Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg – sezon zimowy 2016/2017

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg – sezon zimowy 2016/2017

Data zamieszczenia: 2016-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gromnik
Witosa 2
33-180, Gromnik
telefon - 146514202
faks - 146514095
www.gromnik.pl, e-mail: ug@gromnik.pl
ug@gromnik.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Gromnik
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-18 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Gromnik – sezon zimowy 2016/2017”
Numer referencyjny: IK.271.0.2016.ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Gromnik w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej w sezonie zimowym 2016/2017r. 2.Zakres usług dotyczący zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszej specyfikacji obejmuje: a)usuwanie śniegu z całej szerokości dróg (aby nie powodować jej zwężenia), b)zapewnienie ciągłej przejezdności dróg,c)przygotowanie materiałów do zwalczania śliskości, d)zwalczanie tj. zapobieganie powstaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających,e)utrzymanie stanu gotowości osób i środków technicznych zapewniających przystąpienie do odśnieżania, posypywania czy odśnieżania z posypywaniem dróg,3.Drogi gminne i wewnętrzne na terenie Gminy Gromnik objęte akcją zimowego utrzymania podzielono na 5 następujących rejonów: a)Rejon I - Brzozowa – Polichty – długość dróg – ok. 25,92 km,b)Rejon II – Chojnik – długość dróg – ok. 19,84 km,c)Rejon III – Golanka - Rzepiennik Marciszewski – długość dróg – ok. 19,93 km,d)Rejon IV – Gromnik – długość dróg – ok. 32,13 km,e)Rejon V – Siemiechów – długość dróg – ok. 43,87 km.Razem ilość km dróg objętych zimowym utrzymaniem, na terenie Gminy Gromnik wynosi: 141,69 km.Podany powyżej kilometraż dróg jest orientacyjny, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do odśnieżania dodatkowych odcinków dróg, weryfikacji ich długości.Podanie faktycznej ilości kilometrów zimowego utrzymania w/w dróg w okresie umownym nie jest możliwe do określenia - związane jest to z warunkami meteorologicznymi, niezależnymi od Zamawiającego.Szczegółowy wykaz poszczególnych dróg w danym rejonie zawiera Załącznik nr 1 do projektu umowy. 4.Wymagania dotyczące wykonania usługi przy zimowym utrzymaniu dróg:•Wymagania materiałowe i jakościowe. 1)Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę ciągnikiem kołowym o mocy min. 60KM, wyposażonym w napęd na dwie osie z pługiem i rozsypywaczem. Dopuszcza się realizację usługi pługopiaskarką o masie własnej nieprzekraczającej 12 ton – dotyczy wyłącznie wskazanych przez Zamawiającego dróg gminnych w danym rejonie (Załącznik nr 1 do projektu umowy - drogi oznaczone kolorem czerwonym). 2)Do odśnieżania oraz usuwania śliskości zimowej mogą być stosowane przez wykonawcę wyłącznie pojazdy i maszyny drogowe zarejestrowane oraz posiadające dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych i wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016, poz. 1038). 3)Do zapobiegania powstawaniu, likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej będą stosowane materiały uszorstniające w postaci piasku, kruszyw naturalnych lub sztucznych o uziarnieniu do 4mm – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. 2005r., nr 230, poz. 1960). 4)Operatorem sprzętu może być kierowca pojazdu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. Technika odśnieżania nie może utrudniać ruchu pojazdów.5)Pracownicy obsługujący sprzęt muszą być wyposażeni w telefony komórkowe z uwagi na wymaganą całodobową dyspozycyjność. 6)W przypadku awarii pojazdu wykonującego usługi Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy pojazd spełniający wymagania zawarte w niniejszej SIWZ. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.7)W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego pojazdu oraz kierowcy, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zapewnienia zastępczego zimowego utrzymania dróg oraz nałoży karę pieniężną w wysokości określonej w umowie. 8)W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych (intensywne, długotrwałe opady śniegu, zawieje, zamiecie śnieżne) Wykonawca winien zabezpieczyć specjalistyczny sprzęt konieczny do likwidacji tych skutków w ramach zawartej umowy. Zamawiający również nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.