Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostawa piasku: -zadanie nr 1 – 650,00 Mg -zadanie nr 2 - 900,00 Mg

Przedmiot:

Dostawa piasku: -zadanie nr 1 – 650,00 Mg -zadanie nr 2 - 900,00 Mg

Data zamieszczenia: 2016-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 14
21-500, Biała Podlaska
telefon - 833 438 188
faks - 833 438 183
www.zdw.lublin.pl
rdw.bialapodlaska@zdw.lublin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Biała Podlaska
Wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości - zadanie nr 1: 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100)- zadanie nr 2: 600,00 zł (słownie złotych: sześćset 00/100)2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
Termin składania ofert: 2016-10-18 08:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa piasku do RDW w Białej Podlaskiej-zadanie nr 1 –Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim – 650,00 Mg-zadanie nr 2 - Obwód Drogowy w Łukowie – 900,00 Mg
Numer referencyjny: R1.ST.372.9.2016.mś
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy piasku do RDW w Białej Podlaskiej• zadanie nr 1 –Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim – 650,00 Mg• zadanie nr 2 - Obwód Drogowy w Łukowie – 900,00 MgKod CPV: 14211000 - 3 Piasekzgodnie z poniższym Opisem Przedmiotu Zamówienia:1. Zakres zamówienia obejmuje:1) Zadanie nr 1:Dostawę piasku wraz z transportem do sporządzenia mieszanki piaskowo- solnej do zimowego utrzymania dróg w maksymalnej ilości 650 Mg do składowisk zlokalizowanych na terenie działania OD Janów Podlaski:a) Składowisko Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52A – 225,00 Mgb) Składowisko Małaszewicze Duże ul. Warszawska 1 – 225,00 Mgc) Obwód Drogowy w Janowie Podlaski, ul. Brzeska 63 – 200,00 Mg2) Zadanie nr 2:Dostawę piasku wraz z transportem do sporządzenia mieszanki piaskowo- solnej do zimowego utrzymania dróg w maksymalnej ilości 900 Mg do składowisk zlokalizowanych na terenie działania OD Łuków:a) Składowisko Kock, ul. Kleeberga 50 – 150,00 Mgb) Obwód Drogowy w Janowie Podlaski, ul. Łapiguz 112 – 750,00 Mg2. Dostarczany piasek musi spełniać następujące wymagania1) Powinien być dobrej jakości, posiadać aktualne orzeczenie o jego przydatności do zimowego utrzymania dróg, wystawione przez niezależne laboratorium drogowe, nie wcześniej, niż 30 dni przed terminem pierwszej dostawy oraz być zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. (Dz. U. nr 230 poz. 1960 z 2005 r.) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.2) Posiadać wskaźnik piaskowy powyżej 65 %, uziarnienie do 2 mm, ilość nadziarna nie więcej niż 15 %, nie dopuszcza się w nadziarnie ziaren większych niż 4 mm, zawartość ziaren drobniejszych niż 0,075 mm – nie więcej niż 5 %, nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń ilastych i gliniastych, nie może być zanieczyszczony związkami organicznymi jak trawa, szczątki korzeni, konarów, itp..3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania kontroli wybranych partii dostaw celemsprawdzenia, czy dostarczany piasek spełnia wymagania, o których mowa w pkt. 2.4. W przypadku zakwestionowania partii dostawy, Zamawiający przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, będzie pobierał 2 próbki dostarczonego piasku o masie 6 kg każda, po jednej dla każdej ze stron oraz sporządzi protokół z dostawy. Połowa piasku z próbki pozostającej u Zamawiającego zostanie przekazana do zbadania w Laboratorium Badawczym (Drogowym lub pokrewnym) celem sprawdzenia jego zgodności z normami i przepisami, a druga połowa pozostawiona będzie u Kierownika Obwodu Drogowego do czasu otrzymania wyników badań. Jeżeli wykonane badanie wykaże, że dostarczony materiał nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt. 2.1) i 2.2) kosztem badania zostanie obciążony Wykonawca.5. Partie dostaw, co do których w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego zostaną pozostawione do dyspozycji Wykonawcy. Za dostawy te, tj. materiał, transport, rozładunek Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia.6. W przypadku wyników badań potwierdzających niespełnienie ww. warunków, za zakwestionowaną ilość i transport dostarczonego materiału Zamawiający nie zapłaci wystawionej faktury a sam materiał pozostawi do dyspozycji Wykonawcy, który w terminie 7 dni na własny koszt zabierze go z placu składowego Zamawiającego i dostarczy materiał właściwej jakości.7. Dostarczenie trzech partii piasku niespełniającego ww. wymogów może spowodować wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego w terminie natychmiastowym.8. Wykonawca zapewni dokonanie ważenia każdej partii dostawy. Ważenie winno zostać dokonane w obecności przedstawiciela Zamawiającego i będzie stanowiło podstawę do wydania dowodu Wz i wystawienia faktury. Koszty ważenia ponosi Wykonawca.9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na pojedyncze zadania.Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań, wybranych przez siebie spośród zadań wyszczególnionych w pkt. III.10.Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczne ilości dostarczonego materiału.11.Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że dostarczany materiał spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy).12.Rozliczenie następować będzie na podstawie ceny jednostkowej wskazanej w ofercie. 13. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców.Łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi: 34.600,00zł netto, w tym na zad. nr 1 - 13.000,00 zł netto, zad. nr 2 - 21.600,00 zł netto.

