Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym...

Przedmiot:

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017

Data zamieszczenia: 2016-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500, Jarosław
www.pzd.jaroslaw.pl
zdjaroslaw@poczta.onet.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jarosław
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-18 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu w sezonie zimowym 2016/2017
Numer referencyjny: ZP.271.1.39.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
9


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia : Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu w sezonie zimowym 2016/20172. Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie:Zadanie Nr 1- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gmina Laszki i Wiązownica przy użyciu dwóch nośników minimum trzyosiowych dwunapędowych (6x4) o ładowności min. 10 ton wyposażonych w dwa pługi odśnieżne jednostronne średnie z lemieszem gumowo-stalowym z dociskiem , dwa pługi odśnieżne dwustronne średnie oraz dwie piaskarki o pojemności zasobnika min 5 m3 lub większe . Całość sprzętu zabezpiecza Wykonawca . Wykonawca musi dysponować miejscem do składowania materiałów do zwalczania śliskości tj. mieszankę piaskowo-solną. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt plac składowy oraz materiały do zwalczania śliskości zimowej. Załadunek materiałów do zwalczania śliskości ponosi Wykonawca.Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach. Zadanie Nr 2- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gminy Pawłosiów i Jarosław - przy użyciu dwóch nośników minimum trzyosiowych dwunapędowych (6x4) o ładowności min. 10 ton wyposażonych w dwa pługi odśnieżne jednostronne średnie z lemieszem gumowo-stalowym z dociskiem , dwa pługi odśnieżne dwustronne średnie oraz dwie piaskarki o pojemności zasobnika min 5 m3 lub większe . Całość sprzętu zabezpiecza Wykonawca . Wykonawca musi dysponować miejscem do składowania materiałów do zwalczania śliskości tj. mieszankę piaskowo-solną. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt plac składowy oraz materiały do zwalczania śliskości zimowej. Załadunek materiałów do zwalczania śliskości ponosi Wykonawca.Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach. Zadanie Nr 3- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gminy Radymno - przy użyciu nośnika minimum trzyosiowego dwunapędowego (6x4) o ładowności min. 10 ton wyposażonego w pług odśnieżny jednostronny średni z lemieszem gumowo-stalowym z dociskiem, pług odśnieżny dwustronny średni oraz piaskarkę o pojemności zasobnika min 5 m3 lub większą . Całość sprzętu zabezpiecza Wykonawca . Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt plac składowy oraz materiały do zwalczania śliskości zimowej. Załadunek materiałów do zwalczania śliskości ponosi Wykonawca.Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach. Zadanie Nr 4- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gmina Rokietnica i Chłopice - przy użyciu dwóch nośników minimum trzyosiowych dwunapędowych (6x4) o ładowności min. 10 ton wyposażonych w dwa pługi odśnieżne jednostronne średnie z lemieszem gumowo-stalowym z dociskiem , dwa pługi odśnieżne dwustronne średnie oraz dwie piaskarki o pojemności zasobnika min 5 m3 lub większe . Całość sprzętu zabezpiecza Wykonawca . Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt plac składowy oraz materiały do zwalczania śliskości zimowej. Załadunek materiałów do zwalczania śliskości ponosi Wykonawca.Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach. Zadanie Nr 5- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gmina Pruchnik i Rożwienica - przy użyciu dwóch nośników minimum trzyosiowych dwunapędowych (6x4) o ładowności min. 10 ton wyposażonych w dwa pługi odśnieżne jednostronne średnie z lemieszem gumowo-stalowym z dociskiem , dwa pługi odśnieżne dwustronne średnie oraz dwie piaskarki o pojemności zasobnika min 5 m3 lub większe . Całość sprzętu zabezpiecza Wykonawca . Wykonawca musi dysponować miejscem do składowania materiałów do zwalczania śliskości tj. mieszankę piaskowo-solną. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt plac składowy oraz materiały do zwalczania śliskości zimowej. Załadunek materiałów do zwalczania śliskości ponosi Wykonawca.Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach. Zadanie Nr 6- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie miasto Jarosław- przy użyciu trzech nośników, z czego:- jeden nośnik dwu osiowy o ładowności do 6 ton , wyposażony w pług odśnieżny jednostronny typu średniego z lemieszem gumowo-stalowym z dociskiem oraz regulacją kąta natarcia lemieszy do podłoża sterowane elektro-hydraulicznie z kabiny kierowcy oraz piaskarką o pojemności zasobnika min 4 m3 lub większą. - jeden trzy osiowy o ładowności min.10 ton, wyposażony w pług odśnieżny jednostronny typu średniego z lemieszem gumowo-stalowym z dociskiem oraz regulacją kąta natarcia lemieszy do podłoża sterowane elektro-hydraulicznie z kabiny kierowcy oraz piaskarką o pojemności zasobnika min 4 m3 lub większą- jeden nośnik uniwersalny typu UNIMOG lub ciągnik rolniczy wyposażonym w pług odśnieżny jednostronny typu lekkiego z dociskiem , regulacją kąta natarcia lemieszy do podłoża sterowane z kabiny kierowcy , oraz piaskarką o pojemności zasobnika do 2 m3Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt plac składowy oraz materiały do zwalczania śliskości zimowej. Załadunek materiałów do zwalczania śliskości ponosi Wykonawca.Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach. Zadanie Nr 7- odśnieżanie przy użyciu pługa ciężkiego nośnikiem minimum trzy osiowym z napędem na wszystkie osie o ładowności min.15 ton (obciążony balastem do pełnej ładowności).Nośnik wyposażony w pług odśnieżny dwustronny typ ciężki . Sprzęt w dyspozycji Wykonawcy. Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach. Zadanie Nr 8: - odśnieżanie przy użyciu równiarki o mocy min. 250 kM, wyposażonej w pług czołowy dwustronny skrętny, sterowany z kabiny kierowcy . - odśnieżanie przy użyciu ładowarki samojezdnej kołowej o poj. łyżki min. 3,5 m3 Powyższy sprzęt w dyspozycji Wykonawcy . Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach. Zadanie Nr9 – odśnieżanie przy użyciu pługa wirnikowego o mocy min. 700 kM – Sprzęt w dyspozycji Wykonawcy . Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach. 3. Świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia polegać będą na: 1) świadczeniu usług w zakresie zimowego utrzymania dróg polegających na zwalczaniu śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości poślizgowej) poprzez pokrywanie nawierzchni jezdni, mieszaniną piaskowo-solną oraz odśnieżaniem nawierzchni jezdni ,zgodnie z „Planem Zimowego Utrzymania Dróg” opracowanym przez Zamawiającego, zawartym w Rozdziale IV niniejszej SIWZ oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru usług w zakresie zimowego utrzymania dróg zawartą w Rozdziale V niniejszej SIWZ we wszystkie dni tygodnia w niekorzystnych warunkach atmosferycznych ( niskie temperatury zawieje i zamiecie śnieżne ) na wezwanie i według potrzeb Zamawiającego ,2) zapewnieniu jakości wykonywanych usług odpowiadających obowiązującym standardom zimowego utrzymania dróg ( uzyskanie stanu nawierzchni obowiązującego dla standardu w którym utrzymywana jest droga), ustalonych przez Zamawiającego w Planie zimowego utrzymania dróg zawartego w Rozdziale IV niniejszej SIWZ 3) przekazywanie za pośrednictwem osób obsługujących pojazdy i sprzęt przedstawicielom Zamawiającego informacji o aktualnym stanie przejezdności dróg, czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych odcinkach dróg oraz zagrożeniach spowodowanych aktualnymi warunkami atmosferycznymi. 4) zabezpieczeniu we własnym zakresie i na własny koszt materiałów do zwalczania śliskości tj. mieszankę piaskowo-solną dla zadań od 1 do 7 w ilościach szczegółowo określonych w Rozdziale IV SIWZ. Materiały winny być składowane w taki sposób aby były właściwie przygotowane do użytku, niezależnie od panujących warunków pogodowych. Materiały należy stosować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. Z 2005 r. nr 230 poz. 1960 ze zm.) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Załadunek materiałów odbywać się będzie sprzętem Wykonawcy i na jego koszt , 5) utrzymaniu w gotowości sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z ich obsługą, a w przypadku awarii dokonać podmiany uszkodzonego sprzętu na sprawny technicznie . 