Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg i ulic w sezonie zimowym 2016/2017

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg i ulic w sezonie zimowym 2016/2017

Data zamieszczenia: 2016-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
ul. Kolejowa 2
05-850, Ożarów Mazowiecki
telefon - 022 7222207 w. 242
http://www.ozarow-mazowiecki.pl
zampub@ozarow-mazowiecki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości: 15.000,- zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych )
Termin składania ofert: 2016-10-18 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg i ulic w granicach administracyjnych Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie zimowym 2016/2017
Numer referencyjny: RZP.271.34.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego, zawarte zostały w załączniku do SIWZ, na które składają się:- opis przedmiotu zamówienia, wymagany potencjał techniczny i kadrowy, założenia do obliczania ceny oferty, kryteria oceny ofert (załącznik Nr 1 do SIWZ).2. Zamawiający zastrzega sobie:- zlecenie interwencyjnego odśnieżania dróg, usuwania zasp, zwalczania śliskości zimowej i gołoledzi na wszystkich drogach gminnych wg stawek ofertowych przedmiotu zamówienia z pkt. 1.2 druku oferty,- zlecenie interwencyjnego wywożenia śniegu na odległość do 10 km wg potrzeb Zamawiającego i stawek z pkt. 1.2 druku oferty.3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących bezpośrednie czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1502 z późn. zm.)Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: a) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed przystąpieniem do realizacji usług, przedłoży Zamawiającemu informację na temat osób zatrudnionych na umowę o pracę, ze wskazaniem czynności, które dana osoba będzie wykonywała w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniem zawartym w pkt. 2.6 SIWZ,b) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, każdorazowo na żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia ( do wglądu ) kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami fizycznymi wykonującymi bezpośrednie czynności w zakresie realizacji zamówienia. (* w przedłożonych kopiach umów informacje – dane wrażliwe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 powinny być anonimowe, nie podlega temu imię i nazwisko pracownika )c) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami fizycznymi wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu usług - w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z lit. b, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu usług, d) W przypadku nieudokumentowania przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w lit. b, że pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu usług, są zatrudnieni przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę z postanowieniem w pkt 2.6 SIWZ - Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, wynikającego z pkt. 1.1 druku złożonej oferty, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedstawieniu dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu usług, zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z pkt 2.6 SIWZ, e) Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy jeśli Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, o którym mowa w lit. b, nie udokumentuje, że pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu usług, są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90612000-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, tzn. polegających na powtórzeniu podobnych usług, stanowiących niniejsze zamówienie podstawowe.2.Zamawiający przewiduje, że wartość usług, o których mowa powyżej może wynieść maksymalnie do 30 % wartości zamówienia podstawowego:a) ewentualny zakres przewidywanych usług, o których mowa powyżej obejmować będzie – powtórzenie tego samego rodzaju usług, uzależnionych od występujących warunków atmosferycznych,b) warunki na jakich zostaną udzielone powyższe usługi – będą określone identycznie jak w umowie podstawowej do niniejszego postępowania.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/05/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: - rozpoczęcie od dnia 1 listopada 2016 r.- zakończenie w dniu 15 maja 2017 r. , w tym : a) w terminie od 01.11.2016 r. do 15.11.2016 r. oraz od 15.03.2017 r. do 15.04.2017 r. – w ramach interwencyjnego odśnieżania - tj. drogi wskazane przez zamawiającego – płatność wg. cen jednostkowych podanych w ofercie,b) w terminie od 16.11.2016 r. do 14.03.2017 r. ( 4 miesiące ) - w ramach ryczałtu – wszystkie drogi gminne utwardzone i nie utwardzone o łącznej długości 150 km. – płatność w ramach ryczałtu podanego w ofercie,c) w terminie od 01.04.2017 r. do 15.05.2017 r. – pozimowe zamiatanie ulic w ramach ceny za 1 km ustalonych w ofercie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga - aby Wykonawca wykazał, że:a. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 50.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca:a. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych - minimum 3 usługi o wartości każdej z nich minimum w wysokości 100.000,00 zł, polegające na świadczeniu usług zimowego utrzymania dróg i ulicb. posiadał dostępne urządzenia techniczne (sprzęt i maszyny budowlane) w celu wykonania zamówienia:1. pługo-piaskarki - min. 3 szt.2. koparko – ładowarkę - min. 1 szt.3. pług ciągnikowy - min. 1 szt.4. samochód ciężarowy do wywożenia śniegu - min. 1 szt.5. zamiatarkę - min. 1 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pz. *Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa - w pkt. 8.3.2 lit. a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.3.2 lit a) lub zastępujący je dokument, o którym mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają wymagane przez Zamawiającego dokumenty zgodnie z dyspozycją § 7.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz.U. z 2016 r. poz.1126)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
b) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie minimum 3 usług o wartości każdej z nich minimum w wysokości 100.000,00 zł, polegających na świadczeniu usług zimowego utrzymania dróg i ulic wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie Dowodami w przypadku zamówień na usługi są: – referencje, – inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,– gdy z uzasadnionych przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.c) wykaz urządzeń technicznych (sprzęt i maszyny budowlane) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.Zawarte w wykazie informacje mają potwierdzać wymagania Zamawiającego z pkt. 7.1.3 lit. b SIWZ odnośnie posiadania sprzętu i maszyn budowlanych: pługo-piaskarki - min. 3 szt., koparko – ładowarkę - min. 1 szt., pług ciągnikowy - min. 1 szt., samochód ciężarowy do wywożenia śniegu - min. 1 szt., zamiatarkę - min. 1 szt.d) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie min. 1.000.000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert,* W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp, na zasoby innych podmiotów należy złożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu w kwocie min. 1.000.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.2.Pełnomocnictwo do podpisania oferty i występowania w imieniu wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie będzie występował osobiście lub poprzez przedstawiciela upoważnionego w dokumentach rejestrowych.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.4. Dowód wpłacenia wadium (15.000,00 zł)W przypadku wniesienia wadium przelewem – dowód wpłaty wadium w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y podpisujące ofertę, Wykonawca załączy do oferty.W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy:- oryginał gwarancji lub poręczenia wykonawca załączy do oferty,Dokument gwarancyjny winien jednoznacznie uwzględniać przypadki wskazane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 5. Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. ( *jeżeli dotyczy ) 6.Zestawienie cenowe kosztów przedmiotu zamówienia- cennik wg wzoru załączonego przez Zamawiającego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Zamawiający ustala wadium w wysokości: 15.000,- zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych )

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, o ile zachodzą okoliczności wymienione w art. 144 ust.1 ustawy Pzp.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy odnośnie wydłużenia terminu realizacji zadania zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 3.2 SIWZ tj.w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych wymagających przystąpienia do zimowego utrzymania dróg gminnych przed terminem i po terminie wskazanym w pkt. 3.1 Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia do utrzymania dróg na wezwanie Zamawiającego wg jednostkowych stawek wynagrodzenia ryczałtowego z oferty wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/10/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.