•Wymagania w zakresie zimowego utrzymania dróg.1)Jezdnia odśnieżona na całej szerokości - min. 3,5 m (aby nie powodować jej zwężenia), 2)Zapewnienie ciągłej przejezdności dróg,3)Likwidowanie śliskości na jezdniach poprzez posypywanie materiałami uszorstniającymi w postaci piasku, kruszyw naturalnych lub sztucznych o uziarnieniu do 4mm. O wyborze rodzaju oraz proporcji materiału decyduje Wykonawca. Likwidowanie śliskości winno być prowadzone w sposób skuteczny. Wykonawca wskaże w ofercie rodzaj materiału stosowanego do zwalczania śliskości. 4)Do posypywania dróg Wykonawca używa zakupionych we własnym zakresie materiałów szorstkich oraz organizuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa miejsce oraz sposób składowania tych materiałów. 5)Droga musi zostać posypana równą warstwą materiałów szorstkich na całej długości i szerokości. 6)Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu akcji zimowej podejmuje Zamawiający.7)Ustala się maksymalny czas rozpoczęcia akcji max. do 90 minut od wezwania przez koordynatora, tj.: sołtysa, pracownika Urzędu Gminy pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg lub przystąpienie do pracy nastąpi nie później niż po upływie 90 minut po zakończeniu opadu. W przypadku opadów nocnych nie później niż przed godziną 600 rano. Czas rozpoczęcia akcji jest jednym z kryteriów oceny ofert. 8)Wykonawca usługi odpowiedzialny jest za jakość świadczonych usług i ich zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi w przedmiocie zamówienia oraz za zgodność z poleceniami danego sołtysa i pracownika pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg z ramienia Urzędu Gminy Gromnik. 9)Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ. 10)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę jak również podwykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 11)Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną za wszelkie szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania przyjętej usługi. W myśl powyższego, Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 12)Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.•Zastrzeżenia Zamawiającego. 1)Zamawiający zastrzega sobie możliwość odśnieżania czy posypywania powyższych dróg własnym sprzętem, będącym na stanie Urzędu Gminy Gromnik.2)Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonaną ilość kilometrów w danym rejonie.3)O rodzaju świadczonej usługi - przykładowo: odśnieżanie kolejno posypywanie czy jednoczesne odśnieżanie z posypywaniem dróg, decyduje Zamawiający. 4)Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania usługi polegających na kontroli grubości pozostawienia śniegu na jezdni, szerokości odśnieżania, ilości rozsypanych środków oraz szerokości i długości odcinków posypanych materiałem uszorstniającym. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi kary pieniężne w wysokości określonej w umowie.5)Zamawiający zastrzega sobie możliwość /przed podpisaniem umowy/ kontroli wymaganego sprzętu.•Sprzęt techniczny1)W zakresie wyposażenia umożliwiającego zimowe utrzymanie dróg Wykonawca winien zapewnić - dla każdej z części (rejonu) co najmniej:- 2 ciągniki kołowe o mocy min. 60KM, wyposażone w napęd na dwie osie z pługami oraz dwa rozsypywacze lub–min. 1 ciągnik kołowy o mocy min. 60KM, wyposażony w napęd na dwie osie z pługiem i rozsypywacz oraz 1 pługopiaskarka o masie własnej nieprzekraczającej 12 ton,dopuszczone do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r. Nr 1137, ze zm.).Uwaga!W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem na każdy rejon oddzielnie. Niedopuszczalne jest dysponowanie tym samym sprzętem w różnych rejonach. Wykonawca dostosowuje organizację pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie. Akcja zimowa musi być prowadzona w każdym rejonie w sposób sprawny, zgodnie z wymaganymi standardami. •Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP: 1)Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z poźn. zm.), dotyczących obsługi w/w sprzętu technicznego, w ilości osób zapewniającej zgodną z warunkami niniejszej SIWZ realizację przedmiotowego zamówienia.2)Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście czynności wymienione w pkt. 1. 