6) zapewnieniu przez wykonawcę we własnym zakresie obsługi naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg, 7) udostępnienia Zamawiającemu zaoferowanych w ofercie pojazdów/ nośników do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg , w celu zamontowania urządzeń monitorujących GPS dla zadań od 1 do 7 . Urządzenia stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia tych urządzeń powstałych z winy niewłaściwego ich użytkowania bądź regulowania bez wiedzy i zgody Właściciela tych urządzeń. 8) wyposażeniu kierowcy w telefon komórkowy o numerze................................................... w celu bieżącego przepływu informacji o stanie dróg. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy zawarty w Rozdziale III SIWZ , Plan zimowego utrzymania dróg zawarty w Rozdziale IV SIWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług w zakresie zimowego utrzymania dróg zawartej w Rozdziale V niniejszej SIWZ 5. Zaleca się dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej w terenie ( na własny koszt) będącym przedmiotem niniejszego zamówienia dla zadań od 1 do 6 w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz pozyskania wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna, iż wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową jeżeli: 1) wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia polegające na wykonaniu usług w zakresie zimowego utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich , powiatowych , miejskich lub gminnych, polegających na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej. o wartości nie mniejszej niż 50. 000,00 zł brutto w jednym sezonie zimowym . Powyższy warunek dotyczy zadań od 1-6, natomiast dla zadań od 7-9 wystarczającym będzie wykazanie przez Wykonawcę co najmniej jednej usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich , powiatowych , miejskich lub gminnych, polegającej na odśnieżaniu dróg. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania Protokołu odbioru prac lub równoważnego dokumentu podając datę zatwierdzenia protokołu/ dokumentu i kurs walut.Uwaga: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, dopuszczalne jest posłużenie się tymi samymi zamówieniami dla wykazania spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu w poszczególnych częściach. 2) wykaże, ze skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia , w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, legitymują się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami . Wykonawca musi mieć do dyspozycji pracowników zdolnych do wykonania zadania i posiadających doświadczenie w pracach związanych z zimowym utrzymaniem dróg . Pod pojęciem doświadczenie należy rozumieć udział i pracę kierowcy (operatora), co najmniej w ciągu dwóch sezonów zimowych na sprzęcie do prac przy zimowym utrzymaniu dróg.3) wykaże, ze będzie dysponował potencjałem technicznym - wyposażeniem technicznym przewidzianym do użycia przy realizacji zamówienia jn.:Nazwa i nr zadania Rodzaj oraz ilość wymaganego sprzętu i środków transportuZadanie Nr 1- gmina Laszki i Wiązownica Dwa nośniki minimum trzyosiowe dwunapędowe ( 6x4) o ładowności min. 10 ton wyposażone w dwa pługi odśnieżne jednostronne średnie z lemieszem gumowo-stalowym z dociskiem , dwa pługi odśnieżne dwustronne średnie oraz dwie piaskarki o pojemności zasobnika min 5 m3 lub większą . Sprzęt w dyspozycji Wykonawcy.Zadanie Nr 2- gmina Pawłosiów i Jarosław Dwa nośniki minimum trzyosiowe dwunapędowe ( 6x4) o ładowności min. 10 ton wyposażone w dwa pługi odśnieżne jednostronne średnie z lemieszem gumowo-stalowym z dociskiem , dwa pługi odśnieżne dwustronne średnie oraz dwie piaskarki o pojemności zasobnika min 5 m3 lub większą . Sprzęt w dyspozycji Wykonawcy.Zadanie Nr 3- gmina Radymno Nośnik minimum trzyosiowy dwunapędowy (6x4) o ładowności min. 10 ton wyposażony w pług odśnieżny jednostronny średni z lemieszem gumowo-stalowym z dociskiem, pług odśnieżny dwustronny średni oraz piaskarkę o pojemności zasobnika min 5 m3 lub większą . Sprzęt w dyspozycji Wykonawcy.Zadanie Nr 4- gmina Rokietnica i Chłopice Dwa nośniki minimum trzyosiowe dwunapędowe (6x4) o ładowności min. 10 ton wyposażone w dwa pługi odśnieżne jednostronne średnie z lemieszem gumowo-stalowym z dociskiem , dwa pługi odśnieżne dwustronne średnie oraz dwie piaskarki o pojemności