II.5) Główny kod CPV: 14211000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 34600.00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/11/2016

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1)Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;2.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.UWAGA!Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11).3.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)-22) ustawy pzp i w pkt VI.1.1)-3) SIWZ.4.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału może być spełniony łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do złożenia oświadczeń lub dokumentówpotwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do złożenia oświadczeń lub dokumentówpotwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do złożenia oświadczeń lub dokumentówpotwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:a) dowód wniesienia wadium.b) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór - zał. A) oraz formularz ofertowy (wzór zał. A-1).c) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów.d) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.e) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp) – wg załącznika D. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa powyżej, lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości - zadanie nr 1: 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100)- zadanie nr 2: 600,00 zł (słownie złotych: sześćset 00/100)2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:1) Pieniądzu;2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) Gwarancjach bankowych;4) Gwarancjach ubezpieczeniowych;5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZDW w Lublinie w Banku PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730.4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.UWAGA:1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (j.t. Dz. U z 2015 poz. 128 z późn.zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów.2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na rachunek bankowy ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 1.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na:1). zmianie wynagrodzenia umowy w przypadku, gdy zmianie uległy stawki podatku VAT - wynagrodzenie, ulegnie zmianie w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostanie takie samo, a wartość podatku VAT i wynagrodzenie brutto ulegną zmianie;2). Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a uat.1 ustawy pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.3). Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4)Powierzeniu podwykonawcy realizacji części zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/10/2016, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 14, w pokoju nr 319 do dnia 18.10.2016 r. do godz. 8:452. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 14, w pokoju nr 305 w dniu 18.10.2016 r. o godz. 9:00. 3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r – Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu nr 83 343 81 83 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615), w szczególności e-mail: rdw.bialapodlaska@zdw.lublin.pl z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla danego dokumentu, wykonawca musi zastosować tą formę.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.3. Językiem do porozumiewania się jest język polski.Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 1. W sprawach technicznych – Zbigniew Wronka2. W sprawach formalno-prawnych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia i zawarciem umowy – Michał ŚledźUWAGA: Wykonawcy, którzy uzyskają niniejszą specyfikację ze strony internetowej zamawiającego lub w inny sposób i zamierzają ubiegać się o udzielenie zamówienia, proszeni są o przesłanie krótkiej informacji faksem 83 343 81 83 lub pocztą elektroniczną na adres rdw.bialapodlaska@zdw.lublin.pl zawierającej podstawowe dane firmy (nazwa, adres, numer tel. i faksu, adres poczty elektronicznej). Wykonawcy, którzy zgłoszą w ten sposób zamiar ubiegania się o udzielenie zamówienia będą przez Zamawiającego indywidualnie (bezpośrednio) zawiadamiani o np.: zapytaniach, wyjaśnieniach i zmianach dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwołaniu przez Zamawiającego zebrania wszystkich wykonawców, przedłużeniu terminu składania ofert.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.1. Kryteria oceny ofert:cena – waga kryterium: 100%W kryterium tym punkty zostaną przyznane na podstawie wzoru:[(Cena najtańszej oferty)/(Cena oferty badanej)] × 10,00Maksymalnie można uzyskać 10 punktów.2. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Dostawa piasku do RDW w Białej Podlaskiej -• zadanie nr 1 –Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim – 650,00 Mg
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres zamówienia obejmuje:1) Zadanie nr 1:Dostawę piasku wraz z transportem do sporządzenia mieszanki piaskowo- solnej do zimowego utrzymania dróg w maksymalnej ilości 650 Mg do składowisk zlokalizowanych na terenie działania OD Janów Podlaski:a) Składowisko Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52A – 225,00 Mgb) Składowisko Małaszewicze Duże ul. Warszawska 1 – 225,00 Mgc) Obwód Drogowy w Janowie Podlaski, ul. Brzeska 63 – 200,00 MgWartość przedmiotu zamówienia wynosi dla zad. nr 1 - 13.000,00 zł netto
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14211000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 13000.00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 1.0
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Dostawa piasku do RDW w Białej Podlaskiej -• zadanie nr 1 –Obwód Drogowy w Łukowie – 900,00 Mg
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje:2) Zadanie nr 2:Dostawę piasku wraz z transportem do sporządzenia mieszanki piaskowo- solnej do zimowego utrzymania dróg w maksymalnej ilości 900 Mg do składowisk zlokalizowanych na terenie działania OD Łuków:a)Składowisko Kock, ul. Kleeberga 50 – 150,00 Mgb)Obwód Drogowy w Janowie Podlaski, ul. Łapiguz 112 – 750,00 MgWartość przedmiotu zamówienia wynosi dla zad. nr 2 - 21.600,00 zł netto
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14211000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 21600.00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 1.0
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.