Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Naprawa wodociągu

Przedmiot:

Naprawa wodociągu

Data zamieszczenia: 2016-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Tramwaje Śląskie S.A.
ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzów

Osoba do kontaktu:
Andrzej Just, tel. 32 286-52-93 wew. 275
Dorota Osadnik, tel. 32 246-60-61 (64/65) wew. 417
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: 4.500,00 PLN
Termin składania ofert: 2016-10-14 09:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Tramwaje Śląskie S.A., ogłasza przetarg pisemny (o wartości poniżej progów stosowania ustawy Pzp), prowadzony zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Tramwajach Śląskich S.A. dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia”.
Przedmiotem zamówienia jest naprawa wodociągu na terenie Rejonu nr 3 Bytom ul. Drzewna 2
Nr sprawy: R-3/543/2016
Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia – nie dłużej niż 8 tygodni od daty podpisania umowy przy czym ostateczny termin realizacji zamówienia ustalony zostanie w oparciu o czas realizacji zamówienia stanowiący kryterium oceny ofert zgodnie z Rozdziałem 15 SIWZ.
O udzielenie zamówienia sektorowego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w załączniku nr 5 do SIWZ, a w szczególności:
1) udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na naprawie lub wymianie sieci wodociągowej zewnętrznej,
2) dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.:
 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) załączyli wymagane dokumenty,
c) wnieśli wadium w terminie i wysokości wymaganej przez Zamawiającego,
d) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez Zamawiającego.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w tym przypadku musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2) Formularz ofertowy.
3) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających, że Wykonawca posiada doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z wymogiem zawartym w Rozdziale 3 pkt 1 lit a) ppkt 1) SIWZ z podaniem ich przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
4) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zgodnie z wymaganiami Rozdziału 3 pkt 1 lit a) ppkt 2) SIWZ.
5) Oświadczenie wykonawcy.
6) Pisemne zobowiązanie podmiotu o oddaniu niezbędnych zasobów (wymagane w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innego podmiotu zgodnie z zapisami Rozdziału 3 pkt 2 i 3 SIWZ).
7) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga załączenia oryginału dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w formie niepieniężnej.
Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” i z podpisem oraz imienną pieczątką osoby uprawnionej do podpisania oferty (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) – nie dotyczy ww. pkt 1). Natomiast pisemne zobowiązanie, o którym mowa w ww. pkt 6), musi być złożone w oryginale.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający dokona weryfikacji wszystkich złożonych ofert na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ), która polegać będzie na sprawdzeniu prawidłowości jego wypełnienia, tj. m.in. prawidłowości wyliczeń w nim zawartych, zgodności treści z wymaganiami Zamawiającego oraz poprawności podpisów osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Sprawdzeniu podlegać będzie również poprawność wniesienia wadium.
Wszystkie złożone i nieodrzucone oferty zostaną poddane ocenie wg kryterium oceny ofert określonych w Rozdziale 15 SIWZ.
Oferta Wykonawcy, która została oceniona najwyżej, będzie podlegała badaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń do niej załączonych.
Do ewentualnego uzupełnienia złożonych dokumentów zostanie wezwany wyłącznie Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej.
Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie z niego wykluczony.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Jeżeli oferta Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 3 Rozdziału 5 SIWZ, w wyniku jej zbadania podlega odrzuceniu bądź Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, Zamawiający przystąpi do badania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. W tym przypadku punkt 4 Rozdziału 5 SIWZ stosuje się odpowiednio.
Kryteria wyboru oferty:
1. cena – 90%,
2. gwarancja - 5%,
3. termin realizacji zamówienia – 5%.
Wymagania dotyczące wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.500,00 złotych (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego: www.tram-silesia.pl, w zakładce „Zamówienia".
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
a) Andrzej Just – tel. 32 286-52-93 wew. 275.
b) Dorota Osadnik – tel. 32 246-60-61 (64/65) wew. 417.
Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A. w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, sekretariat, piętro I.
Termin składania ofert upływa dnia 14.10.2016 r. o godz. 09:45.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 14.10.2016 r. o godz. 10:00 w Tramwajach Śląskich S.A., sala konferencyjna, piętro I.
Termin związania ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków przetargu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
Czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.