zasobnika min 5 m3 lub większą . Sprzęt w dyspozycji Wykonawcy.Zadanie Nr 5- gmina Pruchnik i Rożwienica Dwa nośniki minimum trzyosiowe dwunapędowe (6x4) o ładowności min. 10 ton wyposażone w dwa pługi odśnieżne jednostronne średnie z lemieszem gumowo-stalowym z dociskiem , dwa pługi odśnieżne dwustronne średnie oraz dwie piaskarki o pojemności zasobnika min 5 m3 lub większą . Sprzęt w dyspozycji Wykonawcy.Zadanie Nr 6- miasto Jarosław Trzy nośniki, z czego:- jeden nośnik dwu osiowy o ładowności do 6 ton , wyposażony w pług odśnieżny jednostronny typu średniego z lemieszem gumowo-stalowym z dociskiem oraz regulacją kąta natarcia lemieszy do podłoża sterowane elektro-hydraulicznie z kabiny kierowcy oraz piaskarką o pojemności zasobnika min 4 m3 lub większą. - jeden trzy osiowy o ładowności min.10 ton, wyposażony w pług odśnieżny jednostronny typu średniego z lemieszem gumowo-stalowym z dociskiem oraz regulacją kąta natarcia lemieszy do podłoża sterowane elektro-hydraulicznie z kabiny kierowcy oraz piaskarką o pojemności zasobnika min 4 m3 lub większą- jeden nośnik uniwersalny typu UNIMOG lub ciągnik rolniczy wyposażonym w pług odśnieżny jednostronny typu lekkiego z dociskiem , regulacją kąta natarcia lemieszy do podłoża sterowane z kabiny kierowcy , oraz piaskarką o pojemności zasobnika do 2 m3Sprzęt w dyspozycji Wykonawcy.Zadanie Nr 7 pług ciężki Nośnik minimum trzy osiowy z napędem na wszystkie osie o ładowności min.15 ton (obciążony balastem do pełnej ładowności) wyposażony w pług odśnieżny dwustronny typ ciężki . Sprzęt w dyspozycji Wykonawcy.Zadanie Nr 8 równiarka i Ładowarka Równiarka o mocy min. 250 kM wyposażona w pług czołowy z regulacją kąta natarcia lemiesza do podłoża sterowane elektro-hydraulicznie z kabiny kierowcy oraz ładowarka samojezdna kołowa o poj. łyżki min. 3,5 m3 Sprzęt w dyspozycji Wykonawcy.Zadanie Nr 9 Pług wirnikowy Pług wirnikowy o mocy min. 700 kM. Sprzęt w dyspozycji Wykonawcy.UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, musi wykazać ,że posiada łączną ilość sprzętu wymaganego na każde z zadań.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.1. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlegawykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo. 1) Etap I – Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w „Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu zwanego dalej Oświadczeniem – Załącznik nr 3 i 4 do SIWZb) Etap II – Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia. 2
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:1) wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich, wartości, przedmiotu ,dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunku opisanego w Części 9 ust. 2 pkt.1, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ.2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia , oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami , potwierdzających spełnienie warunku opisanego w Części 9 ust. 2 pkt.2, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ.3) wykaz narzędzi, sprzętu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, potwierdzających spełnienie warunku opisanego w Części 9 ust. 2 pkt.3, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 2) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądźinformacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.Wyżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń łub dokumentów składanych wraz z ofertą,chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 3 52), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Części 11 ust.2 pkt.1 Instrukcji dla Wykonawców: 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5. Dokumenty, o których mowa w Części 11 ust.4 pkt.1 Instrukcji dla Wykonawców, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Części 11 ust.4 pkt.1 Instrukcji dla Wykonawców, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis w Części 11 ust.5 Instrukcji dla Wykonawców stosuje się.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Płatność 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPzp przewiduje się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie: 1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób. 2) w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy: a)w przypadku opóźnienia zamawiającego w rozstrzygnięciu postępowania i lub podpisania umowy, b) w przypadku przedłużających się obfitych opadów śniegu oraz utrzymywania się śliskości nawierzchni drógzostanie wydłużony termin umowy. Ewentualna zmiana postanowień umowy obywać się będzie poprzez zawarcie odpowiedniego aneksu.2.wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadku zmiany stawki urzędowejpodatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/10/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Zadanie Nr 1- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gmina Laszki i Wiązownica