3)Warunek zostanie spełniony gdy Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnią na umowę o pracę nowych pracowników lub wskażą do realizacji zamówienia pracowników wcześniej zatrudnionych. Uwaga!W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować odpowiednimi osobami na każdy rejon oddzielnie. Niedopuszczalne jest dysponowanie tymi samymi osobami w różnych rejonach. Wykonawca dostosowuje organizację pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie. Akcja zimowa musi być prowadzona w każdym rejonie w sposób sprawny, zgodnie z wymaganymi standardami. •Zasady postępowania w czasie wykonywania prac zleconych przez Zamawiającego: 1)Przestrzeganie przepisów: a)Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.),b)Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), c)Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. 2005r., nr 230, poz. 1960). Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia orazw załącznikach do Specyfikacji pojawia się znak towarowy, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu wykazania spełnienia warunku należy przedłożyć dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 50 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: •Sprzęt techniczny1)W zakresie wyposażenia umożliwiającego zimowe utrzymanie dróg Wykonawca winien zapewnić - dla każdej z części (rejonu) co najmniej:– 2 ciągniki kołowe o mocy min. 60KM, wyposażone w napęd na dwie osie z pługami oraz dwa rozsypywacze lub–min. 1 ciągnik kołowy o mocy min. 60KM, wyposażony w napęd na dwie osie z pługiem i rozsypywacz oraz 1 pługopiaskarka o masie własnej nieprzekraczającej 12 ton, dopuszczone do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r. Nr 1137, ze zm.).Uwaga!W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem na każdy rejon oddzielnie. Niedopuszczalne jest dysponowanie tym samym sprzętem w różnych rejonach. Wykonawca dostosowuje organizację pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie. Akcja zimowa musi być prowadzona w każdym rejonie w sposób sprawny, zgodnie z wymaganymi standardami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4. 2.Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP(informacje z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.Oświadczenie winno być złożone na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik (dziennik podawczy/sekretariat)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 50 000 zł (należy dołączyć potwierdzenie wpłaty);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy wg wzoru zawartego w Załączniku nr 1, 2)Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeżeli dotyczy). 3) Pisemne zobowiązania innych podmiotów od oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60
termin płatności faktur 20
czas rozpoczęcia akcji 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3. 2.Zmiany postanowień umowy, możliwe są w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 PZP.3.Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) PZP, przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy tj.:1)zmiana obowiązujących przepisów – jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,2)z uwagi na niezależne od stron okoliczności (nieprzewidziane zmiany organizacyjne, wypadki losowe) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy,3)zmiana danych teleadresowych lub numerów konta Zamawiającego lub Wykonawcy, 4)zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.w zakresie podwykonawstwa:5)zmiana zakresu usług powierzonych podwykonawcy, 6)zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i akceptacji przez Zamawiającego),7)zlecenie części usług podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i akceptacji przez Zamawiającego),8)rezygnacji z podwykonawcy. 4.Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:1)Wykonawca może zaproponować zmianę przez złożenie pisemnej propozycji zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy lub jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,2)Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy lub jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.5.W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich, pod rygorem nieważności, pisemnym aneksem.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/10/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta(każdy dokument składający się na ofertę) musi być sporządzony w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: I    Nazwa: Brzozowa – Polichty
