Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont wjazdu

Przedmiot:

Remont wjazdu

Data zamieszczenia: 2016-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: 33 Wojskowy Oddział
39-460 Nowa Dęba
ul. Anieli Krzywoń 1
tel. 261 16-25-04, 261 16-22-06
fax. 261 16-25-06, 261 16-22-06
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
 • Remont wjazdu na teren WKU w Kielcach ul. Wesołą

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Załącznik nr 1 do zaproszenia – Specyfikacja Techniczna Wykonania                 i Odbioru Robót Remontowych.
 • Załącznik nr 2 do zaproszenia – Przedmiar robót.

 

 1. Termin wykonania zamówienia;
 • Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy.
 • Zakończenie: 21.11.2016 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków;
 2.  

 

 1. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium jakim będzie cena.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert;

Kancelaria Jawna 33 WOG, ul. Anieli Krzywoń 1, 39-460 Nowa Dęba

Termin 14.10.2016 godz. 10:00.

 

 1. Pouczenie o sposobie przygotowania oferty;
 • Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach zaadresowanych na adres Kancelarii Jawnej 33WOG, z dopiskiem nazwy postępowania oraz terminem składania ofert oraz „Nie otwierać przed 05.09.2016 godz. 10:00”.
 • Termin związania z ofertą 30 dni od dnia terminu składania ofert.

 

 1. Informacje o sposobie udzielania wyjaśnień, uzupełniania dokumentów dotyczących publicznego zaproszenia do składania ofert oraz porozumiewania się z Wykonawcami;

W celu wyjaśnienia treści zamieszczonego ogłoszenia oraz uzupełnienia brakujących dokumentów, Wykonawcy mogą kontaktować się z Sekcją Zamówień Publicznych: Tel: 261 16-22-06, Fax: 261 16-22-06 adres e-mail: 33wog.zamowienia_publiczne@wp.mil.pl

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, na stronie internetowej www.33wog.wp.mil.pl

 

 1. Instrukcja dotycząca zaproszenia:
 1. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść publicznego zaproszenia do składania ofert (opis przedmiotu). Dokonaną zmianę niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej.
 2. Jeżeli wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy Zamawiający może wybrać kolejnego Wykonawcę bez ponownego badani a ofert.
 3. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe w ofertach Wykonawców niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 4. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz złożonych dokumentów. W razie nie złożenia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona chyba, że Wykonawca udowodni iż brak złożenia wyjaśnień nie leży po jego stronie.
 5. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. W razie nie złożenia wymaganych dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona chyba, że Wykonawca udowodni iż brak złożenia wyjaśnień nie leży po jego stronie.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert bez wyboru najkorzystniejszej oferty, w razie zaistnienia określonych przesłanek np.: brak ofert, cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki finansowe, jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wybór oferenta z innych przyczyn okaże się niemożliwy;
 7. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. 33 WOG ul. A. Krzywoń. 39-460 Nowa Dęba.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.