Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe - Ustawienie, utrzymanie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - Ustawienie, utrzymanie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg

Data zamieszczenia: 2016-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Zamkowa 19
tel.: 34 319 82 50
fax: 34 319 83 50
e-mail: pzd@klobuck.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Kłobuck
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-17 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie ofertowe - Ustawienie, utrzymanie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego w sezonie zimowym 2016/2017

 

Kłobuck, dnia 06.10.2016 r.

 

 

PZD-BZ.254.32.2016

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), określonego w art. 4 pkt 8

 

Przedmiot zamówienia:

 

 1. Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego w ilości: D.W. Nr 491 – 3 400 m, D.W. Nr 492 – 350 m, D.W. Nr 494 – 2 500 m.

 2. Utrzymanie zasłon, o których mowa w pkt. 1 – od dnia ustawienia do dnia demontażu.

 3. Demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego w ilości: D.W. Nr 491 – 3 400 m, D.W. Nr 492 – 350 m, D.W. Nr 494 – 2 500 m.

 

Opis zamówienia:

 

Technologia wykonania oraz szczegółowy zakres robót określony został w:

 • Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

 • Przedmiarze robót

stanowiących załączniki do niniejszego zaproszenia.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności – wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

b) dysponują potencjałem technicznym - wykonawca oświadczy, że dysponuje:

 1. wiertnicą spalinową – 2 szt.,

 2. samochodem samowyładowczym lub innym środkiem transportowym 2 szt.

c) dysponują potencjałem kadrowym – wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

d) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia – wykonawca wykaże, że realizował co najmniej dwie roboty związane z ustawieniem i demontażem zasłon przeciwśnieżnych.

 

Celem poprawnego sporządzenia wyceny w/w robót zaleca się sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania niezbędnej wiedzy do prawidłowego sporządzenia oferty.

 

Termin realizacji zamówienia:

 

Ustawienie zasłon - do dnia 30.11.2016 r.

Demontaż zasłon – po sezonie zimowym, do dnia 30.04.2017 r.

 

Forma płatności:

 

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana po wykonaniu zadania – odrębnie za ustawienie i odrębnie za demontaż zasłon, na podstawie faktur VAT/rachunku
w formie przelewu, w terminie 14 dni od daty otrzymania od wykonawcy dokumentów rozliczeniowych.

 

Kryteria oceny ofert:

 

Cena – 100 %

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

 

Do oferty należy załączyć oświadczenia, kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu
o załączony przedmiar robót, dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych
przez osobę wskazaną jako kierownika robót oraz aktualne zaświadczenie z izby inżynierów budownictwa.

 

Dopuszcza się złożenie oferty na cały zakres zamówienia, tj ustawienie, utrzymanie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu wszystkich w/w dróg, tzn. D.W. Nr 491, D.W. Nr 492 i D.W. Nr 494, na łączną długość siatki: 6 250 m, bądź oferty częściowej – dotyczącej robót tylko w ciągu dróg: D.W. Nr 491 i D.W. Nr 492, na łączną długość siatki: 3 750 m, lub tylko w ciągu drogi D.W. Nr 494, na długość: 2 500 m.

 

Miejsce i termin składnia ofert:

 

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 17.10.2016 r., do godz. 9.00
w formie pisemnej. Na kopercie zamieścić nazwę firmy składającej ofertę oraz treść: Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłobuckiego. Nie otwierać przed dniem 17.10.2016 r., godz. 9.00.

 

 

Z wybranym Wykonawcą lub Wykonawcami częściowych zamówień, zostanie zawarta umowa uwzględniająca warunki określone w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty.

 

© eurobudowa.pl 2004-2017

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.