Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Usunięcie deniwelacji korony wału działowego polderu wraz z remontem drogi serwisowej po...

Przedmiot:

Usunięcie deniwelacji korony wału działowego polderu wraz z remontem drogi serwisowej po jego koronie

Data zamieszczenia: 2016-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel.: +48(32)777 49 50
fax: +48(32)777 49 99
e-mail: dyrekcja@gliwice.rzgw.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-14 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usunięcie deniwelacji korony wału działowego polderu Buków w km 0+400 – 1+550 powstałych po jego napełnieniu w 2010r. wraz z remontem drogi serwisowej po jego koronie.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


I.    Nazwa zamówienia:

Usunięcie deniwelacji korony wału działowego polderu Buków w km 0+400 – 1+550 powstałych po jego napełnieniu w 2010r. wraz z remontem drogi serwisowej po jego koronie.


II.    Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu mającego na celu usunięcie deniwelacji wału działowego polderu Buków w km 0+400 – 1+550 wraz z remontem drogi serwisowej w tym kilometrażu, zakłada się wykonanie następujących prac:
1.    Roboty ziemne w postaci wykonania koryta pod warstwy podbudowy i nawierzchni drogi serwisowej w koronie wału działowego z jednoczesną niwelację korony wału poprzez usunięcie jej obniżeń wraz z zagęszczeniem nasypów.
2.    Wykonanie warstwy podbudowy drogi serwisowej z tłucznia kamiennego grubości 12 cm.
3.    Wykonanie warstwy nawierzchni drogi serwisowej z tłucznia kamiennego grubości 7cm na poziomie pierwotnej niwelety korony wału tj. rzędnej 195,15 m n.p.m.
4.    Wyrównanie pozostałej części korony wału działowego („poboczy” wzdłuż drogi serwisowej) do poziomu 195,15 m n.p.m. gruntem pochodzącym z korytowania wraz z zagęszczeniem powstałych nasypów.
5.    Humusowanie wyprofilowanej korony i skarp wału poza drogą serwisową wraz z obsiewem mieszanką traw.
6.    Naprawę istniejącej nawierzchni z płyt żelbetowych ażurowych poprzez ich przełożenie wraz z wymianą płyt nie nadających się do ponownej zabudowy.


III.    Zakres zamówienia:

Zakres zamówienia określa przedmiar robót w układzie kosztorysowym który stanowi załącznik* do zaproszenia do składania ofert.

Wskazane jest zapoznanie się z terenem planowanych robót przez zainteresowanych oferentów.

IV.    Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy uproszczony z wyszczególnieniem cen jednostkowych dla poszczególnych pozycji przedmiarowych obejmujących wszystkie składniki tej ceny tj. koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i zysk. Jednocześnie kosztorys ma zawierać zestawienia wartościowo ilościowe robocizny, materiałów i sprzętu, tabelę wartości elementów scalonych, wielkości zastosowanych narzutów kosztów pośrednich i zysku oraz stawkę podatku VAT. Kosztorys sporządzić na podstawie załączonego przedmiaru robót.
Oferent winien się wykazać wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednego zadania obejmującego swym zakresem roboty ziemne i umocnieniowe na rzekach , potokach, zbiornikach wodnych, itp., na wartość co najmniej 150 000,00zł. W  zakresie rzeczowym zadań referencyjnych powinno znajdować się wykonanie:
1.    budowy, modernizacji bądź robót naprawczych, wałów przeciwpowodziowych, filarów ochronnych,
2.    dróg o nawierzchniach utwardzonych nieulepszonych (drogi technologiczne, serwisowe) o powierzchni min. 2000m2.
Oferta powinna być zaopatrzona w nazwę, adres siedziby i telefoniczne numery kontaktowe oferenta a także powinna być przez niego czytelnie podpisana.
Prosimy o określenie ceny netto i brutto.

V.    Termin realizacji przedmiotu zamówienia:    

Pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do  2. grudnia. 2016

VI.    Osoby do kontaktu z oferentem:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:
·    Mirosław Marzec – kierownik ZZGO Racibórz, tel. 32/4154671 wew.38, 661 446 662
·    Janusz Pientka – tel. 601 415 193, 32/4154671 wew.31, 601 415 193

VII.    Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu,               ul. Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ 18, 47-400 Racibórz (osobiście, listownie, faxem nr 32/415 49 02 wew. 39; 32/415 46 71 wew. 39, lub e-mailem: raciborz@gliwice.rzgw.gov.pl ).

Termin złożenia oferty: 14.10.2016r. godz. 12.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie najniższej oferty nie gwarantuje realizacji przedmiotu zamówienia.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.