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rejon I - Brzozowa - Polichty - długość dróg – ok. 25,92 kmPodany powyżej kilometraż dróg jest orientacyjny, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do odśnieżania dodatkowych odcinków dróg, weryfikacji ich długości.Podanie faktycznej ilości kilometrów zimowego utrzymania w/w dróg w okresie umownym nie jest możliwe do określenia - związane jest to z warunkami meteorologicznymi, niezależnymi od Zamawiającego.Szczegółowy wykaz poszczególnych dróg w danym rejonie zawiera Załącznik nr 1 do projektu umowy. •Sprzęt techniczny1)W zakresie wyposażenia umożliwiającego zimowe utrzymanie dróg Wykonawca winien zapewnić - dla każdej z części (rejonu) co najmniej:–2 ciągniki kołowe o mocy min. 60KM, wyposażone w napęd na dwie osie z pługami oraz dwa rozsypywacze lub–min. 1 ciągnik kołowy o mocy min. 60KM, wyposażony w napęd na dwie osie z pługiem i rozsypywacz oraz 1 pługopiaskarka o masie własnej nieprzekraczającej 12 ton,dopuszczone do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r. Nr 1137, ze zm.).Uwaga!W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem na każdy rejon oddzielnie. Niedopuszczalne jest dysponowanie tym samym sprzętem w różnych rejonach. Wykonawca dostosowuje organizację pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie. Akcja zimowa musi być prowadzona w każdym rejonie w sposób sprawny, zgodnie z wymaganymi standardami. •Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP: 1)Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z poźn. zm.), dotyczących obsługi w/w sprzętu technicznego, w ilości osób zapewniającej zgodną z warunkami niniejszej SIWZ realizację przedmiotowego zamówienia.2)Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście czynności wymienione w pkt. 1. 3)Warunek zostanie spełniony gdy Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnią na umowę o pracę nowych pracowników lub wskażą do realizacji zamówienia pracowników wcześniej zatrudnionych. Uwaga!W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować odpowiednimi osobami na każdy rejon oddzielnie. Niedopuszczalne jest dysponowanie tymi samymi osobami w różnych rejonach. Wykonawca dostosowuje organizację pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie. Akcja zimowa musi być prowadzona w każdym rejonie w sposób sprawny, zgodnie z wymaganymi standardami.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60
termin płatności faktur • termin płatności faktur 20
czas rozpoczęcia akcji 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: II    Nazwa: Chojnik
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rejon II – Chojnik – długość dróg – ok. 19,84 km.Podany powyżej kilometraż dróg jest orientacyjny, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do odśnieżania dodatkowych odcinków dróg, weryfikacji ich długości.Podanie faktycznej ilości kilometrów zimowego utrzymania w/w dróg w okresie umownym nie jest możliwe do określenia - związane jest to z warunkami meteorologicznymi, niezależnymi od Zamawiającego.Szczegółowy wykaz poszczególnych dróg w danym rejonie zawiera Załącznik nr 1 do projektu umowy. •Sprzęt techniczny1)W zakresie wyposażenia umożliwiającego zimowe utrzymanie dróg Wykonawca winien zapewnić - dla każdej z części (rejonu) co najmniej:–2 ciągniki kołowe o mocy min. 60KM, wyposażone w napęd na dwie osie z pługami oraz dwa rozsypywacze lub–min. 1 ciągnik kołowy o mocy min. 60KM, wyposażony w napęd na dwie osie z pługiem i rozsypywacz oraz 1 pługopiaskarka o masie własnej nieprzekraczającej 12 ton,dopuszczone do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r. Nr 1137, ze zm.).Uwaga!W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem na każdy rejon oddzielnie. Niedopuszczalne jest dysponowanie tym samym sprzętem w różnych rejonach. Wykonawca dostosowuje organizację pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie. Akcja zimowa musi być prowadzona w każdym rejonie w sposób sprawny, zgodnie z wymaganymi standardami. •Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP: 1)Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z poźn. zm.), dotyczących obsługi w/w sprzętu technicznego, w ilości osób zapewniającej zgodną z warunkami niniejszej SIWZ realizację przedmiotowego zamówienia.2)Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście czynności wymienione w pkt. 1. 