Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie elewacji budynków

Przedmiot:

Wykonanie elewacji budynków

Data zamieszczenia: 2016-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 1
67-300 Szprotawa

Osoba do kontaktu:
Józef Becla, tel. 68 376 11 50
e-mail: j.becla@szwik.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Szprotawa
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-10-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie elewacji budynków w tym: budynku trafostacji przy ul. Kraszewskiego, budynku agregatu prądotwórczego, budynku trafostacji na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Młynarskiej w Szprotawie.
W szczególności zakres robot obejmuje wykonanie:
Budynek agregatu prądotwórczego na terenie SUW przy ul. Młynarskiej:
1) Przygotowanie podłoża pod wykonanie elewacji na powierzchni 111,84 m2
2) Wtopienie siatki zbrojącej i dwukrotne zaciągnięcie zaprawą klejową na powierzchni 111,84 m2
3) Zagruntowanie ścian pod nałożenie tynku strukturalnego mineralnego na powierzchni 111,84 m2
4) Wykonanie tynku strukturalnego w kolorach korespondujących z kolorem elewacji na budynku socjalnym na całej powierzchni ścian zewnętrznych oraz we wnękach okiennych – 111,84 m2. W tym wykonać elewację w kolorze cegły w pasie o szerokości 0,5 m na cokole, narożnikach oraz pasie górnym.
5) Wyczyszczenie i pomalowanie opierzenia murów ogniowych na powierzchni 9,84 m2
6) Uszczelnienie obróbek blacharskich (krawędzie ścian) na długości 5,5 m.
7) Wymiana rynny na długości 5,5 m oraz uzupełnienie haków do rynien w ilości 3 szt.
8) Wyczyszczenie rynny na długości 7 m od strony młyna.
9) Wyczyszczenie metalowych drzwi, parapetów oraz ram okiennych z rdzy – 13,19 m2.
10) Pomalowanie powierzchni metalowych farbą antykorozyjną a następnie dwukrotnie farbą nawierzchniową – 13,19 m2.

