Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych...

Przedmiot:

Konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych gazowych i wodnych, bram pożarowych oraz kurtyn dymowych

Data zamieszczenia: 2016-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Wilczy Dół 5
02-798, Warszawa
telefon - +48226554000
faks - +48226433997
www.metro.waw.pl
zam-eh@metro.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: Zgodnie z SIWP:7. Wymagania dotyczące wadium.7.1 Wykonawca przed złożeniem oferty wniesie wadium na okres związania ofertą w wysokości: 5 900,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy dziewięćset 00/100),7.2 Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamaw
Termin składania ofert: 2016-10-18 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych gazowych i wodnych, bram pożarowych oraz kurtyn dymowych na I i II linii Metra Warszawskiego oraz STP Kabaty.
Numer referencyjny: EH.25.00091.2016.S.P.ADKA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

II.5) Główny kod CPV:
Dodatkowe kody CPV:50222000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2016

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać: 1) zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obrót, transport, składowanie, konserwację, demontaż i utylizację izotopowych czujek dymu (Dz.U. z 2014r. poz. 1512 z późn. zm.).2) w zakresie legalizacji butli systemu gaszenia gazem: dokument potwierdzający dopuszczenie stacji badawczej przez Transportowy Dozór Techniczny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać: 1) zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obrót, transport, składowanie, konserwację, demontaż i utylizację izotopowych czujek dymu (Dz.U. z 2014r. poz. 1512 z późn. zm.).2) w zakresie legalizacji butli systemu gaszenia gazem: dokument potwierdzający dopuszczenie stacji badawczej przez Transportowy Dozór Techniczny.5.2.2 warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca musi posiadać aktualne uprawnienia (certyfikaty, świadectwa) do wykonania czynności konserwacyjnych (w tym również programowania) napraw w poniższych zakresach:1) Systemów sygnalizacji pożaru:- system EBL firmy Panasonic EBL2000, EBL 512, EBL G3 – certyfikat wydany przez Producenta bądź przez Autoryzowanego Przedstawiciela. W przypadku certyfikatu wystawionego na osobę Zamawiający wymaga aby co najmniej 3 osoby posiadały stosowny certyfikat. Równoznaczny z ww. będzie certyfikat wystawiony na firmę. W tym przypadku Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że co najmniej 3 osoby posiadają wiedzę w zakresie pracy systemu EBL firmy Panasonic. Równoznaczne będzie przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów na każdej centrali oddzielnie. - systemu ESSER – certyfikat wydany przez Producenta bądź przez Autoryzowanego Przedstawiciela. W przypadku certyfikatu wystawionego na osobę Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 osoby posiadały stosowny certyfikat. Równoznaczny z ww. będzie certyfikat wystawiony na firmę. W tym przypadku Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że co najmniej 2 osoby posiadają wiedzę w zakresie pracy systemu ESSER.- liniowej czujki temperatury LISTEC – co najmniej 1 osoba powinna posiadać certyfikat (świadectwo) wydany przez Producenta, bądź przez Autoryzowanego Przedstawiciela. Równoznaczny z ww. będzie certyfikat wystawiony na firmę. W tym przypadku Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że co najmniej 2 osoby posiadają wiedzę w zakresie liniowej czujki temperatury LISTEC.2) Stałych urządzeń gaśniczych gazowych (KD-200, LPG-HFC 227ea, TA-200 Savi): • certyfikat na jeden z ww. systemów wydany przez jego Producenta bądź Autoryzowanego Przedstawiciela. W przypadku certyfikatu wystawionego na osobę, Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 osoby posiadały stosowny certyfikat na ten system. Równoznaczny z ww. będzie certyfikat wystawiony na firmę. W tym przypadku Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że co najmniej 2 osoby posiadają wiedzę w zakresie pracy tego systemu. Do certyfikatu Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wiedzę techniczną i zdolność do przeprowadzenia czynności konserwacyjnych pozostałych systemów gaszenia gazem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta.• Certyfikat dla przedsiębiorcy, który zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 r., poz. 881) powinien „posiadać przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu (…) systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane”. • Certyfikat dla personelu (o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 r., poz. 881) dla każdej osoby wykonującej czynności, o których mowa w art.20 ust. 4 powyższej ustawy.3) Urządzeń tryskaczowych: co najmniej 1 osoba powinna posiadać Certyfikat Kwalifikacji wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych. 4) Bram pożarowych: co najmniej 1 osoba powinna posiadać Certyfikat wystawiony przez Producenta lub Autoryzowanego Przedstawiciela dowolnego producenta bram pożarowych. Równoznaczny z ww. będzie certyfikat wystawiony na firmę. W tym przypadku Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że co najmniej 1 osoba posiada wiedze w zakresie