Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Awaryjne uszczelnienie dachu na budynku szkoły

Przedmiot:

Awaryjne uszczelnienie dachu na budynku szkoły

Data zamieszczenia: 2016-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lubomia
ul. Szkolna 1
44-360 Lubomia

Osoba do kontaktu:
Rudolf Kozub, e-mail: r.kozub@lubomia.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Lubomia
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-10-17 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE na zad.pn.

Awaryjne uszczelnienie dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Syryni Gmina Lubomia

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020)

Gmina Lubomia zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie:

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie wszystkich niezbędnych robót rozbiórkowych instalacji odgromowej

Wykonanie pokrycia dachu z folii PCV gr. 1.5 mm wraz z warstwą ochronną z geowłókniny 300 g/m²

Ponowny montaż instalacji odgromowej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Syryni Gmina Lubomia z folii PCV gr. 1,5 mm na warstwie ochronnej z geowłókniny 300 g/m²o łącznej powierzchni 1257,23m²

Aula – 11,93 x 23,98 = 286,08m²

Łącznik – 6,40 x 11,57 = 74,05m²

Segment z salami lekcyjnymi 18,05x 17,21 + 11,82x 11,51 + 1,70x 3,0 = 451,79m²

Dom nauczyciela 12,80x 15,60 = 199,68m²

Segment z klatką 16,36x6,51x2 + 4,85x 4,10 + 6,70x 1,90 = 245,63m²

RAZEM 1257,23m²

3. Warunki wymagane od wykonawców.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

3.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania zamówienia,

3.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne.

4. Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym.

4.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Rudolf Kozub adres mailowy: kozub@lubomia.pl">r.kozub@lubomia.pl.

Informacja zostanie udzielona w terminie 2 dni, chyba, że pytanie wykonawcy nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty

5. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:

5.1. Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności według wzoru oferty będącego załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 17 października 2016 r. do godz. 10.00. w Urzędzie Gminy Lubomia ul. Szkolna 1 44-360 Lubomia

Wykonawca winien złożyć ofertę w kopercie - opakowaniu. Kopertę - opakowanie należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:

Oferta cenowa na zadanie p.n.:

Awaryjne uszczelnienie dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Syryni Gmina Lubomia

Nie otwierać przed dniem 17.10.2016 r. godz. 10.00

5.2. Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod rygorem wykluczenia z postępowania:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo składania ofert

b) oświadczenia o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu - wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,

c) pełnomocnictwo do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli wykonawca posługuje się w celu złożenia oferty pełnomocnikiem,

d) wykaz zadań potwierdzających, że Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zadania polegającego na wykonaniu pokrycia dachowego wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto (wzór stanowi załącznik nr 3).

Jako dokumenty (referencje) potwierdzające wykonanie zadania z ostatnich 5 lat Zamawiający uzna te, które dotyczą realizacji zadań, których zakończenie miało miejsce nie wcześniej jak w roku 2011.

5.3. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.

6. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona.

7. Termin związania ofertą.

Wykonawcy będą związani swoją ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

8. Przesłanki odrzucenia ofert.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

b) zostanie złożona po terminie składania ofert.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.

9. Sposób obliczania ceny ofertowej.

9.1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną za wykonanie zadania.

9.2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9.3. W cenie mieścić się musi całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia.

9.4. W formularzu oferty należy podać cenę oferty:

 • bez podatku VAT,

 • podatek VAT

 • łącznie z podatkiem VAT.

10. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi

kryteriami: Cena - 100 %

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.