terminie partii asortymentu będącej przedmiotem zamówienia, po upływie 7 dni kalendarzowych Zamawiający ma prawo zakupu tego asortymentu we własnym zakresie, a Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania wraz z dowodem zapłaty.1.8.10. Dostarczone materiały musza odpowiadać Polskim Normą oraz posiadać atesty, certyfikaty i świadczenia o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie lub aprobaty techniczne. 1.8.11. Zakres rzeczowy objęty załącznikiem C do Formularza oferty jest największym, możliwym zakresem przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku C do Formularza oferty ilości zamawianych materiałów hydraulicznych są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia ilości asortymentu objętego przedmiotem umowy i nie zrealizowanie pozostałej części do 30% wartości przedmiotu umowy nie będzie stanowiło podstaw do zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń z tego tytułu.1.8.12. W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji danego materiału wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza wymianę na jego odpowiednik, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego.1.8.13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W zakresie asortymentów wymienionych w załączniku C do Formularza oferty Zamawiający dokonując ich opisu wskazał nazwę handlową, nazwę producenta, tym samym wskazał minimalny dopuszczalny standard jakościowy produktów. W tym zakresie Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych tj. zaproponowanie produktów innych producentów, o innej nazwie handlowej, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku zaproponowania równoważnego materiału hydraulicznego Wykonawca będzie musiał udowodnić równoważność oferowanych produktów przedkładając np. określone świadectwa jakości lub wykazując kartami materiałowymi zbieżność cech fizycznych i parametrów materiałów wskazanych w załączniku C do Formularza oferty i materiałów oferowanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44115200-1, 44115210-4, 43328100-9, 39715000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin dostawy 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Zamówienie musi zostać wykonywane sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania jej wartości, jeśli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.