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie:Zadanie Nr 1- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gmina Laszki i Wiązownica przy użyciu dwóch nośników minimum trzyosiowych dwunapędowych (6x4) o ładowności min. 10 ton wyposażonych w dwa pługi odśnieżne jednostronne średnie z lemieszem gumowo-stalowym z dociskiem , dwa pługi odśnieżne dwustronne średnie oraz dwie piaskarki o pojemności zasobnika min 5 m3 lub większe . Całość sprzętu zabezpiecza Wykonawca . Wykonawca musi dysponować miejscem do składowania materiałów do zwalczania śliskości tj. mieszankę piaskowo-solną. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt plac składowy oraz materiały do zwalczania śliskości zimowej. Załadunek materiałów do zwalczania śliskości ponosi Wykonawca.Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 50925.93
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Płatność 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Zadanie Nr 2- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gminy Pawłosiów i Jarosław
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie:Zadanie Nr 2- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gminy Pawłosiów i Jarosław - przy użyciu dwóch nośników minimum trzyosiowych dwunapędowych (6x4) o ładowności min. 10 ton wyposażonych w dwa pługi odśnieżne jednostronne średnie z lemieszem gumowo-stalowym z dociskiem , dwa pługi odśnieżne dwustronne średnie oraz dwie piaskarki o pojemności zasobnika min 5 m3 lub większe . Całość sprzętu zabezpiecza Wykonawca . Wykonawca musi dysponować miejscem do składowania materiałów do zwalczania śliskości tj. mieszankę piaskowo-solną. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt plac składowy oraz materiały do zwalczania śliskości zimowej. Załadunek materiałów do zwalczania śliskości ponosi Wykonawca.Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 53703.70
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Płatność 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Zadanie Nr 3- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gminy Radymno -
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie:Zadanie Nr 3- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gminy Radymno - przy użyciu nośnika minimum trzyosiowego dwunapędowego (6x4) o ładowności min. 10 ton wyposażonego w pług odśnieżny jednostronny średni z lemieszem gumowo-stalowym z dociskiem, pług odśnieżny dwustronny średni oraz piaskarkę o pojemności zasobnika min 5 m3 lub większą . Całość sprzętu zabezpiecza Wykonawca . Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt plac składowy oraz materiały do zwalczania śliskości zimowej. Załadunek materiałów do zwalczania śliskości ponosi Wykonawca.Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 72222.22
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Płatność 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: Zadanie Nr 4- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gmina Rokietnica i Chłopice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie:Zadanie Nr 4- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gmina Rokietnica i Chłopice - przy użyciu dwóch nośników minimum trzyosiowych dwunapędowych (6x4) o ładowności min. 10 ton wyposażonych w dwa pługi odśnieżne jednostronne średnie z lemieszem gumowo-stalowym z dociskiem , dwa pługi odśnieżne dwustronne średnie oraz dwie piaskarki o pojemności zasobnika min 5 m3 lub większe . Całość sprzętu zabezpiecza Wykonawca . Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt plac składowy oraz materiały do zwalczania śliskości zimowej. Załadunek materiałów do zwalczania śliskości ponosi Wykonawca.Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 70370.37