3)Warunek zostanie spełniony gdy Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnią na umowę o pracę nowych pracowników lub wskażą do realizacji zamówienia pracowników wcześniej zatrudnionych. Uwaga!W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować odpowiednimi osobami na każdy rejon oddzielnie. Niedopuszczalne jest dysponowanie tymi samymi osobami w różnych rejonach. Wykonawca dostosowuje organizację pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie. Akcja zimowa musi być prowadzona w każdym rejonie w sposób sprawny, zgodnie z wymaganymi standardami.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60
termin płatności faktur 20
czas rozpoczęcia akcji 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: III    Nazwa: Golanka - Rzepiennik Marciszewski
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rejon III – Golanka - Rzepiennik Marciszewski – długość dróg – ok. 19,93 km,Podany powyżej kilometraż dróg jest orientacyjny, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do odśnieżania dodatkowych odcinków dróg, weryfikacji ich długości.Podanie faktycznej ilości kilometrów zimowego utrzymania w/w dróg w okresie umownym nie jest możliwe do określenia - związane jest to z warunkami meteorologicznymi, niezależnymi od Zamawiającego.Szczegółowy wykaz poszczególnych dróg w danym rejonie zawiera Załącznik nr 1 do projektu umowy. •Sprzęt techniczny1)W zakresie wyposażenia umożliwiającego zimowe utrzymanie dróg Wykonawca winien zapewnić - dla każdej z części (rejonu) co najmniej:–2 ciągniki kołowe o mocy min. 60KM, wyposażone w napęd na dwie osie z pługami oraz dwa rozsypywacze lub–min. 1 ciągnik kołowy o mocy min. 60KM, wyposażony w napęd na dwie osie z pługiem i rozsypywacz oraz 1 pługopiaskarka o masie własnej nieprzekraczającej 12 ton,dopuszczone do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r. Nr 1137, ze zm.).Uwaga!W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem na każdy rejon oddzielnie. Niedopuszczalne jest dysponowanie tym samym sprzętem w różnych rejonach. Wykonawca dostosowuje organizację pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie. Akcja zimowa musi być prowadzona w każdym rejonie w sposób sprawny, zgodnie z wymaganymi standardami. •Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP: 1)Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z poźn. zm.), dotyczących obsługi w/w sprzętu technicznego, w ilości osób zapewniającej zgodną z warunkami niniejszej SIWZ realizację przedmiotowego zamówienia.2)Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście czynności wymienione w pkt. 1. 3)Warunek zostanie spełniony gdy Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnią na umowę o pracę nowych pracowników lub wskażą do realizacji zamówienia pracowników wcześniej zatrudnionych. Uwaga!W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować odpowiednimi osobami na każdy rejon oddzielnie. Niedopuszczalne jest dysponowanie tymi samymi osobami w różnych rejonach. Wykonawca dostosowuje organizację pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie. Akcja zimowa musi być prowadzona w każdym rejonie w sposób sprawny, zgodnie z wymaganymi standardami.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60
termin płatności faktur 20
czas rozpoczęcia akcji 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: IV    Nazwa: Gromnik
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rejon IV – Gromnik – długość dróg – ok. 32,13 km,Podany powyżej kilometraż dróg jest orientacyjny, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do odśnieżania dodatkowych odcinków dróg, weryfikacji ich długości.Podanie faktycznej ilości kilometrów zimowego utrzymania w/w dróg w okresie umownym nie jest możliwe do określenia - związane jest to z warunkami meteorologicznymi, niezależnymi od Zamawiającego.Szczegółowy wykaz poszczególnych dróg w danym rejonie zawiera Załącznik nr 1 do projektu umowy. •Sprzęt techniczny1)W zakresie wyposażenia umożliwiającego zimowe utrzymanie dróg Wykonawca winien zapewnić - dla każdej z części (rejonu) co najmniej:–2 ciągniki kołowe o mocy min. 60KM, wyposażone