Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Utrzymanie zimowe ulic i dróg przez okres 2 sezonów zimowych: 2016/2017, 2017/2018.

Przedmiot:

Utrzymanie zimowe ulic i dróg przez okres 2 sezonów zimowych: 2016/2017, 2017/2018.

Data zamieszczenia: 2016-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Baranów
Rynek 21
63-604, Baranów
telefon - 627 810 400
faks - 627 810 405
www.baranow.pl
anna.baczek@baranow.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Baranów
Wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 2 500,00 PLNwadium słownie: dwa tysiące pięćset złotych i 00/100 PLN2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) poręczeniach b
Termin składania ofert: 2016-10-17 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie zimowe ulic i dróg na terenie Gminy Baranów
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych będących w zarządzie Gminy Baranów przez okres 2 sezonów zimowych: 2016/2017, 2017/2018.Łączna długość dróg gminnych przeznaczonych do zimowego utrzymania w sezonach wynosi ok 82 km w tym: - drogi o nawierzchni ulepszonej (asfaltowej, betonowej kamiennej) – ok. 56 km. - drogi polnych/gruntowych - ok. 26 km; - obustronne sprzątanie ulic po prowadzonej akcji zima – 35 km 2) Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje przede wszystkim:a) odśnieżanie pługiem wskazanych dróg i ulic utwardzonych oraz gruntowych,b) likwidację skutków gołoledzi poprzez posypywanie dróg i ulic przygotowaną wcześniej przez Wykonawcę mieszanką piasku z chlorkiem sodu,c) utrzymanie przejezdności wszystkich dróg i ulic w okresie zimowym,d) w przypadku bardzo dużych opadów śniegu wywóz jego nadmiaru z miejsc szczególnie niebezpiecznych dla wszystkich użytkowników dróg i pieszych,e) place manewrowe, pętle i zatoki autobusowe zwłaszcza te zlokalizowane na wzniesieniach;f) jednokrotne obustronne sprzątanie ulic po zakończeniu każdego sezonu zimowego; sprzątanie należy rozpocząć na zgłoszenie Zamawiającego i zakończyć w terminie 2 tygodni od otrzymania zgłoszeniag) prowadzenie dziennika zawierającego: dni dyżurów, godziny pracy użytego w poszczególnych dniach sprzętu wraz z wyszczególnieniem dróg na których była prowadzona usługa zimowego utrzymania wg załączonego wzoru – Załącznik nr 10. 3) Wymagania materiałowe i jakościowe:a) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.b) Wymagania w zakresie zimowego utrzymania dróg:- drogi gminne i ulice należy odśnieżać obustronnie, tj. na całej szerokości jezdni,- odcinki dróg proste i równe, nie zlodowaciałe (nie śliskie) nie podlegają posypywaniu materiałami szorstkimi, za wyjątkiem zaistnienia gołoledzi lub zbitej, śliskiej warstwy śniegu,- podjazdy, wzniesienia, łuki, zakręty, skrzyżowania itp. podlegają posypywaniu w całości i z zapasem ok. 40 m przed i po w/w elementach dróg, np. 40 m przed skrzyżowaniem i 40m za skrzyżowaniem, chyba, że zajdzie potrzeba posypania odcinka drogi o większej długości (stwierdzenie takiej konieczności w gestii operatora po wcześniejszym uzgodnieniu z Koordynatorem ze strony Urzędu Gminy w Baranowie),- maź i błoto pośniegowe powstałe po chwilowym wzroście temperatury należy usuwać na bieżąco, nie dopuszczając do jego zamarznięcia na jezdni,- Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia akcji zimowego utrzymania dróg tak aby zapewnić przejezdność dróg, po wystąpieniu niekorzystnych dla ruchu drogowego warunków pogodowych, tj.:• niezwłocznie po wystąpieniu gołoledzi, po uprzedniej akceptacji Koordynatora ze strony Urzędu Gminy w Baranowie;• nie później niż 2 godziny od ustąpienia opadów śniegu, po uprzedniej akceptacji Koordynatora ze strony Urzędu Gminy w Baranowie;- w przypadku braku opadów śniegu i gołoledzi, akcji zimowego utrzymania dróg nie prowadzi się; Wykonawca w okresie barku opadów śniegu i gołoledzi pozostaje w gotowości (pełni dyżur) za co przysługuje mu wynagrodzenie za każdy dzień pozostawania w gotowości, - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swojej gotowości do prowadzenia zimowego utrzymania dróg od dnia 1 listopada do 25 kwietnia w każdym sezonie zimowym; c) Wszystkie osoby biorące udział w realizacji zamówienia muszą posiadać telefony komórkowe;d) Wykonawca musi posiadać możliwość zorganizowania pracy całodobowo, również w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta).4) Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:a) Wykonawca zapewnia materiały do usuwania śliskości zimowej dróg zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005r. Nr 230, poz. 1960 z późn. zm.) oraz obowiązującymi normami:- dla piasku o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996,- dla soli drogowej, wg PN-86/C-84081/02 i norm pokrewnych,- dla mieszanki: skład 20-25% soli i 75-80% piasku - wg normy PN-86/C-84081/02 piasku o uziarnieniu do 2 mm.b) Nie należy stosować pyłów pochodzących z urządzeń odpylających. Zamawiający zastrzega sobie:- w zakresie nawierzchni z kostki betonowej - posypywanie wyłącznie piaskiem lub żwirem- na pozostałych nawierzchniach dopuszcza się używanie dodatków w postaci soli.c) Wykonawca winien być gotowy do usuwania gołoledzi i szronu jeżeli, że temperatura powietrza obniżając się, spadła do + l ºC, a na nawierzchni drogi zalega warstwa wody lub mokrego śniegu bądź nawierzchnia jest wilgotna a jej temperatura