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Płatność 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5    Nazwa: Zadanie Nr 5- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gmina Pruchnik i Rożwienica
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie:Zadanie Nr 5- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gmina Pruchnik i Rożwienica - przy użyciu dwóch nośników minimum trzyosiowych dwunapędowych (6x4) o ładowności min. 10 ton wyposażonych w dwa pługi odśnieżne jednostronne średnie z lemieszem gumowo-stalowym z dociskiem , dwa pługi odśnieżne dwustronne średnie oraz dwie piaskarki o pojemności zasobnika min 5 m3 lub większe . Całość sprzętu zabezpiecza Wykonawca . Wykonawca musi dysponować miejscem do składowania materiałów do zwalczania śliskości tj. mieszankę piaskowo-solną. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt plac składowy oraz materiały do zwalczania śliskości zimowej. Załadunek materiałów do zwalczania śliskości ponosi Wykonawca.Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 62962.96
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Płatność 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6    Nazwa: Zadanie Nr 6- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie miasto Jarosław
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie:Zadanie Nr 6- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie miasto Jarosław- przy użyciu trzech nośników, z czego:- jeden nośnik dwu osiowy o ładowności do 6 ton , wyposażony w pług odśnieżny jednostronny typu średniego z lemieszem gumowo-stalowym z dociskiem oraz regulacją kąta natarcia lemieszy do podłoża sterowane elektro-hydraulicznie z kabiny kierowcy oraz piaskarką o pojemności zasobnika min 4 m3 lub większą. - jeden trzy osiowy o ładowności min.10 ton, wyposażony w pług odśnieżny jednostronny typu średniego z lemieszem gumowo-stalowym z dociskiem oraz regulacją kąta natarcia lemieszy do podłoża sterowane elektro-hydraulicznie z kabiny kierowcy oraz piaskarką o pojemności zasobnika min 4 m3 lub większą- jeden nośnik uniwersalny typu UNIMOG lub ciągnik rolniczy wyposażonym w pług odśnieżny jednostronny typu lekkiego z dociskiem , regulacją kąta natarcia lemieszy do podłoża sterowane z kabiny kierowcy , oraz piaskarką o pojemności zasobnika do 2 m3Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt plac składowy oraz materiały do zwalczania śliskości zimowej. Załadunek materiałów do zwalczania śliskości ponosi Wykonawca.Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 64814.81
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Płatność 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 7    Nazwa: Zadanie Nr 7- odśnieżanie przy użyciu pługa ciężkiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie:Zadanie Nr 7- odśnieżanie przy użyciu pługa ciężkiego nośnikiem minimum trzy osiowym z napędem na wszystkie osie o ładowności min.15 ton (obciążony balastem do pełnej ładowności).Nośnik wyposażony w pług odśnieżny dwustronny typ ciężki . Sprzęt w dyspozycji Wykonawcy. Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 18518.52
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Płatność 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 8    Nazwa: Zadanie Nr 8: odśnieżanie przy użyciu równiarki o mocy min. 250 kM oraz ładowarki samojezdnej kołowej o poj. łyżki min. 3,5 m3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie:Zadanie Nr 8: odśnieżanie przy użyciu równiarki o mocy min. 250 kM, wyposażonej w pług czołowy dwustronny skrętny, sterowany z kabiny kierowcy oraz przy użyciu ładowarki samojezdnej kołowej o poj. łyżki min. 3,5 m3 Powyższy sprzęt w dyspozycji Wykonawcy . Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 37037.04
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Płatność 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 9    Nazwa: Zadanie Nr9 – odśnieżanie przy użyciu pługa wirnikowego o mocy min. 700 kM
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie:Zadanie Nr9 – odśnieżanie przy użyciu pługa wirnikowego o mocy min. 700 kM – Sprzęt w dyspozycji Wykonawcy . Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 37037.04
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Płatność 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.