w napęd na dwie osie z pługami oraz dwa rozsypywacze lub–min. 1 ciągnik kołowy o mocy min. 60KM, wyposażony w napęd na dwie osie z pługiem i rozsypywacz oraz 1 pługopiaskarka o masie własnej nieprzekraczającej 12 ton,dopuszczone do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r. Nr 1137, ze zm.).Uwaga!W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem na każdy rejon oddzielnie. Niedopuszczalne jest dysponowanie tym samym sprzętem w różnych rejonach. Wykonawca dostosowuje organizację pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie. Akcja zimowa musi być prowadzona w każdym rejonie w sposób sprawny, zgodnie z wymaganymi standardami. •Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP: 1)Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z poźn. zm.), dotyczących obsługi w/w sprzętu technicznego, w ilości osób zapewniającej zgodną z warunkami niniejszej SIWZ realizację przedmiotowego zamówienia.2)Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście czynności wymienione w pkt. 1. 3)Warunek zostanie spełniony gdy Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnią na umowę o pracę nowych pracowników lub wskażą do realizacji zamówienia pracowników wcześniej zatrudnionych. Uwaga!W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować odpowiednimi osobami na każdy rejon oddzielnie. Niedopuszczalne jest dysponowanie tymi samymi osobami w różnych rejonach. Wykonawca dostosowuje organizację pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie. Akcja zimowa musi być prowadzona w każdym rejonie w sposób sprawny, zgodnie z wymaganymi standardami.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60
termin płatności faktur 20
czas rozpoczęcia akcji 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: V    Nazwa: Siemiechów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rejon V – Siemiechów – długość dróg – ok. 43,87 kmPodany powyżej kilometraż dróg jest orientacyjny, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do odśnieżania dodatkowych odcinków dróg, weryfikacji ich długości.Podanie faktycznej ilości kilometrów zimowego utrzymania w/w dróg w okresie umownym nie jest możliwe do określenia - związane jest to z warunkami meteorologicznymi, niezależnymi od Zamawiającego.Szczegółowy wykaz poszczególnych dróg w danym rejonie zawiera Załącznik nr 1 do projektu umowy. •Sprzęt techniczny1)W zakresie wyposażenia umożliwiającego zimowe utrzymanie dróg Wykonawca winien zapewnić - dla każdej z części (rejonu) co najmniej:–2 ciągniki kołowe o mocy min. 60KM, wyposażone w napęd na dwie osie z pługami oraz dwa rozsypywacze lub–min. 1 ciągnik kołowy o mocy min. 60KM, wyposażony w napęd na dwie osie z pługiem i rozsypywacz oraz 1 pługopiaskarka o masie własnej nieprzekraczającej 12 ton,dopuszczone do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r. Nr 1137, ze zm.).Uwaga!W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem na każdy rejon oddzielnie. Niedopuszczalne jest dysponowanie tym samym sprzętem w różnych rejonach. Wykonawca dostosowuje organizację pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie. Akcja zimowa musi być prowadzona w każdym rejonie w sposób sprawny, zgodnie z wymaganymi standardami. •Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP: 1)Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z poźn. zm.), dotyczących obsługi w/w sprzętu technicznego, w ilości osób zapewniającej zgodną z warunkami niniejszej SIWZ realizację przedmiotowego zamówienia.2)Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście czynności wymienione w pkt. 1. 3)Warunek zostanie spełniony gdy Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnią na umowę o pracę nowych pracowników lub wskażą do realizacji zamówienia pracowników wcześniej zatrudnionych. Uwaga!W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować odpowiednimi osobami na każdy rejon oddzielnie. Niedopuszczalne jest dysponowanie tymi samymi osobami w różnych rejonach. Wykonawca dostosowuje organizację pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie. Akcja zimowa musi być prowadzona w każdym rejonie w sposób sprawny, zgodnie z wymaganymi standardami.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60
termin płatności faktur 20
czas rozpoczęcia akcji 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.