11) Oczyszczenie oraz wykonanie nadlewki betonowej na schodach betonowych o wymiarach stopni 0,30 x 0,20 m oraz długościach:
- 1,90 m – 3 szt.
- 1,70 m – 6 szt.
- 1,40 m – 2 szt.
12) Oczyszczenie opaski betonowej i nadlanie warstwy betonu o grubości 5 cm na całej powierzchni opaski tj. 13,20 m2.
13) Wykonanie innych wyżej nie wymienionych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
Budynek trafostacji na terenie SUW przy ul. Młynarskiej.
1) Przygotowanie podłoża pod wykonanie elewacji na powierzchni ścian - 171,61 m2
2) Wtopienie siatki zbrojącej i dwukrotne zaciągnięcie zaprawą klejową na powierzchni ścian - 171,61 m2
3) Zagruntowanie ścian pod nałożenie tynku strukturalnego mineralnego na powierzchni 171,61 m2
4) Wykonanie tynku strukturalnego w kolorach korespondujących z kolorem elewacji na budynku socjalnym na całej powierzchni ścian zewnętrznych oraz we wnękach okiennych oraz gzymsie – 171,61 m2. W tym wykonać elewację w kolorze cegły w pasie o szerokości 0,5 m na cokole, narożnikach oraz pasie górnym.
5) Umocowanie i polutowanie pokrycia murów ogniowych na długości 13,20 m.
6) Umocowanie uchwytów odgromowych do muru ogniowego co 1 m na długości 27,90 m (32 szt.) i uzupełnienie uchwytów (klocków) – 5 szt.
7) Przymocowanie klocków instalacji odgromowej do papy – 4 szt.
8) Wyczyszczenie i pomalowanie rynny na długości 14,7 m w tym polutowanie rynny w 1 miejscu.
9) Wyczyszczenie i pomalowanie blachy na gzymsie na powierzchni 6,61 m2
10) Wyczyszczenie i pomalowanie blachy na murach ogniowych na powierzchni 9,00 m2.
11) Wyczyszczenie elementów metalowych drzwi, żaluzji parapetów oraz ram okiennych z rdzy – 23,19 m2.
12) Pomalowanie powierzchni metalowych farbą antykorozyjną a następnie dwukrotnie farbą nawierzchniową – 23,19 m2.
13) Wykonanie innych wyżej nie wymienionych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
Budynek trafostacji na ujęciu wody przy ul. Kraszewskiego
1) Przygotowanie podłoża pod wykonanie elewacji na powierzchni ścian - 151,21 m2.
2) Skucie i uzupełnienie tynków wapienno-cementowych na powierzchni ścian - 2 m2.
3) Wtopienie siatki zbrojącej i dwukrotne zaciągnięcie zaprawą klejową na powierzchni 151,21 m2
4) Zagruntowanie ścian pod nałożenie tynku strukturalnego mineralnego na powierzchni 151,21 m2
5) Wykonanie tynku strukturalnego w kolorach korespondujących z kolorem elewacji na budynku socjalnym (teren SUW przy ul. Młynarskiej) na całej powierzchni ścian zewnętrznych oraz we wnękach okiennych oraz gzymsie – 151,21 m2. W tym wykonać elewację w kolorze cegły w pasie o szerokości 0,5 m na cokole, narożnikach oraz pasie górnym.
6) Wyczyszczenie i pomalowanie rynny na długości 12,7 m
7) Wymiana rury spustowej na ścianie z gzymsem – 4,5 m.
8) Drobne naprawy opierzenia na murach ogniowych i pomalowanie blachy na powierzchni 7,60 m2
9) Oczyszczenie i nadlanie opasek betonem o grubości 5 m o szerokości 0,5 m i długości 30,69 m.
10) Umocowanie klocków instalacji odgromowej na murach ogniowych.
11) Wyczyszczenie elementów metalowych drzwi, żaluzji parapetów oraz ram okiennych z rdzy – 21,91 m2.
12) Pomalowanie powierzchni metalowych farbą antykorozyjną a następnie dwukrotnie farbą nawierzchniową – 21,91 m2.
13) Wykonanie innych wyżej nie wymienionych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
Pozostałe warunki Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca celem prawidłowej realizacji zamówienia jest obowiązany na podstawie własnych oględzin i pomiarów ustalić zakres i ilość robót koniecznych do wykonania.
2) Niedoszacowanie wartości robót lub wadliwe określenie ich zakresu nie może stanowić podstawy do domagania się zwiększenia podanej w ofercie ceny ryczałtowej.
3) Oględziny obiektów przeznaczonych do wykonania elewacji można dokonywać w terminie ustalonym z pracownikiem Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pod nr tel. 68 376 59 39 lub 68 376 25 97.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia: 45 dni od daty podpisania umowy.
6. Do udziału w postępowaniu uprawnieni są Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metoda warunku granicznego – spełnia/nie spełnia
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3
4) Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
8. Termin związania ofertą :
Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty:
1) Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką,
4) Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub inną osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy załączyć kopię pełnomocnictwa). Ewentualne poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.
5) Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
6) Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 zapytania ofertowego,
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 zapytania ofertowego,
c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3 zapytania ofertowego
d) Parafowany wzór umowy – załącznik nr 4 zapytania ofertowego,
e) Pełnomocnictwo potwierdzające o reprezentowaniu Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy,
f) Ofertę należy przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub złożyć w Biurze Obsługi Zarządu Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pokój nr 21 II piętro w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta na wykonanie elewacji - nie otwierać do dnia 14.10.2016 r. do godz. 10 00 ”
g) Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta będzie również posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
h) Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana jak i wycofanie wymaga zachowania formy pisemnej.
10. Kryteria oceny ofert
1) Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o kryterium cena – 100 %,
2) W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.
3) Do porównania ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto przedmiotu zamówienia,
4) Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowane przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami,
5) Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia,
11. Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Chrobrego 1, 67-300 Szprotawa, pokój nr 21 (Biuro Obsługi Zarządu)
2) Termin składania ofert upływa w dniu 14.10.2016 r. do godz. 1000. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2016 r. o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 23 (II piętro).
4) Otwarcie ofert jest jawne.
12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Józef Becla tel. 68 376 11 50 e-mail: j.becla@szwik.pl
13. Warunki płatności: Zapłata należności nastąpi przelewem na konto dostawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego po dokonanym końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia.
14. Istotne postanowienia umowy: zawiera załączony do niniejszego zaproszenia wzór umowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
15. Pozostałe informacje:
1) Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Oferentów, którzy złożyli ofertę, o wynikach postępowania. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany pisemnie.
2) W ramach niniejszego postępowania nie przewiduje się możliwości składania środków odwoławczych od wyników postępowania.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferenta.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.