pracy bram pożarowych. Ponadto Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o zdolności przeprowadzania czynności konserwacyjnych bram pożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta.5) Kurtyn dymowych: co najmniej 1 osoba powinna posiadać Certyfikat wystawiony przez Producenta lub Autoryzowanego Przedstawiciela dowolnego producenta kurtyn dymowych. Równoznaczny z ww. będzie certyfikat wystawiony na firmę. W tym przypadku Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że co najmniej 1 osoba posiada wiedze w zakresie pracy kurtyn dymowych. Ponadto Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o zdolności przeprowadzania czynności konserwacyjnych kurtyn dymowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta.6) Co najmniej 3 osoby powinny posiadać świadectwa kwalifikacji SEP do wykonywania czynności konserwacyjnych przy instalacjach elektrycznych do 1 kV.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: Uwagi:W związku z różnym nazewnictwem wydawanych przez producentów dokumentów potwierdzających kwalifikację. Zamawiający uznaje za równoznaczne określenie Certyfikat i Świadectwo.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z SIWP:13.3 B 1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy.Jeżeli jakiekolwiek dokumenty, o których mowa w pkt 13.3 są ogólnodostępne w formie elektronicznej i możliwe do bezpłatnego pobrania dla Zamawiającego, Wykonawca wskazuje dokładnie: adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obrót, transport, składowanie, konserwację, demontaż i utylizację izotopowych czujek dymu (Dz. U. z 2007r. nr 42 poz. 276 z późn. zm.),2) Dokument potwierdzający dopuszczenie stacji badawczej przez Transportowy Dozór Techniczny,3) Wykaz osób, jakim dysponuje/będzie dysponował wraz z kopiami uprawnień lub oświadczeniami w zakresie przedstawionym w pkt. 5.2.2. zgodnie z zał. nr 7 do SIWP, 4) Dokument potwierdzający dopuszczenie stacji badawczej przez Transportowy Dozór Techniczny,5) Oświadczenie o zdolności przeprowadzania czynności konserwacyjnych bram pożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta, zał. nr 8 do SIWP,6) Oświadczenie o zdolności przeprowadzania czynności konserwacyjnych kurtyn dymowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta, zał. nr 9 do SIWP.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Zgodnie z SIWP:7. Wymagania dotyczące wadium.7.1 Wykonawca przed złożeniem oferty wniesie wadium na okres związania ofertą w wysokości: 5 900,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy dziewięćset 00/100),7.2 Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu znajdzie się na koncie Metra Warszawskiego Sp. z o.o., Bank Pekao S.A. nr 61 1240 6003 1111 0000 4947 4518.7.3 Wadium może też być wnoszone w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 359). 7.4 Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3., Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale przed złożeniem oferty oraz przed upływem terminu składania ofert, w siedzibie Metra Warszawskiego Sp. z o.o., bud. 3A w pok. 310 w Dziale Finansowym. Godziny przyjęć wadium w Dziale Finansowym: 10.00-14.00.7.5 W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż wpłata gotówki na konto Metra Warszawskiego Sp. z o.o., Wykonawca składa wraz z ofertą kserokopię poręczeń lub gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, oraz poręczeń udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.7.6 W przypadku składania wadium w formie gwarancji powinna ona być co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.7.7 Zamawiający zaleca złożenie wraz z ofertą kserokopii poręczeń lub gwarancji złożonych tytułem wadium w postępowaniu.7.8 Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Łączna cena części zamiennych wyszczególnionych w załącznikach 2c i 2d do SIWP 30
Czas rekcji w przypadku wystąpienia awarii/usterki 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z SIWP:Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty - w następującym zakresie i w następujących warunkach: 1) zmiana terminów określonych w umowie w niżej wymienionych przypadkach: wystąpienia siły wyższej; przerwania lub opóźnienia w wykonywaniu Przedmiotu Umowy spowodowanego okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zmian przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy lub sposób wykonywania przedmiotu zamówienia, opóźnień w rozpoczęciu lub wykonywaniu Przedmiotu Umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy zachowania należytej staranności, opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikłych z winy Zamawiającego lub innych wykonawców, za które Wykonawca Przedmiotu Umowy nie ponosi odpowiedzialności.2) zmiana ceny umownej w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT);3) zmiana Umowy w związku z wystąpieniem siły wyższej;4) zmiana Umowy wynikająca z orzeczeń sądów powszechnych, decyzji administracyjnych i orzeczeń sądów administracyjnych;5) zmiana Umowy w związku ze zmianą regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych. 16.6 Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych powyżej. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/10/2016, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.