jest ujemna. Rozpoczęcie prac należy uzgodnić z Koordynatorem ze strony Urzędu Gminy w Baranowie.c) Wykonawca we własnym zakresie organizuje miejsca do składowania materiałów szorstkich do posypywania dróg.d) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jak i podwykonawców podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.e) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia. 5) Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania niezbędnym sprzętem, pozostającym w ciągłej gotowości do wyłącznej dyspozycji Gminy Baranów, w ilości co najmniej:1) dwa zestawy sprzętowe do odśnieżania; 2) jeden sprzęt do odśnieżania umożliwiający manewrowanie w wąskich uliczkach w strefiezabudowy (m .in. „ślepe uliczki”); 3) dwa zestawy do usuwania śliskości – piaskarki. W przypadku awarii sprzętu wykonawca zobowiązany jest do dysponowania innym sprzętem zastępczym umożliwiającym należytą realizacje zobowiązań umownych.W przypadku, gdy wystąpią trudne warunki pogodowe Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dodatkowej ilości sprzętu odśnieżającego.Uwaga: Zamawiający dysponuje następującym osprzętema) dwa Pługi odśnieżne typu PU 3300 o szerokości 3,3 m;b) pług odśnieżny PUV 2800 o szerokości 2,8 m. Osprzęt ten Zamawiający może wydzierżawić wykonawcy. Koszt dzierżawy wynosi: dla pługu Pu 3300 – 1 000 zł + Vat za sezon zimowy, dla pługu Pu 2800 – 850 zł + Vat za sezon zimowy.Z chwilą rozpoczęcia wykonywania usługi za wydzierżawiony osprzęt odpowiada Wykonawca. Do obowiązków dzierżawcy będzie należało również ponoszenie i regulowanie wszelkich kosztów związanych z prawidłową eksploatacją udostępnionego osprzętu w trakcie wykonywania usługi. Zwracany po okresie dzierżawy sprzęt musi w chwili zwrotu posiadać nowe wszystkie zużywające się części (węże, gumy itp.). Rozliczenie za dzierżawę nastąpi jednorazowo fakturą VAT wystawioną w kwietniu każdego roku. 6) Inne wymagania i uwagia) W interesie Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty;b) Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny;c) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń mienia wskutek działań w ramach akcji zimowego utrzymania dróg, takich jak np. odpryski lakieru na samochodach wskutek działania piaskarki, uszkodzenia ogrodzeń i innych obiektów bądź elementów zabudowy wskutek działania pługów lemieszowych lub wirnikowych itp., a wynikające z niestarannego wykonywania usługi przez operatorów. W związku z powyższym w interesie Wykonawcy jest zwrócenie szczególnej uwagi operatorom pojazdów na zachowanie najwyższej staranności w trakcie prowadzonej akcji, zwłaszcza w miejscach wąskich, słabo dostępnych, z małą możliwością manewru;d) Ulice ślepe należy odśnieżać od końca tak by spychany śnieg wypchnąć poza granice drogi.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2, 90611000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/11/2016 data zakończenia: 25/04/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże:a) że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:- dwoma zestawami sprzętowymi do odśnieżania;- jednym zestawem sprzętowym do odśnieżania umożliwiającym manewrowanie w wąskich uliczkach w strefie zabudowy;- dwoma zestawami sprzętowymi do usuwania śliskości – piaskarki.(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie);b) że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę utrzymywania zimowego dróg (jeden sezon zimowy), której zakres obejmował łącznie minimum 50km dróg.(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządzonego wg załącznika nr 5;- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;- dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w punkcie 9.3.2) niniejszej SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winna być złożona przez każdego z nich odrębnie).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 2 500,00 PLNwadium słownie: dwa tysiące pięćset złotych i 00/100 PLN2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.).1. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu.2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,3) kwotę gwarancji,4) termin ważności gwarancji,5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lubb) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy”; lubc) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lubd) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 09 8413 0000 0406 1311 2000 0004.4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie składania ofert znajdować się będzie na rachunku Zamawiającego.6. Wadium wnoszone w jednej z form opisanych w pkt. 12.2.2)-5) IDW należy złożyć w oryginale, na adres podany do składania ofert najpóźniej w terminie składania ofert, zgodnie z pkt. 15.1 IDW, w osobnej kopercie oznaczonej według zapisów pkt. 17.3 IDW, z dopiskiem WADIUM. 7. Za skuteczne wniesienie wadium w jednej z form opisanych w pkt. 12.2.2)-5) IDW Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie składania Ofert znajdować się będzie w siedzibie Zamawiającego.8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
Czas rozpoczęcia działań 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/10/2016, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> W postępowaniu obowiązuje język polski. 7) Załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.